Logo Петък, 18 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.29 от 30 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11 Юни 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаването на разрешителни за въвеждането в природата на неместни и повторното въвеждане на местни диви животински и растителни видове.
(2) Предмет на наредбата е издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел, на неместни диви животински и растителни видове;
2. внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви животински и растителни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
3. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви животински и растителни видове или подпомагане и стабилизиране на популации в недобро състояние.
(3) Не е предмет на наредбата издаването на разрешителни за:
1. въвеждане в природата, вкл. внасяне с такава цел на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове;
2. внасяне с цел развъждане и отглеждане на неместни диви дървесни, храстови и ловни видове при вероятност от възникване на неконтролирани от човека условия;
3. повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни диви дървесни, храстови и ловни видове;
4. въвеждане в природата на неместни диви животински и растителни видове, определени със заповед, обнародвана в "Държавен вестник", в случаите, посочени в чл. 67, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;
5. внесени в природата неместни животински и растителни видове преди влизането в сила на настоящата наредба;
6. внасяне на неместни диви животински и растителни видове с цел развъждане и отглеждане при контролирани от човека условия.

Чл. 2. (1) Разрешителни в случаите по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 се издават, ако с дейността не се увреждат природни местообитания в тяхната естествена област на разпространение или местни видове от дивата фауна и флора или техни популации.
(2) Разрешителни в случаите по чл. 1, ал. 2, т. 3 се издават, когато дейността ще допринесе за трайното възстановяване на видовете в благоприятно състояние.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Министърът на околната среда и водите издава разрешително на юридическо лице в случаите по чл. 1, ал. 2, по реда на глава втора или трета въз основа на заявление, подадено в Министерството на околната среда и водите.


Чл. 4. (1) В случаите по чл. 1, ал. 2 заявителите разработват програми с период на действие до 10 години.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Програми по ал. 1 не се разработват за повторно въвеждане в природата на животински и растителни видове, за които има утвърдени планове за действие, съгласно глава втора, раздел VII от Закона за биологичното разнообразие, с който се допуска повторно въвеждане на вида и е определена методиката за въвеждане.

Глава втора.
ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА НЕМЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ


Чл. 5. (1) Заявителят подава в МОСВ писмено заявление за извършване на дейности по чл. 1, ал. 2, т. 1 или т. 2, което съдържа:
1. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ;
3. предмет, цел, район на изпълнение и начин на финансиране на програмата, която лицето желае да разработи.
(2) В 30-дневен срок от получаване на заявлението министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице:
1. уведомява заявителя, че одобрява изготвянето на програмата;
2. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране по наредбата, в случаите по чл. 1, ал. 3.


Чл. 6. Заявителят, получил съгласуване по чл. 5, ал. 2, т. 1, внася в Министерството на околната среда и водите програма, която задължително включва:
1. предмет на програмата;
2. цели на програмата;
3. описание на биологичните особености на вида;
4. описание на екологичните изисквания на вида;
5. данни за географските фактори в района на естественото разпространение на вида;
6. данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид;
7. данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове;
8. поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива;
9. мерки за контролиране на разпространението му, вкл. за отстраняването му, ако това се наложи;
10. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) методика за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата;
11. източници на придобиване на екземплярите;
12. собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя;
13. срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране.


Чл. 7. В 30-дневен срок от получаване на програмата министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице:
1. уведомява заявителя, че ще възложи изготвянето на научна експертиза на програмата;
2. мотивирано връща програмата на заявителя за доработване, когато тя не съответства на изискванията по чл. 6 или е необходима допълнителна информация за изясняване на обстоятелства, които имат пряко отношение към изпълнението на програмата;
3. уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшно процедиране по наредбата, в случай че реализирането на програмата е в противоречие с действащата нормативна уредба.


Чл. 8. (1) В случаите по чл. 7, т. 1, както и след получаването на доработената програма по чл. 7, т. 2, министърът на околната среда и водите възлага на компетентни лица в зависимост от предмета на програмата изготвянето на експертиза за срок не повече от 30 работни дни.
(2) Средствата за изготвяне на експертизата по ал. 1 са за сметка на Министерството на околната среда и водите.


Чл. 9. (1) При отрицателно заключение на експертизата министърът на околната среда и водите в 10-дневен срок уведомява заявителя, че прекратява по-нататъшното процедиране по наредбата.
(2) При положително заключение на експертизата или такава с незначителни забележки, които не предполагат доработване на програмата или изискване на допълнителна информация, председателят на Националния съвет по биологичното разнообразие (НСБР) внася програмата за разглеждане на първото заседание на съвета.


Чл. 10. За заседанието на НСБР се канят заявителят и представител на научния институт, изготвил експертизата, които представят съответно програмата и заключението на експертизата.


Чл. 11. (1) Националният съвет по биологичното разнообразие взима решение, с което предлага на министъра на околната среда и водите:
1. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата;
2. да издаде разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в програмата, и при определени условия, посочени в решението;
3. да не разреши извършване на дейността с мотиви, посочени в решението.
(2) В 10-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по ал. 1, т. 1 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността.
(3) В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по ал. 1, т. 2 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в което се посочват условията съгласно решението на НСБР.
(4) В 15-дневен срок след утвърждаването на протокола с решение на НСБР по ал. 1, т. 3 министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че не разрешава извършване на дейността, като посочва мотивите за това.

Глава трета.
ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ ИЛИ ПОДПОМАГАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОПУЛАЦИИ В НЕДОБРО СЪСТОЯНИЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 46 ОТ 2019 Г.)

Глава трета.
ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ В ПРИРОДАТА НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ


Чл. 12. (1) Заявителят подава в МОСВ писмено заявление за извършване на дейности по чл. 1, ал. 2, т. 3, което съдържа:
1. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК или съответно код по БУЛСТАТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите извън чл. 4, ал. 2 към заявлението се прилага разработена програма със съдържание съгласно чл. 6, с изключение на т. 5 и 9 от него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите по чл. 4, ал. 2 в заявлението се посочва съответният план за действие, по който ще се работи, като се прилага информация по чл. 6, т. 11 - 14 и доказателства за изпълнението на условията по чл. 68, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. След оценка на постъпилата информация министърът на околната среда и водите в 20-дневен срок издава разрешително за извършване на дейността съгласно условията, предвидени в плана за действие, или мотивирано отказва неговото издаване.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите по чл. 12, ал. 2 министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице в 20-дневен срок:
1. уведомява заявителя, че дава съгласие за провеждане на обществено обсъждане на програмата за отчитане мнението на обществеността съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;
2. връща програмата с указания за доработване, ако не отговаря на условията по чл. 6, с изключение на т. 5 и 9.


Чл. 14. Заявителят, който е получил съгласие по чл. 13, т. 1, организира обществено обсъждане като:
1. обявява чрез средства за масово осведомяване най-малко 20 дни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където програмата е на разположение на заинтересуваните;
2. уведомява писмено заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институти за обстоятелствата по т. 1 в същия срок;
3. поставя съобщения с данните по т. 1 на видно място в общините в района на изпълнение на програмата.


Чл. 15. (1) Заявителят:
1. представя на общественото обсъждане програмата и води протокол за изразените становища, бележки и препоръки;
2. отразява в програмата приетите бележки и препоръки;
3. изготвя мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки.
(2) Протоколът от общественото обсъждане и справката с неотразените бележки и препоръки се прилагат към програмата.


Чл. 16. (1) Заявителят внася в Министерството на околната среда и водите 3 екземпляра от програмата с приложени към тях копия от протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки и препоръки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В едномесечен срок от внасянето на програмата Министерството на околната среда и водите я изпраща за съгласуване на Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Министерствата по ал. 2 изпращат становище в Министерството на околната среда и водите в едномесечен срок от получаване на програмата, в противен случай се счита, че съгласуват програмата без забележки.
(4) В 15-дневен срок след изтичане на срока по ал. 3 министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в случай че към нея няма бележки, или на заявителя се изпраща становище с конкретни бележки за отразяване в програмата.
(5) В едномесечен срок от повторното внасянето на програмата министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително за извършване на дейността, в случай че бележките са отразени.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ПРОМЕНИ НА ПРОГРАМИ И СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) След издаване на разрешително по чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 16, ал. 4 и 5 министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице изпраща копие от програмата на съответната регионална инспекция по околната среда и водите за контрол на нейното изпълнение. Регионалната инспекция по околната среда и водите уведомява за издаденото разрешително заинтересуваните местни органи в района на извършване на дейността: областна администрация, общини, районни управления по горите, държавни лесничейства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) При констатиране на отклонения от параметрите, залегнали в програмата, регионалната инспекция по околната среда и водите предписва на лицето, получило разрешително, предприемане на съответни мерки и уведомява за това Министерството на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случай че в процеса на изпълнението и контрола на програма за въвеждане на неместни видове в природата се констатират обстоятелства или тенденции, свързани с увреждане на местообитания или местни видове от дивата фауна и флора или техни популации, лицето, получило разрешително, или регионалната инспекция по околната среда и водите незабавно информира Министерството на околната среда и водите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите по ал. 3 министърът на околната среда и водите назначава комисия с представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите и независими експерти с компетентност по предмета на програмата за извършване на експертиза на възникналите обстоятелства.
(5) След извършването на необходимите проверки комисията по ал. 4 изготвя протокол със заключения и предложения до министъра на околната среда и водите за:
1. продължаване на изпълнението на програмата;
2. продължаване на изпълнението на програмата при конкретни изисквания за промени в някои нейни параметри и с мерки за ограничаване разпространението на вида;
3. спиране на изпълнението на програмата и предприемането на мерки за ограничаване на разпространението или отстраняването на вида.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) В случаите на заключения по чл. 17, ал. 5, т. 1 и 2 министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него лице изпраща копие от протокола на съответната регионална инспекция по околната среда и водите за контрол и на лицето, получило разрешително, с предписания за съответните промени на програмата или предприемането на мерки.
(2) В случаите на заключение по чл. 17, ал. 5, т. 3 министърът на околната среда и водите със заповед прекратява действието на разрешителното за извършване на дейността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Копия от заповедта по ал. 2 се изпращат на регионалната инспекция по околната среда и водите за контрол и на лицето, получило разрешително за изпълнение.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят регистри на издадените разрешителни по чл. 11, ал. 2 и 3 и чл. 16, ал. 4 и 5 и за прекратените разрешителни по чл. 18, ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "въвеждане в природата" включва непосредствено въвеждане на диви неместни животински и растителни видове в природата, както и развъждане и отглеждане от човека на диви животински и растителни видове при неконтролирани условия;
2. "повторно въвеждане в природата" включва въвеждането на местни диви животински и растителни видове, които не са разпространени в природата на страната в момента на въвеждането;
3. "неконтролирани условия" са тези условия, които не гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви животински и растителни видове през всичките периоди на тяхното развитие, особено през размножителния период;
4. "контролирани условия" са тези условия, които гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на развъждани и отглеждани от човека диви животински и растителни видове през всичките периоди на тяхното развитие, особено през размножителния период;
5. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
6. "неместен вид" е този, който в естествено състояние не е и не е бил разпространен в миналото в природата на страната;
7. "животинските видове" включват млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други безгръбначни животни, обитаващи дивата природа или развъждани и отглеждани от човека;
8. "растителните видове" включват растения или живи части от тях, вкл. семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури;
9. "ловни видове" са тези , които са включени в приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от Закона за лова и опазване на дивеча;
10. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) "дървесни видове" са растения с добре обособено централно стъбло, достигащи повече от 7 м височина и имат продължителност на живот повече от две десетилетия;
11. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) "храстови видове" са растения с повече от едно стъбло, достигащи до 7 м височина и имат продължителност на живот 1 - 2 десетилетия;
12. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
13. "абиотични особености" са условията на неорганичната природа, които по определен начин въздействат върху живите организми, техните популации и съобщества и се отнасят в следните групи: физични и климатични - температура, светлина, влажност, валежи, вятър, атмосферно налягане, йонизация на въздуха, радиационни условия, електрическо състояние, механичен състав, агрегатност, плътност, налягане и движение на средата; химични - химичен състав на атмосферата, хидросферата, литосферата, на почвата и основната скала; топографски - геоморфоложките особености на земната повърхност;
14. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
15. "индивид" е един отделен екземпляр от даден вид, отделен организъм;
16. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
19. "биотични особености" са влиянията, оказвани върху даден организъм или нежива природа от жизнената дейност на друг или други организми;
20. "фауна"са всички видове животни в определен район;
21. "флора"са всички видове растения в определен район;
22. "благоприятно състояние на видовете" е, когато:
а) данните за динамиката на популациите на вида показват, че този вид е и ще остане жизнеспособен елемент на природното местообитание;
б) естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице тенденция към намаляване;
в) е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява преживяването на популациите на този вид;
23. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
24. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
25. "екологични изисквания на видовете" са изисквания към факторите на средата: вода, светлина, температура, почва;
26. "биологични особености на вида" са генетично определените морфологични, физиологични, поведенчески и популационни характеристики на видовете през всички периоди на тяхното развитие;
27. "географски фактори" са елементи на природната среда, под влиянието на които се формира даден физикогеографски ландшафт: географско положение, геоложки строеж и състав на земната кора, релеф, климат, води, почви, растителност, животински свят, антропогенна дейност;
28. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)
29. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.) "гори" са горите и земите в горските територии по смисъла на Закона за горите;
30. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2019 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 69 от Закона за биологичното разнообразие.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти