Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОРАБИТЕ

Изданена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 7 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за вписване на кораби в регистъра на корабите на Република България.
(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Не подлежат на вписване в регистъра на корабите на Република България, водни колела, академични лодки, кану, каяк, надувни лодки, сърфове, парасейлинг, хидроделтапланери, както и ветроходните яхти, използвани само за спортни цели, и плаващи пристанищни съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Плаващите пристанищни съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега, се вписват в информационната база данни на пристанищната инфраструктура към регистъра на пристанищата.
(5) (Новa - ДВ, бр. 91 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Регистрирането на плавателни съдове с максимална дължина до 4,57 метра (15 фута) и мощност на двигателя, по-малка от 15 kW, неизвършващи стопанска дейност, не е задължително.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Регистърът на корабите на Република България се води от Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИА "МА") и е предназначен за осъществяване на юрисдикция и контрол по отношение идентифицирането, собствеността, финансовите тежести и отговорностите на корабособствениците и беърбоут чартьорите на кораби, плаващи под българско знаме.


Чл. 3. (1) На вписване в регистъра подлежи всеки кораб, който има право да плава под знамето на Република България.
(2) Право да плава под българско знаме има кораб:
1. който е собственост на държавата;
2. който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
3. повече от половината от който е собственост на българско юридическо или физическо лице;
4. който е нает по договор за беърбоут чартър, за времето на действие на договора;
5. който е собственост на физическо или юридическо лице от страна - членка на Европейския съюз, при условие, че за изпълнение на техническите, административните и други изисквания на българското законодателство по отношение на корабите са упълномощени български физически или юридически лица, или физически или юридически лица от страна - членка на Европейския съюз, установени в Република България.
(3) На физическите и юридическите лица от страна - членка на Европейския съюз, се предоставя третиране не по-малко благоприятно от това, което се предоставя на българските физически и юридически лица по отношение регистрирането на корабите.


Чл. 4. (1) Регистърът на корабите се състои от:
1. регистрови книги на малките кораби (приложение № 1);
2. регистрови книги на големите кораби (приложение № 2);
3. регистрови книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър (приложение № 3);
4. регистрови книги на корабите в строеж с дължина над 12 м (приложение № 4).
(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
(3) Регистърът на корабите е публичен и данните в него са явни.


Чл. 5. (1) Морските кораби с големина над 40 бруто тона се вписват в регистровите книги на големите кораби, а тези с големина до 40 бруто тона включително - в регистровите книги на малките кораби.
(2) Речните кораби с дължина над 20 м се вписват в регистровите книги на големите кораби, а тези с дължина до 20 м включително - в регистровите книги на малките кораби.
(3) Корабите, наети по договор за беърбоут чартър, се вписват в регистровите книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър.
(4) Корабите в строеж с дължина над 12 м се вписват в регистровите книги на корабите в строеж с дължина над 12 м.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Корабите, плаващи по реките, езерата, язовирите и каналите без корабоплавателен контакт с море и с р. Дунав, с големина над 40 бруто тона или по-дълги от 20 м се вписват в регистровите книги за големите кораби, а тези с големина до 40 бруто тона включително или дължина до 20 м включително - в регистровите книги за малките кораби. Вписването се извършва в една от дирекциите на ИА "МА", посочени в чл. 7, ал. 1 или ал. 2, по писмено заявление на корабособственика.
(6) Плавателните средства, които са принадлежност на кораба, не се вписват отделно.
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Плавателните съдове тип джет и приравнените към тях се вписват в отделни томове в регистровите книги на малките кораби в една от дирекциите на Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом.


Чл. 6. На вписване подлежи всяка промяна на вписаните в регистровите книги данни и обстоятелства.


Чл. 7. (1) Големите кораби и корабите, наети по договор за беърбоут чартър, се вписват по избор на корабособственика или беърбоут чартьора в регистровите книги в една от дирекциите на ИА "МА" в Бургас, Варна, Русе и Лом.
(2) Малките кораби с големина до 40 бруто тона - за морските кораби, и с дължина до 20 м включително - за речните кораби, се вписват в регистровите книги в дирекциите по ал. 1 или в Шабла, Каварна, Балчик, Бяла, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Ахтопол, Силистра, Свищов, Тутракан, Сомовит, Оряхово или Видин.
(3) Регистровите книги на корабите се водят на хартиен и електронен носител.

Раздел II.
Вписване на корабите


Чл. 8. (1) Вписването на корабите в регистъра се извършва:
1. въз основа на писмено заявление от корабособственика или беърбоут чартьора на кораба до директора на съответната дирекция на ИА "МА" в Бургас, Варна, Русе или Лом;
2. след извършен преглед от ИА "МА" за съответствието на кораба с техническите изисквания на националните и международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна.
(2) Ако при прегледа се установи, че корабът не отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2, вписване не се извършва до отстраняване на констатираните несъответствия.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава в срок до:
1. шест седмици от деня на придобиване право на собственост върху кораб в страната;
2. една седмица от датата на залагане на кила или извършването на равностойни строителни работи, потвърдени от класификационна организация - за кораби в строеж;
3. шест седмици от датата на пристигане на кораба в първото българско пристанище - при придобиване на кораб в чужбина.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Вписването на съдовете, съоръженията и средствата по чл. 1, ал. 3 се извършва в дневници в спортните клубове и пристанищата, при условия и по ред, предвидени в наредбата по чл. 74, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) В заявлението по ал. 1 корабособственикът посочва избраното от него име, което подлежи на служебна проверка за изключителност от ИА "МА".
(6) Корабособственик на малък кораб може да ползва за име на кораба си комбинацията от буквите, обозначаващи пристанището на регистрация и номера, под който е регистриран.


Чл. 9. (1) За вписването на кораб по чл. 5, ал. 1 и 2 към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) документ, установяващ основанието за придобиване на кораба (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи, платежен документ и др.); когато придобивната сделка е осъществена извън територията на Република България, за формата на договора се прилагат изискванията на националното законодателство по местосключване на договора или нотариално заверена декларация, че корабът е построен със собствени сили и средства;
2. документ, съдържащ описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др.;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) документ, удостоверяващ класа на кораба - задължително за конвенционални кораби и речни кораби, превозващи опасни товари, а за плавателните съдове за спорт, туризъм и развлечение, ако има такъв;
4. документ (оригинал), удостоверяващ, че корабът е отписан от регистъра на корабите на държавата, под чието знаме е плавал съдът, както и документ (оригинал), удостоверяващ наличието или липсата на морски ипотеки и други ограничения в разпорежданията с кораба, подлежащи на вписване в чуждия регистър, редът на тяхното учредяване;
5. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) документ (оригинал), удостоверяващ, че корабът не е вписан в регистъра на държавата, в която е придобит или нотариално заверена декларация от заявилия вписването за това, че корабът не е вписан в чужд регистър - за кораби, подлежащи на вписване в регистровите книги на малките кораби;
6. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
7. попълнена форма БК (приложение № 6);
8. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм., бр. 40 и 61 от 2006 г.) за съдовете, към които същата се прилага.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Документите по т. 1 - 3 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия.
(3) Заявлението по ал. 1 с приложените документи се разглежда след извършване на проверката за изключителност на името на кораба.
(4) За вписването на кораб, нает по договор за беърбоут чартър, към заявлението се прилагат:
1. договор за беърбоут чартър;
2. документ за регистрация от основния регистър, необходим за проверка на изпълнение изискването за съвместимост с българския регистър;
3. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) документ - извлечение от основния регистър, съдържащ описание на кораба и данни за корабособственика;
4. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) документ от основния регистър, че корабът няма право да плава под знамето на държавата на основния регистър за срока на действие на договора за беърбоут чартър и не е вписан в друг регистър при условията на договор за беърбоут чартър;
5. писмено съгласие (оригинал) за плаване на кораба под българско знаме, изразено от:
а) компетентните власти на основния регистър;
б) корабособственика;
в) ипотекарния кредитор и лицата, в полза на които има установени други ограничения в разпорежданията с кораба;
6. документ, удостоверяващ класа на кораба, когато има такъв;
7. попълнена форма БК.
8. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) В случаите по ал. 4, когато корабът е вписан в регистровите книги по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, към заявлението се прилагат документите по ал. 4, т. 1, 3, 6.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Документите по ал. 4, т. 1 - 4 и т. 6 могат да бъдат оригинали или нотариално заверени копия.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 78 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) За вписването на кораб в строеж, при залагане на кила или при подобен етап от построяване към заявлението се прилагат:
1. договор за строеж на кораб, ако има такъв, или декларация при строеж със собствени сили и средства, съдържаща информация относно мястото на строеж на кораба;
2. попълнена форма БК;
3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) проектна документация, съдържаща описание на кораба и данни за корпуса, машините, оборудването и размерите на кораба, свързочните и навигационните средства, товарните устройства, ветрилното стъкмяване и др.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Документите по ал. 1, 4 и 6 се съхраняват в ИА "МА".
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 78 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя служебно информация от регистровите книги при поискване от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за кораби, за които има приети заявления за издаване на разрешително за стопански риболов.
(10) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) За вписването на плавателните съдове по чл. 5, ал. 7 към заявлението от собственика се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за придобиване на плавателния съд;
2. нотариално заверена декларация от собственика, че плавателният съд не е регистриран в друго пристанище;
3. декларация за съответствие или копие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) В регистъра на корабите се вписват следните данни:
1. пристанището на регистрация;
2. поредният номер в регистъра и датата на вписването;
3. видът, идентификационният номер на кораба, името, включително с латинска транскрипция, и класът, когато има такъв;
4. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) номерът на кораба от Международната морска организация (IMO) или Уникалния европейски идентификационен номер на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, когато има такъв;
5. годината, мястото и предприятието, където е построен корабът, датата на залагане на кила на кораба или на подобен етап от построяването му;
6. материалът, от който е построен корпусът на кораба;
7. основните параметри на кораба: максимална действителна дължина, максимална проектна дължина, дължина между перпендикулярите, широчина, височина на борда, лятно максимално газене, газене "кораба празен", летен надводен борд;
8. техническата и експлоатационната характеристика на кораба съгласно формата БК;
9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) наименованието, седалището и ЕИК на корабособственика, а когато той е физическо лице - гражданството и ЕГН;
10. основанието за придобиване на кораба, номерът и датата на издаване на съответния документ, издателят на документа;
11. морските ипотеки и други ограничения в разпорежданията с кораба, както и редът на тяхното учредяване;
12. датата, на която е заличена предходната регистрация на кораба (ако има такива), както и датата на вписването в основния регистър на кораба в регистровите книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър;
13. наименованието и седалището на беърбоут чартьора на кораба, ако има такъв, а когато той е физическо лице - и гражданството;
14. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) международният повиквателен знак на кораба (позивни) и идентификационен номер по морската мобилна комуникационна мрежа - "MMSI номер, ATIS номер, номера на разрешителното и удостоверението за корабна радиостанция, ако има такива;
15. основанието за регистрирането на кораба;
16. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) име и адрес на корабния агент (оператор) на риболовните кораби, ако има такъв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2004 г.) Данните по ал. 1, т. 11 не се вписват в регистровите книги по чл. 4, ал. 1, т. 3, а в тях се вписва забележка, че тези данни са вписани в основния регистър на кораба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В регистровите книги на малките кораби за плавателните съдове тип джет и приравнените към тях се вписват следните данни:
1. пристанището на регистрация;
2. поредният номер в регистъра и датата на вписването;
3. име и адрес на собственика;
4. основанието за придобиване на плавателния съд (договор за покупко-продажба с нотариално заверени подписи, платежен документ и др.), номерът и датата на издаване на съответния документ, издателят на документа;
5. следните технически характеристики на плавателния съд:
а) марка и модел на плавателния съд;
б) година на производство;
в) мощност на двигателя, тип на движителя;
г) номер на корпуса и номер на двигателя;
6. основанието за регистрирането на плавателния съд.


Чл. 11. Предходните вписвания в чужди регистри нямат сила след извършване на вписването на кораб в българския регистър на корабите, с изключение на извършени по-рано вписвания в основния регистър на кораб, нает по договор за беърбоут чартър.


Чл. 12. Кораб, вписан в регистровите книги по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, може да бъде вписан временно в беърбоут регистър на друга държава с право да плава под нейно знаме за срока на договора след писмено съгласие на изпълнителния директор на ИА "МА", при условие че:
1. корабът ще бъде вписан в съвместим регистър;
2. пред ИА "МА" са представени следните документи:
а) молба от корабособственика за регистриране на кораба при условията на беърбоут чартър в чужд регистър;
б) писмено съгласие с нотариална заверка на подписите за такава регистрация от всички ипотекарни кредитори или лица, в полза на които са учредени други вещни тежести и ограничения, ако има такива;
в) писмена декларация от корабособственика, че в 14-дневен срок от вписване на кораба в посочения беърбоут регистър всички корабни документи ще бъдат предадени на ИА"МА";
г) писмена декларация от страна на беърбоут чартьора, че корабът няма да плава под българско знаме за периода на регистрацията;
д) договор за беърбоут чартър.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Регистрираните кораби получават идентификационен номер (приложение № 7), а риболовните кораби и уникален регистров номер на риболовните кораби от Европейската общност (приложение № 7а).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) На регистрирания кораб се издават корабни документи съгласно действащото национално законодателство и след извършването на преглед.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Вписаните по чл. 5, ал. 7 плавателни съдове получават регистров номер, състоящ се от буква и четири цифри, както следва:
1. пристанище Бургас - АХХХХ;
2. пристанище Варна - ВХХХХ;
3. пристанище Русе - РХХХХ;
4. пристанище Лом - MХХХХ.

Раздел III.
Обозначаване на регистрираните кораби


Чл. 14. (1) На корпуса на всички кораби от задгранично плаване, с изключение на риболовните кораби, се изписва трайно:
1. наименованието на кораба от двете страни на носа с български букви с височина не по-малка от 30 см, а под него - с латински букви с височина не по-малка от 20 см;
2. наименованието на кораба на кърмата, а при остра кърма - от двете й страни с български букви с височина не по-малка от 20 см; под него пристанището на регистрация се изписва с български и латински букви с височина не по-малка от 15 см.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) На корабите от крайбрежно плаване се поставят надписите по ал. 1 само с български букви с височина не по-малка от 20 см, както следва:
1. от двете страни на носа името на кораба или регистрационният номер;
2. на кърмата (когато кърмата е заострена от двете й страни) - пристанището на регистрация.
(3) На регистрирани гребни, моторни и ветроходни лодки и яхти, чиято конструкция не позволява нанасяне на надписите по ал. 1 и 2, обозначенията се поставят в средата на двата борда на кораба.
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) На плавателните съдове по чл. 5, ал. 7 се изписва регистровият номер на двата борда в носовата му част с български букви с височина не по-малка от 10 см.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) На корпуса на кораб, извършващ стопански риболов, се изписват трайно от двете страни на носа пристанището на регистрация с български и латински букви и номерът на регистрация:
1. за кораби с дължина до 17 м включително - с височина на надписа не по-малка от 25 см и дебелина на линията 4 см;
2. за кораби с дължина над 17 м - с височина на надписа не по-малка от 45 см и дебелина на линията 6 см.
(2) Лодки, буйове и други плаващи съоръжения, обслужващи риболовната дейност, се означават с номера и пристанището на регистрация на кораба, към който принадлежат.
(3) Обозначенията по ал. 1 се нанасят с контрастни цветове (черен и бял), на максимално възможната височина над нивото на водата, позволяваща да бъдат видими от морето и от въздуха.
(4) Ако формата и размерът на корпуса не позволяват изписаните обозначения по ал. 1 да са видими от въздуха, обозначенията или позивните на кораба могат да бъдат нанесени и върху горната част на мостика.


Чл. 16. Корабособствениците или беърбоут чартьорите на корабите са длъжни да поддържат обозначенията на корабите открити и четливи.

Раздел IV.
Вписване на нови данни в регистъра на корабите


Чл. 17. (1) Вписване на промяна на пристанището на регистрация или на името на кораб се извършва по искане на корабособственика или беърбоут чартьора на кораба.
(2) Промените по ал. 1 в регистрацията на кораб, за който е вписана ипотека, се извършват след писмено съгласие на ипотекарния кредитор или лицето, в чиято полза ипотеката е учредена.


Чл. 18. (1) Корабособственикът или беърбоут чартьорът на кораба е длъжен писмено да уведоми за всички настъпили промени в данните и обстоятелствата, вписани за даден кораб, в 3-седмичен срок, считано от датата на настъпването им, съответната дирекция на ИА "МА" по мястото на регистрация.
(2) При промяна на собствеността новият корабособственик представя и документа за придобиване на кораба.
(3) При промяна на технически, експлоатационни или други данни за кораб корабособственикът или беърбоут чартьорът писмено уведомява съответната дирекция на ИА "МА" по мястото на регистрация на кораба и представя документите, които удостоверяват тези промени.
(4) Необходимите вписвания в регистровите книги на корабите се извършват след проверка на обстоятелствата и представените документи за промените.


Чл. 19. (1) Нотариусът или консулът, пред когото са извършени промяна на собствеността, учредяване или заличаване на морска ипотека или други ограничения в разпореждането с кораба, съобщават служебно за това на съответната дирекция на ИА "МА", по регистрация на кораба. Корабособственикът или беърбоут чартьорът на кораба уведомяват за обстоятелствата по предходното изречение съответната дирекция на ИА "МА", където е регистриран корабът.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се вписват в регистъра на корабите по реда на тяхното съобщаване.


Чл. 20. Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на корабите, имат сила спрямо трети лица след вписването им.


Чл. 21. Собственикът на кораб, вписан в регистровите книги на корабите в строеж, изпраща писмено уведомление до ИА "МА" за окончателното завършване строежа на кораба. Въз основа на уведомлението корабът се вписва в съответната регистрова книга по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 и се отписва от регистровата книга на корабите в строеж или се отписва от регистъра на корабите по реда на раздел V от наредбата.

Раздел V.
Отписване от регистъра на корабите


Чл. 22. (1) Кораб, вписан в регистъра на корабите, се отписва от него в следните случаи:
1. когато отпадне основанието корабът да плава под знамето на Република България;
2. когато корабът потъне, изчезне или бъде разрушен;
3. когато собственикът му писмено уведоми ИА "МА", че корабът е негоден за ремонт или че ремонтирането му е стопански неизгодно.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може служебно да заличи кораб, който не отговаря на изискванията за безопасност. Заличаването се предприема, когато са изпълнени последователно следните условия:
1. корабът е с изтекъл срок на валидност на корабните свидетелства за безопасност;
2. корабопритежателят в продължение на три месеца не е уведомил агенцията за извършване на преглед за подновяване на корабните свидетелства за безопасност или за временно изваждане на кораба от експлоатация;
3. корабопритежателят в срок един месец не е отговорил на писмената покана да представи доказателства, че корабът не подлежи на отписване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) В случаите, посочени в ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, корабът се заличава със съгласието на кредитора, чието вещно право е вписано в регистъра.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява служебно Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за отписаните по реда на този раздел риболовни кораби.


Чл. 23. В случаите по чл. 22, ал. 1, т. 1 - 3 корабособственикът или беърбоут чартьорът писмено уведомяват ИА "МА" и предават всички корабни документи в 6-седмичен срок от деня на настъпване или узнаване на тези обстоятелства.


Чл. 24. След изтичане срока на договора за беърбоут чартър беърбоут чартьорът писмено уведомява ИА "МА" за отписване на кораба от регистровата книга на корабите, наети по договор за беърбоут чартър.


Чл. 25. (1) При постъпване на сигнали в ИА"МА" за наличие на обстоятелства, изискващи отписване на кораб от регистъра на корабите, за които корабособственикът или беърбоут чартьорът не са уведомили в определения срок ИА "МА", директорът на съответната дирекция на ИА "МА" изисква писмени обяснения от корабособственика или беърбоут чартьора.
(2) Когато корабособственикът или беърбоут чартьорът на кораба не бъдат открити, ИА "МА" ги призовава да представят в 6-седмичен срок съответните доказателства, че корабът не подлежи на отписване от регистъра на корабите, като отправя до тях писмена покана за изясняване на обстоятелствата.
(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато корабособственикът или беърбоут чартьорът на кораба не се яви в срока по ал. 2, ИА "МА" извършва разследване и след преценка на обстоятелствата може служебно да отпише кораба от регистъра.


Чл. 26. Вписването на български кораб в чужд регистър на кораби не поражда правни последици, ако той не бъде отписан от регистъра на корабите, с изключение на случаите на вписване на български кораб в съвместим регистър на кораби, наети по договор за беърбоут чартър.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отписва служебно от регистъра на корабите на Република България еднокорпусни нефтени танкери от категория 1.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отписва служебно от регистъра на корабите на Република България еднокорпусни нефтени танкери от категории 2 и 3, както следва:
1. за кораби, предадени за експлоатация през 1981 г. или по-рано - от 2007 г., след настъпване на съответната дата, на която корабът е бил предаден за експлоатация;
2. за кораби, предадени за експлоатация през 1982 г. - от 2008 г., след настъпване на съответната дата, на която корабът е бил предаден за експлоатация;
3. за кораби, предадени за експлоатация през 1983 г. - от 2009 г., след настъпване на съответната дата, на която корабът е бил предаден за експлоатация;
4. за кораби, предадени за експлоатация през 1984 г. и по-късно - от 2010 г., след настъпване на съответната дата, на която корабът е бил предаден за експлоатация.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отписва служебно от регистъра на корабите на Република България нефтени танкери от категории 2 и 3 на една от следните дати, според това, коя от двете настъпи по-рано:
1. 2015 г. - при настъпване на съответната дата, на която корабът е бил предаден за експлоатация;
2. датата, на която се навършват 25 години от предаването на кораба за експлоатация.
(4) Разпоредбата по ал. 3 се прилага при условие, че нефтените танкери са:
1. оборудвани с двойно дъно или двойни бордове, които се простират по цялата дължина на товарните танкове и не се използват за превоз на нефт, или
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) с двоен корпус, простиращ се по цялата дължина на товарните танкове, в който не се превозва нефт, но не отговарящ на условията по правилата от Анекс I на МАРПОЛ, 73/78.

Раздел VI.
Съвместим регистър


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява със заповед регистъра на друга държава за съвместим с българския регистър на корабите.


Чл. 28. Заповедта по чл. 27 се издава въз основа на доклад от изпълнителния директор на ИА "МА", в който подробно е обосновано, че законът на другата държава допуска отписване или вписване на кораби, наети по договор за беърбоут чартър, в нейните регистри при условия, равни или близки на определените в наредбата или Кодекса на търговското корабоплаване.

Раздел VII.
Електронна база данни "Регистър на риболовните кораби" (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)

Раздел VIII.
Вписване в българския регистър на кораби, отписани от регистър на държава - член на Европейския съюз (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Разпоредбите на раздел VIII се прилагат за:
1. товарни кораби с тонаж повече от 500 БТ; които са построени след 25 май 1980 г. или са построени преди тази дата, но са освидетелствани от администрацията на държава - член на Европейския съюз или призната организация, действаща от нейно име, че отговарят на изискванията за нови кораби, определени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, а за химикаловозите и газовозите - на изискванията на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (IBC code), Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (BCH code) и Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, пренасящи наливно втечнен газ (IGC code);
2. пътнически кораби, които са построени след 1 юли 1998 г. или са построени преди тази дата, но са освидетелствани от администрацията на държава - член на Европейския съюз или призната организация, действаща от нейно име, че отговарят на изискванията за нови кораби.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" не може да откаже вписване на кораб, отписан от регистър на държава - член на Европейския съюз, при условие че корабът:
1. е снабден с валидни корабни документи;
2. не е бил с отказван достъп по реда на държавния пристанищен контрол в последните три години, предшестващи подаването на заявление за регистрация;
3. не е бил задържан след инспекция в пристанище на държава, подписала Парижкия меморандум по държавен пристанищен контрол;
4. е оборудван в съответствие с Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на корабите (ДВ, бр. 76 от 2004 г.).


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) При отписване от българския регистър на кораб, който ще бъде вписан в чужд регистър на държава - член на Европейския съюз, ИА "МА" предоставя на държавата, в чийто регистър ще бъде вписан корабът, или на признатата организация, действаща от нейно име, цялата информация за кораба:
1. данни относно състоянието му;
2. оборудване;
3. списък с подобрения, които са били изисквани да бъдат направени, за да бъде регистриран корабът в българския регистър или за да бъде подновено негово свидетелство.
(2) Информацията по ал. 1 включва всички свидетелства, както и документацията от всички прегледи на кораба.


Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Преди да извърши вписването ИА "МА" може да извърши проверка дали състоянието на кораба или неговото оборудване отговарят на корабните му документи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Ако при проверката се установи несъответствие и собственикът на кораба не го коригира, ИА "МА" незабавно уведомява Европейската комисия.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Ако счете, че корабът не може да бъде вписан поради сериозни рискове за сигурността или околната среда, надхвърлящи тези, обхванати от корабните му документи, ИА "МА" може да отложи вписването, за което незабавно уведомява Европейската комисия, като излага мотивите за своето решение.
(2) След получаване на становището на Европейската комисия ИА "МА" предприема съответните действия.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "съвместим регистър" е регистър на друга държава, обявен по съответния ред от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съвместим, когато законът на тази държава допуска отписване или вписване на кораби, наети по беърбоут чартър, в нейните регистри, при условия равни или близки на условията, предвидени в Кодекса на търговското корабоплаване;
2. "изчезнал кораб" е кораб, от който не са получени никакви известия в продължение на един месец в Черно море, Средиземно море или вътрешни водни пътища в Европа и 3 месеца в океанско плаване; ако получаването на известие е забавено поради военни действия, този срок е 6 месеца;
3. "плавателни средства, принадлежност на кораба" са работни и спасителни лодки и други, които са част от оборудването на кораба;
4. (новa - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) "надувни лодки" са плавателни съдове, на които плавучеста се осигурява само от еластична надуваема конструкция;
5. (новa - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) "конвенционални кораби" са кораби, които попадат в обхвата на приложение на поне една от следните конвенции:
а) Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) (обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
б) Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);
в) Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. (Loadline Convention) (ДВ, бр. 81 от 2003 г.) и Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. (ДВ, бр. 96 от 2004 г.).
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "Джетове и приравнени към тях" са моторни плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение с твърд корпус и водометен движител с мощност над 15 кВ.
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "Подобен етап от построяването" е етапът, на който:
а) започва строеж на конкретен кораб, и
б) започнало е сглобяване на този кораб, при което са използвани една от по-малките величини - поне 50 тона или едно на сто от очакваната обща маса на конструкцията.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Не се допуска вписването в регистъра на Република България на еднокорпусни нефтени танкери.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Кораби, наети с договор с уговорка за изкупуване и вписани в регистровите книги на малките или големите кораби преди влизане в сила на тази наредба, остават вписани в съответната книга.
(2) След изтичане на срока на договора, прехвърляне на собствеността или прекратяване на договора поради неизпълнение наемателят е длъжен да уведоми ИА "МА" за извършване на необходимите вписвания.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 45, ал. 1 и чл. 33, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредба № 1 от 1992 г. за вписване на корабите в регистрите на корабите в българските пристанища (обн., ДВ, бр. 58 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1993 г.).


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава писмени указания по прилагането на наредбата.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОРАБИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г.)

§ 13. Навсякъде в текста думите "министърът/а на транспорта и съобщенията" се заменят с "министърът/а на транспорта, информационните технологии и съобщенията".


Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 1


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 78 от 2004 г.)Приложение № 4 към чл. 4, ал. 1, т. 4


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 7

(Предишно приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Форма БК

Раздел I - Индивидуализиране на кораба

Раздел II - Собственост


Изисквания  
1. Име на собственика или беърбоут чартьора (B)  
2. Име на собственика или беърбоут чартьора (L)  
3. Заявление от собственика  
4. Основание за придобиване на собствеността 1.
  (Свидетелство от корабостроителя, договор  
  за продажба, договор за замяна, заповед на  
  министъра, фактура, чужди документи и др.)  
5. Документ за заличаване от предишния регистър  
6. Документ за наличие/липса на финансови тежес-  
  ти, ипотеки, налози, вземания и др.  
7. Квитанция за платена такса в ДMA №/дата  
8. Пълен адрес на корабособственика или беърбоут чартьора (корабособ-  
  ствениците), част на владение на всеки от тях  
  и на наемателя или лицето, отговорно за безопас-  
  ната експлоатация  
9. Съдебно решение за регистрация  
10. Удостоверение от търговския регистър за  
  актуалното състояние на собственика (наемателя)  
  към момента на заявлението  
11. Уведомление от нотариуса (чл. 19, ал. 1 от наредбата),  
  когато се изисква -
12. Име на корабния агент - ако е физическо лице -  
  и ЕГН на лицето  
13. Адрес на корабния агент  
 
Раздел III - Промени на вписаните обстоятелства
 
Дата  
Вид на обстоятелството  
Описание на обстоятелството  
 
Раздел IV - Заличаване от Регистъра
 
Дата  
Основание (заявление съгласно чл. 19 от Наредба № 1)  
Свидетелство за вещни тежести  
Свидетелство за отписване  
Подпис на корабособственика: ........... печат Регистратор: ............/.............../
 
град .........., ........, ..
(година,месец,ден)
 


Приложение № 7 към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)

Идентификационният номер на кораба се състои от 7 арабски цифри, като:
- първите две цифри са код на пристанището на регистрация;
- третата цифра е код на регистровата книга;
- останалите цифри са номер, под който е вписан корабът в регистровата книга.


Код на пристанищата на регистрация:
10 Варна
11 Шабла
12 Каварна
13 Балчик
14 Бяла
20 Бургас
21 Несебър
22 Поморие
23 Созопол
24 Приморско
25 Царево
26 Ахтопол
30 Русе
31 Силистра
32 Тутракан
33 Свищов
34 Сомовит
40 Лом
41 Оряхово
42 Видин
Код на регистровите книги:
1 Регистрови книги на големите кораби
2 Регистрови книги на малките кораби
3 Регистрови книги на кораби в строеж
4 Регистрови книги на кораби, наети при условия на беърбоут чартър
   


Приложение № 7а към чл. 13, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)


Уникален регистров номер на риболовните кораби от Европейската общност (CFR номер)
 
1. Образуване на номера
BGR 00 20 2 0288
Код на Резер- Код на Код на Номер, под
страната вен пристани- регистро- който кора-
    щето на вата бът е впи-
    регистра- книга сан в реги-
    ция   стровата
    Таблица 1 Таблица 2 книга
 
Таблица 1 - Код на пристанищата на регистрация:
 
  10 Варна
  11 Шабла
  12 Каварна
  13 Балчик
  14 Бяла
  20 Бургас
  21 Несебър
  22 Поморие
  23 Созопол
  24 Приморско
  25 Царево
  26 Ахтопол
 
Таблица 2 - Код на регистровите книги:
 
1 Регистрови книги на големите кораби
2 Регистрови книги на малките кораби
3 Регистрови книги на кораби в строеж
4 Регистрови книги на кораби, наети при условия на беърбоут чартър
 
2. Код на пристанището на вписване:
Таблица 3 - Код на пристанищата на вписване (на латиница)
 
  Port Name National port code
  Varna BGVAR
  Shabla BGSHA
  Kavarna BGKAV
  Balchik BGBAL
  Byala BGBYA
  Burgas BGBOJ
  Nessebar BGNES
  Pomorie BGPOM
  Sozopol BGSOS
  Primorsko BGPRI
  Tsarevo BGTSA
  Ahtopol BGAHT
     


Приложение № 8 към чл. 31, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Приложение № 9 към чл. 31, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Приложение № 10 към чл. 31, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


Приложение № 11 към чл. 31, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти