Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда управлението на тарифните квоти, определени:
1. в списъка съгласно чл. 2, ал. 4 на Постановление № 289 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България;
2. (изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г.) с постановление на Министерския съвет, с което са въведени автономни мерки за суспендиране на митата;
3. в Европейското споразумение за асоцииране и в споразуменията за свободна търговия, по които Република България е страна.

Чл. 2. Управлението на тарифните квоти се извършва от митническите учреждения в състава на Агенция "Митници", както следва:
1. от териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове - по отношение на приемане на искания за ползване на тарифна квота, извършване на документен контрол и проверка на стоките;
2. от Централното митническо управление - по отношение на решенията за ползване на тарифна квота, приспадането на количествата и спазването на баланса за всяка тарифна квота.


Чл. 3. Приспадането на количествата от тарифните квоти се извършва до тяхното изчерпване, в съответствие с принципа "пръв пристигнал - пръв обслужен", както следва:
1. за тарифните квоти по чл. 1, т. 1 - ежеседмично;
2. за тарифните квоти по чл. 1, т. 2 и 3 - ежедневно.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МИТНИЧЕСКИ УПРАВЛЕНИЯ, МИТНИЧЕСКИТЕ БЮРА И МИТНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ


Чл. 4. (1) За ползване на тарифна квота се подава писмено искане във формата на опростена митническа декларация (ОМД) за режим внос, попълнена в съответствие с разпоредбите от глава втора, раздел V на Наредба № 11 от 1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения.
(2) В ОМД клетки № 36, 44 и 47 се попълват, както следва:
1. клетка № 36:
а) код 120 - за тарифните квоти по чл. 1, т. 1 и 2;
б) код 320 - за тарифните квоти по чл. 1, т. 3;
2. клетка № 44 - вида и номера на документа, удостоверяващ произхода на стоките, за които се иска ползване на тарифна квота, при тарифните квоти по чл. 1, т. 3;
3. клетка № 47 - ставката на митото, валидна за тарифната квота.
(3) Митническите учреждения не приемат ОМД по ал. 1, когато:
1. опростената митническа декларация е подадена преди датата на отваряне на тарифната квота или след датата на затваряне, съответно датата, на която тарифна квота е изчерпана;
2. в ОМД са включени стоки, за които не се прилага исканата тарифна квота;
3. исканото количество надвишава началния обем на тарифната квота.


Чл. 5. (1) Териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове извършват документен контрол на приетите ОМД и на придружаващите документи, както и проверка на стоките.
(2) При осъществяване на контрола по ал. 1 митническите органи задължително извършват:
1. проверка за съответствие на данните от ОМД с данните от придружаващите документи, включително и по отношение описание на стоката, нето тегло, както и страна на произход, когато произходът е условие за ползване на тарифната квота;
2. проверка за правилно тарифно класиране, включително вземане на проби за анализ или контрол, когато данните в придружаващите документи не са достатъчни за точното класиране на стоката;
3. проверка за валидност на документите за преференциален произход (ЕUR1 сертификат или декларация върху фактурата или върху друг търговски документ), когато те са условие за ползване на тарифната квота.


Чл. 6. (1) Резултатите от контрола по чл. 5 се отразяват във формуляр 6 на ОМД в съответствие с чл. 160 от Правилника за прилагане на Закона за митниците.
(2) Митническото учреждение, в което се извършва оформянето на ОМД, задържа формуляр Б на ОМД и връща на декларатора формуляри 6, 7 и 8 за представяне в Централното митническо управление.
(3) Териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове могат да задържат формуляри 6 и 7 на ОМД, когато при извършване на контрола по чл. 5 установят, че са налице несъответствия, които могат да окажат влияние върху елементите, на основата на които се прилагат вносните митни сборове и другите мерки, предвидени по отношение на търговията със стоки.
(4) В случаите по ал. 3 върнатият на декларатора формуляр 8 на ОМД не може да служи като валидно искане за ползване на тарифна квота.


Чл. 7. (1) По писмено искане на заинтересованото лице, подало ОМД за ползване на тарифна квота, териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове изпращат по факс в Централното митническо управление съобщение-заявка за последващо представяне на ОМД.
(2) Съобщението-заявка съдържа следните данни:
1. номер и дата на ОМД;
2. име и адрес на декларатора;
3. тарифен номер и описание на стоката;
4. произход на стоката;
5. количество на стоката, изразено в съответстващата за тарифната квота физическа мярка;
6. данните по чл. 4, ал. 2.
(3) Съобщението-заявка служи само за приспадането на количествата от тарифните квоти в съответствие с принципа "пръв пристигнал - пръв обслужен".

Глава трета.
УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ В ЦЕНТРАЛНОТО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 8. (1) Постъпилите в Централното митническо управление ОМД (формуляри 6, 7 и 8) и съобщенията-заявки за ползване на тарифна квота се регистрират в деловодството на агенцията. След регистрирането на ОМД формуляр 8 се връща на декларатора.
(2) Когато е регистрирано съобщение-заявка, постъпилата след това ОМД се регистрира под същия номер.
(3) Регистрирането по ал. 1 се извършва всеки работен ден от 10 до 17 ч.
(4) (Нова - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г.) Постъпилите в централното митническо управление ОМД и съобщения - заявки за ползване на тарифна квота по чл. 1, т. 1, се регистрират в деловодството на агенцията и в деня на отваряне на квотата.


Чл. 9. До края на деня, в който са регистрирани по реда на чл. 8, ОМД и съобщенията-заявки за ползване на тарифна квота се регистрират и в информационна система за управление на квотите в Централното митническо управление.


Чл. 10. (1) Дирекция "Тарифна политика" в Централното митническо управление извършва проверка на регистрираните ОМД и съобщенията-заявки за ползване на тарифна квота. Проверката обхваща:
1. пълнота на искането - по отношение на задължителните данни, които трябва да се съдържат в него;
2. валидност на тарифната квота - по отношение на датата на отваряне, датата на затваряне и датата на изчерпване на квотата;
3. точност на искането - по отношение допуснати технически грешки, непозволяващи еднозначно вземане на решение за ползване на количество от тарифната квота;
4. критичност на тарифната квота - по отношение на наличното количество от тарифната квота.
(2) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, Централното митническо управление уведомява писмено декларатора, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.


Чл. 11. (1) Решения за ползване на тарифна квота се вземат след приспадане на количеството по исканията, за които е установено, че отговарят на изискванията по чл. 10, ал. 1, както следва:
1. за тарифните квоти по чл. 1, т. 1 - ежеседмично до 10 ч. на първия работен ден от седмицата - за регистрираните по реда на чл. 8 през предходната седмица ОМД и съобщения-заявки за ползване на тарифна квота;
2. за тарифните квоти по чл. 1, т. 2 и 3 - ежедневно до 10 ч. на работния ден, следващ деня, в който ОМД и съобщенията-заявки за ползване на тарифна квота са регистрирани по реда на чл. 8.
(2) Когато количеството по регистрираните искания за определена тарифна квота превишава наличното количество от квотата, приспадането се извършва пропорционално с коефициент, получен при съпоставяне на заявеното към наличното количество за тази тарифна квота.


Чл. 12. Когато при извършване на проверката по чл. 10, ал. 1 се установят нередовности, които не могат да бъдат отстранени, както и в случаите, когато нередовностите не са отстранени в срока по чл. 10, ал. 2, се взема мотивирано решение за отказ за ползване на тарифна квота.


Чл. 13. (1) Решенията по чл. 11 и 12 се вписват на гърба на формуляри 6 и 7 на ОМД и се отразяват в информационната система по чл. 9 до 12 часа на деня, в който е взето решението.
(2) Решенията по ал. 1 съдържат:
1. нормативното основание за тарифната квота;
2. описание на тарифната квота;
3. приспаднатото количество, за което могат да се ползват тарифните преференции - в случаите по чл. 11, или мотивите за отказа - в случаите по чл. 12;
4. дата, подпис и печат.
(3) Решенията по ал. 1 се подписват от директора на Агенция "Митници" или от упълномощено от него лице и се подпечатват с печата на Централното митническо управление.
(4) Формуляр 6 на ОМД се връща на декларатора срещу подпис върху формуляр 7 на ОМД.


Чл. 14. Решението за ползване на тарифна квота е основание за прилагане на съответните тарифни преференции при поставяне под режим внос на приспаднатото от тарифната квота количество от декларираните стоки.

Глава четвърта.
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ


Чл. 15. (1) Териториалните митнически управления, митническите бюра и митническите пунктове уведомят писмено Централното митническо управление, когато:
1. опростената митническа декларация, по която е взето решение за ползване на количество по тарифна квота, или заменилата я нова митническа декларация за внос с приложени преференции по тарифна квота е анулирана;
2. опростената митническа декларация, по която е взето решение за ползване на количество по тарифна квота, не е заменена с нова митническа декларация за внос в определения от митническите органи срок по чл. 172 от Правилника за прилагане на Закона за митниците;
3. опростената митническа декларация, по която е взето решение за ползване на количество по тарифна квота, е заменена с нова митническа декларация за внос за по-малко количество от разрешеното.
(2) Веднага след уведомяването по ал. 1 приспаднатите количества от тарифната квота се възстановяват към наличните за ползване количества и подлежат на ново разпределение. Възстановените количества по тарифната квота се отразяват в информационната система по чл. 9.
(3) Когато в случаите по ал. 1 тарифната квота е изчерпана, възстановените количества се обявяват най-малко в два централни ежедневника. В обявлението се посочва и датата на отваряне за възстановените количества от тарифната квота, което не може да бъде по-рано от шестнадесет дни от датата на обявяването.


Чл. 16. (1) Когато при производство по възстановяване или опрощаване на митни сборове по реда и при условията на чл. 871, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за митниците е поискано ползване на тарифна квота, разрешаващото митническо учреждение изпраща по факс в Централното митническо управление служебно искане за ползване на тарифна квота. Към служебното искане се прилага заверено копие от формуляр 6 на ЕАД за внос, по който се иска възстановяване или опрощаване.
(2) Искането по ал. 1 съдържа следните данни:
1. номер и дата на ЕАД за внос, по който се иска възстановяване или опрощаване;
2. име и адрес на декларатора;
3. тарифен номер и описание на стоката;
4. произход на стоката;
5. количество на стоката, изразено в съответстващата за тарифната квота физическа мярка;
6. нормативното основание за тарифната квота;
7. описание на тарифната квота.
(3) При разглеждане на искането по ал. 1 Централното митническо управление прилага разпоредбите на глава трета. В тези случаи решенията по чл. 11 и 12 се оформят като отделен документ и се изпращат на компетентното митническо учреждение.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 17. Централното митническо управление ежедневно или ежеседмично, в зависимост от периода по чл. 3, обявява на страницата на Агенция "Митници" в Интернет баланса на всички тарифни квоти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Директорът на Агенция "Митници" утвърждава вътрешни правила за управлението на тарифните квоти в агенцията.


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 15, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за митниците и чл. 216 от Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.)

Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти