Logo Неделя, 18 Август
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 Г.)

В сила от 01.01.2003 г.
Приета с ПМС № 91 от 21.04.2003 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 14 Май 2019г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., обявен за нищожен в частта по отношение на "лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им" с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) С тарифата се определят таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:
1. в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. в домовете за възрастни хора с психични разстройства - 80 на сто;
4. в домовете за възрастни хора с физически увреждания - 70 на сто;
5. в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения - 70 на сто;
6. в социалните учебно-професионални центрове - 50 на сто;
7. в дневните центрове - 30 на сто;
8. за седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;
9. в домовете за възрастни хора с деменция - 80 на сто;
10. в защитените жилища - 50 на сто;
11. (В сила от 01.01.2009 г.) в преходните жилища - 50 на сто;
12. (В сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в наблюдаваните жилища - 30 на сто;
13. в центровете за временно настаняване - 30 на сто;
14. в звената "Майка и бебе" - 30 на сто;
15. в центровете за настаняване от семеен тип - 50 на сто;
16. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Център за социална рехабилитация и интеграция - 5 на сто.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Чл. 3. (Обявен за нищожен с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., нов - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат в непълен размер от лицата, които получават:
1. добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
2. еднократно изплащани допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократни компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавки към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителна месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. добавка към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания;
8. стипендии, получавани по реда на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.), и финансови средства за джобни разходи, получавани по реда на § 1а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
9. помощи, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, и 10а от Закона за семейни помощи за деца.
(2) Непълният размер на таксите се определя, като не се включват като доход средствата по ал. 1.
(3) Такса в размер на 50 на сто от дохода си заплащат лицата, навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, когато продължават да ползват социални услуги в домовете за деца.

Чл. 4. (Обявен за нищожен с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., нов - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) (1) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността от резидентен тип, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.
(2) Действителните месечни разходи включват месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
(3) Таксите по чл. 2, ал. 1 не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Обявен за нищожен с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2006 г., обявен за нищожен с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Тарифата се утвърждава на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 20 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 в частта относно чл. 2, ал. 1, т. 11 и 12, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ OТ 1998 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 Г.)

§ 42. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, § 8, т. 2 и 3, § 10, 11, § 12, т. 1 и 2, § 13, 30, 31, 32, 33, 34 и 36, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2019 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2019 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 12 април 2019 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 4, ал. 4, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., обявено за нищожно с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти