Logo Вторник, 28 Януари
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

В сила от 15.06.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.51 от 15 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г., изм. ДВ. бр.30 от 9 Април 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) С тази наредба се уреждат:
1. изискванията за качество, здравно състояние, опаковане и етикетиране на зеленчуковия посадъчен материал, съгласно разпоредбите на Директива 92/33/ЕС и Директива 93/61/ЕС, въведени с тази наредба;
2. списъкът на специфичните вредни организми и болести, които влияят върху качеството на зеленчуковия посадъчен материал, съгласно приложение № 2;
3. одобряването на зеленчуковия посадъчен материал, съответстващ на изискванията по т. 1;
4. предлагането на пазара на Общността на зеленчуков посадъчен материал;
5. специфичните мерки за наблюдение и контрол на производството и търговията на зеленчуков посадъчен материал от производителите и/или търговците, съгласно Директива 93/62/ЕС, въведена в тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Наредбата се прилага за размножителен посадъчен материал и посадъчен материал за производство на зеленчуци от сортове и/или хибриди на зеленчукови култури, посочени в приложение № 1, в съответствие с изискванията на Директива 92/33/ЕС и в случаите, където е подходящо за прилагане, с изискванията на Директива 2000/29/ЕС за защитни мерки срещу вредни организми при внос на растения и растителни продукти в страните членки, въведена в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Когато части от растения (подложки) на други видове по условията на чл. 4 на Директива 93/61/ЕС, различни от посочените в приложение № 1, се използват като размножителен материал (компоненти) за създаването на сортове и/или хибриди зеленчуков посадъчен материал, те трябва да са от видове, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и в съответствие с Директива 2000/29/ЕС.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал се произвежда от сортове и/или хибриди на видовете, посочени в приложение № 1, които видове са предназначени и за производство на семена от зеленчукови култури, посочени в приложение № 1 на Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).
(2) Сортовете и/или хибридите на видовете, от които могат да се произвеждат както семена, така и зеленчуков размножителен и посадъчен материал, трябва да са вписани или в официалната сортова листа на Република България, издавана от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), и/или вписани в каталога на Европейския съюз (ЕС), издаван от Европейската комисия (ЕК), или вписани в каталога на поне една страна - членка на ЕС, в съответствие с разпоредбите на Директива 70/457/ЕС (заменена с Директива 2002/53/ЕС) относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове и Директива 70/458/ЕС (заменена с Директива 2002/55/ЕС от 13 юни 2002 г.) за търговия на семена от зеленчукови култури.
(3) Произведеният зеленчуков размножителен и посадъчен материал в зависимост от разпоредбите на ал. 2 може да се предлага или само на пазара в страната и/или на пазара на ЕС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал от видовете съгласно приложение № 1, които не са включени в приложение № 1 на Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, може да се произвежда от сортове или хибриди на тези видове, ако те са вписани в официалната сортова листа на Република България, и да се търгува само на територията на страната ни, а когато сортът е вписан поне в една страна - членка на ЕС, тогава може да се търгува и на територията на ЕС.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Размножителният посадъчен материал се произвежда от семена на зеленчукови култури съгласно Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз.
(2) Размножителният посадъчен материал се произвежда и по вегетативен начин или чрез присаждане.
(3) Размножителният посадъчен материал е предназначен за производство на посадъчен материал или за производство на зеленчуци.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Посадъчният материал за производство на зеленчуци се произвежда от семена на зеленчукови култури съгласно Наредба № 96 от 8 август 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз или от размножителен посадъчен материал.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУКОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Производството на зеленчуков посадъчен материал се извършва от лица, които отговарят на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ, след проверка от ИАСАС за установяване, че същите лица спазват производствените методи и изисквания към помещенията съгласно чл. 48, ал. 1, 3 и 4 ЗППМ, както и изискванията на тази наредба.
(2) Лицата по ал. 1 подават декларация в териториалното звено на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), в чийто район се намират площите за производство, в която посочват: местонахождението и размера на площите, върху които се произвежда зеленчуковият посадъчен материал, вид и сорт, данни за изходния материал.
(3) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 30 дни след сеитбата (засаждането).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за "дребни производители".


Чл. 6. (1) Производителите на зеленчуков посадъчен материал са длъжни да извършват собствени проверки по време на производството.
(2)При извършване на проверките производителите:
1. определят критичните точки в производствения процес на базата на използваните производствени методи;
2. създават и въвеждат методи за проверка и наблюдение на критичните точки по т. 1.


Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Производителите на зеленчуков посадъчен материал извършват визуални инспекции (прегледи) на насажденията за установяване здравното състояние на растенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал трябва най-малко при визуални инспекции (прегледи) да изглежда реално свободен от вредни организми и болести или признаци и симптоми за такива организми и болести, влияещи върху качеството на посадъчния материал и намаляващи неговата използваемост и по-специално от вредни организми и болести по приложение № 2 по отношение на посочените родове или видове зеленчукови култури.
(3) Когато производителят не може да определи причинителите на болести, взема проби за здравен анализ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Здравното състояние на насажденията по ал. 1 се установява в лаборатории на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) или лаборатории по чл. 8 ЗППМ по методи, утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.
(5) Резултатите от изследването за здравно състояние се отразяват в документ за здравен анализ.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Когато зеленчуковият размножителен и посадъчен материал при извършваните инспекции показва признаци или симптоми на вредни организми или болести по ал. 2 по време на отглеждането му, същият се третира подходящо и където е възможно болните (заразените) растения се отстраняват.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Зеленчуковият посадъчен материал - луковици от видовете лук шалот и чесън, трябва да е произведен директно (пряко) от изходен размножителен материал, който е проверяван (инспектиран) в стадиите на развитие (отглеждане) и за който е установено най-малко визуално, че е реално свободен от всякакви вредни организми и болести или признаци и симптоми на същите, в съответствие с ал. 2 и по-специално тези по приложение № 2.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Производителите са длъжни да водят дневник, в който отбелязват данните по чл. 6, ал. 2, както и случаите на наличие на вредни организми в насажденията, съгласно приложение № 2 и Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол и предприетите мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Дневникът по ал. 1 се съхранява от производителя в срок от 3 години от датата на създаване на насаждението и се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от БАБХ, за проверка.


Чл. 9. (1) Зеленчуковият посадъчен материал се идентифицира със сорт, чиято сортова автентичност и чистота трябва да съответстват на характеристиките на сорта по неговото описание.
(2) Сортовата автентичност и чистота на зеленчуковия посадъчен материал се контролира от производителя по време на извършваните от него прегледи на насажденията, когато сортовите признаци на културата са ясно изразени .
(3) Минималните стойности за пространствена изолация на насажденията са 0,2 м.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Качеството на зеленчуковия посадъчен материал,предназначен за търговия, се определя от производителя в съответствие със спецификата на растителния вид.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал трябва да е реално без дефекти, които биха увредили неговото качество като такъв.


Чл. 11. (1) Зеленчуковият посадъчен материал, произведен от едно насаждение на един и същи сорт, се оформя в хомогенна самостоятелна партида.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Зеленчуковият посадъчен материал, съответстващ на изискванията на чл. 7, 9 и 10, се търгува опакован, по партиди. Допуска се зеленчуков посадъчен материал от един вид и сорт (или хибрид), но с различен произход, да се смесва в една партида по време на опаковането, съхраняването, транспортирането или доставянето на пазара, при условие че производителят и/или търговецът описва във фирмения документ по чл. 12, ал. 1 следните данни: състав на партидата и произход на отделните компоненти.
(3) Партидите се опаковат от производителя по начин, съответстващ на вида, в контейнери, връзки, саксии, кашони, щайги и затворени опаковки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Върху опаковката се поставя етикет на производителя в съответствие с чл. 11 на Директива 92/33/ЕС, съдържащ данните, посочени в приложение № 3. Етикетът се изработва от подходящ за целта материал, който не е използван преди това, и информацията в него се отпечатва най-малко на един от езиците на Общността.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на ал. 3 и 4 не се прилагат за "дребни производители".
(6) Зеленчуковият посадъчен материал, продаван на крайни потребители, се обозначава от лицата по ал. 5 по начин, позволяващ идентификация на вида и сорта.


Чл. 12. (1) Производителите на зеленчуков посадъчен материал издават фирмен документ за качество на посадъчния материал, който съдържа данните съгласно приложение № 3, номера на документа от здравен анализ (когато има издаден такъв), сортовата чистота и качеството на посадъчния материал.
(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за производители, чието производство на зеленчуков посадъчен материал е предназначено за търговия с единични бройки само с крайни потребители.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Производителите по ал. 1 посочват във фирмения документ номера на фитосанитарния (растителния) паспорт за видовете, за които се издава такъв, по условията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол в съответствие с Директива 92/105/ЕС, определяща степента на стандартизация на растителни паспорти, използвани при движението на определени растения, растителни или други продукти в рамките на Общността, и уточняваща в детайли процедурите, свързани с издаването на такива растителни паспорти, както и условията и подробните процедури за тяхната подмяна.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и БАБХ извършват проверки по време на производството, заготовката и търговията на зеленчуковия посадъчен материал, както и на производителите и/или търговците за спазване изискванията на тази наредба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При извършване на проверки по ал. 1 упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице може да вземе проби за грунтов контрол с цел проверка на автентичността и сортовата чистота на зеленчуковия посадъчен материал.

Глава трета.
ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА ЗЕЛЕНЧУКОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Раздел I.
Внос и износ на зеленчуков посадъчен материал


Чл. 14. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол проверява съответствието на зеленчуковия посадъчен материал от внос с посоченото във фирмения документ, с който се придружава.
(2) За проверка на съответствието на зеленчуковия посадъчен материал с посоченото във фирмения документ упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС длъжностно лице взема проби за определяне качеството на посадъчния материал на място.
(3) За окачествяването лицето по ал. 2 издава документ за търговия на зеленчуковия посадъчен материал в страната по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.
(4) Ако качеството на зеленчуковия посадъчен материал не отговаря на посоченото във фирмения документ, с който се придружава, той се изнася или се унищожава.


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Зеленчуковият посадъчен материал, предназначен за износ, се придружава от фирмения документ по чл. 12.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Зеленчуковият посадъчен материал (размножителен или за производство на зеленчуци), предназначен за износ в трети страни, може да не съответства на изискванията на тази наредба, с изключение на изискванията за сортова автентичност и чистота съгласно чл. 9 и здравно състояние съгласно приложение № 2 на тази наредба и на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, респективно Директива 2000/29/ЕС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Зеленчуковият посадъчен материал трябва да се съхранява така, че да бъде изолиран от източници на зараза, с цел гарантиране на здравното му състояние по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изискванията към зеленчуковия посадъчен материал, предназначен за износ за трети страни, включително неговата автентичност, здравно състояние и условията за съхранение по ал. 3, могат да бъдат определени с актове на ЕК, издадени съгласно законодателството на ЕС.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В страната може да се внася зеленчуков посадъчен материал - размножителен или за производство на зеленчуци, от трети страни по условията на чл. 13, 14, 57 и 58 ЗППМ и ако посадъчният материал е еквивалентен на произвеждания в страната по отношение изискванията за автентичност и сортовата чистота, качество, здравно състояние, опаковка, маркировка, съгласно тази наредба и изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, респективно Директива 2000/29/ЕС.
(2) Вносът на посадъчен материал по ал. 1 при условия, различни от посочените, се извършва с актове на ЕК, издадени съгласно законодателството на ЕС.

Раздел II.
Предлагане на пазара


Чл. 16. (1) Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал за производство на зеленчуци се предлага на пазара, когато са изпълнени изискванията по чл. 7, 9 и 10 и е произведен от лица, получили разрешение по чл. 28, ал. 2 ЗППМ.
(2) Зеленчуковият посадъчен материал се търгува придружен с ясно и четливо копие на фирмения документ по чл. 12, ал. 1, заверено с печат и подпис на лицата, вписани в регистъра по чл. 28, ал. 4 ЗППМ.
(3) Върху копието се изписват името или фирмата на купувача, количеството продаден посадъчен материал и датата на продажбата.
(4) Данните по ал. 3 се записват в книгата за произхода и количеството на посадъчния материал съгласно чл. 62, ал. 1 ЗППМ. Продавачът се подписва срещу всеки запис в книгата.
(5) Разпоредбите на ал. 1 - 4 се отнасят и за лица по чл. 28, ал. 4, които извършват търговска дейност на зеленчуков посадъчен материал, който не е произведен и пакетиран от тях.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите по ал. 2, 3 и 4 не се прилагат за "дребни производители".

Раздел III.
Контрол на произвеждания и търгуван зеленчуков посадъчен материал (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Контролът на произвеждания и търгуван зеленчуков посадъчен материал се извършва от ИАСАС и БАБХ чрез проверки съгласно чл. 13 на тази наредба и чл. 48, ал. 5 и 6 и чл. 63 - 65 ЗППМ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Органите по ал. 1 извършват проверки за установяване на съответствие на производителите с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ най-малко един път в годината, както и случайни проверки по време на търговията на зеленчуков посадъчен материал за установяване съответствието на посадъчния материал с нормативните изисквания.
(3) Когато се установи, че производителят и/или търговецът не гарантира съответствие на произвеждания и/или търгуван от него зеленчуков посадъчен материал с изискванията и условията на тази наредба и тези несъответствия не могат да се отстранят, материалът се спира от търговия в страната или на пазара на ЕС.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Когато при повторна проверка от ИАСАС и/или БАБХ се установи, че производителят и/или търговецът по ал. 3 е създал условия следващото производство да е в съответствие с изискванията на тази наредба, зеленчуковият посадъчен материал може да се търгува.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) ЕК има право да организира контролни проверки на място в страните - членки на ЕС, с цел да се гарантира навсякъде еднакво прилагане от производителите и/или търговците на изискванията на Директива 92/33/ЕС, респективно на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Проверките по ал. 1 се провеждат със съдействието на ИАСАС и БАБХ, които трябва да подпомагат изцяло и където е необходимо, експертите на ЕК при изпълнението на техните задължения. Проверките се извършват в съответствие с актове на ЕК, приети съгласно законодателството на ЕС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Когато в резултат на проверките се установи, че зеленчуковият посадъчен материал, произвеждан и търгуван на територията на страната или търгуван на територията на други страни членки, се отклонява от изискванията, в т.ч. за здравно състояние, с актове на ЕК, издадени съгласно законодателството на ЕС, се спира предлагането на пазара на такъв материал, за което министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, валидна за територията на страната.
(4) Когато при повторна проверка от ЕК се установи, че производителят и/или търговецът е създал условия следващото производство да е в съответствие с изискванията на тази наредба, зеленчуковият посадъчен материал може да се търгува.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) ЕК има право да организира опити чрез взети проби от зеленчуков посадъчен материал по време на производството или търговията в страната или в страни - членки на ЕС, включително за постконтролни тестове, за установяване съответствието му с изискванията на Директива 92/33/ЕС, респективно на тази наредба и Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, с цел хармонизиране и усъвършенстване на процедурите и методите за изпитване и контрол на зеленчуков посадъчен материал. ИАСАС и БАБХ могат да участват в организираните от ЕК опити.
(2) Опитите, които ЕК организира, могат да бъдат приложени и за:
1. зеленчуков посадъчен материал, произведен и в трети страни;
2. биологично произведен зеленчуков посадъчен материал;
3. зеленчуков посадъчен материал, използван във връзка с опазването на околната среда и като генетичен ресурс за райони, подложени на генетична ерозия.
(3) Опитите и постконтролните тестове се провеждат по условията на актове на ЕК , издадени съгласно законодателството на ЕС.


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) В случаи на временни затруднения, свързани със снабдяването със зеленчуков посадъчен материал - размножителен или за производство на зеленчуци, на пазара може да се предлага зеленчуков посадъчен материал с отклонения от нормативните изисквания, с изключение на изискванията за здравно състояние съгласно тази наредба и Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, респективно Директива 2000/29/ЕС, в съответствие с акт на ЕК, издаден съгласно законодателството на ЕС.

Глава четвърта.
СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА НА ЗЕЛЕНЧУКОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И/ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2007 Г.)


Чл. 21. (1) (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 21, доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Производителите и/или търговците на зеленчуков посадъчен материал извършват дейностите си по условията на ЗППМ и тази наредба в съответствие с Директива 92/33/ЕС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) За извършване на дейностите във връзка с ал. 1 производителите и/или търговците прилагат мерки за наблюдение и контрол, извършвани от самите тях или от друг акредитиран производител и/или търговец, или от официален контролен орган, в съответствие с чл. 5 (2) на Директива 92/33/ЕС, които мерки за наблюдение и контрол са различни от контрола по чл. 6 (4) на същата Директива, извършван от официалните органи (ИАСАС и/или БАБХ за страната).


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителите на зеленчуков посадъчен материал са длъжни да прилагат следните мерки в своята дейност:
1. да притежават пълна документация за цялостната си дейност, в т.ч. дневника по чл. 8;
2. производителят или наето от него лице по трудов договор да е с необходимата квалификация за производството на зеленчуков посадъчен материал, провеждането на необходимите растителнозащитни мероприятия и визуалното определяне здравното състояние на посевите;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) да извършват визуални инспекции (прегледи) на посевите при необходимост и в подходящо време (в съответните фази от развитието на културата) по методите, прилагани от официалните органи ИАСАС и БАБХ;
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) да осигуряват достъп и да бъдат на разположение на длъжностните лица от ИАСАС и/или БАБХ в случаите на контрол на посевите, вземане на проби и проверка на документацията, както и за установяване на контакти и сътрудничество с ИАСАС и БАБХ.


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителите на зеленчуков посадъчен материал определят критичните точки в производствения процес по установени от тях методи.
(2) Критичните точки по ал. 1 са най-малко следните:
1. качество на изходния размножителен материал, използван за производство;
2. сеитба/ засаждане, поникване и развитие на посевите;
3. агротехнически мероприятия и план за провеждането им;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) наблюдение на посевите за установяване на сортовата чистота и здравното състояние съгласно приложение № 2 и при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, респективно Директива 2000/29/ЕС;
5. операции при размножаването;
6. растителнозащитни мероприятия;
7. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) вземането на проби за установяването на здравното състояние в лаборатории на БАБХ или лаборатория по чл. 8 ЗППМ - в случаите, когато това се налага;
8. прибиране на реколтата;
9. опаковане и етикетиране на зеленчуковия посадъчен материал;
10. хигиена в производствените обекти;
11. складиране и съхранение;
12. транспортиране;
13. административни дейности.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Производителите на зеленчуков посадъчен материал водят документация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) произведеното количество посадъчен материал (растения);
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) други производства, ако има такива;
3. закупуването и/или наемането на складове или помещения за отглеждане и/или съхранение на посадъчния материал;
4. растителнозащитните мероприятия - брой на химическите третирания; за кои болести и неприятели са проведени; наименование на химическите препарати, които са използвани;
5. търговията и/или предоставянето на други лица.
(2) Документацията, с изключение на дневника по чл. 8, ал. 2, се съхранява за срок една година от датата на последното вписване.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Контролът за изпълнение на критичните точки и водената документация от производителите се извършва от ИАСАС и БАБХ в съответствие с действащите нормативни актове и прилагани методики, които гарантират обективност на проверките.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява с цел установяване адекватността и надеждността на прилаганите от тях методи при изпълнение на критичните точки, както и компетентността на производителя да определя критичните точки и да извършва собствени проверки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) БАБХ и/или ИАСАС извършват контрол и за установяване:
1. дали пробите са взети в подходящи етапи от производството на зеленчуковия посадъчен материал за установяване здравното му състояние;
2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) че пробите са взети по коректен технически начин и използвани статистически надеждни процедури, съгласно утвърдените от министъра на земеделието, храните и горите методики на БАБХ и/или ИАСАС, за целите на извършване на различни анализи;
3. че лицата, които вземат проби, са квалифицирани;
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) че анализирането на пробите за здравно състояние на зеленчуковия посадъчен материал се извършва в лаборатория на БАБХ или лаборатория по чл. 8 ЗППМ;
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) квалификацията на екипа (специалистите) на производителя да извършва проверките.
(4) Контролът по ал. 3 може да се извърши по време на вземането на проби от производителя, както и по време на извършване на анализите в лабораториите по чл. 8 ЗППМ.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Размножителен материал" са цели растения (разсади, включително вкоренени подложки и растения за калеми) или части от растения - калеми, коренища, луковици, предназначени за размножаване или директно за производство на зеленчуци.
2. "Посадъчен материал за производство на зеленчуци " е: цели растения (разсади ), луковици, корени/коренища, предназначени за засаждане, с цел производство на зеленчуци.
3. "Краен потребител" - лице, което използва закупения посадъчен материал за производство на зеленчуци за собствени нужди.
4. "Качество" е степен на съответствие с изискванията към зеленчуковия посадъчен материал съобразно спецификата на растителния вид по отношение на:
а) съотношение между корени, стъбла и листа на целите растения;
б) външен вид и големина на луковиците;
в) добре развити коренища.
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Критични точки" - основни етапи в производствения процес, определени и прилагани от производителя с цел производство и търговия на зеленчуков посадъчен материал, съответстващ на изискванията на тази наредба.
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Дребен производител" - лице, което произвежда и заготвя зеленчуков посадъчен материал за търговия само на крайни потребители.
7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Грунтов контрол" на зеленчуков размножителен и зеленчуков посадъчен материал - основен метод за проверка чрез полско парцелно изпитване на зеленчуков размножителен и зеленчуков посадъчен материал с цел определяне на неговата сортова автентичност и сортова чистота.
8. (нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Производител на зеленчуков посадъчен материал е всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ), което се занимава професионално най-малко с една от следните дейности, свързани със зеленчуковия посадъчен материал: размножаване, производство, съхраняване и/или третиране.
9. (нова - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Търговец на зеленчуков посадъчен материал е физическо или юридическо лице, отговарящо на изискването на чл. 28, ал. 4 ЗППМ, което извършва търговия на зеленчуков посадъчен материал, произведен от лицата по т. 8. Търговецът може да е и производител по условията на т. 8.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) С тази наредба се въвеждат Директива на Съвета 92/33/ЕС от 28 април 1992 г. за търговия на зеленчуков посадъчен материал, различен от семена; Директива на Комисията 93/61/ЕС от 2 юли 1993 г., определяща условията, на които трябва да отговаря зеленчуковият посадъчен материал, различен от семена, във връзка с Директива на Съвета 92/33/ЕС; и Директива на Комисията 93/62/ЕС от 5 юли 1993 г., определяща мерки относно надзора и мониторинга на доставчиците и предприятията, във връзка с Директива на Съвета 92/33/ЕС за търговия на зеленчуков посадъчен материал, различен от семена и Директива на Съвета 2006/124/EС от 5 декември 2006 г. за изменение на Директива на Съвета 92/33/ЕЕС за търговия на зеленчуков посадъчен материал, различен от семена и Директива на Съвета 2002/55/ЕС за търговия на семена от зеленчукови култури.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 4. Изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Националната служба по растителна защита.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2007 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.03.2014 Г.)

§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията от 7 август 2013 г. за изменение на директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по отношение на ботаническото наименование на домата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.03.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 3 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ, И СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ, РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА КОЛИЧЕСТВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ, ОПАКОВКАТА И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА СЕМЕНАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2019 Г.)

§ 8. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от 2007 г. и бр. 18 от 2014 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Навсякъде думите "Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол" се заменят с "Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол", а абревиатурата "НСРЗ" с "БАБХ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г., в сила от 04.03.2014 г.)

Списък на родовете и видовете зеленчукови култури

Allium cepa I.
- (Cepa Group) - "лукова" група - лук
- (Aggregatum Group) - сборна група - лук шалот
Allium fistulosum L. - лук батун (Японски лук или Уелски лук)
Allium porrum L. - праз
Allium sativum L. - чесън
Allium schoenoprasum L. - лук резанец
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - кервел
Apium graveolens L. - листна и дръжкова целина; кореновидна целина
Asparagus officinalis L. - аспержи
Beta vulgaris L. - листно цвекло (манголд ) или "Chard"; салатно цвекло, включително "Cheltenham"
Brassica oleracea L. - листно зеле; карфиол; броколи или "Calabrese"; брюкселско зеле; савойско зеле; бяло главесто зеле; червено главесто зеле; алабаш
Brassica rapa L. - китайско зеле; турнепс
Capsicum annuum L. - пипер
Cichorium endivia L. - къдрава листна ендивия; обикновена листна ендивия
Cichorium intybus L. (partim) - цикория; дълголистна цикория или Италианска цикория; индустриална цикория
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - диня
Cucumis melo L. - пъпеш
Cucumis sativus L. - краставици дълги; корнишони
Cucurbita maxima Duchesne - тиква
Cucurbita pepo L. - тиквички
Cynara cardunculus L. - артишок; кардун
Daucus carota L. - моркови; фуражни моркови
Foeniculum vulgare Mill. - резене
Lactuca sativa L. - салата
Solanum lycopersicum L. - домати
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - магданоз
Phaseolus coccineus L. - многоцветен фасул
Phaseolus vulgaris L. - фасул пешак (нисък френски фасул); фасул вейков (увивен френски фасул)
Pisum sativum L. (partim) - грах набръчкан; грах кръглозърнест; захарен грах
Raphanus sativus L. - репички и ряпа; черна ряпа
Rheum rhabarbarum L. - ревен
Scorzonera hispanica L. - черен корен
Solanum melongena L. - патладжан
Spinacia oleracea L. - спанак
Valerianella locusta (L.) Laterr. - полска салата
Vicia faba L. (partim) - бакла
Zea mays L. (partim) - захарна царевица; пуклива царевица


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2

Списък на специфичните вредни организми и болести, които оказват влияние върху качеството


Род или вид Специфични вредни организми
  и болести
- Allium ascalonicum Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на
  тяхното развитие
  - Delia spp.
  - Ditylenchus dipsaci
  - Thysanoptera, но особено
  Thrips tabaci
  Гъби
  - Botrytis spp.
  - Peronospora destructor
  - Sclerotium cepivorum
  Вируси и вирусоподобни
  организми
  Всички, но особено Onion
  yellow dwarf virus
- Allium cepa Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Delia spp.
  - Ditylenchus dipsaci
  - Meloidogyne spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Thrips tabaci
  Бактерии
  - Pseudomonas spp.
  Гъби
  - Botrytis spp.
  - Fusarium oxysporum f. sp. cepae
  - Peronospora destructor
  - Sclerotium cepivorum
  Вируси и виросоподобни организми
  Всички, но особено Onion
  yellow dwarf virus
- Allium fistulosum Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Delia spp.
  - Ditylenchus dipsaci
  - Thysanoptera, но особено Thrips
  tabaci
  Гъби
  - Sclerotium cepivorum
  Вируси и виросоподобни организми
  Всички
- Allium porrum Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Delia spp.
  - Ditylenchus dipsaci
  - Thysanoptera
  Бактерии
  - Pseudomonas spp.
  Гъби
  - Alternaria porri
  - Fusarium culmorum
  - Phytophthora porri
  - Scelerotium cepivorum
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Leek yellow
  stripe virus
- Allium sativum Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aceria tulipae
  - Delia spp.
  - Ditylenchus dipsaci
  - Thysanoptera
  Бактерии
  - Pseudomonas fluorescens
  Гъби
  - Sclerotium cepivorum
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Onion yellow
  dwarf virus
- Apium graveolens Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Acidia heraclei
  - Lygus spp.
  - Psila rosae
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis и
  Thrips tabaci
  Бактерии
  - Erwinia carotovora subsp.
  carotovora
  - Pseudomonas syringae pv. apii
  Гъби
  - Fusarium oxysporum f. sp. apii
  - Phoma apiicola
  - Pythium spp.
  - Sclerotinia sclerotiorum
  - Septoria apiicola
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Celery mosaic
  virus и Cucumber mosaic virus
- Asparagus officinalis Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Brachyorynella asparagi
  - Hypopta caestrum
  - Platyparea poecyloptera
  Гъби
  - Fusarium spp.
  - Rhizoctonia violacea
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички
- Beta vulgaris Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Pegomyia betae
  Гъби
  - Phoma betae
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Beet necrotic
  yellow vein virus
- Brassica oleracea Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Heterodera spp.
  - Lepidoptera, но особено
  Pieris brassicae
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Бактерии
  - Pseudomonas syringae pv. maculicola
  - Xanthomonas campestris pv. campestris
  Гъби
  - Alternaria brassicae
  - Mycosphaerella spp.
  - Phoma lingam
  - Plasmodiophora brassicae
  - Pythium spp.
  - Rhizoctonia solani
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cauliflower
  mosaic virus, Tospovirus-и и
  Turnip mosaic virus
- Brassica pekinensis Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aphididae
  - Lepidoptera, но особено Pieris
  brassicae
  Бактерии
  - Erwinia carotovora
  - Xanthomonas campestris pv. campestris
  Гъби
  - Alternaria brassicae
  - Botrytis cinerea
  - Mycosphaerella spp.
  - Phoma lingam
  - Plasmodiophora brassicae
  - Sclerotinia spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Tospovirus-и
- Capsicum annuum Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Leptinotarsa decemlineata
  - Ostrinia nubilalis
  - Phthorimaea operculella
  - Tetranychidae
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Гъби
  - Leveillula taurica
  - Pyrenochaeta lycopersici
  - Pythium spp.
  - Phytophthora capsici
  - Verticillium albo atrum
  - Verticillium dahliae
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cucumber
  mosaic virus, Tomato mosaic
  virus, Pepper mild mottle
  virus и Tobacco mosaic virus
- Cichorium endivia Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aphididae
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Гъби
  - Botrytis cinerea
  - Erysiphe cichoriacearum
  - Sclerotinia spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Beet western
  yellow virus и Lettuce mosaic virus
- Cichorium intybus Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aphididae
  - Napomyza cichorii
  - Apion assimile
  Бактерии
  - Erwinia carotovora
  - Erwinia chrysanthemi
  - Pseudomonas marginalis
  Гъби
  - Phoma exigua
  - Phytophthora erythroseptica
  - Pythium spp.
  - Sclerothinia sclerotiorum
- Citrullus lanatus Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Meloidogyne spp.
  - Polyphagotarsonemus latus
  - Tetranychus spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Гъби
  - Colletotrichum lagenarium
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Watermelon
  mosaic virus 2
- Cucumis melo Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Meloidogyne spp.
  - Polyphagotarsonemus latus
  - Tetranychus spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Бактерии
  - Pseudomonas synringae pv. lachrymans
  Гъби
  - Colletotrichum lagenarium
  - Fusarium spp.
  - Pythium spp.
  - Sphaerotheca fuliginea
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cucumber green
  mottle virus, Cucumber mosaic
  virus и Squash mosaic virus
- Cucumis sativus Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Delia platura
  - Meloidogyne spp.
  - Polyphagotarsonemus latus
  - Tetranychus spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Бактерии
  - Pseudomonas syringae pv. lachrymans
  Гъби
  - Fusarium spp.
  - Phytophthora spp.
  - Pseudoperonospora cubensis
  - Pythium spp.
  - Rhizoctonia spp.
  - Sphaerotheca fuliginea
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички
- Cucurbita maxima Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Meloidogyne spp.
  - Polyphagotarsonemus latus
  - Tetranychus spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички
- Cucurbita pepo Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Meloidogyne spp.
  - Polyphagotarsonemus latus
  - Tetranychus spp:
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Бактерии
  - Pseudomonas syringae pv. lachrymans
  Гъби
  - Fusarium spp.
  - Sphaerotheca fuliginea
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cucumber mosaic
  virus, Squash mosaic virus,
  Zucchini yellow mosaic
  virus и Tospovirus-и
- Cynara cardunculus и Насекоми, акари и нематоди
Cynara scolymus във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Thysanoptera
  Гъби
  - Bremia lactucae
  - Leveillula taurica f. sp. cynara
  - Pythium spp.
  - Rhizoctonia solani
  - Sclerotium rolfsii
  - Sclerotinia sclerotiorum
  - Verticillium dahliae
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички
- Foeniculum vulgare Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Thysanoptera
  Бактерии
  - Erwinia carotovora subsp. carotovora
  - Pseudomonas marginalis pv. marginalis
  Гъби
  - Cercospora foeniculi
  - Phytophthora syringae
  - Sclerotinia spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  - Celery mosaic virus
- Lactuca sativa Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aphididae
  - Meloidogyne spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Гъби
  - Botrytis cinerea
  - Bremia lactucae
  - Pythium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Lettuce big
  vein, Lettuce mosaic virus и
  Lettuce ring necrosis
- Lycopersicon Насекоми, акари и нематоди
lycopersicum във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aphididae
  - Aleyrodidae
  - Hauptidia maroccana
  - Meloidogyne spp.
  - Tetranychus spp.
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  - Vasates lycopersici
  Бактерии
  - Pseudomonas syringae pv. tomato
  Гъби
  - Alternaria solani
  - Cladosporium fulvum
  - Colletotrichum coccoides
  - Didymella lycopersici
  - Fusarium oxysporum
  - Leveillula taurica
  - Phytophthora nicotianae
  - Pyrenochaeta lycopersici
  - Pythium spp.
  - Rhizoctonia solani
  - Sclerotinia sclerotiorum
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cucumbe
  mosaic virus, Potato virus X,
  Potato virus Y, Tobacco mosaic
  virus, Tomato mosaic virus и
  Tomato yellow leaf curl virus
- Rheum spp. Бактерии
  - Agrobacterium tumefaciens
  - Erwinia rhapontici
  Гъби
  - Armillariella mellea
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Arabis mosaic
  virus и Turnip mosaic virus
- Solanum melongena Насекоми, акари и нематоди
  във всички стадии на тяхното
  развитие
  - Aleyrodidae
  - Aphididae
  - Hemitarsonemus latus
  - Leptinotarsa decemlineata
  - Meloidogyne spp.
  - Tetranychidae
  - Thysanoptera, но особено
  Frankliniella occidentalis
  Гъби
  - Fusarium spp.
  - Leveillula taurica f. sp. cynara
  - Rhizoctonia solani
  - Pythium spp.
  - Sclerotinia sclerotiorum
  - Verticillium spp.
  Вируси и вирусоподобни организми
  Всички, но особено Cucumber
  mosaic virus, Eggplant mosaic
  virus, Potato virus Y и Tobacco
  mosaic virus
   


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.)

ЕТИКЕТ

Информация, която се поставя на етикета на производителя на зеленчуков посадъчен материал

1. "ЕО качество".
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Държава/институция - Република България (BG), Министерство на земеделието, храните и горите.
3. Контролен/сертифициращ орган, адрес - ИАСАС, София, бул. Цариградско шосе 125.
4. Национална служба за растителна защита, адрес.
5. Име на производителя/заготвителя, който опакова и етикетира зеленчуков посадъчен материал, и неговият регистрационен номер.
6. Регистрационен номер на производителя - по официалния регистър за фитосанитарен контрол.
7. Номер на партидата на изходния материал (в случая на семена), от който е произведен зеленчуковият посадъчен материал.
8. Номер на партидата зеленчуков посадъчен материал, определен от производителя.
9. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Общото име (или наименованието на вида), изписано с латински букви и/или ботаническо име на вида, когато материалът е придружен с растителен паспорт, съгласно Директива 92/105/ЕЕС, въведена с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол.
10. Сорт, изписан с латински букви и на кирилица.
11. Вид посадъчен материал - разсад, луковици, коренища, вкоренени подложки, растения за калеми.
12. Количество - в брой или нетно тегло на опаковката.
13. Дата на издаване на фирмения документ на производителя.
14. Фитосанитарен (растителен) паспорт № за видовете, за които се издава.
15. В случаи на внос от трети страни - името на страната.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти