Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 74 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ, ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ И ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.22 от 18 Март 2004г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


Отменена с § 10, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО одобряване типа на гумите;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО одобряване типа на гумите по отношение нивото на шума при контакт с пътя;
в) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО одобряване типа на превозните средства по отношение на монтирането на гумите;
2. техническите изисквания към гумите, към монтирането им на превозните средства и към нивото на шума при контакт с пътя.

Глава втора.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Типът на гуми се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО одобряване типа") Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на гуми до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1, с приложено към него съдържание.
(3) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага скица или снимка на шарката на протектора на гумата и скица на напомпаната гума, монтирана на измервателната джанта, на която са обозначени размери, посочени в т. 2.2.1 и 2.2.2 от приложение № 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО маркировка за одобряване на типа" и "ЕО одобряване на типа") Върху образците от тип гума, представени за ЕО одобряване на типа, трябва ясно и незаличимо да бъде обозначена търговската марка или наименованието на заявителя и да има достатъчно място за вписване на ЕО маркировката за одобряване на типа съгласно изискванията на чл. 13.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага или протокол от изпитване на образци от гуми, издаден от избрана техническа служба, или определен от ИА "АА" брой образци гуми.
(6) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват елементите на гумата с достатъчни и ясно различими подробности.
(7) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Към списъка с данни по чл. 3, ал. 2 за функции, които следят износването или състоянието на гумата и имат електронно управление, се прилага информация за неговото действие.

Раздел II.
ЕО одобряване типа на гуми и изисквания към гумите (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на гуми, когато:
1. гумата отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1, ако гумите отговарят на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, за отказа за издаване на ЕО сертификат по чл. 5, ал. 1 в едномесечен срок от решението за отказ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се установи, че определен тип гума представлява сериозен риск за активната и пасивната безопасност на превозното средство въпреки наличието на валиден ЕО сертификат за съответствие, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи:
1. за период до 6 месеца да не регистрират тези ПС;
2. да забранят пускането на пазара на тези типове гуми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, и Европейската комисия за предприетите мерки, на които се основава решението по ал. 4. Когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, издала типовото одобряване, оспорва риска за активната и пасивната безопасност на ПС, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за уреждане на спора и провежда консултации с цел решаване на проблема.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип гума се издава номер на ЕО одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "92/23" и "01/43".
(2) За различните одобрени типове гуми се издават различни номера.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всяка гума от одобрен тип се нанася ЕО маркировка за одобряване (т. 3, приложение № 2), която:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се състои от правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от номер 34;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) съдържа "базовия номер на ЕО одобряване", предвиден в секция 4 на приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предшестван от две цифри "00" за гуми за товарни автомобили или "02" за гуми за леки автомобили и поставен непосредствено до правоъгълника;
3. е видима, четлива и неизтриваема.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Към ЕО маркировката се нанасят и всички обозначения, посочени в т. 1.1 от приложение № 2.


Чл. 9. Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа гума.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменения на одобрения в съответствие с тази наредба тип гума се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок до един месец изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, копие от издадения ЕО сертификат за изменението на одобряването на типа гуми.


Чл. 11. При изменение на шарката на протектора на гума от одобрен тип не се повтарят изпитванията по чл. 13.


Чл. 12. Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО маркировка за одобряване на типа") Изискванията към гумите, към тяхната ЕО маркировка и нейното разположение са посочени в приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Категориите за скорост, пълният диапазон на конвенционалното число "d", списъкът на символите за индексите на товароносимост, както и отношението между индекса за налягане и единиците за налягане са посочени в приложение № 4.
(3) Спецификациите за измервателна джанта, външен диаметър и ширина на профила на гуми за леки и товарни автомобили с определени обозначения са посочени в приложение № 5.
(4) Измерването на размерите на гумата се извършва по метода, посочен в приложение № 6.
(5) Изпитването за натоварване/скорост се извършва съгласно процедурата, посочена в приложение № 7.
(6) Изменението на капацитета на натоварване спрямо скоростта е посочено в приложение № 8.

Глава трета.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ГУМИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НИВОТО НА ШУМА ПРИ КОНТАКТ С ПЪТЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


Чл. 14. (1) Изискванията, посочени в тази глава, се прилагат за гуми, предназначени за монтиране на превозните средства, регистрирани за първи път след 1 октомври 1980 г.
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за:
1. гуми, чиято номинална конструктивна скорост е по-малка от 80 km/h;
2. гуми, чийто номинален диаметър на джантата не надвишава 254 mm (код 10) или е по-голям или равен на 635 mm (код 25);
3. Т-тип резервни гуми за временно ползване;
4. гуми, предназначени за монтиране на превозните средства, регистрирани за първи път преди 1 октомври 1980 г.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО одобряване типа на гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се извършва по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Производителят подава заявление за ЕО одобряване типа на гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 9, с приложено към него съдържание.
(3) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага протокол за изпитване на образци от гуми, издаден от техническа служба, чийто брой се определя от ИА "АА".
(4) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, които, ако има такива, показват съответните елементи с достатъчни и ясно различими подробности.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху образците от тип гума, предоставени за ЕО одобряване на типа, трябва ясно и незаличимо да бъде обозначена търговската марка или наименованието на заявителя и да има достатъчно място за вписване на ЕО маркировката за одобряване на типа съгласно изискванията на чл. 8 и 20.
(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


Чл. 17. Заявителят представя на техническата служба комплект от четири гуми с еднакъв размер и шарка на протектора, представителни за серията от гуми, за изпитване на нивото на шума при контакт с пътя.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя, когато:
1. гумата отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 10.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО сертификат") Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат по чл. 18, ал. 1, ако типът гуми по отношение на нивото на шума при контакт с пътя отговаря на изискванията по тази наредба.
(2) (В сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО сертификат", изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 18, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, за отказа за издаване на ЕО сертификат по чл. 18, ал. 1 в едномесечен срок от решението за отказ.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Когато се установи, че определен тип гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя представлява сериозен риск за активната и пасивната безопасност на превозното средство въпреки наличието на валиден ЕО сертификат за съответствие, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи:
1. за период до 6 месеца да не регистрират тези ПС;
2. да забранят пускането на пазара на тези типове гуми.
(5) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, и Европейската комисия за предприетите мерки, на които се основава решението по ал. 4. Когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, издала типовото одобряване, оспорва риска за активната и пасивната безопасност на ПС, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за уреждане на спора и провежда консултации с цел решаване на проблема.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се издава номер на ЕО одобряването при спазване изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 се попълва съответно "92/23" и "01/43".
(2) За различните одобрени типове гуми по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се издават различни номера.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Номерът на ЕО одобряването на тип гума и номерът на ЕО одобряването на тип гума по отношение на нивото на шум при контакт с пътя са различни.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Номерата на ЕО одобряване типа на гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се последват от символа "s".


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всяка гума от одобрен тип по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се поставя ЕО маркировка за одобряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Освен изискванията за ЕО маркировка, които са посочени в т. 1.1 от приложение № 2, гумата трябва да има и обозначения за:
1. наименование или търговска марка на производителя;
2. наименование на фабричната марка, търговско описание или търговска марка.


Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок до един месец изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, копие от издадения ЕО сертификат за изменението на одобряването на типа гуми по отношение на нивото на шума при контакт с пътя.


Чл. 23. (1) В случай на изменения на одобрения тип гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) При изменение на шарката на протектора на серия от гуми от одобрен тип по отношение на нивото на шума при контакт с пътя изпълнителният директор на ИА "АА" може да определи повторни изпитвания на представителен набор от образци.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При добавяне на обозначения за размер на гумата или търговски марки към серия от гуми, получили ЕО одобряване на типа по отношение на нивото на шума при контакт с пътя, изпълнителният директор на ИА "АА" изисква повторно изпитване.


Чл. 25. (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с разпоредбите на глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) При извършване на проверки съгласно приложение № 11 за осигуряване съответствието на продукцията се счита, че изискванията са спазени, ако нивото на шума на изпитваната гума не превишава с повече от 1 dB(А) стойностите, посочени в чл. 30.

Раздел III.
Изисквания към нивото на шума при контакт с пътя


Чл. 26. Тип гума по отношение на нивото на шума при контакт с пътя е серия от гуми с определени размери, фабрични марки, търговски марки и търговски описания, които не се различават по следните съществени характеристики:
1. наименование на производителя;
2. класификация на гумата;
3. конструкция на гумата;
4. категория за употреба;
5. шарка на протектора;
6. "подсилени" или "за допълнително натоварване" - за гуми от клас С1.


Чл. 27. Спецификациите на измервателната апаратура, условията за изпитване и методът за измерване на нивото на шума, емитиран от комплект гуми, монтирани на изпитваното превозно средство, които се въртят с висока скорост по определена пътна настилка, са посочени в приложение № 11.


Чл. 28. Максималното ниво на шума при движение на изпитваното превозно средство по инерция се отчита с помощта на далечно разположени микрофони.


Чл. 29. (1) Окончателният резултат за еталонна скорост се получава чрез линеен регресионен анализ. Резултатите от изпитването не са сравними с шума от гумите, измерен по време на увеличаване на скоростта или по време на задействане на спирачките.
(2) Видът на протокола от изпитването по чл. 27 е посочен в приложение № 12.


Чл. 30. Определените в съответствие с т. 4.5 от приложение № 11 шумови нива не трябва да превишават следните пределни стойности:

1. за гуми от клас С1 по отношение на номиналната широчина на профила на изпитваната гума:

    Пределни стойности в dB(А)
  Клас Номинална    
  на широчина на А Б
  гумата профила (mm)    
С1а =< 145 72 (*) 71 (*) 70
С1b > 145 =< 165 73 (*) 72 (*) 71
C1c > 165 =< 185 74 (*) 73 (*) 72
C1d > 185 =< 215 75 (**) 74 (**) 74
C1e > 215 76 (***) 75 (***) 75
         
(*) Пределните стойности в колона А се прилагат до
  30 юни 2007 г.;
  Пределните стойности в колона Б се прилагат от
  1 юли 2007 г.;
(**) Пределните стойности в колона А се прилагат до
  30 юни 2008 г.;
  Пределните стойности в колона Б се прилагат от
  1 юли 2008 г.;
(***) Пределните стойности в колона А се прилагат до
  30 юни 2009 г.;
  Пределните стойности в колона Б се прилагат от
  1 юли 2009 г.
   
а) за подсилени гуми (или за допълнително натоварване) пределните стойности се завишават с 1 dB(А);
б) за гуми, които са класифицирани в категория за употреба "Специална", пределните стойности се завишават с 2 dB(А);

2. за гуми от клас С2 по отношение на категорията за употреба на серията от гуми:
Категория за употреба Пределна стойност в dB(А)
Обикновени 75
За сняг 77
Специални 78
   
3. за гуми от клас С3 по отношение на категорията за употреба на серията от гуми:
Категория за употреба Пределна стойност в dB(А)
Обикновени 76
За сняг 78
Специални 79
   


Чл. 31. Изискванията към изпитвателната площадка, необходима за провеждане на изпитването по чл. 27, са определени в приложение № 13.

Глава четвърта.
ЕО ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ГУМИТЕ (ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)

Раздел I.
Заявление за ЕО одобряване типа на превозното средство (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


Чл. 32. Типът на превозно средство по отношение монтирането на гумите се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО одобряване типа") Производителят или неговият упълномощен представител подава заявление за ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение монтирането на гумите до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят или неговият упълномощен представител прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 14 с приложено към него съдържание.
(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните елементи с достатъчни и ясно различими подробности.
(4) Към списъка с данни по ал. 2 за функции с електронен контрол за извършения монтаж се прилага информация за неговото действие.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) Към заявлението по ал. 1 производителят или неговият упълномощен представител прилага документ за платена държавна такса.

Раздел II.
ЕО одобряване на типа и изисквания към превозните средства по отношение монтирането на гумите (Загл. изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)


Чл. 34. Заявителят представя на техническата служба превозно средство, представително за типа, за който се иска одобряване, съгласно изискванията на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на превозно средство по отношение монтирането на гумите, когато:
1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 15.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификата по чл. 35, ал. 1 на основания, свързани с монтирането на гумите, ако превозното средство отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификата по чл. 35, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, за отказа за издаване на ЕО сертификат по чл. 36, ал. 1 в едномесечен срок от решението за отказ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се установи, че определен тип ПС представлява сериозен риск за активната и пасивната безопасност на превозното средство въпреки наличието на валиден ЕО сертификат за съответствие, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предлага на съответните компетентни органи:
1. за период до 6 месеца да не регистрират тези ПС;
2. да забранят пускането на пазара на тези типове ПС.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, и Европейската комисия за предприетите мерки, на които се основава решението по ал. 4. Когато компетентен орган на държава - членка на ЕС, издала типовото одобряване, оспорва риска за активната и пасивната безопасност на ПС, тогава изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за уреждане на спора и провежда консултации с цел решаване на проблема.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип превозно средство се издава номер на ЕО одобряването при спазване изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "93/23" и "01/43".
(2) За различните одобрени типове ПС по отношение монтирането на гумите се издават различни номера.


Чл. 38. Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа превозно средство.


Чл. 39. (1) (Предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случай на изменения на одобрения тип се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" в срок до един месец изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, копие от издадения ЕО сертификат за изменението на одобряването на типа ПС по отношение монтирането на гумите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато ЕО одобряването на типа ПС става невалидно поради това, че едно или повече одобрявания по отделните наредби в приложение № 10 или приложение № 11 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, включени в техническото досие, са невалидни или поради приемане на нови наредби в списъка по посочените приложения, ИА "Автомобилна администрация" в срок до един месец преди изтичането на срока на валидност на ЕО одобряването на типа ПС трябва да информира за това одобряващите органи на другите страни - членки на ЕС, като посочва дата или идентификационния номер на ПС, което последно е произведено в съответствие със загубилия валидност ЕО сертификат.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО одобряване на типа") Производителят на превозното средство или неговият упълномощен представител може да поиска изменение (разширение) на ЕО одобряване на типа превозно средство с цел включване на гуми с допълнителни обозначения за размери, категории за скорост или индекси на товароносимост или за допълнителна резервна гума за временно ползване.


Чл. 41. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" може да одобри направените изменения в случай, че те не нарушават безопасността на конструкцията и че превозното средство продължава да отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва одобряването на изменението, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (1) Всяко произвеждано ПС, за което се прилага тази наредба, отговаря на всички съответни изисквания по нея.
(2) С цел проверка на изпълнението по ал. 1 производството се подлага на съответен контрол.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО сертификат") Притежателят на ЕО сертификат за одобряване на типа осигурява наличието на процедури за ефективна проверка на съвместимостта между характеристиките на превозното средство и характеристиките на монтираните му гуми.


Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" може по всяко време да проверява методите за контрол, които се прилагат към всеки произвеждан технически възел.
(2) Честотата на проверките от изпълнителния директор на ИА "АА" е веднъж годишно.


Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) При всяка проверка по чл. 42 се представя протоколът от изпитването и производствените регистри на изпълнителния директор на ИА "АА".


Чл. 42г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) При незадоволителни резултати от проверките по чл. 42б изпълнителният директор на ИА "АА" предписва предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на производството.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. относно думите "ЕО сертификат") Притежателят на ЕО сертификат за одобряване на типа уведомява изпълнителния директор на ИА "АА" в случай, че преустанови напълно производството на тип превозно средство, одобрено в съответствие с тази наредба с копие на ЕО сертификата за типово одобряване, носещо накрая с големи букви подпечатано и датирано обозначение "ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВО".


Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.)

Глава пета.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2006 Г.)


Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, копия от издадените ЕО сертификати по чл. 5, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 36, ал. 1, а при необходимост - и протокол от изпитването на образци от гуми, издаден от техническа служба.


Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за отнемане на ЕО сертификатите по чл. 5, ал. 2, чл. 18, ал. 2 и чл. 35, ал. 2 и за причините за това отнемане в едномесечен срок от решението за отнемане на одобряванията на типа.


Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" ежемесечно изпраща на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък с одобрявания на типа гуми и типа гуми по отношение на нивото на шума при контакт с пътя по образец съгласно приложение № 14 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, както и за отказаните или отнетите одобрявания на типа в рамките на месеца.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Гума" е всяка нова пневматична гума, включително гуми за сняг с отвори за шипове, с изключение на гуми за сняг с шипове, фабрично оборудвани с тях, или за подмяна, предназначена за монтиране на превозни средства, за които се прилага Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е притежателят на търговската марка или марката на превозни средства или гуми. Производителят е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на ЕО одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на ЕО одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.
3. "Фабрична марка или търговско описание" е идентификацията на гумата, предвидена от производителя. Фабричната марка може да бъде еднаква с името на производителя, а търговското описание може да съвпада с търговската марка.
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Тип гума" е категория гуми, които не се различават значително по отношение на търговското наименование на производителя, търговската марка, обозначаването на размерите на гумата, категория за употреба (универсална, гума за сняг, резервна гума за временно ползване), структура (диагонална, опоясена диагонална, радиална), категорията за скорост, индекс на товароносимост и напречно сечение на гумата.
5. "Универсална (нормална) гума" е гума за обичайна употреба по пътя.
6. "Специална гума" е гума със специално предназначение (за смесена употреба по пътя и извън пътя, за ограничена скорост).
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Гума с висока проходимост (за сняг)" е гума с шарка на протектора и структура, проектирана за осигуряване на по-добра работа от нормалните гуми при кал и сняг. Шарката на протектора на гумите за сняг се състои основно от канали и/или големи блокови елементи, по-широко разположени от тези на нормалните гуми.
8. "Резервна гума за временно ползване" е гума, различна от гумата, предназначена за оборудване на превозно средство при нормални условия на управление, предвидена само за временно ползване при спазване на определени ограничения при управление.
9. "Структура (конструкция) на гума" са съставните елементи (части) на гумата, включително каркаса, показани на фиг. 1 от приложение № 2.
10. "Диагонална гума" или "с наклонен слой на каркаса" е гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли, значително по-малки от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора.
11. "Опоясена диагонална гума" е гума, чийто каркас се обгражда от брекер, състоящ се от два или повече слоя корд, разположен на срещулежащи ъгли, близки до тези на каркаса.
12. "Радиална гума" е гума, чиито нишки на корда, разположени от борт до борт, образуват ъгли от 90° спрямо средната линия (равнина) на протектора. Каркасът се укрепва с периферен брекер.
13. "Подсилена гума" е гума, каркасът на която е по-устойчив от съответния на стандартната гума.
14. "Т-тип резервна гума за временно ползване" е тип резервна гума за временно ползване, проектирана за употреба, напомпана до налягане, по-високо от определеното за стандартни и подсилени гуми.
15. "Борт" е част от външната гума с форма и структура, осигуряващи закрепването на гумата върху джантата.
16. "Корд" са нишки, образуващи тъканта на слоя на каркаса (брекера) в гумата.
17. "Слой на каркаса (брекера)" е един слой от паралелни нишки с гумено покритие.
18. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Каркас" е част от гумата, различна от протектора и страницата, която носи товара в напомпано състояние на гумата.
19. "Страница" е покривен гумен слой, разположен върху стената на външната гума.
20. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Протектор" е външната част на гумата, която осъществява контакта с пътя.
21. "Стена на външната гума" е видимата отстрани част на гумата (без протектора), монтирана на джантата.
22. "Долна стена на външната гума" е областта под линията на максималната широчина на профила на гумата, видима отстрани на гумата, монтирана на джанта.
23. "Канали на протектора" е пространството между надлъжните ребра и блоковете в шарката на протектора.
24. "Широчина на профила" в mm е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана гума без размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.
25. "Пълна широчина" в mm е линейното разстояние между външните страни на стените на напомпана външна гума, включително размера на издатините, получен при етикетиране (маркиране), декорации или защитни ленти и ребра.
26. "Височина на профила", Н в mm, е разстоянието, равно на половината от разликата между външния диаметър на гумата и монтажния диаметър на джантата d.
27. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Коефициент на номинално отношение Ra" е една стотна от числото, получено чрез деление на числото, изразяващо номиналната височина на профила в mm, с числото, изразяващо номиналната широчина на профила в mm.
28. "Външен диаметър" е пълният диаметър на напомпана нова гума.
29. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Обозначаване на размерите на гума" са обозначения, които показват номиналната широчина на профила в mm, както и буквата "Т" пред нея за случай на Т-тип резервни гуми за временно ползване, конвенционалното число d и коефициентът на номинално отношение Ra, с изключение на гумите, за които обозначаването на размерите е показано в първата колона от таблиците на приложение № 5.
30. "Конвенционално число d" (символ "d") показва монтажния и съответстващия на джантата диаметър, изразен в инчове или в mm (но не едновременно и в двете дименсии) съгласно таблица № 1 на приложение № 4.
31. "Монтажният диаметър на джантата d" е диаметър на джантата, върху която е предвидено монтирането на гумата.
32. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Джанта" е съвкупност от опората на гумата и монтираната вътрешна гума или за безкамерни гуми - опората, върху която леглата на гумата са напаснати.
33. "Теоретична джанта" е въображаема джанта, широчината на която би била равна на "х" пъти номиналната широчина на гумата. Стойността "х" се определя от производителя.
34. "Измервателна джанта" е джанта, на която се поставя гума за измерване на нейните размери.
35. "Изпитвателна джанта" е джанта, на която се монтира гума за изпитване.
36. "Откъртване" е отделяне на парчета гума от протектора.
37. "Отделяне на нишките на корда" е отделяне на нишките на корда от гуменото й покритие.
38. "Разслояване на каркаса (брекера)" е отделяне на съседни слоеве.
39. "Отлепване на протектора" е отделяне на протектора на външната гума от каркаса.
40. "Индикатори за износване на протектора" са издатини във вътрешността на каналите на протектора, предназначени за визуално определяне на степента на неговото износване.
41. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Индекс на товароносимост" са едно или две числа, показващи товара, който може да носи гумата, монтирана единично или монтирана единично или сдвоено, при скорост, характерна за съответната категория, в съответствие с изискванията за употреба, определени от производителя. Списъкът на тези индекси и съответните им маси е даден в таблица № 3 на приложение № 4.
42. "Максимално ниво на натоварване" е максималната маса, предвидена за товароносимост от гумата.
43. "Гума за лек автомобил" е гума, проектирана предимно, но не единствено, за леки автомобили (моторни превозни средства от категория М1) и техните ремаркета (О1 и О2).
44. "Гума за товарен автомобил" е гума, проектирана предимно, но не единствено, за превозни средства, различни от леките автомобили (моторни превозни средства от категории М2, М3, N) и техните ремаркета (О3, О4).
45. "Налягане на гумата върху пътя F/Ac" в kN/m2 е средното натоварване, предавано от гумата чрез контактната й повърхност към повърхността на пътя, изразено като отношение между вертикалната сила F в състояние на покой спрямо оста на колелото и контактната повърхност на гумата Ас, измерена с гума, напомпана до налягане на студено помпане, препоръчано за използване на гумата.
46. "Контактна повърхност на гумата Ас" в m2 е площта от плоската повърхност, разположена в предполагаемия периметър на отпечатъка от гумата.
47. "Предполагаем периметър на отпечатъка от гумата" е изпъкналата многоъгълна крива, която опасва най-малката площ, съдържаща всички точки на допир между гумата и пътя.
48. "Налягане на студено помпане" в kPa е вътрешното налягане на гумата при температура на околната среда и не включва никакво нарастване на налягането в резултат от експлоатация на гумата. Някои производители посочват температурата, при която да се измерва посоченото налягане.
49. "Ниво на шум при контакт с пътя" е шумът, който се поражда от контакта между движещите се гуми и пътната настилка.
50. "Гуми клас С1" са гуми за леки автомобили.
51. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2006 г.) "Гуми клас С2" са гуми за товарни автомобили с индекс на товароносимост при едно превозно средство

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти