Logo Петък, 22 Януари


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.97 от 4 Ноември 2003г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за финансиране на проекти и дейности на Социалноинвестиционния фонд към министъра на труда и социалната политика, наричан по-нататък "фондът".
(2) От фонда се финансират проекти безвъзмездно или възмездно.

Чл. 2. Фондът осъществява своите дейности в съответствие със Закона за Социалноинвестиционния фонд и при спазване на принципа за разумно и ефективно управление на поверените му финансови активи.


Чл. 3. (1) С годишния бюджет на фонда се определя размерът на средствата, които се предоставят през съответната календарна година за финансиране на проектите и дейностите на фонда.
(2) В случаите, когато средствата за финансиране на проекти и дейности се предоставят от други организации, условията и редът за финансиране се определят съвместно с донорските организации.


Чл. 4. (1) Средствата от фонда се изразходват за следните приоритетни области:
1. финансиране на инвестиционни разходи по проекти за създаване на техническа инфраструктура в подкрепа на създаването и развитието на малки и средни предприятия;
2. субсидии за покриване на текущи разходи по проекти, създаващи условия за самонаемане;
3. инвестиционни разходи за закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, за реализиране на проекти, създаващи нови работни места в райони, засегнати от преструктуриране;
4. субсидиране на лихвения процент по кредитни споразумения с търговските банки за създаване на малки и средни предприятия, гарантиращи постоянна заетост.
(2) Средствата на фонда са предназначени за:
1. инвестиции за реализация на проекти, включени в Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие, свързани със създаване и модернизиране на техническата инфраструктура за проектите на малки и средни предприятия;
2. създаване на дълготрайни материални и нематериални активи за райони, засегнати силно от безработицата;
3. дейности, свързани с реализация на бизнесуслуги, пазарни проучвания и обучение на персонала за реализация на проекти, включени в Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие, осигуряващи увеличаване на заетостта в регионите.


Чл. 5. (1) Финансирането на проекти от фонда се извършва по реда на глави трета и четвърта.
(2) Вземането на решения за финансиране се основава на принципите на прозрачността, равнопоставеността на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 6. (1) Фондът финансира само проекти от приоритетните области, включени в Националния план за икономическо развитие, в Националния план за регионално развитие и в публичната инвестиционна програма. Одобрените проекти се включват в годишната инвестиционна програма на фонда.
(2) В случай на неподаване на проекти за съответната приоритетна област, обявена в решението по чл. 14, ал. 1, или в случай на неусвояване на средства, предвидени за съответната приоритетна област, управителният съвет на фонда с решение предвижда финансиране на проекти от друга приоритетна област по чл. 4.


Чл. 7. (1) Фондът финансира проекти чрез процентно участие във финансирането или чрез предоставяне на безвъзмездни финансови средства при спазване изискванията на правилата за защита на конкуренцията и за предоставянето на държавни помощи.
(2) От фонда се финансират проекти, като се поемат изцяло или частично всички преки и непреки разходи, свързани с проектите, при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи.
(3) Размерът на съучастието от страна на получателя на финансирането се определя в общите и специалните условия по чл. 15.
(4) В случаите на съучастие получателят осигурява частта от съответното финансиране към началото на проекта в парична форма и труд, материали или друго натурално изражение съгласно общите и специалните условия по чл. 15.
(5) Оценката на непаричния принос на получателя на финансирането се извършва от независим лицензиран оценител, назначен от директора на фонда.


Чл. 8. (1) Когато получателят на финансирането е недоволен от оценката, той може да поиска контролна експертиза в случаите, когато изискването за съучастие съгласно общите и специалните условия по чл. 15 надхвърля 30 %.
(2) Контролната експертиза се извършва от три вещи лица с познания и опит в съответната област, едно от които се посочва от получателя, едно от директора на фонда, а третото се избира от двамата.
(3) Заключението на вещите лица се приема с мнозинство и не може да бъде оспорвано.
(4) Възнаграждението на вещите лица се определя от директора на фонда. То е за сметка на лицето, което е поискало контролната експертиза, в случаите, когато новата оценка е равна или по-ниска от предходната.


Чл. 9. (1) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 4 имат български физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. регистрирани са като търговци по Търговския закон или като кооперации по Закона за кооперациите, или като юридически лица с нестопанска цел;
2. други юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт.
(2) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
2. се намират в ликвидация;
3. са лишени от право да упражняват търговска дейност;
4. имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
6. са подпомагани за същия проект или съответната част от него по други програми;
7. не са изпълнили условия при предходно финансиране от фонда.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 3 и 5 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.
(4) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се удостоверява с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган не по-рано от три месеца преди крайната дата за подаване на предложенията за конкурса.


Чл. 10. (1) Максималният размер на предоставяните финансови средства за всеки индивидуален проект се определя в решението по чл. 14, ал. 1 съобразно годишната субсидия за фонда от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
(2) Паричното участие на кандидата се удостоверява чрез представяне на банково извлечение и декларация за източника на средствата - собствени или привлечени.


Чл. 11. (1) Едно лице може да бъде подпомагано не повече от 5 пъти за проекти по реда на тази наредба.
(2) Лицата могат да бъдат подпомагани еднократно за срока, предвиден в решението по чл. 14, ал. 1.
(3) Лицата, които са получили финансиране на проект по реда на тази наредба, могат да кандидатстват за следващо финансиране след изтичане на срок една година след приключване изпълнението на проекта.


Чл. 12. (1) Фондът не финансира закупуване на земя или други дълготрайни материални и нематериални активи, когато договорите са между съпрузи и роднини по права линия и по съребрена линия до втора степен.
(2) Фондът не предоставя средства за финансиране и на:
1. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
2. разходи, направени преди одобрението на проекта;
3. други разходи, несвързани пряко с целта на проекта.

Глава трета.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ


Чл. 13. (1) Проектите, финансирани по реда на тази наредба, се оценяват и класират от длъжностни лица на фонда.
(2) Представителните организации на работниците и служителите и представителните организации на работодателите, които членуват в управителния съвет на фонда, могат да предложат по един представител, който да участва в класирането на проектите съвместно с лицата по ал. 1.


Чл. 14. (1) Всяка година до 1 март Управителният съвет на фонда приема решение относно:
1. общата сума, която се отпуска за финансиране на проекти в една или повече от приоритетните области по чл. 4;
2. максималната допустима обща сума на финансиране на отделните проекти във всяка приоритетна област;
3. процентът на финансирането, което фондът ще отпуска за отделните проекти;
4. специфичните разходи, които за съответната приоритетна област няма да бъдат финансирани от фонда;
5. специфични ограничения относно лицата, които имат право да кандидатстват за финансиране в съответната приоритетна област;
6. специалните критерии за оценка на проектите във всяка приоритетна област и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка;
7. методика за оценяване на предложенията в съответната приоритетна област;
8. максималния срок за изпълнение на проектите.
(2) При предлагането на специалните критерии за оценка управителният съвет се води от необходимостта от осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок социален ефект на резултатите от изпълнението на проекта, като взема предвид спецификата на съответната приоритетна област.
(3) С решението по ал. 1 управителният съвет може да предложи и приемане на допълнителни критерии за всяка приоритетна област, които да бъдат прилагани при равни оценки по другите критерии.


Чл. 15. (1) В едномесечен срок от вземането на решението по чл. 14, ал. 1 фондът изработва общи и специални условия за кандидатстване и финансиране на проекти, които се утвърждават от управителния съвет на фонда.
(2) При неодобрение от управителния съвет на общите и специалните условия той ги връща на фонда за корекция и преработване със задължителни указания. В 14-дневен срок фондът разработва и предлага коригирани общи и специални условия за утвърждаване от УС.


Чл. 16. (1) В 7-дневен срок от утвърждаването на общите и специалните условия за финансиране на проекти изпълнителният директор на фонда издава заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти.
(2) За обявяването на процедура за финансиране на проекти в различни приоритетни области се издава отделна заповед.
(3) Заповедта задължително съдържа:
1. посочване на приоритетната област, за която се обявява процедурата;
2. срока и мястото за получаване на документацията за финансиране на проекти от фонда;
3. срока, мястото и начините за подаване на предложенията;
4. срока и мястото за провеждане на процедурата.
(4) Срокът за подаване на предложенията е не по-кратък от 30 календарни дни от датата на публикуване на поканата по чл. 17.


Чл. 17. Процедурата се обявява чрез публикуване на покана в поне един централен ежедневник и на интернет страницата на фонда. Поканата съдържа задължително:
1. посочване на правното основание и заповедта за обявяване на процедурата;
2. посочване на информацията, съдържаща се в заповедта;
3. посочване на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите;
4. адрес и телефон за контакти и получаване на допълнителна информация за процедурата


Чл. 18. (1) За участие в процедурата кандидатите получават документация, която съдържа:
1. копие от заповедта за обявяване на процедурата;
2. формуляр за кандидатстване;
3. общите и специалните условия за финансиране на проекти от фонда, които се предоставят на всяко лице, кандидатстващо за финансиране от фонда;
4. формуляри за индикативен бюджет, идеен проект, времеви график на изпълнение на проекта;
5. методика за оценяването на проектите;
6. проект на договор за финансиране.
(2) Служителят, предоставящ документацията, води регистър на лицата, получили документация, който съдържа име/наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес за контакти.


Чл. 19. (1) Предложенията на кандидатстващите за финансиране съдържат:
1. попълнен формуляр за кандидатстване;
2. идеен проект;
3. копие от съдебна регистрация или от акта за създаване на юридическото лице от компетентния държавен орган;
4. удостоверение за актуално състояние;
5. копие от данъчна регистрация;
6. копие от документа за открита специална банкова сметка;
7. други документи, които се изискват съгласно общите и специалните условия за финансиране на проекти от фонда;
8. информация за успешно осъществени от кандидата проекти в съответната приоритетна област;
9. протокол за прието решение на управителния орган на организацията за кандидатстване с проект пред фонда, съдържащ и имената на упълномощените лица за ръководител и финансово отговорно лице на проекта;
10. документ за собствен или предоставен на организацията имот с описание на помещения и оборудване в случаите, когато е необходимо за целите на проекта;
11. препоръки от институции или организации, гарантиращи подкрепата за проекта;
12. в случаите, когато проектът се осъществява съвместно с друга организация, се прилагат потвърдителни писма и договори, доказващи конкретни ангажименти за финансиране, експертно участие или друг вид сътрудничество;
13. подробни лични данни и професионална справка за ръководителя и за финансово отговорното лице на проекта.
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми фонда в 7-дневен срок от промяната.
(3) Получените предложения след обявения в поканата по чл. 17 срок не подлежат на разглеждане и се връщат неотворени на подателите им.
(4) В момента на получаването им предложенията се регистрират в специален електронен регистър в информационната система за управление, ако:
1. кандидатът и предложеният проект отговарят на условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба и общите и специалните условия;
2. те са комплектовани с всички изисквани документи съгласно тази наредба и общите и специалните условия.
(5) Предложенията за проекти, които не отговарят на условията по ал. 4, не се завеждат в електронния регистър и се връщат на кандидата.


Чл. 20. (1) За класирането на предложенията изпълнителният директор на фонда определя със заповед комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.
(2) Комисията се състои най-малко от петима членове, от които поне един правоспособен юрист и един експерт в областта на финансите, а останалите членове са лица - специалисти в съответната приоритетна област.
(3) Председател на комисията е изпълнителният директор на фонда, който отговаря за цялостната й дейност.
(4) В седемдневен срок преди датата на провеждане на процедурата за оценяване и класиране на проектите изпълнителният директор на фонда уведомява представителните организации по чл. 13, ал. 2 за излъчване на представител в комисията.
(5) В заседанията на комисията при необходимост могат да се привличат външни консултанти, чийто избор и възнаграждение се определят от управителния съвет на фонда.
(6) Не могат да бъдат членове на комисията и консултанти лица, които:
1. са съдружници, акционери, членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, подали предложения за участие в процедурата;
2. са членове на управителни или контролни съвети или са изпълнителни директори на кооперации, подали предложения за участие в процедурата;
3. имат родствени отношения по права линия или съребрена линия до IV степен с лица, подали предложения за участие в процедурата.
(7) За наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 6 членовете на комисията или консултантите подписват декларация преди първото заседание на комисията за оценка на предложенията.
(8) При несъвместимост по ал. 6 и/или при самоотвод на член на комисията изпълнителният директор на фонда със заповед извършва промени в състава на комисията.
(9) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията.


Чл. 21. (1) Класирането на предложенията се извършва в срок 10 работни дни от специалисти на фонда.
(2) Класирането на предложенията за проекти се извършва на основата на формални критерии, които отразяват приоритетите в целевата стратегия на фонда, посочени са в общите и специалните условия за финансиране на проекти и са одобрени от управителния съвет.
(3) Класирането на предложения за проекти се извършва чрез използването на агрегиран индекс, формиран от количествените оценки на формалните критерии.
(4) Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред по смисъла на ал. 2, до изчерпване на отпуснатите за съответната приоритетна област средства.
(5) Списъкът по ал. 2 се съставя в кратък и разширен вариант. Краткият вариант съставлява инвестиционната програма на фонда за съответната финансова година. Разширеният вариант на списъка съдържа резерв от предложения за проекти, които се финансират в случай на наличие на излишък от средства за текущата финансова година.
(6) Кандидатите, чиито предложения са включени в инвестиционната програма или в резерва, се поканват да разработят пълна техническа документация на проекта, като срокът за изпълнението й не трябва да бъде по-голям от 60 календарни дни.


Чл. 22. (1) До класиране по чл. 21, ал. 2 се допускат предложения за проекти, получили положителна социална и институционална оценка.
(2) Социалната оценка се извършва по методика, одобрена от УС на фонда. Целта на социалната оценка е да се установят социалната значимост на проекта, приблизителният брой на преките и непреките ползватели на резултатите от проекта, потенциалният ефект по отношение на заетостта, подобряване на социалните условия на живот и развитието на човешките ресурси.
(3) Институционалната оценка се извършва по методика, одобрена от УС на фонда. Целта на институционалната оценка е да се оцени способността на получателите на финансиране да изпълнят задълженията си по проектите. На оценка подлежат правният статут и произтичащите от него предимства или ограничения за изпълнението на задълженията им, опитът и възможностите за мобилизиране на средства и човешки ресурси.
(4) Социалната и институционалната оценка се извършват от специалисти на фонда, като за целта могат да се наемат специалисти или специализирани организации под ръководството на фонда.


Чл. 23. (1) На заседанията на комисията се води протокол. В него се описват резултатът от извършената социална и институционална оценка, критериите за класирането на предложенията за проекти, както и краткият и разширеният списък на класираните предложения.
(2) В протокола задължително се описват редът на извършването на оценката, мотивите за класирането на проектите и списъкът на одобрените проекти.
(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.
(4) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.


Чл. 24. (1) Председателят на комисията представя списъка на одобрените проекти пред управителния съвет на фонда за утвърждаване.
(2) Управителният съвет на фонда с мотивирано решение утвърждава за финансиране класираните проекти.
(3) За взетото от управителния съвет решение всички кандидати, подали предложения, се уведомяват писмено в едноседмичен срок от датата на заседанието на управителния съвет.


Чл. 25. (1) Проектите по чл. 24 се регистрират и основните им параметри се въвеждат в нарочен електронен регистър.
(2) Регистърът по ал. 1 служи за вътрешно ползване. Служителите на фонда, които имат достъп до регистъра, нямат право да огласяват данни, които са им станали известни във връзка с контрола по изпълнението на проектите.
(3) Обща информация по финансираните от фонда проекти може да се предоставя само при поискване от органи на държавна власт.

Глава четвърта.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ, МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ


Чл. 26. (1) Договори за финансиране на проекти от инвестиционната програма на фонда се сключват само за тези от тях, които успешно са издържали технико-икономическа оценка на техническата документация.
(2) Целта на технико-икономическата оценка е да се установи дали класираните проекти отговарят на техническите, технологичните и екологичните стандарти в страната, както и на критериите за ефективност и финансова ефикасност.
(3) Технико-икономическата оценка се извършва от специалисти на фонда, като за целта могат да се наемат външни специалисти и специализирани фирми.
(4) Договорите за финансиране от фонда на проекти по чл. 24 се сключват от изпълнителния директор на фонда, от една страна, и от кандидатът-изпълнител на проекта, от друга страна. Одобреното проектно предложение и общите и специалните условия се считат за неразделна част от договора.
(5) Получателят на финансиране (изпълнителят на проекта) поема следните общи задължения по изпълнението на проекти на фонда:
1. отговаря за цялостната подготовка и изпълнение на проекта;
2. води пълната техническа, икономическа и друга документация по проекта в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и изискванията на фонда;
3. осигурява средствата, необходими за съфинансирането на проекта и ги превежда на фонда;
4. оказва съдействие на специалистите на фонда при извършване на оценката на проекта, като предоставя физически достъп до обекти и информация, проектна документация;
5. подписва договора за финансиране с фонда;
6. в случаите на финансиране на строителни дейности определя инвеститорски контрол след съгласуване с фонда;
7. осигурява финансов ресурс за експлоатацията и поддръжката на обекта по предназначение след влизането му в експлоатация по съответния законов ред;
8. редовно контролира изпълнението на проекта, включително и чрез физически проверки на подизпълнителите и местата за изпълнение относно количеството и качеството на извършваните дейности, като предоставя събраната вследствие на тези проверки информация на фонда;
9. съвместно с представители на фонда проверява и одобрява отчетите и документите за извършваните дейности по финансирания проект;
10. следи за добросъвестното изпълнение на проекта и незабавно информира фонда за възникнали злоупотреби;
11. по ясен начин указва, че финансирането на проекта е със средства, предоставени от фонда;
12. участва в приемането на дейностите по проекта;
13. при наличието на материални ценности след завършване на проекта да ги стопанисва с грижата на добър стопанин и да отговаря за поддръжката им;
14. съдейства на специалистите на фонда при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
15. запазва предназначението на придобитите материални ценности за период не по-кратък от една година след завършване на проекта, като в договора за финансиране с фонда може да бъде указан и по-дълъг срок;
16. провежда процедури по обществени поръчки.


Чл. 27. Договорът за финансиране на одобрен проект се сключва след изпълнение от страна на получателя на финансирането на изискванията за подготовка за сключване на договор, определени в общите и специалните условия по чл. 15.


Чл. 28. Фондът осъществява цялостен контрол върху изпълнението на проектите.


Чл. 29. (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проекта, се отчитат съгласно условията и срока на договора с междинни отчети и финален отчет.
(2) Финансовите отчети се представят от организацията изпълнител за проверка и приемане от упълномощен служител от финансово-счетоводния отдел на фонда.
(3) Към финансовите отчети се прилагат оригиналните документи за направените разходи и заверени копия от всички оригинални документи за направените разходи по проекта.
(4) Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството.


Чл. 30. (1) Договорните отношения по проекта приключват с подписването на приемателно-предавателен протокол между фонда и организацията изпълнител.
(2) След подписване на приемателно-предавателния протокол от длъжностните лица, представляващи организацията изпълнител, той се подписва от упълномощен служител на фонда и от наблюдаващия изпълнението на проекта.
(3) Изпълнителят на проекта и фондът са длъжни да съхраняват документацията по проекта за срок 5 години след приключване изпълнението на проекта.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 5 от Закона за Социалноинвестиционен фонд.


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Социалноинвестиционния фонд.


§ 3. Всички предложения за финансиране, постъпили преди приемането на тази наредба, се привеждат в съответствие с нея.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти