Logo Вторник, 22 Октомври
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

В сила от 31.01.2000 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.61 от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.101 от 29 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 23 Март 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., доп. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., доп. ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) С този закон се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) публичното предлагане на ценни книжа, издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, включително извън случаите на публично предлагане, както и ограниченията относно разпореждането с ценни книжа, издадени чрез непублично предлагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) дейността на "Централен депозитар" - АД, включително водения от него централен регистър на ценни книжа, както и изискванията към централните депозитари на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014";
3. изискванията към публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; и
4. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите;
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.
(2) Целта на този закон е:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осигуряване защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) поддържане на стабилността и на общественото доверие в капиталовия пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Този закон не се прилага за емитирането, придобиването, изплащането и сделките с държавни ценни книжа, системите за регистрация и сетълмент с тях, регулирането на пазара на държавни ценни книжа и контрола върху сделките с тях, както и за другите финансови сделки, извършвани с цел управление на държавния дълг.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Ценните книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа, съответно, когато е приложимо, и в централен депозитар на ценни книжа, а за държавните ценни книжа и за ценни книжа, емитирани от Българската народна банка - регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности (безналични ценни книжа), или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:
1. акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акциите в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;
2. облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;
3. други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели.
(2) Дълговите ценни книжа по смисъла на този закон изразяват прехвърлими вземания за предварително определен или определяем доход срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права. Дълговите ценни книжа могат да изразяват и други права, ако това не противоречи на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дялови ценни книжа по смисъла на този закон са:
1. акциите в дружества;
2. други ценни книжа, еквивалентни на акциите в дружества;
3. други видове ценни книжа, които дават право на придобиване на акции и еквивалентни на тях ценни книжа посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че ценните книжа от този вид са издадени от емитента на базовите ценни книжа или от юридическо лице, принадлежащо към групата на този емитент.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Недялови ценни книжа са всички ценни книжа, които не са дялови ценни книжа по смисъла на ал. 3.


Чл. 3. Забранено е публичното предлагане на:
1. налични ценни книжа, освен в случаите, предвидени в закон;
2. безналични ценни книжа, за прехвърлянето на които са предвидени ограничения или условия.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 150 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че да могат инвеститорите да вземат решение за записване или закупуване на тези ценни книжа. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник също се смята за публично предлагане, ако отговаря на условията по изречение първо.
(2) Публично предлагане е налице и ако в предлагането на ценните книжа вземе участие лице, което не е инвестиционен посредник или притежател на ценните книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не е налице публично предлагане, когато ценните книжа се предлагат в случаите на ликвидация, изпълнително производство или производство по несъстоятелност по ред, определен в закон.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Първично публично предлагане е предлагане при условията по чл. 4 на:
1. ценни книжа за записване от техния емитент или упълномощен от него инвестиционен посредник (подписка), или
2. ценни книжа за първоначална продажба от инвестиционен посредник съгласно сключен с техния емитент договор за поемане.
3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Глава втора.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регулирането и надзорът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) При изпълнение на своите функции комисията приема ясни и последователни решения, като е открита и отговорна за своите действия, преценява тежестта на регулативните ограничения и очакваната от тях полза и стимулира лоялната конкуренция.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

Дял втори.
РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА

Глава трета.
ФОНДОВА БОРСА

Раздел I.
Учредяване и управление


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Членство и борсов арбитраж


Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Глава четвърта.
НЕОФИЦИАЛЕН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Дял трети.
СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА

Глава пета.
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 68б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II "а".
Извършване на дейност от инвестиционни посредници в държава - членка (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69в - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II "б".
Извършване на дейност в Република България от инвестиционни посредници със седалище в държава - членка (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 69е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69г, изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69д, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69е, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 69ж, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69к. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69л. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 69м. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Изисквания към дейността на инвестиционните посредници


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74а. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74б. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен чл. 74б - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 76б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел IV.
Компенсиране на инвеститорите (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Създава се Фонд за компенсиране на инвеститорите, наричан по-нататък "фонда", като юридическо лице със седалище София.
(2) Фондът осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при условията и по реда на този закон чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Всеки инвестиционен посредник, който държи, администрира или управлява пари и/или финансови инструменти на клиенти и за който по тази причина могат да възникнат задължения към клиенти, е длъжен да прави парични вноски във фонда съгласно чл. 77н, ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Задължението по ал. 3 се отнася и за клоновете на инвестиционни посредници от трета държава в Република България в случаите, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) в държавата по седалището на инвестиционния посредник няма действаща система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти или тя не обхваща неговите клонове в чужбина;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) размерът или обхватът на компенсацията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на инвестиционния посредник система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, е по-малък от размера или обхвата на компенсацията, предвидена в този закон; в този случай компенсацията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Когато размерът или обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в този закон, надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност в Република България чрез клон, инвестиционният посредник може да участва във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на клиентите на неговия клон. В този случай фондът осигурява компенсация за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник.
(6) Инвестиционният посредник по ал. 5 е длъжен да прави само вноски по чл. 77н, ал. 2, чийто размер се определя пропорционално на предоставяната от фонда допълнителна компенсация.
(7) Неплащането на дължимите по този закон вноски от инвестиционния посредник не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник от компенсация до размерите, предвидени в чл. 77г.


Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник до размерите, предвидени в чл. 77г, в случаите, когато:
1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:
а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Решението по ал. 1, т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по ал. 1, т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Органът по ал. 1, т. 1 - 3 е длъжен най-късно до края на деня, следващ постановяването на решението, да изпрати препис от него на фонда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) На клиентите на чуждестранен инвестиционен посредник фондът изплаща компенсация при настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 1, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок до 7 дни от получаване на решението по ал. 1 фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за постановеното решение по ал. 1 и за срока по чл. 77ф, ал. 2, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка по чл. 686, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.


Чл. 77в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Клиентски активи по смисъла на този раздел са паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционния посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания. В клиентските активи на инвестиционните посредници - банки, не се включват влоговете по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на вземането по ал. 1 се определя към датата на постановяване на решението по чл. 77б, ал. 1 в съответствие със законовите и договорните условия, като оценката на клиентските активи се извършва при условия и по ред, определени в наредба.


Чл. 77г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.
(2) Не се изплаща компенсация на:
1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г.) лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;
3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;
4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;
5. инвестиционните посредници;
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) кредитните институции;
7. застрахователите;
8. пенсионните и осигурителните фондове;
9. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;
10. държавата и държавните институции;
11. общините;
12. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
13. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
(3) Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.
(4) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 2 и 3, се установяват към датата на решението по чл. 77б, ал. 1.


Чл. 77д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон.
(2) При ликвидация на фонда, след изплащането на задълженията му, остатъкът от неговото имущество се разпределя между инвестиционните посредници пропорционално на вноските, платени от тях, с изключение на инвестиционните посредници, чиито задължения към клиентите са изплатени от фонда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Фондът е длъжен при поискване да предостави на комисията всякакви сведения и документи, свързани с неговата дейност.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията приема правилник за устройството и дейността на фонда, който се обнародва в "Държавен вестник".
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Сметната палата одитира Фонда за компенсиране на инвеститорите.


Чл. 77е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда се избира от комисията и се състои от петима членове: председател, заместник-председател и трима членове.
(2) Председателят и заместник-председателят на управителния съвет на фонда се предлагат от заместник-председателя на комисията.
(3) Останалите трима членове на управителния съвет на фонда се предлагат, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи лицата, които са получили лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, с изключение на банките, и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи инвестиционните посредници - банки, получили разрешение за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) лице, предложено от асоциация или асоциации, представляващи управляващи дружества, получили лиценз за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и които са длъжни да правят парични вноски във фонда при условията и по реда на този закон.
(4) В случаите, когато в срока по чл. 77ж, ал. 2 заместник-председателят, както и асоциацията или асоциациите по ал. 3 не предложат лице, което да бъде избрано за член на управителния съвет на фонда, председателят на комисията предлага лицето по своя преценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Членовете на управителния съвет трябва да имат висше икономическо или юридическо образование и професионален опит не по-малко от 5 години в областта на правото, финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело.
(6) За членове на управителния съвет на фонда се избират лица, които:
1. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност като еднолични търговци;
3. не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително на друг член на управителния съвет на фонда;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
5. не са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.
(7) Председателят и заместник-председателят на Управителния съвет на фонда не могат да извършват друга платена дейност освен научноизследователска и преподавателска.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Възнагражденията на председателя, заместник-председателя и членовете на управителния съвет на фонда се определят в правилника му.
(9) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда от председателя на комисията или от оправомощено от него лице.


Чл. 77ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Мандатът на управителния съвет е 5 години. Членовете на управителния съвет на фонда продължават да упражняват правомощията си и да осъществяват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В тримесечен срок преди изтичане на мандата на членовете на управителния съвет на фонда заместник-председателят, асоциацията или асоциациите по чл. 77е, ал. 3 представят своите предложения за лица, които да бъдат избрани за членове на управителния съвет на фонда. Заместник-председателят уведомява асоциациите по чл. 77е, ал. 3 за началото на тримесечния срок, в който да представят предложение за членове на управителния съвет на фонда.
(3) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно с решение на комисията:
1. при подаване на оставка;
2. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 77е, ал. 6;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;
4. при нарушение на чл. 77е, ал. 7;
5. ако не участва без основателна причина в три или повече последователни заседания на управителния съвет;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(4) При предсрочно прекратяване на мандат на член на управителния съвет на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата. Алинея 2 се прилага съответно.


Чл. 77з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда:
1. определя и събира съобразно правилата, установени в този закон и в актовете по прилагането му, встъпителните и годишните вноски от инвестиционните посредници;
2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установява след събиране на съответните доказателства спрямо кои клонове на чуждестранни инвестиционни посредници в страната са налице предпоставките по чл. 77а, ал. 4;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) взема решения за инвестиране на средствата на фонда при спазване изискванията на този закон и приети вътрешни правила и ограничения;
4. организира изплащането на компенсации до размерите, предвидени в чл. 77г при условията и по реда на този закон и актовете по прилагането му;
5. приема годишен отчет за дейността на фонда и годишен финансов отчет и ги представя на комисията и на Сметната палата до 30 май на следващата година;
6. приема годишен бюджет за административните разходи на фонда и отчет за изпълнението му и ги представя за одобряване от комисията; одобрените бюджет и отчет за изпълнението му се представят на Сметната палата;
7. разработва проекти на наредби по прилагането на този раздел и ги представя на комисията за обсъждане и приемане;
8. приема щатното разписание на фонда и определя размера на възнаграждението на неговите служители и ги представя за утвърждаване от комисията;
9. разглежда и решава други въпроси, свързани с дейността на фонда.
(2) Фондът може да изисква от инвестиционните посредници всички документи, които са необходими за формиране на обективна преценка относно съществуването и размера на клиентските активи, по които се изплаща компенсация.
(3) По искане на фонда заместник-председателят на комисията, съответно подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор" на Българската народна банка, когато инвестиционният посредник е банка, може да извършва целеви проверки на инвестиционни посредници и представя на фонда резултатите от тях.
(4) Фондът публикува информация за дейността си на Интернет страницата си и по друг подходящ начин.


Чл. 77и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Управителният съвет на фонда разглежда и решава всички въпроси от негова компетентност на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
(2) Заседанията се свикват от председателя или по искане на трима от членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет.
(4) Решенията на управителния съвет на фонда се вземат с обикновено мнозинство от членовете му.


Чл. 77к. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Председателят на управителния съвет на фонда:
1. представлява фонда в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи текущата дейност на фонда;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на фонда;
5. организира и осъществява текущ контрол за изпълнението на одобрения от комисията бюджет.
(2) Председателят може да възложи някои от своите правомощия на член на управителния съвет.


Чл. 77л. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника по чл. 77д, ал. 5.
(2) Правоотношенията със служителите от администрацията се уреждат в съответствие с Кодекса на труда.


Чл. 77м. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Източници за набиране на средствата на фонда са:
1. встъпителните вноски по чл. 77н, ал. 1;
2. годишните вноски по чл. 77н, ал. 2;
3. доходите от инвестиране на набраните във фонда средства;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) получените от фонда суми от имуществото на инвестиционните посредници в случаите по чл. 77ф, ал. 6;
5. други източници, като заеми, дарения, чуждестранна помощ.
(2) Българската народна банка е депозитар на средствата на фонда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Фондът се освобождава от заплащане на корпоративен данък за дейностите по компенсиране на инвеститорите и за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници.


Чл. 77н. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Встъпителната вноска се внася еднократно и е в размер едно на сто от минимално изискуемия капитал за инвестиционен посредник съобразно разрешените услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) Инвестиционният посредник прави годишна вноска в размер:
1. до 0,5 на сто от общия размер на паричните средства; и
2. до 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за предходната година, определен на средномесечна основа.
(3) Процентите по ал. 2 за съответната година се определят от управителния съвет на фонда в срок до 31 декември на предходната година и са еднакви за всички инвестиционни посредници.
(4) Годишната вноска се внася на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) При изчисляване размера на дължимата годишна вноска паричните средства в чуждестранна валута се оценяват по курса на Българската народна банка към последния ден на месеца, а финансовите инструменти и другите активи се оценяват към последния ден на месеца, ако е възможно по пазарната им стойност, в съответствие с правила, определени с наредба.
(6) В общия размер на клиентските активи по ал. 2 не се включват активите на лицата по чл. 77г, ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност през съответната година, се изчислява пропорционално на времето от получаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник до края на годината върху общия размер на клиентските активи към края на същата година, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи вноската се заплаща до 31 януари на годината, следваща годината, през която инвестиционният посредник е получил лиценз за извършване на дейност.
(8) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Размерът на дължимата годишна вноска от инвестиционен посредник, чийто лиценз за извършване на дейност е отнет през съответната година, се изчислява пропорционално на времето от началото на годината до датата на решението за отнемане на лиценза, като дните в годината се броят за 360.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При неплащане на съответната част от годишната вноска в срока по ал. 4 за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Встъпителните и годишните вноски се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Направените от инвестиционните посредници вноски не подлежат на възстановяване, освен ако са погрешно внесени или надвнесени.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Инвестиционният посредник е длъжен да представя в комисията и фонда до 10-о число на всеки месец справка за клиентските активи към последния ден на предходния месец по образец, одобрен от заместник-председателя на комисията.
(13) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато размерът на клиентските активи по ал. 2, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер не по-малък от 100 лв.
(14) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Инвестиционните посредници - банки, не правят годишни вноски по ал. 2, т. 1.


Чл. 77о. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) В случай, че инвестиционен посредник не плати изискуема сума по годишната вноска, фондът уведомява комисията за предприемане на мерки по чл. 276, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а в случаите, когато инвестиционният посредник е банка - Българската народна банка, съответно подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", за предприемане на мерки по Закона за кредитните институции. Ако въпреки предприетите мерки по изречение първо инвестиционният посредник не изпълни задължението си за плащане, комисията, съответно Българската народна банка, отнема лиценза на инвестиционния посредник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случай че инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 не плати изискуема сума по годишната вноска, фондът уведомява компетентния орган, който е издал лиценза на инвестиционния посредник за извършване на дейност, за предприемане на необходимите мерки за плащане на дължимата от посредника сума. Ако въпреки предприетите мерки инвестиционният посредник не плати дължимата сума, фондът може със съгласието на компетентния орган по изречение първо да прекрати с 12-месечно предизвестие осигуряването на допълнителна компенсация. Фондът публикува най-малко в два централни ежедневника съобщение за датата, от която прекратява осигуряването на допълнителна компенсация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът осигурява изплащане на компенсация и след отнемане на лиценза за извършване на дейност на инвестиционния посредник, съответно след прекратяване осигуряването на допълнителна компенсация по ал. 2, за вземания, свързани с услуги, предоставени от инвестиционния посредник до отнемането на лиценза, съответно до прекратяване осигуряването на допълнителна компенсация.


Чл. 77п. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Комисията и Българската народна банка предоставят при поискване на фонда цялата притежавана от тях информация относно размера на клиентските активи при инвестиционните посредници, необходима за изчисляване на дължимите от инвестиционните посредници вноски.
(2) Фондът може да използва получените данни само за изпълнение на възложените му функции.
(3) Членовете на управителния съвет на фонда и служителите от неговата администрация не могат да разгласяват лично или чрез другиго информация, станала им известна във връзка с изпълнението на техните функции, когато тази информация представлява банкова, професионална или друга защитена от закона тайна.


Чл. 77р. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Средствата на фонда могат да се използват само за изплащане на компенсации до размерите, определени в чл. 77г в предвидените в този закон случаи, на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми, както и за покриване на разходите, свързани с дейността на фонда.
(2) Средствата на фонда се инвестират във:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) финансови инструменти, издадени или гарантирани от държавата;
2. краткосрочни депозити в банки;
3. депозити в Българската народна банка.


Чл. 77с. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Ако средствата на фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по този закон, по решение на управителния съвет недостигът се покрива по един от следните начини:
1. задължаване инвестиционните посредници да внесат наведнъж цялата годишна вноска;
2. задължаване инвестиционните посредници да преведат авансово годишната вноска за следващата година, като за база за определянето и се взема общият размер на клиентските активи към последния ден на предходния месец;
3. увеличаване на годишната вноска;
4. ползване на заеми при условия, не по-неблагоприятни от пазарните.
(2) Решенията на управителния съвет по ал. 1 се одобряват от комисията.
(3) Изплатената авансово сума по ал. 1, т. 2 се приспада от дължимата от инвестиционния посредник годишна вноска за следващата година, като надвнесената сума подлежи на връщане.
(4) Максималният размер на увеличената годишна вноска по ал. 1, т. 3 не може да надхвърля повече от два пъти размера по чл. 77н, ал. 2 и 6.
(5) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат обезпечавани с активи на фонда, включително с бъдещите вземания на фонда.


Чл. 77т. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Когато натрупаните средства във фонда надхвърлят 5 на сто от общия размер на клиентските активи при всички инвестиционни посредници, управителният съвет може да вземе решение плащането на годишните вноски временно да се преустанови. Решението на управителния съвет се одобрява от комисията.
(2) Плащането на годишни вноски се възобновява, когато средствата във фонда спаднат под размера по ал. 1.


Чл. 77у. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Стойността на вземането по чл. 77г, ал. 1 се определя, като се събират всички вземания на съответния клиент към инвестиционния посредник, независимо от броя на сметките и мястото, където са открити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите, когато клиентските активи са в чуждестранна валута или във финансови инструменти, на клиента се изплаща левовата равностойност на вземанията му в размера по чл. 77г, ал. 1, определен към датата на решението по чл. 77б, ал. 1.
(3) В случаите, когато клиентски активи принадлежат на повече от едно лице, частта на всяко от тях се взема предвид при установяване на общия размер на вземанията му към инвестиционния посредник. Ако не е предвидено друго, приема се, че частите на клиентите са равни.
(4) В случаите, когато клиентът на инвестиционния посредник е действал за чужда сметка, компенсацията се изплаща на лицето, за чиято сметка е действал, при условие че това лице е или може да бъде установено преди датата на решението по чл. 77б, ал. 1. Ако клиентът на инвестиционния посредник е действал за сметка на две или повече лица, се прилага ал. 3.
(5) Клиентски активи, по които има наложени тежести или които служат за обезпечение, се включват при определянето на размера на компенсацията по реда на ал. 1, като съответната припадаща се за клиентските активи част от компенсацията не се изплаща на клиента-титуляр до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за клиентските активи по изречение първо има влязъл в сила акт на орган на съдебната власт, фондът изплаща дължимата относно клиентските активи компенсация на лицето, посочено в акта като имащо право да получи компенсацията по клиентските активи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) В случаите, когато клиентът има задължения към инвестиционния посредник, при определяне стойността на вземането по чл. 77г, ал. 1 се приспада размерът на задълженията.


Чл. 77ф. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок 30 дни от датата на решението по чл. 77б, ал. 1 назначеният квестор, ликвидатор или синдик представя на фонда писмена информация за клиентските активи. В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят представя на фонда писмената информация за клиентските активи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред фонда в срок една година от публикуването на съобщението по чл. 77б, ал. 5, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Правото на компенсация се погасява с изтичането на срока по изречение първо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът разглежда предявеното искане и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от установяване на основанието и размера на вземането от клиента на инвестиционния посредник.
(4) В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с разрешение на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) При спор относно правото на компенсация клиентът може да предяви иск срещу фонда по реда на Гражданския процесуален кодекс в срок три години от деня на получаване на съобщението за решението по искането за изплащане на компенсация.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът встъпва в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на изплатената компенсация.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Фондът уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на изплатената на всеки клиент компенсация.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) За вземанията си над размера на изплатената компенсация от фонда клиентите се удовлетворяват от имуществото на инвестиционния посредник в съответствие с действащото законодателство.
(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.) Редът и начинът за разглеждане на искането и изплащане на компенсация от фонда се уреждат с наредба.


Чл. 77х. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Фондът не дължи лихви по гарантираните суми.


Чл. 77ц. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Независимо от срока, определен в чл. 77ф, ал. 3 или 4, когато клиент на инвестиционния посредник или друго лице, имащо право на компенсация, е обвинено в извършването на престъпление, произтичащо или свързано с изпиране на пари, фондът може да спре изплащането на компенсация до произнасянето на съда.


Чл. 77ч. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Инвестиционните посредници не могат да рекламират изплащане на компенсация в размери над установените в този закон.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Общи положения


Чл. 77ш. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) По смисъла на тази глава:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) "квалифицирани инвеститори" са: лицата по раздел I, т. 1, 2, 3 и 4 от приложението към § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, както и лицата по раздел II от същото приложение, които при поискване се третират като професионални клиенти или които се смятат за приемлива насрещна страна по смисъла на чл. 89, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, освен в случаите, когато те са поискали да бъдат третирани като непрофесионални клиенти; инвестиционните посредници, съответно банките съобщават при поискване класификацията си (критериите, по които са определили клиентите като квалифицирани инвеститори) на емитента, без да нарушават изискванията за защита на личните данни и разпоредбите за търговска тайна; инвестиционните посредници имат право да третират като квалифицирани инвеститори свои клиенти, класифицирани като професионални;
2. "малки и средни предприятия" са дружества, които съгласно последния си годишен или консолидиран отчет отговарят на поне две от следните условия:
а) средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250;
б) общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;
в) нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро;
3. "програма за предлагане" е план за продължително или периодично издаване в рамките на определен емисионен период на недялови ценни книжа, включително варанти във всякаква форма, от подобен вид и/или клас;
4. "ценни книжа, издавани продължително или периодично" са емисии ценни книжа, издавани редовно в зависимост от инвеститорския интерес, или поне две отделни емисии ценни книжа от подобен вид и/или клас в продължение на една година;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "потвърждаване на проспект" е положителното решение на комисията или съответния компетентен орган на държавата членка по произход в резултат от извършената проверка за пълнотата на проспекта, включително за съответствието и достъпността на представената в него информация;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "държава членка по произход" е:
а) държавата членка, в която се намира седалището на емитента, или където ценните книжа са допуснати или се очаква да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, или където ценните книжа се предлагат публично, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар - за емисии недялови ценни книжа с единична номинална стойност не по-малко от левовата равностойност на 1000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани ценните книжа, и за емисии недялови ценни книжа, които дават право на придобиване на ценни книжа или на получаване на парична сума посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че емитентът на недяловите ценни книжа не е емитент на базовите ценни книжа или юридическо лице, принадлежащо към групата на последния емитент;
б) държавата членка, в която се намира седалището на емитента - за всички емитенти от държавите членки, които не са посочени в буква "а";
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) държавата членка, където ценните книжа са предложени публично за първи път след 26 ноември 2013 г. или където е било подадено първото заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар - за всички емитенти със седалище в трети държави, които не са посочени в буква "а"; изборът по предходното изречение може да бъде променен впоследствие от емитентите със седалище в трети държави, ако държавата членка по произход не е била определена по техен избор, или в съответствие с чл. 100к, ал. 2, т. 1, буква "в";
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "приемаща държава" е държавата членка, където се извършва публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) "предприятие за колективно инвестиране, което не е от затворен тип" е инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов тръст, чиято цел е колективно инвестиране на средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на притежателите на такива дялове пряко или непряко изкупува обратно своите дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му;
9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) "дялове на предприятие за колективно инвестиране" са ценни книжа, издадени от предприятие за колективно инвестиране, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на предприятието за колективно инвестиране;
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "ключова информация" е съществена и структурирана по подходящ начин информация, която се предоставя на инвеститорите, за да им позволи да разберат естеството и рисковете, свързани с емитента, с лицето, гарантиращо ценните книжа, и с ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, и без да се засяга принципът, че всяко решение за инвестиране в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на проспекта като цяло от инвеститора, да вземат решение кои от предлаганите ценни книжа да бъдат допълнително разгледани; в зависимост от предлагането и ценните книжа ключовата информация включва следните елементи:
а) кратко описание на рисковете, свързани с емитента и с лицата, гарантиращи ценните книжа, както и основните им характеристики, включително активите, пасивите и финансовото им състояние;
б) кратко описание на основните характеристики на инвестицията в съответните ценни книжа, включително всички права по тях, както и свързания с инвестицията риск;
в) общите условия на предлагането, включително очакваните разходи за сметка на инвеститора, начислявани от емитента или предложителя;
г) подробности относно допускането до търговия;
д) причини за предлагането и използване на приходите;
11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "дружество с ограничена пазарна капитализация" е дружество, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар и което има средна пазарна капитализация, по-ниска от 100 000 000 евро, определена въз основа на цената на затваряне за последния ден, в който има сключени сделки с тези ценни книжа, на всяка календарна година от предходните три календарни години.
(2) Тази глава се прилага и за инструменти на паричния пазар, които имат срок до падежа по-дълъг от 12 месеца.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се разрешава извършване на публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар преди емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, да публикува проспект по начина и със съдържанието, установени в този закон и актовете по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар може да се публикува, само ако комисията е издала писмено потвърждение на проспекта.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Записването или продажбата и предложението за записване или продажба, както и допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа в нарушение на изискванията на ал. 1 и 2 са забранени.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) В случаите на записване или продажба в нарушение на забраната по ал. 3, както и когато съществена информация в проспекта е невярна или в проспекта е укрита съществена информация, инвеститорът в 3-месечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от приключване на подписката или извършване на продажбата, може да иска придобиването на ценните книжа да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.


Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) дялове, издадени от предприятия за колективно инвестиране, които не са от затворен тип;
2. недялови ценни книжа, издадени от Република България или друга държава членка, от техни регионални или местни органи, от международни организации, на които Република България или друга държава членка е член, от Европейската централна банка, от Българската народна банка или централните банки на другите държави членки;
3. дялове от капитала на централните банки на държавите членки;
4. ценни книжа, безусловно и неотменимо гарантирани от Република България или друга държава членка или от техни регионални или местни органи;
5. ценни книжа, издадени от организации с нестопанска цел, признати в държава членка, с оглед набиране на необходимите средства за постигане на техните цели;
6. недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, при условие че тези ценни книжа:
а) не са подчинени, конвертируеми или заменими;
б) не дават право за записване или придобиване на други видове ценни книжа и не са свързани с деривативен финансов инструмент;
в) изразяват получаване на подлежащи на изплащане депозити;
г) са обхванати от Фонда за гарантиране на влоговете в банките или аналогична система за гарантиране на влоговете в друга държава;
7. незаменими дялове от капитал, чието основно предназначение е да предоставят на техния притежател право да обитава апартамент, друг недвижим имот или част от него и които не могат да бъдат продадени без това право да бъде прехвърлено;
8. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) емисия ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, когато общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 75 000 000 евро, който праг се изчислява за период от една година, при условие че тези ценни книжа:
а) не са подчинени, конвертируеми или заменими;
б) не дават право за записване или придобиване на други видове ценни книжа и не са свързани с деривативен финансов инструмент.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 4 и 9 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, когато ценните книжа се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа по ал. 1, т. 8 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане до търговия на регулиран пазар, са длъжни да изготвят проспект в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за следните видове предлагане:
1. ценните книжа се предлагат само на квалифицирани инвеститори;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) ценните книжа се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица във всяка отделна държава членка, които не са квалифицирани инвеститори;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) минималната сума, за която могат да бъдат придобити предлаганите ценни книжа, е левовата равностойност на 100 000 евро на инвеститор за всяко отделно предлагане;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) единичната номинална стойност на предлаганите ценни книжа е най-малко левовата равностойност на 100 000 евро;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) общата стойност на предлаганите ценни книжа в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, който праг се изчислява за период от 12 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всяка следваща продажба на ценни книжа, които са били предмет на един или повече видове предлагане по ал. 1, се разглежда като отделно предлагане за целите на чл. 4, ал. 1. Предлагането на ценни книжа чрез инвестиционен посредник се допуска след публикуване на проспект, ако не е налице някое от условията по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за последваща продажба на ценни книжа или за предлагане на ценни книжа на крайни инвеститори от инвестиционни посредници, при условие че е публикуван проспект за същите ценни книжа, за който е спазено изискването на чл. 92б, и емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е изразило в писмен договор съгласие за използването му.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за публично предлагане на следните видове ценни книжа:
1. акции, издадени за замяна на вече издадени акции от същия клас без увеличаване на капитала;
2. ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предлагане чрез замяна, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени във връзка със сливане, вливане, разделяне или отделяне, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) дивиденти, изплащани на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плащат такива дивиденти, при условие че е налице документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството - работодател, се намира в Европейския съюз и при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател - дружество със седалище извън Европейския съюз, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар в трета държава, признат за еквивалентен от Европейската комисия по искане на компетентен орган от държава членка и при условие че на лицата се предоставя достатъчна информация, включително документ съгласно изискванията на т. 5, най-малко на език, който е обичаен в сферата на международните финанси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението за публикуване на проспект не се отнася за допускане до търговия на регулиран пазар на следните видове ценни книжа:
1. акции, представляващи по-малко от 10 на сто от броя на вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар акции от същия клас, който праг се изчислява за период от една година;
2. акции, издадени за замяна на вече допуснати до търговия на същия регулиран пазар акции от същия клас без увеличаване на капитала;
3. ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предлагане чрез замяна, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени във връзка със сливане, вливане, разделяне или отделяне, при условие че на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, която по преценка на комисията е еквивалентна на информацията в проспекта;
5. акции, които безплатно се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи акционери, както и дивиденти, изплащани под формата на акции от същия клас, както акциите, по които се изплащат тези дивиденти, при условие че акциите са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар акции, и на лицата се предоставя документ, съдържащ информация, за основанието за предлагането на акциите, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на акциите, както и друга информация за предлагането;
6. ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател, или от свързано с него лице, при условие че ценните книжа са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар ценни книжа, и на лицата се предоставя документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането;
7. акции, които са резултат от конвертирането или замяната на други ценни книжа или от упражняването на правата по други ценни книжа, при условие че тези акции са от същия клас, както вече допуснатите до търговия на същия регулиран пазар, акции;
8. ценни книжа, вече допуснати до търговия на друг регулиран пазар, при условие че:
а) тези ценни книжа или ценни книжа от същия клас са били допуснати до търговия на другия регулиран пазар преди повече от 18 месеца;
б) допускането до търговия на другия регулиран пазар е било предшествано от потвърждаване на проспект и публикуването му съгласно чл. 92а, ал. 5 - за ценни книжа, допуснати за първи път до търговия на регулиран пазар след 31 декември 2003 г.;
в) с изключение на случаите по буква "б" - за ценни книжа, допуснати за първи път до търговия след 30 юни 1983 г., е бил потвърден проспект за допускане до търговия;
г) са били изпълнени текущите задължения за търгуване на другия регулиран пазар;
д) лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар в Република България, като се възползва от настоящото изключение, публикува резюме, изготвено на език, приет от комисията, и резюмето е публикувано съгласно чл. 92а, ал. 5 в Република България, и съдържанието на резюмето отговаря на изискванията на закона и актовете по прилагането му и в него е посочено къде може да бъде получен последният изготвен проспект и къде може да бъде намерена финансовата информация, публикувана от емитента съгласно задълженията му за текущо разкриване на информация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите, когато няма издаден проспект, инвеститорите имат правото по чл. 78, ал. 4, ако другата информация относно публичното предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, разпространена от емитента предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, е невярна или е била укрита съществена информация.


Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако през съответната календарна година се издават повече от една емисии ценни книжа от един клас, всяка от които се предлага до по-малко от 150 лица, но общият им брой адресати е повече от 150 лица, чл. 78 се прилага за емисията, която преминава този праг.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията издава потвърждение на проспекта по ал. 1, ако ценните книжа от досега издадените през годината емисии отговарят на изискванията по чл. 3. Всички емисии ценни книжа по ал. 1 се регистрират при комисията като публични при условия и по ред, определени в наредба.


Чл. 79б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) (1) За допускане до търговия на регулиран пазар емитентите на ценни книжа са длъжни да разполагат с идентификационни кодове на правния субект.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Емитентът уведомява комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа, за своя идентификационен код в 7-дневен срок от издаването на съответния код.
(3) Информацията, предоставяна на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно емитентите и техните емисии, съдържа посочване на съответните идентификационни кодове.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Подписка може да бъде извършена и на регулиран пазар, при условие че нейните условия предвиждат емисионната стойност на ценните книжа да е изплатена изцяло.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Подписка на акции в случаите по ал. 1 е възможна, само ако е изтекъл срокът по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) За неуредените с този закон случаи относно издаването на ценни книжа при условията на първично публично предлагане се прилага Търговският закон.

Раздел II.
Проспект


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента и лицата, гарантиращи ценните книжа, както и на правата, свързани с ценните книжа. Проспектът не може да съдържа неверни, заблуждаващи или непълни данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проспектът се подписва от емитента и предложителя или от лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицето, гарантиращо ценните книжа, които декларират, че проспектът съответства на изискванията на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Членовете на управителния орган на емитента и неговият прокурист, както и предложителят, лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, и лицето, гарантиращо ценните книжа отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Отговорност по ал. 3 не може да възникне само въз основа на резюмето на проспекта, включително на неговия превод, освен ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на проспекта или резюмето, четено с другите части на проспекта, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето съдържа ясно предупреждение за обстоятелствата по изречение първо.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В проспекта се посочват ясно имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, на лицата по ал. 3, които декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация е вярна и пълна.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато няма издаден проспект, ал. 3 се прилага съответно за другата информация, разпространена от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар във връзка с публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът съдържа информация за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, както и резюме. Резюмето се изготвя в общ формат с цел съпоставимост на резюметата относно подобни ценни книжа и представя в съкратена форма и без използване на специализирана терминология ключова информация на езика, на който първоначално е съставен проспектът. Форматът и съдържанието на резюмето заедно с проспекта осигуряват подходяща информация относно основните характеристики на съответните ценни книжа с цел подпомагане на инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Не се изисква представянето на резюме на проспекта, когато проспектът е за допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, освен ако комисията или компетентният орган на съответната държава членка поиска представянето му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи. Проспектът, който се изготвя като отделни документи, съдържа изискуемата от закона и актовете по прилагането му информация, разделена в три документа:
1. регистрационен документ, съдържащ информация за емитента;
2. документ за ценните книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар; и
3. резюме на проспекта.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Информацията, която трябва да се съдържа в проспекта, се определя с наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Смята се, че проспектът съдържа съответната информация по ал. 1 и когато препраща към един или повече предварително или едновременно публикувани документи, които са потвърдени или представени на комисията съгласно тази глава или глава шеста "а", при условие че информацията в тези документи е най-актуалната, известна на емитента, и е изготвен подробен указател, даващ възможност на инвеститорите лесно да намерят конкретната информация, към която се препраща. Изречение първо не се прилага по отношение на резюмето на проспекта.
(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако някои данни от необходимото съдържание на проспекта се окажат неприложими за конкретен емитент поради неговия предмет на дейност или правноорганизационната му форма, или за ценните книжа, за които се отнася проспектът, те се заместват със съответна информация. В случай че не е налице съответна информация, изискването за заместване на данните по изречение първо не се прилага.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При изготвяне на проспект в случаите по чл. 78а, ал. 2 емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да не включи информация относно лицето, гарантиращо ценните книжа, ако ценните книжа са гарантирани от държава членка.
(8) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Информацията, съдържаща се в проспекта, трябва да бъде представена по лесен за анализиране и достъпен за инвеститорите начин, даващ възможност за постигане на целите на чл. 81, ал. 1.


Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато емитентът има потвърден от комисията регистрационен документ, при публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар може да бъде изготвен само документ за ценните книжа и резюме.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите по ал. 1 документът за ценните книжа съдържа и актуализирана информация от регистрационния документ, когато след последната актуализация на регистрационния документ съдържащи се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите, освен ако тази информация е предоставена в допълнение на проспекта съгласно чл. 85, ал. 2.
(3) Комисията се произнася по документа за ценните книжа и резюмето по реда на чл. 91. Когато емитентът има регистрационен документ, който е представен в комисията, без да е потвърден, комисията се произнася по целия проспект, включително по актуализираната информация.


Чл. 82б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Заместник-председателят дава указания за графичното оформление на проспектите с оглед защитата на инвеститорите.


Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ако емитентът или предложителят извършва подписка за публично предлагане на ценни книжа, той може да удължи еднократно срока и до 60 дни, като внесе съответните поправки в проспекта и уведоми комисията. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Емитентът или предложителят незабавно обявява в комисията, на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, и заявява за оповестяване в Търговския регистър и за публикуване в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2 удължаването на срока по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът или предложителят уведомява комисията за резултата от подписката до 7 дни след крайния и срок.
(4) Не се допуска записване на ценни книжа преди началния и след крайния срок на подписката.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В периода от подаването на заявление за потвърждаване на проспект до вземането на решение от комисията емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар са длъжни в срок 3 работни дни от настъпването, съответно от узнаването на промени, които налагат поправки в проспекта, да уведомят комисията за тези промени и внесат съответните поправки в проспекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В периода между издаване на потвърждението на проспекта и крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар в зависимост от това, кое от обстоятелствата възникне по-късно емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни най-късно до изтичането на следващия работен ден след настъпването, съответно узнаването на съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които могат да повлияят на оценката на предлаганите ценни книжа, да изготвят допълнение към проспекта и да го представят в комисията. Резюмето, както и неговите преводи също се допълват, ако това е необходимо с оглед новата информация, включена в допълнението на проспекта.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията се произнася по допълнението към проспекта в срок до 7 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - от получаването им. Член 91 се прилага съответно.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията отказва да одобри допълнението към проспекта, ако не са спазени изискванията на този закон и актовете по прилагането му. В този случай комисията може да спре окончателно публичното предлагане или търговията с ценните книжа по реда на чл. 212.
(5) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни при първа възможност, но не по-късно от един работен ден от решението на комисията за потвърждаване на допълнението към проспекта да публикуват съобщение за допълнението и да предоставят допълнението на разположение на обществеността по реда на чл. 92а.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите по ал. 2, когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, лицето, което е записало, съответно закупило, ценни книжа преди публикуване на допълнението към проспекта, може да се откаже от ценните книжа в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, определен от емитента или предложителя, от публикуването на съобщението за допълнението, при условие че посочените в ал. 2 ново обстоятелство, грешка или неточност са възникнали преди приключване на публичното предлагане и доставянето на ценните книжа. Крайният срок за упражняване на правото по изречение първо се посочва в допълнението по ал. 2. Отказът по изречение първо се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани, съответно закупени, ценните книжа.
(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, отговарят солидарно за вредите, причинени от неизпълнението на задълженията по ал. 1, 2 и 5.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, може да състави проспекта като базов проспект при публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на:
1. недялови ценни книжа, включително варанти във всякаква форма, издавани съгласно програма за предлагане;
2. недялови ценни книжа, издавани продължително или периодично от банки, когато:
а) сумите, получени от издаването на тези ценни книжа, се влагат в активи, които предоставят достатъчно покритие на задълженията, произтичащи от ценните книжа до датата на техния падеж;
б) в случай на несъстоятелност на банката емитент сумите по буква "а" се изплащат с предимство за покриване на главницата и дължимите лихви.
(2) Базовият проспект съдържа съответната информация за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, както и по преценка на емитента, окончателните условия на предлагането. Ако е необходимо, тази информация се допълва съгласно чл. 85 с актуални данни за емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случай че базовият проспект и допълненията към него не включват информация за окончателните условия на предлагането, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, предоставя тази информация на разположение на обществеността съгласно чл. 92а, ал. 5, представя я на комисията и тя се съобщава от комисията на компетентните органи на приемащите държави при всяко отделно предлагане във възможно най-кратък срок и ако е възможно, не по-късно от началната дата на предлагането или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за тези окончателни условия. Окончателните условия съдържат информация във връзка с документа за ценните книжа и не могат да допълват базовия проспект. В случаите по изречение първо се прилага чл. 87а, ал. 1, изречение първо.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Комисията може да разреши изключването от проспекта на определена информация, която се изисква по този закон или актовете по прилагането му, ако прецени, че:
1. разкриването на тази информация противоречи на обществения интерес;
2. разкриването на тази информация може да причини съществени вреди на емитента и изключването и не води до заблуждение на инвеститорите относно фактите и обстоятелствата, които са от значение за постигане на целта по чл. 81, ал. 1;
3. тази информация е от минимално значение само за определено предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар и не би могла да повлияе на оценката на финансовото състояние и перспективите за развитие на емитента, предложителя или лицето, гарантиращо ценните книжа.


Чл. 87а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато в проспекта не може да бъде включена информация за окончателната емисионна или продажна цена и за окончателния брой на предлаганите ценни книжа, в него се посочват максималната цена или критериите и/или условията за определяне на окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа. Ако информацията по изречение първо не бъде посочена в проспекта, лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни или друг по-дълъг срок, предвиден в проспекта, от представянето в комисията на информацията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа. За отказа си по изречение второ лицето не отговаря, освен ако е било недобросъвестно.
(2) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни незабавно за уведомят комисията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа и да публикуват тази информация съгласно чл. 92а, ал. 5.


Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лицата, които са записали ценни книжа, внасят сумите в определена от емитента банка по специална сметка. Когато емитент е банка, тази сметка се открива в друга банка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумите по тази сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, в срок до един месец от съобщението по чл. 84, ал. 3 набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката по ал. 1 лихви.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случая по ал. 3 емитентът или предложителят е длъжен в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, покана до лицата, записали ценни книжа, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в Търговския регистър и да я публикува в ежедневниците по чл. 92а, ал. 2.

Раздел III.
Издаване и отказ за издаване на потвърждение


Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, подава в комисията заявление за потвърждение на проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, като прилага:
1. проспекта;
2. устава на емитента;
3. последния годишен финансов отчет на емитента, одитиран от регистриран одитор;
4. други документи, определени с наредба.


Чл. 91. (1) (Предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото потвърждение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ако съобщението по ал. 1 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията се произнася по заявлението и уведомява заявителя в срок до 10 работни дни от получаването му, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи - в срок до 10 работни дни от получаването им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато предмет на публичното предлагане са ценни книжа, издадени от емитент, който няма ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и не е предлагал публично ценни книжа, срокът по ал. 3 е до 15 работни дни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 7 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за издаденото потвърждение на проспект и предоставя копие от потвърдения проспект едновременно с уведомяването на заявителя за издаденото потвърждение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държава членка по произход, комисията може, поради вида на емитента и предлаганите ценни книжа или особеностите на публичното предлагане след предварително уведомяване на ЕОЦКП и със съгласието на съответния компетентен орган на друга държава членка да му прехвърли потвърждаването на определен проспект. В този случай комисията уведомява емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, в срок до три работни дни от датата на нейното решение за прехвърляне на потвърждаването. Срокът за произнасяне на съответния компетентен орган по ал. 3, съответно ал. 4, започва да тече от датата на решението по изречение второ. В случаите по тази алинея чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1095/2010", не се прилага.
(8) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България не е държава членка по произход, комисията може при условията на ал. 7 да поеме потвърждаването на проспект от компетентния орган на друга държава членка. Алинея 7 се прилага съответно.


Чл. 92. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията отказва издаване на потвърждението по чл. 78, ал. 2 с писмено мотивирано решение, ако:
1. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) проспектът не отговаря на изискванията на закона и/или приложимото право на Европейския съюз;
2. емисионната стойност на акциите е по-ниска от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, изчислена към момента на вземане на решение за увеличаване на капитала, и по този начин се накърняват интересите на акционерите;
3. поради особените права, които предвиждат акциите, или поради друга причина не са осигурени интересите на инвеститорите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може да откаже издаването на потвърждение, само ако заявителят не е отстранил несъответствията и не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в проспекта данни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Освен в случаите когато не се изисква потвърждаване на проспект в Търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на чл. 5, след като бъде представено и издаденото от комисията потвърждение.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Емитентът или предложителят публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Съобщението по ал. 1 се публикува най-малко в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, както и на интернет страниците на емитента, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.
(3) Датата на публикуване на съобщението по ал. 1 се смята за начало на публичното предлагане.
(4) Датата, посочена в съобщението по ал. 1, на която най-рано могат да бъдат записани, съответно закупени, ценни книжа на емитента, се смята за начало на подписката, съответно на продажбата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността чрез публикуването му в пресата под формата на брошура или по друг подходящ начин не по-късно от началния срок на публичното предлагане или допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. В случай че проспектът е предоставен на разположение на обществеността чрез публикация в пресата или чрез печатни екземпляри, разпространявани на местата, където се предлагат за записване или за продажба ценните книжа, проспектът се публикува и в електронна форма на интернет страницата на емитента или ако е приложимо, на финансовите институции, участващи в предлагането.
(6) В случаите на първично публично предлагане на клас акции, които досега не са били допуснати до търговия на регулиран пазар и за които ще бъде поискано допускане до търговия за първи път, проспектът се предоставя на разположение на обществеността не по-късно от 6 работни дни преди крайния срок на предлагането.
(7) В рекламите и публикациите във връзка с публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се посочва, че проспектът е или ще бъде предоставен на разположение на обществеността, както и начинът, по който инвеститорите могат да се запознаят с него. Рекламите и публикациите не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект. Комисията упражнява надзор за съответствието на рекламите и публикациите с изискванията на закона и актовете по прилагането му.
(8) Емитентът, предложителят и лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, не могат да правят изявления, свързани със заявеното публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, които противоречат на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект, или съдържат съществена информация, която липсва в проспекта.
(9) Изискванията за предоставяне на проспекта и на другата, свързана с публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар информация на разположение на обществеността, за рекламите и публикациите по ал. 7, за срокове, методи и места за разпространение, за публикуване в пресата на резюме или за разпространяване на информацията чрез информационна агенция, се определят с наредба.


Чл. 92б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът е валиден за срок 12 месеца след одобрението му за целите на публично предлагане или за допускане до търговия на регулиран пазар, при условие че са спазени изискванията на чл. 85, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Регистрационен документ по чл. 82, ал. 3, т. 1, представен в комисията и потвърден, е валиден за срок до 12 месеца. Регистрационен документ, актуализиран съгласно чл. 82а или чл. 85, ал. 2, заедно с документа за ценните книжа и резюмето към него се смятат за валиден проспект.
(3) В случаите на програма за предлагане базовият проспект е валиден за срок 12 месеца.
(4) В случаите по чл. 86, ал. 1, т. 2 проспектът е валиден, докато приключи продължителното или периодичното издаване на ценните книжа.


Чл. 92в. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държава членка по произход, може да бъде извършено публично предлагане на ценни книжа, съответно поискано допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на една или повече приемащи държави, въз основа на потвърден от комисията проспект, след като компетентните органи на приемащите държави и ЕОЦКП бъдат предварително уведомени по реда на ал. 4.
(2) При извършване на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на територията на една или повече приемащи държави емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, трябва предварително да уведоми за това комисията.
(3) В уведомлението по ал. 2 се посочва приемащата, съответно приемащите държави. Към уведомлението се прилага проспектът, ако не е бил потвърден от комисията.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В срок три работни дни от получаване на уведомлението по ал. 2, съответно в срок един работен ден от потвърждаването на проспекта, когато проспектът е бил подаден за потвърждаване заедно с уведомлението, комисията изпраща на компетентния орган на приемащата държава сертификат, удостоверяващ, че проспектът е изготвен в съответствие с изискванията на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/34/ЕО, както и копие от проспекта по ал. 3, като едновременно с това уведомява и ЕОЦКП. Едновременно с изпращането на сертификата до компетентния орган на приемащата държава комисията уведомява емитента, съответно лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, за изпращането на документите по изречение първо.
(5) Алинеи 2 - 4 се прилагат съответно за допълненията към проспекта по чл. 85, ал. 2.
(6) Когато комисията е разрешила изключването на някои данни от проспекта в съответствие с чл. 87 или е приложен чл. 82, ал. 5, това се посочва в сертификата по ал. 4 заедно с основанията за прилагането на тези разпоредби.
(7) Когато комисията бъде уведомена от компетентния орган на приемащата държава за извършени нарушения на действащото законодателство на тази държава от емитента или от лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане, или за неспазване на задълженията на емитента, произтичащи от допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, комисията прилага съответните мерки по чл. 212 и уведомява приемащата държава за предприетите мерки.


Чл. 92г. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава, ценните книжа могат да бъдат предлагани публично или допуснати до търговия на регулиран пазар на територията и, след като комисията получи от съответния компетентен орган на държавата членка по произход:
1. сертификат, удостоверяващ, че за ценните книжа има потвърден проспект, който е изготвен в съответствие с изискванията на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и изменяща Директива 2001/34/ЕО, както и информация дали са изключени или заместени данни от проспекта, данните, които са изключени или заместени, както и мотиви за изключването или заместването им;
2. копие от потвърдения проспект.
(2) Комисията уведомява незабавно емитента, съответно лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, за получаването на документите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, са длъжни да предоставят проспекта на разположение на обществеността по реда на чл. 92а. Проспектът се предоставя на разположение на обществеността на език, който е обичаен в областта на международните финанси, или на български език по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат съответно за допълненията към проспекта.
(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Комисията публикува на интернет страницата си и актуализира списъка на получените сертификати по ал. 1 и 4, като всяка оповестена по този начин информация се публикува за период не по-кратък от 12 месеца.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато узнае за съществено ново обстоятелство, значителна грешка или неточност в проспекта, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за необходимостта от допълнение към проспекта и ЕОЦКП.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато установи, че емитентът или лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане в Република България, нарушават закона или актовете по неговото прилагане, или че емитентът не спазва задълженията си, произтичащи от допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар в Република България, комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП мерки или поради това, че тези мерки са се оказали неподходящи, емитентът или лицето, упълномощено да извърши публичното предлагане в Република България, продължава да извършва нарушения на този закон или на актовете по прилагането му, комисията може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за предприетите мерки в 7-дневен срок от прилагането им.


Чл. 92д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар единствено в Република България и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки, с изключение на Република България, и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на език, приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар. За целите на потвърждаването на проспекта от комисията проспектът се изготвя на български или английски език, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се извършва публично предлагане или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в повече от една държава членка, включително Република България, и държавата членка по произход е Република България, проспектът се изготвя на български език. В тези случаи проспектът се предоставя на разположение на обществеността също и на език, приет от компетентните органи на всяка приемаща държава, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато се иска допускане до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро в една или повече държави членки, проспектът се изготвя на език, приет от компетентните органи на държавата членка по произход и приемащите държави, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.


Чл. 92е. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е държавата членка по произход за емитент, чието седалище е в трета държава, комисията може да потвърди проспект за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар, изготвен в съответствие със законодателството на трета държава, при условие че:
1. проспектът е изготвен в съответствие с международни стандарти, установени от международни организации на комисиите по ценни книжа, включително стандартите на Международната организация на комисиите по ценни книжа за разкриване на информация;
2. изискванията към съдържащата се в проспекта информация, включително информация от финансов характер, са аналогични на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценни книжа, издадени от емитент със седалище в трета държава, се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар в друга държава членка извън Република България и държавата членка по произход е Република България, се прилагат съответно чл. 92в и 92д.


Чл. 92ж. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) При осъществяване на своите правомощия и осъществяване на функциите си по този закон и актовете по прилагането му комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и му предоставя информация за изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1095/2010.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки, когато това е необходимо за осъществяването на нейните правомощия, и им оказва съдействие с оглед упражняването на техните функции, включително в случаите, когато има две или повече държави членки по произход и съответно компетентни органи, за определен емитент поради издадените от него различни класове ценни книжа, или когато потвърждаването на проспекта е било прехвърлено на компетентния орган на друга държава членка съгласно чл. 91, ал. 7. Комисията си сътрудничи тясно с органите по изречение първо също и когато един или няколко от тях искат временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа, които се търгуват в различни държави членки, с цел осигуряване на равнопоставеност между местата за търговия и защита на инвеститорите.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава, комисията може да поиска съдействие от компетентните органи на държавата членка по произход от стадия на разглеждане на конкретна преписка, особено в случаите, когато преписката се отнася за нов или рядък вид ценни книжа. Когато Република България е държава членка по произход, комисията е длъжна да оказва съдействие на компетентните органи на приемащата държава в случаите по ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията може да иска информация от компетентните органи на приемащата държава по всички въпроси, свързани с капиталовия пазар в тази държава. При поискване от компетентните органи на държавата членка по произход комисията е длъжна да предоставя информация за българския пазар.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато е необходимо, комисията може да се консултира с регулираните пазари и особено в случаите, когато взема решение за временно или окончателно спиране на търговията с определени ценни книжа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато не получи своевременно исканата информация или съдействие или когато и бъде отказано получаването на такава информация или съдействие, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.


Чл. 92з. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За да осигури спазването на разпоредбите на тази глава, освен предвидените в другите части на закона и актовете по прилагането му, комисията има и следните правомощия:
1. да изисква от емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, да включат определена информация в проспекта, ако това е необходимо с цел защита на инвеститорите;
2. да изисква от емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да предоставят определена информация и документи;
3. да изисква от одиторите, членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, упълномощени да извършат публичното предлагане или да поискат допускането до търговия на регулиран пазар, да предоставят определена информация;
4. да спре публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са били нарушени;
5. да забрани или да спре определена реклама за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени;
6. да забрани извършването на публично предлагане, ако има достатъчно основания да счита, че разпоредбите на закона или актовете по прилагането му са нарушени или ще бъдат нарушени;
7. да информира обществеността, че определен емитент не спазва задълженията си по този закон или актовете по прилагането му.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията може да оповестява всяка приложена принудителна административна мярка и наложена санкция за нарушаване на разпоредбите на този закон или актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на заинтересованите лица.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел IV.
Разкриване на информация (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)

Раздел V.
Особени изисквания при първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на облигации (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Първично публично предлагане на обезпечени облигации се допуска, ако емитентът е сключил договор с довереник на облигационерите. Емитент на обезпечени облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, е длъжен да сключи договор с довереник на облигационерите в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите. Член 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от Търговския закон не се прилагат.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако след изтичане на 6 месеца от емитирането на облигационната емисия облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереникът се определя по избор на емитента. Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента най-малко две кандидатури за довереник, придружени от проекти на договори и съгласие на кандидатите за довереник, на първото общо събрание на облигационерите, ако довереникът не е посочен в предложението за записване на облигациите, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, съответно дава предварително съгласие за промяна на довереник.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереникът на облигационерите действа от свое име в случаите, определени в този закон и в договора по ал. 1.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Възнаграждението на довереника е за сметка на емитента.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага относно облигации, емитирани по Закона за ипотечните облигации.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискването на ал. 1 се прилага относно необезпечени облигации, ако това е предвидено в решението по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за емитиране на облигационния заем.
(8) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Притежателите на облигации от една емисия или клас могат да решават въпроси от взаимен интерес на общо събрание. Общото събрание се свиква от довереника на облигационерите по реда на чл. 214 от Търговския закон. Емитентът е длъжен да оказва съдействие на довереника на облигационерите при подготовката и провеждането на общото събрание на облигационерите. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако не е уредено друго в условията на емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на емитента за вземанията на облигационерите, включително, но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 204, ал. 3 от Търговския закон. Довереникът не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от емитента на задълженията му по облигационния заем, ако общото събрание на облигационерите не вземе решение по изречение първо или са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите съгласно решението по изречение първо суми за разноски по изпълнението.


Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Проспектът за емисията облигации, както и предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, когато се предлагат облигации, предложени не при условията на публично предлагане и за които е предвидено в условията на емисията допускането им до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, трябва да съдържа:
1. условията, при които емитентът е длъжен да изплати предсрочно облигационния заем;
2. задължение на емитента да спазва определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем, включително максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводния баланс и минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви;
3. условията, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигационни емисии от същия клас;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, които подлежат на последваща промяна.
(2) Коефициентът на покритие на разходите за лихви по ал. 1, т. 2 се изчислява, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промените по ал. 1, т. 4 се приемат от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации. В проспекта, съответно в предложението за записване на облигациите може да се предвиди и по-голям кворум и мнозинство при вземане на решения за промяна в условията и параметрите на облигационната емисия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай че решението по ал. 4 е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промени в облигационната емисия, извън тези по ал. 1, т. 4, както и промени, извършени в нарушение на ал. 3 - 5, са нищожни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок до 5 работни дни от вземане на решението по ал. 4 се изготвя информационен документ, който включва актуална информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по изречение първо информационният документ се разкрива публично чрез предоставянето му на комисията, регулирания пазар и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие, съответно в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие - за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база. Отчетът съдържа информация относно:
1. спазване на задълженията на емитента към облигационерите съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели;
2. изразходване на средствата от облигационния заем;
3. други обстоятелства, определени с наредба.


Чл. 100в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Довереникът на облигационерите е длъжен да действа в най-добър интерес на облигационерите.
(2) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава отговорността на довереника към облигационерите в случаите на небрежност.
(3) Довереникът не отговаря пред облигационерите за претърпените от тях вреди, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на облигационерите, записали заема.


Чл. 100г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереник на облигационерите може да бъде банка със седалище в страната, банка, която извършва дейност в страната чрез клон, лицензиран от Българската народна банка, както и банка със седалище в държава - членка на Европейския съюз, при условията на установяване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Довереник на облигационерите може да бъде и инвестиционен посредник, който притежава:
1. лиценз, издаден от комисията, за предоставяне на инвестиционни услуги и/или за извършване на инвестиционни дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти, или е инвестиционен посредник от държава членка, който извършва посочените дейности на територията на Република България чрез клон;
2. собствен капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв. и отговаря на изискванията за капиталова адекватност на инвестиционните посредници;
3. кадрова и информационна обезпеченост за ефективно изпълнение на функциите и задълженията си като довереник съгласно изискванията на този закон, на актовете по прилагането му и на договора по чл. 100а.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Не може да бъде довереник на облигационерите банка или инвестиционен посредник:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) които са поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от същия емитент;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) които контролират пряко или непряко емитента или са контролирани пряко или непряко от емитента на облигациите;
3. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) към които емитентът или икономически свързано с него лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции има условно или безусловно задължение по договор за кредит или по издадена от банката гаранция;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в други случаи, в които е налице или може да възникне конфликт между интереса на банката или инвестиционния посредник, или на лице, което контролира банката или инвестиционния посредник, и интереса на облигационерите.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай, че някое от обстоятелствата по ал. 3 настъпи след сключването на договора по чл. 100а, довереникът на облигационерите е длъжен незабавно да уведоми емитента на облигациите и да отстрани несъответствието със закона в срок 30 дни от възникване на обстоятелството. Когато несъответствието не може да бъде отстранено, емитентът на облигациите е длъжен да прекрати договора с довереника на облигационерите не по-късно от 45 дни от възникване на несъответствието и да сключи нов договор по чл. 100а с друго лице. Довереникът продължава да изпълнява задълженията си към облигационерите до сключване на новия договор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за необходимостта от прекратяване на договора с довереника на облигационерите в 7-дневен срок от изтичане на 30-дневния срок по ал. 4, когато несъответствието с обстоятелствата по ал. 3 не е отстранено.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В 7-дневен срок от сключването на договора с новия довереник на облигационерите промяната на довереника на облигационерите се заявява в съответния регистър на обезпеченията, без това да влияе върху реда на обезпечението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промяната по ал. 6 се отбелязва в съответния регистър, в който е вписано обезпечението, въз основа на договора, сключен с новия довереник, и решението на общото събрание на облигационерите за даване на съгласие за промяната на довереника. В случай че отбелязването следва да бъде извършено в имотния регистър, договорът, сключен с новия довереник, трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай на промяна по ал. 6 досегашният довереник е длъжен да оказва пълно съдействие на емитента и на новия довереник, във връзка с действията по ал. 6 и 7, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.
(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Разпоредбата на ал. 4 се прилага съответно и в случаите, когато разрешението за извършване на дейност на довереника на облигационерите е отнето, взето е решение за доброволната му ликвидация или спрямо него е открито производство по несъстоятелност.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При наличие на обстоятелство по ал. 9 емитентът на облигациите е длъжен да свика общо събрание на облигационерите в срок от 30 дни от датата на вписването в търговския регистър на обстоятелството по ал. 9. В срока по изречение първо емитентът е длъжен да представи на комисията поканата заедно с материалите по чл. 100а, ал. 3, изречение второ, при спазване на изискванията по ал. 2 и 3, по реда на чл. 100т, ал. 4, както и да я оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3. Договорът с новоизбрания довереник на облигационерите се сключва в срока по чл. 100а, ал. 1, изречение второ.

Чл. 100д. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Договорът по чл. 100а трябва да определя пълно правата и задълженията на довереника на облигационерите спрямо емитента на облигациите, задълженията на довереника спрямо облигационерите, както и задълженията на емитента към довереника на облигационерите.
(2) Договорът по чл. 100а е част от проспекта на облигационната емисия.


Чл. 100е. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Емитентът на облигациите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) да предоставя на довереника на облигационерите информацията по глава шеста "а" в съответните срокове;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие, а за емитент, изготвящ консолидирани отчети, който се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база - в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да уведомява най-късно до края на следващия работен ден довереника на облигационерите, както и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 за:
а) всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия, включително за съществените изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечението;
б) нарушение на задължението да спазва определените в договора финансови показатели;
в) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на емитента по емисията облигации;
г) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) всяко извършено лихвено и главнично плащане по издадените облигации;
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на довереника да му предоставя всяка друга информация и документи, посочени в договора или необходими на довереника за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията тя се предоставя в срок до три работни дни от отправяне на искането от довереника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия.

Чл. 100ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Довереникът на облигационерите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) да анализира финансовите отчети на емитента и уведомленията по чл. 100о1, когато е приложимо в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от емитента регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването и, с оглед на способността на емитента да изпълнява задълженията си към облигационерите;
2. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) при установяване на влошаване на финансовото състояние на емитента в срок три работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 1 да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на емитента по облигационната емисия;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 8, както и информация относно:
а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия, когато такива условия са налице;
б) финансовото състояние на емитента на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;
в) (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) предприетите от емитента мерки съгласно т. 2;
г) (предишна б. в - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) извършените от него действия в изпълнение на задълженията му;
д) (предишна б. г - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 3;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер;
7. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и на комисията информация за това.
(2) При неизпълнение на задължение на емитента съгласно условията на емисията облигации довереникът на облигационерите е длъжен:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) до края на работния ден, следващ деня на узнаването, да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията относно неизпълнението на емитента;
2. да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на облигационерите, включително:
а) да изиска от емитента на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;
б) да уведоми емитента на облигациите за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите;
в) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации в допустимите от закона случаи;
г) (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да предявява искове против емитента на облигациите да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства;
д) (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на емитента на облигациите да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на емитента;
е) (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Регулираният пазар оповестява на интернет страницата си до края на работния ден, в който е уведомен, информацията по ал. 2, т. 1 и 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД, предоставя информацията от централния регистър на ценни книжа, съдържаща се в книгата на облигационерите, по искане на довереника, който ги представлява, съответно на емитента в случаите по чл. 100г, ал. 5. Довереникът на облигационерите, съответно емитентът, може да получи информацията, съдържаща се в книгата на облигационерите, и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.

Чл. 100з. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Вземанията на облигационерите могат да бъдат обезпечени със залог, ипотека или застраховка, като за обезпечен кредитор се посочва довереникът на облигационерите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В полза на облигационерите могат да бъдат учредявани само първи по ред залози и ипотеки, освен когато чрез емисията облигации се рефинансират задължения на емитента, които вече са обезпечени със залог или ипотека, които ще служат за обезпечение по новата емисия облигации. Учредените в полза на облигационерите залози и ипотеки може да бъдат различни от първи по ред, като в условията на емисията следва да се предвиди срокът, в който обезпеченията по рефинансираните задължения следва да бъдат заличени, след което заличаване обезпеченията по новата емисия облигации ще бъдат първи по ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случай че обезпечението е застраховка, тя се сключва със застраховател с присъден кредитен рейтинг с минимално ниво, определено с наредбата по чл. 100о, ал. 4, т. 4. Застраховката се приема като обезпечение по смисъла на ал. 1 само ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор без значение дали премията е заплатена изцяло.

Чл. 100и. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 29.03.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, се допуска след учредяване на обезпечението, освен ако в условията на емисията облигации е предвидено освобождаването на набраните средства от облигационния заем да бъде осъществено след учредяването на обезпечението, което е извършено в срок, указан в условията на емисията. Ако не бъде учредено обезпечение в срока по изречение първо, набраните парични средства се връщат на лицата, записали облигациите, при условията и в сроковете по чл. 89. В случай на неуспешно първично публично предлагане на емисия облигации, за която е предвидено обезпечение, както и след изплащане на задълженията на емитента по обезпечена емисия облигации довереникът е длъжен да даде съгласие за заличаване на обезпеченията в тридневен срок от искането на емитента или на трето лице, предоставило обезпечението.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато обезпечението е имущество, придобито със средства, набрани от облигационния заем. До придобиване на имуществото набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора по чл. 100а.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 29.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При учредяване на обезпечението, а ако то е учредено преди сключването на договора - непосредствено след сключването му, както и в срокове, установени в договора, но най-малко веднъж годишно, както и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, довереникът възлага за сметка на емитента на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители извършването на оценка на заложеното и ипотекираното имущество по пазарна цена.
(4) Първоначалната оценка на обезпечението по ал. 1 се прилага към проспекта на емисията облигации, а в останалите случаи оценките се прилагат към отчетите на емитента за изпълнение на задълженията си по заема.

Глава шеста "а".
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ (НОВА - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2007 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100к. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) С тази глава се уреждат изискванията за разкриване на информация от емитенти, за които Република България е държава членка по произход и чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, както и от емитенти, които са извършили публично предлагане на ценни книжа в Република България, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка.
(2) По смисъла на тази глава:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "държава членка по произход" е:
а) за емитент на акции или на дългови ценни книжа с единична номинална стойност по-малко от левовата равностойност на 1000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани ценните книжа към датата на издаването им:
аа) за емитент от държава членка - държавата членка, където е неговото седалище;
бб) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) за емитент, регистриран в трета държава - държавата членка, избрана от емитента между държавите членки, в които неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар; изборът на държавата членка по произход остава валиден, освен когато емитентът е избрал нова държава членка по произход съгласно буква "в" и е разкрил публично този избор в съответствие с ал. 3;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) извън случаите по буква "а" - държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента; емитентът може да посочи само една държава членка по произход, като изборът му е валиден за период, не по-малък от три години, освен ако ценните книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка или когато в рамките на този тригодишен срок емитентът попадне в приложното поле на букви "а" или "в";
в) (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) за емитент, чиито ценни книжа вече не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка по произход, определена съгласно буква "а", подбуква "бб" или буква "б", но са допуснати до търговия в една или повече други държави членки - държавата членка, в която е седалището на емитента или в която неговите ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "приемаща държава" е държавата членка, в която ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;
3. "ценни книжа, издавани продължително или периодично" са емисии дългови ценни книжа на един и същ емитент, издавани редовно, или поне две отделни емисии ценни книжа от подобен вид и/или клас;
4. "дългови ценни книжа" са облигации или други прехвърлими секюритизирани дългове, с изключение на ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, или такива, които при превръщането им или при упражняване на правата по тях дават право за придобиване на акции или ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът разкрива публично своята държава членка по произход съгласно ал. 2, т. 1, букви "а" - "в" при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът уведомява комисията за своята държава членка по произход, когато седалището му е на територията на Република България, компетентния орган на държавата членка по произход, както и компетентните органи на всяка приемаща държава.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато емитентът не разкрие публично своята държава членка по произход, определена съгласно ал. 2, т. 1, буква "а", подбуква "бб" или буква "б", в срок три месеца от датата, на която ценните книжа на емитента за първи път са допуснати до търговия на регулиран пазар, държава членка по произход е държавата членка, в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар. Когато ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулирани пазари, намиращи се на територията на или извършващи дейност в повече от една държава членка, тези държави членки са държави членки по произход на емитента, докато емитентът не избере само една държава членка по произход, съгласно ал. 2, т. 1, букви "а" - "в", и не разкрие публично това.


Чл. 100л. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не са от затворен тип по смисъла на чл. 77ш, ал. 1, т. 8 и 9, или за дялове, придобити или прехвърлени в рамките на такива предприятия за колективно инвестиране;
2. инструменти на паричния пазар с падеж, по-кратък от 12 месеца.


Чл. 100м. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Отчетите, уведомленията и другата информация, които се разкриват публично по този закон, трябва да съдържат информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Отчетите, уведомленията и информацията не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Членовете на управителния орган на емитента отговарят за съставянето и публичното разкриване на уведомленията по чл. 100о1 и финансовите отчети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Членовете на управителния орган на емитента, както и неговият прокурист са солидарно отговорни за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в отчетите, уведомленията и другата информация, която се разкрива по тази глава. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството са солидарно отговорни с лицата по изречение първо за вредите, причинени от неверни, подвеждащи или непълни данни в уведомленията и финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Раздел II.
Разкриване на регулирана информация (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100н. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.
(2) Емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да разкрива публично годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да осигури годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период не по-кратък от 10 години.
(4) Годишният финансов отчет за дейността съдържа:
1. заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и доклад на одитора;
2. годишен доклад за дейността;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) декларация от одитора, заверил годишния финансов отчет за дейността на дружество емитент на ценни книжа, с посочване на неговите имена и адрес за кореспонденция, удостоверяваща, че:
а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
б) информацията, отнасяща се до сделките със свързани лица, е надлежно оповестена и разкрита съгласно приложимите счетоводни стандарти;
в) информацията, отнасяща се до съществените сделки за публичното дружество за съответния отчетен период, е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет;
4. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:
а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията;
б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и дружествата, включени в консолидацията, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;
5. друга информация, определена с наредба.
(5) Когато емитентът е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, годишният консолидиран отчет за дейността е със съдържанието по ал. 4, т. 1, 2, 4 и 5, като финансовият отчет се изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти и се представя заедно с годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството майка.
(6) Когато емитентът не е длъжен да изготвя консолидиран финансов отчет по ал. 5, одитираният финансов отчет се изготвя в съответствие с националното законодателство на държавата членка по неговото седалище.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Годишният доклад за дейността трябва да включва освен информацията по Закона за счетоводството и:
1. декларация за корпоративно управление;
2. друга информация, определена с наредба.
(8) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Декларацията за корпоративно управление съдържа:
1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) кодекса за корпоративно управление, одобрен от комисията, или
б) друг кодекс за корпоративно управление;
в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б";
2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;
3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;
4. информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;
5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети, както и
6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.
(9) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Кодексът за корпоративно управление по ал. 8, т. 1, буква "а" се публикува на интернет страницата на комисията. Когато емитентът е приел да спазва друг кодекс по ал. 8, т. 1, буква "б", в декларацията за корпоративно управление се посочва къде са обществено-достъпни съответните текстове. В случаите по ал. 8, т. 1, буква "в" емитентът разкрива публично подробности относно своите практики на корпоративно управление.
(10) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Регистрираният одитор, който извършва независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразява мнение по ал. 8, т. 3 и 4 и проверява дали е представена информацията по ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6.
(11) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 не се прилагат за емитенти, издали само ценни книжа, различни от акции, допуснати до търговия на регулиран пазар, освен ако такива емитенти са издали акции, които се търгуват на многостранна система за търговия.
(12) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 8, т. 6 не се прилагат за малките и средните предприятия.


Чл. 100о. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 60 дни от края на шестмесечието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да осигури 6-месечният финансов отчет и 6-месечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Шестмесечният финансов отчет за дейността съдържа:
1. комплект финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба;
3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:
а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;
б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;
4. друга информация, определена с наредба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато емитентът е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, консолидираният 6-месечен финансов отчет за дейността е със съдържанието по ал. 4, като финансовият отчет се изготвя съгласно Международните счетоводни стандарти, приложими за изготвяне на междинни отчети.
(6) Когато емитентът не е длъжен да изготвя междинен консолидиран финансов отчет по ал. 5, комплектът финансови отчети, в случаите когато не е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти, трябва да съдържа най-малко съкратен баланс, съкратен отчет за доходите и подбрани пояснителни приложения, чието съдържание се определя с наредба. При изготвянето на съкратения баланс и на съкратения отчет за доходите се прилагат същите принципи за признаване и отчитане, прилагани при изготвянето на годишния финансов отчет.
(7) Ако междинният финансов отчет е бил заверен от регистриран одитор или му е извършен одиторски преглед при условия и със съдържание, определени с наредба, одиторският доклад, съответно резултатите от прегледа, се предоставят на разположение на обществеността заедно с финансовия отчет. Ако финансовият отчет не е заверен или не му е извършен преглед, емитентът посочва това обстоятелство.


Чл. 100о.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.
(2) Емитентът, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие.
(3) Емитентът е длъжен да осигури уведомленията по ал. 1 и 2 да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.
(4) Уведомленията по ал. 1 и 2 съдържат:
1. справки по образец, определен от заместник-председателя;
2. пояснителни бележки;
3. друга информация, определена с наредба.
(5) Пояснителните бележки по ал. 4, т. 2 съдържат най-малко информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите в справките по т. 1, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година, сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.
(6) Уведомленията по ал. 1 и 2 се подписват от лицето, което представлява емитента.
(7) Изискванията на ал. 1 - 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7. В този случай емитентът осигурява тримесечният финансов отчет и тримесечният консолидиран финансов отчет за дейността да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 5 години.


Чл. 100п. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изискванията по чл. 100н и 100о не се прилагат за емитенти от трета държава, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му, се определят с наредба.
(2) Информацията, която лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват съгласно националното си законодателство, се разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват при условията и по реда на чл. 100т и 100ф и информацията, която разкриват съгласно националното си законодателство, включително когато не е регулирана, но би могла да е от значение за обществеността в държавите членки.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.


Чл. 100р. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Разпоредбите на чл. 100н и 100о не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Република България, регионални или местни органи в Република България, публични международни организации, в които членува поне една държава членка, Европейската централна банка, Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), създаден с Рамковото споразумение за ЕИФС, и всеки друг механизъм, създаден с цел запазване на финансовата стабилност на Европейския паричен съюз чрез осигуряване на временна финансова помощ на държавите членки, чиято парична единица е еврото, Българската народна банка и централните банки на другите държави членки, независимо дали са емитенти на акции или други ценни книжа;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) емитенти, които издават единствено дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 100 000 евро.
(2) Разпоредбите на чл. 100о не се прилагат за банки, чиито акции не са допуснати до търговия на регулиран пазар и които са емитирали единствено дългови ценни книжа, издавани от тях продължително или периодично, при условие че:
1. общата номинална стойност на дълговите ценни книжа е по-малка от левовата равностойност на 100 000 000 евро;
2. не са публикували проспект.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Извън случая по ал. 1, т. 2 разпоредбите на чл. 100н и 100о не се прилагат за емитенти, които издават единствено дългови ценни книжа с номинална стойност, не по-малка от 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г., докато дългът по тях не бъде погасен.


Чл. 100с. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът на ценни книжа, различни от акции, е длъжен незабавно да разкрива публично промените в правата на притежателите на ценни книжа, различни от акции, включително промените в сроковете и условията по тези ценни книжа, които биха могли непряко да засегнат тези права, които са резултат от промяна в условията по заема или лихвения процент.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за емитенти от трета държава при съответно прилагане на чл. 100п.


Чл. 100т. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Емитентът или лицето, поискало без съгласието на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да разкрива публично регулираната информация чрез предоставянето и на комисията и на обществеността. Емитентът, който е извършил само публично предлагане на ценни книжа, е длъжен да разкрива информацията по изречение първо на територията на Република България.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинея 1 се прилага и за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държавата членка по произход. В този случай регулираната информация трябва да отговаря на минималните изисквания на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО.
(3) Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането и до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Емитентът е длъжен да използва информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Регулираната информация се разкрива на комисията по електронен път. Изискванията към формата и съдържанието на регулираната информация, както и условията, начините и редът за нейното разкриване се определят с наредба.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Емитентът или лицето, което е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, не може да събира такси от инвеститорите за достъп до регулираната информация.


Чл. 100у. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Комисията създава и поддържа централизирана база данни за съхраняване на регулираната информация, получена от емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и чиято държава членка по произход е Република България.
(2) Информацията по ал. 1 е публична и достъпът до нея е безплатен.
(3) Създаването и поддържането на централизираната база данни за съхраняване на регулираната информация, както и изискванията за сигурност на информацията, за надеждност на източниците и, за времето, реда и начина за предоставяне на достъп до нея, се определят с наредба.


Чл. 100ф. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар единствено в Република България и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на български език. Когато ценните книжа са предложени публично на територията на Република България, регулираната информация се разкрива на български език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар едновременно в една или повече държави членки, включително в Република България, и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на български език и на език, приет от компетентния орган на тези държави, или на език, обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар едновременно в една или повече държави членки, с изключение на Република България, и Република България е държавата членка по произход, регулираната информация се разкрива на език, приет от компетентните органи на тези държави членки, или на език, който е обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента. За целите на осъществяване на надзорните функции на комисията информацията се разкрива и на български език или на английски език, по избор на емитента.
(4) Когато ценните книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар без съгласието на емитента, изискванията по ал. 1 - 3 се прилагат за лицето, което е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Извън случаите по ал. 1 - 4, когато ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро или дългови ценни книжа с номинална стойност във валута, различна от евро, но най-малко левовата равностойност на 100 000 евро към датата на издаването им, са допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки, регулираната информация се разкрива на език, приет от държавата членка по произход и приемащите държави, или на език, приет за обичаен в сферата на международните финанси, по избор на емитента или на лицето, което без съгласието на емитента е поискало допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар.
(6) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Разпоредбата на ал. 5 се прилага и по отношение на дългови ценни книжа с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или в случаи на дългови ценни книжа с номинална стойност във валута, различна от евро - с единична номинална стойност към датата на издаването им, не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, които са били допуснати до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки преди 31 декември 2010 г. докато дългът по тях не бъде погасен.

Раздел II "а".
Разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава, както и към контролирани от тях лица (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)


Чл. 100ф.SUP>1. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Задължението за разкриване на информация за плащанията към органите на изпълнителната власт в Република България, към национален, регионален или местен орган на държава членка или трета държава или към други лица, контролирани от такива органи, се отнася до емитент, чиято дейност е:
1. свързана с проучване, търсене, откриване, разработване на находища и добив на минерали, нефт, природен газ или други суровини, попадаща в обхвата на икономическите дейности съгласно приложение I, раздел В, позиции 05-08 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1893/2006";
2. дърводобив съгласно приложение I, раздел А, позиция 02, група 02.2 на Регламент (ЕО) № 1893/2006 г.

Чл. 100ф.SUP>2. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да разкрива публично изготвения годишен доклад за плащанията в срок до 150 дни от завършването на финансовата година.
(2) Емитент по чл. 100ф1, който изготвя консолидиран годишен финансов отчет, е длъжен да разкрива публично изготвения годишен консолидиран доклад за плащанията в срок до 180 дни от завършването на финансовата година.
(3) Емитентът по чл. 100ф1 е длъжен да осигури годишният доклад за плащанията и годишният консолидиран доклад за плащанията да останат на разположение на обществеността за период, не по-кратък от 10 години.

Чл. 100ф.SUP>3. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Съдържанието и обхватът на годишния доклад за плащанията, както и приложимите дефиниции се определят със Закона за счетоводството.

Раздел III.
Изисквания към емитенти на облигации за предоставяне на информация на притежателите на облигации и други дългови ценни книжа (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100х. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът на облигации е длъжен да осигури равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение облигационери относно всички права, свързани с облигациите.
(2) Облигационерите могат да бъдат представлявани от пълномощник с пълномощно, изготвено съгласно законодателството на държавата, в която е седалището на емитента.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно да:
1. осигури всички необходими условия и информация, за да могат облигационерите да упражняват своите права, както и да гарантира целостта на тази информация;
2. предостави образец на пълномощното по ал. 2 на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване и след свикването му;
3. посочи поне една финансова институция, чрез която се извършват плащания по облигациите; видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията, се определят с наредба.
(4) Емитентът може да използва електронни средства за предоставяне на информация на облигационерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:
1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на облигационерите или на лицата, които ги представляват;
2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на облигационерите;
3. облигационерите са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от емитента за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на облигационерите емитентът е длъжен по всяко време да им предоставя информацията и на хартиен носител;
4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по ал. 1 за осигуряване на равнопоставеност.
(5) Алинеи 1 - 4 се прилагат съответно за предоставянето на информация от емитенти на други дългови ценни книжа на притежателите им.


Чл. 100ц. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът на облигации е длъжен да изпрати на комисията и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 поканата по чл. 214, ал. 1 от Търговския закон най-малко 15 дни преди общото събрание, както и протокола от общото събрание на облигационерите в срок три работни дни от провеждането му. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, поканата за общото събрание трябва да включва информация относно правото на облигационерите да участват в него.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Емитентът на облигации е длъжен да уведоми комисията и да оповести на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за:
1. плащането на лихви;
2. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) решенията във връзка с превръщане, предсрочно погасяване, обратно изкупуване, замяна, записване или обезсилване на права по облигациите и плащания по тях.
(3) Задължението по ал. 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато поканата за общо събрание се отнася само до притежатели на облигации с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 100 000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани облигациите към датата на емитирането им, емитентът на облигациите, за когото Република България е държава членка по произход, може да вземе решение общото събрание да се проведе във всяка една от държавите членки, при условие че в тази държава са осигурени всички необходими условия и информация, за да могат облигационерите да упражняват своите права. В този случай емитентът уведомява комисията за своя избор.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Изборът по ал. 4 се прилага и по отношение на притежатели на облигации с единична номинална стойност най-малко левовата равностойност на 50 000 евро или еквивалентна сума в друга валута, в която са деноминирани облигациите към датата на емитирането им, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз преди 31 декември 2010 г., при спазване изискванията на ал. 4.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Алинеи 1 - 6 се прилагат съответно за емитенти на други дългови ценни книжа.


Чл. 100ч. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изискванията по този раздел не се прилагат за емитенти от трета държава, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му, се определят с наредба.
(2) Информацията, която лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват съгласно националното си законодателство, се разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват при условията и по реда на чл. 100т и 100ф и информацията, която разкриват съгласно националното си законодателство, включително когато не е регулирана, но би могла да е от значение за обществеността в държавите членки.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.

Раздел IV.
Надзорни изисквания (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100ш. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Емитентът е длъжен да уведомява комисията за:
1. промените в устава си;
2. промените в управителните и контролните си органи;
3. решението си за преобразуване на дружеството;
4. други обстоятелства, определени с наредба.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(3) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър за публични дружества и други емитенти на ценни книжа.


Чл. 100щ. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на комисията, както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.
(2) Обстоятелствата, подлежащи на разкриване от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност, се определят с наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Задълженията на емитента по тази глава се прекратяват с решението на комисията за отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) Условията и редът за вписване и отписване на емитенти от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят с наредба.

Раздел V.
Надзор и сътрудничество (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)


Чл. 100ю. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За да осигури спазването на разпоредбите на тази глава, освен предвидените в другите дялове на закона и актовете по прилагането му правомощия, комисията, съответно заместник-председателят, може да:
1. изисква от одиторите, емитента и от лицата, които го контролират или които са контролирани от него, да предоставят определена информация и документи;
2. изисква от емитент да разкрие публично информацията по т. 1 по начин и в срок, определени от него;
3. публикува след представяне на обяснение от емитента информацията по т. 1 по собствена инициатива в случаите, когато емитентът или лицата, които го контролират или които са контролирани от него, не са изпълнили задължението си по т. 2;
4. изисква от членовете на управителните и контролните органи и прокуристите на емитента да предоставят определена по тази глава информация, а когато е необходимо - и допълнителна информация и документи;
5. спре търговията на регулиран пазар с определени ценни книжа за не повече от 10 дни, ако има достатъчно основания да смята, че разпоредбите на тази глава и на актовете по прилагането и са нарушени;
6. забрани извършването на търговията на регулиран пазар, ако разпоредбите на тази глава и на актовете по прилагането и са нарушени или има достатъчно основания да смята, че са нарушени;
7. задължи емитента да предприеме конкретни мерки за навременно разкриване на информация, така че да се осигури публичен достъп до нея едновременно във всички държави членки, в които негови ценни книжа са допуснати до търговия;
8. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
9. задължи емитента в определен от него достатъчен срок да отстрани констатираните непълноти и други несъответствия с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, включително с Международните счетоводни стандарти, допуснати във финансовите отчети, регистри и други счетоводни документи.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по отношение на одитора не се прилагат ограниченията за разкриване на информация, предвидени в закон, подзаконов нормативен акт или договор. Одиторът не носи отговорност за разкриването на информация по ал. 1, т. 1 пред комисията и заместник-председателя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правомощията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 се упражняват от комисията по инициатива на заместник-председателя, а правомощията по ал. 1, т. 1, 4, 7 и 9 се упражняват от заместник-председателя по реда на чл. 213.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията по реда на чл. 212а, ал. 6 оповестява на интернет страницата си във възможно най-кратък срок всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите по тази глава и на актовете по прилагането и.

Чл. 100я. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки, когато това е необходимо за осъществяването на нейните правомощия по тази глава, и им оказва съдействие с оглед упражняването на техните функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава и комисията установи, че емитент нарушава закона и актовете по прилагането му, тя уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или поради това, че тези мерки са се оказали неподходящи, емитентът продължава да извършва нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, комисията може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за предприетите мерки в 7-дневен срок от прилагането им.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на приемащата държава относно емитент, за когото Република България е държава членка по произход, който нарушава законодателството на държавата членка, на чиято територия негови ценни книжа са допуснати до търговия, комисията, съответно заместник-председателят, прилага съответни принудителни административни мерки.

Глава седма.
ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел II.
Търговия на официалния пазар на ценни книжа (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел III.
Търговия на неофициалния пазар на ценни книжа (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

Раздел IV.
Системи за сетълмент на сделки с финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)


Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)

Чл. 109б. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)


Чл. 109в. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 10.10.2005 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г.)

Глава осма.
ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Раздел I.
Общи положения


Чл. 110. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публично е акционерното дружество със седалище в Република България, което:
1. е издало акции при условията на първично публично предлагане, или
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) има вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисия от акции с цел търговия на регулиран пазар, или
3. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) има повече от 10 000 акционери в последния ден на две последователни календарни години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публични са и дружествата по чл. 122, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Дружество по ал. 1, т. 1 става публично от вписване на съответното дружество или на увеличаването на неговия капитал в търговския регистър. То е длъжно в 7-дневен срок от вписването в Търговския регистър да подаде документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Дружество по ал. 1, т. 2 става публично от решението за регистриране на емисията акции с цел търговия на регулиран пазар.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В Търговския регистър се вписва, че дружеството по ал. 1 е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър това обстоятелство в 7-дневен срок от възникването му.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Комисията уведомява писмено дружеството по ал. 1 за вписването му в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор в срок два работни дни.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Условията и редът за вписване и отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества се определят с наредба.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) да заявят за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор всяка последваща емисия от акции в срок два работни дни от вписването в търговския регистър;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) да поискат допускане на всяка последваща емисия от акции за търговия на всеки регулиран пазар, до който е допусната емисия от същия клас в срок два работни дни от вписването в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(10) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Комисията за финансов надзор вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор емисията по ал. 9, т. 1 в срок до два работни дни от постъпване на заявлението, съответно от представяне на всички изискуеми документи за вписването.

Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г.)


Чл. 110б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на дружеството.


Чл. 110в. (1) (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишен текст на чл. 110в - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество е длъжно да създаде и поддържа собствена страница в интернет. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението за създаване на страница в интернет в тримесечен срок от придобиване на качество на публично дружество.


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Правото на глас в общото събрание на публично дружество възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.
(3) Акциите на дружеството по ал. 1 са безналични. Член 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публично дружество не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Публично дружество може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението по ал. 5, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да бъде извършено най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по ал. 5 публичното дружество е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл. 149б не се прилага.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество уведомява комисията и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия, за броя обратно изкупени собствени акции не по-късно от края на работния ден, следващ деня на обратното изкупуване, осъществено съгласно ал. 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При неспазване на чл. 187а, ал. 5, съответно на чл. 187г от Търговския закон публичното дружество е длъжно в едномесечен срок от изтичането на срока по чл. 187а, ал. 4, съответно по чл. 187г от Търговския закон да свика общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на дружеството в резултат на обезсилването на притежаваните в нарушение на посочените разпоредби собствени акции.
(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество, което придобие или прехвърли собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за негова сметка, е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и 100ф незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.
(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции, които дават право на глас.


Чл. 111а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф всички промени в правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции на дружеството.
(2) Публичното дружество е длъжно да уведоми комисията за всяко решение за издаване на нови акции, включително за решения относно разпределение, записване, обезсилване или превръщане на облигации в акции.
(3) Задължението по ал. 1 и 2 се изпълнява до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението, а когато то подлежи на вписване в Търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.
(4) Комисията дава публичност на получената информация чрез водения от нея регистър за публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.
(2) При увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т. 3. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Изискването на ал. 2 не се прилага при увеличаване на капитала на публично дружество, в което имат право да вземат участие единствено членове на управителния и/или контролния орган и/или негови работници или служители. Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван съгласно изречение първо с повече от 1 на сто в рамките на една година, като не може да се извършват последователни увеличения на капитала по този ред, надвишаващи 3 на сто от капитала, независимо от периода, изминал между тях, ако не е осъществено междувременно успешно увеличаване на капитала съгласно ал. 2, при което регистрираният капитал е увеличен поне с 10 на сто. В нито един момент издадените съгласно изречение първо акции не могат да надхвърлят 5 на сто от капитала на публичното дружество. Решение за увеличаване на капитала съгласно изречение първо може да бъде взето единствено от общото събрание на акционерите на публичното дружество.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, както и чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При увеличаване на капитала на публично дружество емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.


Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 112б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството, протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.", и се създава изречение трето: "Централният депозитар на ценни книжа, различен от "Централен депозитар" - АД, предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на "Централен депозитар" - АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа..
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1. В срок до три работни дни от изтичането на 14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 на централния регистър на ценни книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) След получаване на решението на общото събрание по ал. 1, а когато решението за увеличение на капитала е взето от управителния орган - след публикуването на съобщението по чл. 92а, ал. 1, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от 14 дни и по-дълъг от 30 дни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Срокът за записване на акции е най-малко 30 дни. Началото на срока за записване на акции съвпада с началото на срока за прехвърляне на правата. Срокът за записване на акции изтича най-малко 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акции на публичното дружество, е длъжен да допусне до търговия издадените от дружеството права.
(7) На петия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата публичното дружество предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 1 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Дружеството разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Публичното дружество организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) В началото на всеки работен ден по време на подписката централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и уведомява централния регистър на ценни книжа.
(11) Алинеи 1 - 10 се прилагат съответно при издаване на варанти и конвертируеми облигации.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Публичното дружество уведомява комисията в срок 3 работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите. Уведомлението не може да съдържа неверни или непълни съществени данни.
(13) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество може да издаде права върху записани акции в периода между приключване на подписката до издаване на новите акции, записани при увеличаването на капитала, при условия и по ред, определени с наредба. Публичното дружество посочва в проспекта за увеличаване на капитала намеренията за издаване на права върху записаните акции, рисковете, свързани с тях, и условията и реда за издаването и прехвърлянето им.
(14) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Комисията приема наредба по прилагането на този член.


Чл. 112в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала на публично дружество е допустимо само ако са спазени разпоредбите на тази глава. Дружеството е длъжно да представи доказателства, че са спазени изискванията на чл. 112, ал. 5, чл. 112б, ал. 2, 8 и ал. 12, изречение първо, а когато решението за увеличаване на капитала на дружеството е взето от общото събрание - и изискванията на чл. 115, ал. 4.


Чл. 112г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)


Чл. 112д. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) До 10-о число на месеца, следващ месеца, в рамките на който е настъпило увеличение или намаление на капитала, публичното дружество е длъжно да разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф информация за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяна в капитала. Информацията се разкрива за всеки отделен клас акции.


Чл. 113. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Капиталът на публично дружество не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон.
(2) Алинея 1 не се прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за банки, инвестиционни посредници, застрахователни или други дружества, когато увеличаването на капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждане на капиталовата им адекватност в съответствие с изискванията на закона или им е приложена принудителна административна мярка, изискваща увеличаване на техния капитал по реда на чл. 195 от Търговския закон;
2. когато увеличаването на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.


Чл. 114. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лицата, които управляват и представляват публично дружество, включително лицата - представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват сделки, в резултат на които:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т;
б) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б";
4. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество - над стойността по т. 1, буква "а";
5. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;
7. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лицата, които управляват и представляват непублично дружество, което е дъщерно на публично дружество, включително лицата, представители на юридическо лице, което е член на управителния орган на такова дружество, без предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество не могат да извършват сделки, в резултат на които дъщерното дружество:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) придобива, прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:
а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество;
б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) пет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество, когато в сделките участват заинтересовани лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) участва в учредяването и/или в увеличаването на капитала на дружество и/или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) На предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество подлежи и решението на дъщерно дружество да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на дъщерното дружество ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто, от капитала на неговото дъщерно дружество.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. Стойността на имуществото, предмет на сделките по ал. 3, е по-високата стойност съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дъщерното дружество. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 и 3 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по ал. 3, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 - 3, 6 и 7 и ал. 3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите, съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1 и 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Заинтересовани лица са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:
1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията; или
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.
(8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III, ако имуществото:
1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и
2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 или на съществена част от нея.
(9) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Ако условията по ал. 8, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.
(10) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 3 не се прилагат в случаите:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;
4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от тази глава;
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството.
(11) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Обичайна търговска дейност по ал. 10, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.
(12) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Сделките, извършени в нарушение на ал. 1 - 11, са нищожни.
(13) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Когато се предоставят депозити по ал. 10, т. 3, дружеството майка е длъжно да уведоми в 7- дневен срок комисията.
(14) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите на сделка по ал. 10, т. 5 лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок преди сключването и и да оповестят по реда на чл. 100т, ал. 3 информация относно основанията за сключване и условията на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дружеството, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. В случай на невъзможност за посочване на определени данни предвид характера на сделката това обстоятелство се оповестява.


Чл. 114а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Управителният орган представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл. 114, ал. 1. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание. С наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Общото събрание на дружеството взема решение по чл. 114, ал. 1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Управителният орган на дъщерното дружество представя на управителния орган на публичното дружество искане за одобрение по чл. 114, ал. 3, както и информация относно целесъобразността и съществените условия на сделката, включително страни, предмет, стойност, срок и участие на заинтересовани лица, както и съответните счетоводни баланси, стойностите от които са използвани във връзка с преценката за преминаването на съответния праг по чл. 114, ал. 3. В случай че оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за дъщерното дружество, данните не се включват в информацията по изречение първо и това обстоятелство се оповестява. Публичното дружество уведомява комисията за отправеното искане и предоставя получените документи и информация в срок до 4 работни дни от получаването им.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 заинтересованите лица не могат да упражняват правото си на глас. При определяне на кворума за вземане на решение по изречение първо се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решение не се включват гласовете на заинтересованите лица. Заинтересованите членове на управителния орган на публичното дружество не участват във вземането на решения по чл. 114, ал. 2 и 3.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Сделките по чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в които участват заинтересовани лица, както и по чл. 114, ал. 1, т. 6, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от управителния орган, а в случаите по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 6 - от определени от него независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Решението по чл. 114, ал. 1 - 3 трябва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 се извършва спрямо максималната стойност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Публичното дружество е длъжно да оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 сключените сделки по чл. 114, ал. 3 в 7-дневен срок от узнаването им.


Чл. 114б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:
1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.
(2) Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и неговият прокурист са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.


Чл. 115. (1) Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно:
1. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;
2. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) правото на акционерите да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) датата по чл. 115б, ал. 1 с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) интернет страницата, на която се публикува информацията по ал. 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Правилата за гласуване по ал. 2, т. 5 се приемат от общото събрание, а ако уставът допуска - от управителния орган на дружеството. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по ал. 2 в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. Публичното дружество не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на комисията и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, в срока по ал. 4 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно ал. 4 до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на публичното дружество в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество публикува по реда на ал. 5 и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 акционерите представят на комисията на публичното дружество и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Публичното дружество е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Публичното дружество може да предвиди в своя устав и/или в поканата за свикване на общото събрание възможност общото събрание на дружеството да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:
1. предаване в реално време на общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Участието на акционерите в общото събрание посредством използването на електронни средства съгласно ал. 8 се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
(10) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото събрание посредством използването на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.
(12) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.
(13) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.)


Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Публичното дружество може да използва електронни средства за предоставяне на информация на акционерите, ако общото събрание е взело такова решение и са спазени следните условия:
1. използването на електронни средства не зависи от седалището или адреса на акционерите или на лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 - 8;
2. взети са мерки за идентифициране, така че информацията действително да бъде предоставена на акционерите или на лицата, които имат право да упражняват правото на глас или да определят неговото упражняване;
3. акционерите или лицата по чл. 146, ал. 1, т. 1 - 5, имащи право да придобият, прехвърлят или упражняват правото на глас, са заявили изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията чрез електронни средства или в 14-дневен срок от получаване на искане от публичното дружество за такова съгласие не са заявили изричен отказ; по искане на лицата по изречение първо публичното дружество по всяко време е длъжно да им предоставя информацията и на хартиен носител;
4. определянето на разходите, свързани с предоставянето на информация чрез електронни средства, не противоречи на принципа по чл. 110б за осигуряване на равнопоставеност.


Чл. 115б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишен текст на чл. 115а - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Централният регистър на ценни книжа е длъжен да предостави на дружеството списъци на акционерите по ал. 1 и на чуждестранните лица по чл. 136, ал. 1 по искане на лицето, овластено да управлява и представлява дружеството. Информацията по изречение първо може да се предостави по искане на дружеството и чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество може да предвиди в устава си възможност правото на глас да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.
(5) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
(7) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Публичното дружество може да поставя изисквания за установяване качеството на акционер и за гласуването чрез кореспонденция, които са необходими за осигуряване идентификация на акционерите и само доколкото това съответства за постигането на тази цел.


Чл. 115в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишен текст на чл. 115б - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Публичните дружества имат право да изплащат 6-месечен и годишен дивидент, ако това е предвидено в устава и при съответно прилагане на чл. 247а от Търговския закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Публичните дружества могат да изплащат междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет само ако са изпълнени следните условия:
1. има изготвен 6-месечен финансов отчет; към отчета е изготвен доклад на базата на счетоводната информация, доказващ, че дружеството разполага с достатъчно средства за изплащане на дивидентите и че изплащането им няма да доведе до задлъжнялост на дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други;
2. финансовият резултат за 6-месечния период е печалба и има решение на общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата;
3. размерът на средствата, които могат да бъдат разпределени в съответствие с чл. 247а от Търговския закон, не трябва да надвишава общата печалба, получена като:
а) текущия счетоводен резултат за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година;
б) неразпределена печалба от предходни години;
в) сумата на резерви, разпределянето на които не е забранено от закон или устава на дружеството;
г) общата сума по букви "а" - "в" се намалява с пренесените загуби и законовите резерви, образувани в съответствие с изискванията на чл. 246 от Търговския закон и/или задължителните резерви по устава на дружеството;
4. акционерното дружество няма поети и неизплатени задължения, чийто срок на погасяване е изтекъл преди приемане на решението за разпределение на печалбата, и след изплащането на междинните дивиденти ще бъде в състояние да изпълни своите задължения за текущата финансова година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният, съответно 6-месечният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Член 115б, ал. 2 се прилага съответно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Дружеството е длъжно незабавно да уведоми комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията. Видовете финансови институции, чрез които могат да се извършват плащанията, се определят с наредба.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) След получаване на уведомлението по ал. 4 регулираният пазар, на който са допуснати до търговия акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) До изтичане на работните дни, следващи деня на уведомяването по ал. 4 и последния ден за сключване на сделки по ал. 5, на регулирания пазар на ценни книжа могат да се прилагат особени правила относно ценовите ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа и който предлага услугите по т. 2, буква "а" от раздел "Б" на приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.


Чл. 115г. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) (1) Акционерите в публично дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.
(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.
(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.
(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Публичното дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. То е длъжно да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
(6) Публичното дружество може да поставя изисквания относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от акционера за начина на гласуване, ако има такива, които изисквания са необходими за идентификация на акционерите и пълномощника или за да се осигури възможност за проверка на съдържанието на инструкциите и само доколкото това съответства на постигането на тези цели.
(7) Редът по ал. 5 и 6 се прилага и при оттегляне на пълномощно.


Чл. 116. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:
1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Публичното дружество е длъжно да предостави образец на писменото пълномощно на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението съдържа най-малко следните данни:
1. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание, и предложенията за решения по тях;
2. покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред;
3. изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Предложителят е длъжен да гласува на общото събрание на дружеството в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, а ако такива не са дадени - в съответствие с изявлението по т. 3 на ал. 5. Предложителят може да се отклони от инструкции на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване, ако:
а) са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписването на пълномощните от акционерите;
б) предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите;
в) отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал. 1 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал. 1, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.)


Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.
(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:
1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.
(3) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.


Чл. 116б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Членовете на управителните и контролните органи на публично дружество са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да:
1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;
2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) "Конфликт на интереси" по смисъла на ал. 1, т. 2, буква "б" е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.


Чл. 116в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция за управлението си.
(3) Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата по ал. 1.
(4) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В 7-дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са длъжни да представят в комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 - 4. Банката по ал. 4 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Гаранцията се освобождава:
1. в полза на внеслото я лице по ал. 1 - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на дружеството.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 7, изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен и контролен орган при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на управителен и контролен орган за текущата година - при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Алинеи 1 - 8 се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от надзорния съвет, съответно съвета на директорите. Тези органи се отчитат пред общото събрание за размера на получените възнаграждения, определените гаранции и степента на изпълнение на възложените задължения на съответното лице.


Чл. 116г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Дружества, които не са били публични, изпълняват задължението по изречение първо в тримесечен срок от придобиването на качество на публично дружество. При прекратяване на трудовото правоотношение на директора за връзки с инвеститорите управителният орган назначава нов директор за връзки с инвеститорите в двумесечен срок от прекратяването.
(2) Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество.
(3) Директорът за връзки с инвеститорите:
1. осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява дневник за проведените заседания на управителния и контролния орган, в който в хронологичен ред се отразяват дата, час на откриване и час на закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството;
5. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) води регистър за изпратените материали по т. 2 и 5, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
(4) Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.
(5) Лицата, които управляват дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.
(6) За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б.


Чл. 117. (1) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.
(2) (Предишен текст на чл. 117, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срока по ал. 2 публичното дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от 5 години.


Чл. 118. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лицата по ал. 1 могат:
1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на управителните и контролните органи и на прокуристите на дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред;
4. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Правото по ал. 2, т. 4 не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1. Лицата по ал. 1 нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Съдът се произнася незабавно по исканията по ал. 2, т. 2 и 3.


Чл. 118а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Лице, което контролира публично дружество, както и всяко друго лице, което посредством своето влияние върху публичното дружество е склонило член на управителните или контролните му органи или негов прокурист да действа или да се въздържи от действие не в интерес на дружеството, отговаря солидарно за причинените на дружеството вреди. Член 118, ал. 2, т. 1 се прилага съответно.


Чл. 119. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Дружеството по чл. 110, ал. 1 престава да бъде публично от решението на комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 2/3 от представения капитал при условие, че:
а) броят на акционерите е под 300 лица 14 дни преди общото събрание, както и в последния ден на предходните две календарни години; и
б) стойността на активите на дружеството е под 500 000 лв. съгласно последния месечен счетоводен баланс, както и съгласно последните два заверени годишни счетоводни баланса; или;
2. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) общото събрание на дружество, на което са присъствали или са представени всички акционери, единодушно е взело решение за отписването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) е осъществено търгово предлагане по чл. 149а и:
а) акционери, които притежават най-малко 1/2 от общия брой на акциите - обект на търговото предложение, са приели търговото предложение, или
б) (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) общото събрание на дружеството е взело решение за отписването му с мнозинство 1/2 от представения капитал; в представения капитал не се включват акциите, които търговият предложител е придобил преди регистриране в комисията на търговото предложение по чл. 149а, ал. 1; търговият предложител гласува само с акциите, които е придобил в резултат на това търгово предложение и след това;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) е налице изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на публичното дружество съгласно чл. 157а;
5. (нова - ДВ, бр. 33 от 2016 г., в сила от 26.04.2016 г.) дружеството е банка, за която е открито производство по несъстоятелност;
6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) дружеството е обявено в несъстоятелност;
7. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) е налице влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Дружество, станало публично в резултат на преобразуване чрез отделяне, не може да се отпише на основание ал. 1, т. 2, освен ако основанието е налице и за преобразувалото се публично дружество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В поканата за свикване на общото събрание по ал. 1, т. 1 следва да бъдат посочени мотивите на предложението за решение за отписване на дружеството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) В заявлението за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, дружеството посочва сделките и действията, които са допринесли съществено за спадане броя на акционерите и на стойността на активите на дружеството под съответните прагове по ал. 1, т. 1. Член 91 се прилага съответно.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Комисията за финансов надзор отказва да отпише от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор публично дружество, ако не са налице условията по ал. 1, т. 1 - 3 или 4, включително когато при тяхното осъществяване е нарушен законът.
(6) (Отм., нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) С влизане в сила на решението на комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публично дружество от неговия устав отпада посочването, че дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър промяната, както и да представи актуализиран устав по реда на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.
(7) (Отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) След решението на комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор акциите на дружеството не могат да бъдат търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.
(8) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Публичното дружество може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност само след решението на комисията за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.)


Чл. 120. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) За публичното дружество, включително за формата, реда и начина на предоставяне на информацията по чл. 115, ал. 5 и 7 и чл. 117, както и за публичното разпространяване на тази информация се прилага глава шеста "а", раздел IV.


Чл. 120а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Членове 110б, 110в, чл. 111, ал. 10 и 11, чл. 111а, 112д, чл. 115, ал. 2, т. 1, чл. 115а, чл. 115в, ал. 4 относно посочването на финансова институция и чл. 116, ал. 3 се прилагат и за емитентите на акции от трета държава, за които Република България е държава членка по произход съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за емитенти от трета държава, за които Република България е държава членка по произход, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му, се определят с наредба.
(3) Информацията, която лицата по ал. 1 са длъжни да разкриват съгласно националното си законодателство, се разкрива при условията и по реда на чл. 100т и 100ф.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по този закон и актовете по прилагането му.


Чл. 120б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) (1) Разпоредбите на чл. 115 - 116 и чл. 117 не се прилагат в случаите, когато се прилагат мерки за преструктуриране или се упражняват правомощия и се използват механизми по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
(2) В случаите на увеличаване на капитала на публичното дружество, необходимо за избягване на настъпването на условия за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, поканата за свикване на общо събрание може да бъде обявена и публикувана и в по-кратък от предвидения в чл. 115, ал. 4 срок, но не по-кратък от 10 календарни дни, ако общото събрание вземе решение за свикване с мнозинство от две трети от представения капитал или измени разпоредбите на устава относно свикването на общото събрание и при условие че са приложени мерки по чл. 44 и 46 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Чл. 121. (1) (Предишен текст на чл. 121 - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Ограниченията по чл. 3, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не се прилагат за дружества по чл. 110 от този закон и за дружества по чл. 263 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

Раздел II.
Преобразуване


Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случаите на преобразуване по глава шестнадесета от Търговския закон, в което участва поне едно публично дружество, новоучреденото и приемащото дружество или дружества, също са публични.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Вписване на преобразуването по ал. 1 в Търговския регистър се допуска само след представяне на решението на комисията по чл. 124, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В 7-дневен срок от вписване в Търговския регистър на преобразуването управителните органи на новоучреденото или приемащото дружество или дружества са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) подадат в комисията документи за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) подадат в "Централен депозитар" - АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа, документи за регистриране на емисиите си от акции и разпределянето им по сметки или прехвърлянето на акциите; "Централен депозитар" - АД, предоставя информацията по изречение първо на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Договорът или планът за преобразуване по чл. 262ж от Търговския закон освен данните по чл. 262ж от Търговския закон трябва да съдържа и:
1. справедливата цена на акциите на всяко от преобразуващите се дружества, съответно дружество, както и съотношението на замяна на акциите на преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, срещу акции на новоучредените дружества, съответно дружество, или на приемащото дружество, определени към дата, която не може да е по-рано от един месец преди датата на договора или плана за преобразуване;
2. обосновка на цената по т. 1 въз основа на общоприети оценъчни методи;
3. други мерки, предлагани на акционерите с особени права и на притежателите на други ценни книжа, извън правата по чл. 262ж, ал. 2, т. 8 от Търговския закон, ако такива са предвидени.
(2) Изискванията към съдържанието на обосновката по ал. 1, т. 2, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Договорът или планът за преобразуване по ал. 1 се проверява от независим проверител по чл. 262л от Търговския закон, включен в списък, утвърден от комисията.


Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Договорът или планът за преобразуването, както и докладите на управителния орган по чл. 262и от Търговския закон и на проверителя по чл. 262м от Търговския закон на всяко от участващите в преобразуването дружества, се одобряват от комисията по предложение на заместник-председателя преди вземане на решението по чл. 262о от Търговския закон.
(2) Преобразуващите се дружества, съответно преобразуващото се дружество, подават заявление за издаване на одобрение, като прилагат:
1. договора или плана за преобразуването, отговарящ на изискванията на чл. 262е и 262ж от Търговския закон;
2. доклад на управителния орган на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества по чл. 262и от Търговския закон, посочващ и причините, поради които се налага преобразуването;
3. доклад на проверителя по чл. 262м от Търговския закон, съответно и по чл. 262ф от Търговския закон, както и декларация от проверителя, че не е свързано лице с участващите в преобразуването дружества и няма други отношения с тях, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) годишните финансови отчети по чл. 29, ал. 1 от Закона за счетоводството и докладите за дейността на всички преобразуващи се и приемащи дружества за последните три финансови години, ако има такива и те не са представени в комисията;
5. счетоводен баланс към последното число на месеца преди датата на договора или плана за преобразуване;
6. проекта на нов устав на всяко от новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
7. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) копие от заявлението по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон до "Централен депозитар" - АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа;
8. други документи, определени с наредба.
(3) Счетоводният баланс по ал. 1, т. 5 трябва да бъде изготвен при прилагане на същата счетоводна политика и форма, както при последния годишен финансов отчет.


Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)


Чл. 125. (1) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията се произнася по заявлението по чл. 124, ал. 2 в срок 20 работни дни от получаването, а когато са поискани допълнителни сведения и документи - в същия срок от получаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишен текст на чл. 125 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията отказва издаване на одобрение, ако писмените материали по чл. 124, ал. 2 не отговарят на изискванията на закона, съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива вярно и пълно съществените обстоятелства от значение за вземане от акционерите на обосновано решение по предложението за преобразуване, както и ако по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 91 и чл. 92, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.


Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) (1) Всеки акционер, напуснал дружеството по реда на чл. 263с от Търговския закон, има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
(2) В срок 30 дни от датата на уведомлението за прекратяване на участие по чл. 263с от Търговския закон новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите по ал. 1.


Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)

Раздел III.
Договор за съвместно предприятие (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.)


Чл. 126б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) С договор за съвместно предприятие публично дружество се задължава да осъществява основната си дейност или част от нея в общ интерес с друго дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, което контролира публичното дружество или е свързано с него.
(2) Основна дейност по ал. 1 е съвкупността от правни и фактически действия и сделки на дружеството, от които се формират не по-малко от 25 на сто от неговите приходи от продажба на стоки и извършване на услуги съобразно последния одитиран годишен финансов отчет.
(3) Съвместното предприятие се управлява заедно от управителните органи на дружествата - страни по договора, или самостоятелно от управителния орган на едно от тези дружества, съответно от определени от управителните органи лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лицата по ал. 3 са длъжни да представят на комисията годишен и 6-месечен финансов отчет за дейността и уведомление за финансово състояние или тримесечен финансов отчет по глава шеста "а", раздел II, както и друга информация, определена с наредба. Редът, сроковете и начинът за предоставянето на информацията по изречение първо на комисията, както и относно публичното и разпространение, се определят с наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водения от нея регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Разпределението на печалбите и загубите от дейността на съвместното предприятие се извършва съобразно съотношението между активите и другите форми на принос, с които всяко от дружествата участва в съвместното предприятие.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Договорът трябва да урежда формата и начина на участие на всяко от дружествата в съвместното предприятие, предмета на дейност, начина на управление, методите на разпределение между дружествата на печалбите и загубите на съвместното предприятие, както и условията и реда за прекратяване на договора.


Чл. 126в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Управителният орган на всяко публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие, съставя писмен доклад, съдържащ правната и икономическата обосновка на договора, оценка на активите и другите форми на принос, с които всяко едно от дружествата участва в съвместното предприятие, както и обосновка, въз основа на общоприети оценъчни методи, на справедливата цена на акциите на съответното публично дружество. Изискванията към съдържанието на обосновката на справедливата цена, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Докладът по ал. 1 трябва да бъде проверен от не повече от трима независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители, одобрени от комисията по предложение на дружествата - страни по договора. Разходите по експертизата са за сметка на дружествата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Независимите оценители съставят писмен доклад за акционерите, в който трябва да бъдат посочени методите за оценка на формите на принос на страните по договора и за оценка на справедливата цена на акциите на публичното дружество, доколко е коректно използването на тези методи, както и затрудненията при оценяването, ако има такива. В доклада се посочват и други съществени обстоятелства от значение за вземане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Всеки независим оценител има право да получи достъп до всяка информация и писмени материали, отнасящи се до всяко от дружествата, участващи в съвместното предприятие, които са свързани със задачата му, както и да извърши всички необходими проверки.


Чл. 126г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Проектът за договор за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в трябва да бъдат одобрени от комисията по предложение на заместник-председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие, подава до комисията заявление за одобрение, като прилага документите по ал. 1 и други документи, определени с наредба. Комисията се произнася по заявлението в срок 30 дни от получаването му, а когато е поискано отстраняване на непълноти и несъответствия или представяне на допълнителна информация - до 14 дни от допълнително подадените документи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Въз основа на представените документи комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Ако съобщението по ал. 3 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето им тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата на комисията. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 7-дневен срок.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията издава мотивиран отказ за одобрение само ако документите по ал. 1 не отговарят на изискванията на закона, ако съдържащата се в тях информация не е представена по достъпен за акционерите начин или не разкрива коректно и пълно съществени обстоятелства от значение за вземане от акционерите на обосновано решение по проекта на договор или ако по друг начин са накърнени интересите на акционерите в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие.


Чл. 126д. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Договорът за съвместно предприятие влиза в сила след одобрение от общите събрания на всяко едно от дружествата - страни по договора. Решението на общото събрание се взема с мнозинство 3/4 от представения капитал.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) Дружествата представят договора за съвместно предприятие, решението на комисията за неговото одобрение и решенията на общите им събрания в Търговския регистър в 7-дневен срок от влизането в сила на договора. В този срок публичното дружество - страна по договора, го заявява за вписване и в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(3) Прекратяването и развалянето на договора за съвместно предприятие имат действие занапред. В тези случаи ал. 1 се прилага съответно.
(4) Последващи изменения в договора за съвместно предприятие се извършват при съответно спазване разпоредбите на тази глава.


Чл. 126е. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всеки акционер в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции на цената, посочена в одобрения от комисията доклад на управителния орган на това дружество, ако е гласувал против решението на общото събрание за одобрение на договора или на последващо негово изменение. В този случай чл. 111, ал. 5 не се прилага.
(2) В договора може да бъде предвидено правото на лицата по ал. 1 вместо изкупуване от публичното дружество да искат всички или част от притежаваните от тях акции в публичното дружество да бъдат заменени с акции в дружеството - насрещна страна по договора. В този случай докладът на управителния орган по чл. 126в трябва да съдържа данни за правата по акциите на контролиращото дружество и обосновка, въз основа на общоприети икономически методи, на справедливата цена на акциите на контролиращото дружество и на съотношението им на замяна с акции на публичното дружество.
(3) Лицата по ал. 1 следва да внесат в съответното публично дружество искане за изкупуване или за замяна на акции в срок 30 дни от датата на общото събрание.
(4) В срок до 30 дни след изтичане на срока по ал. 3, но не преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие публичното дружество е длъжно да изкупи акциите на акционерите, отправили искане.


Чл. 126ж. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) Лицата, които управляват съвместното предприятие, са длъжни да действат в интерес на страните по договора и техните акционери. Член 116б се прилага съответно.
(2) Лицата по ал. 1 отговарят солидарно за причинените поради неизпълнение на техните задължения при управлението на съвместното предприятие вреди на всяко от дружествата - страни по договора за съвместно предприятие.
(3) Лице, което посредством своето влияние върху управляващо съвместното предприятие друго лице го е склонило да действа или да се въздържи от действие не в интерес на страните по договора, отговаря солидарно за причинените вреди.
(4) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество - страна по договор за съвместно предприятие, могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на публичното дружество за обезщетение на вреди, причинени на публичното дружеството от действия или бездействия на лицата по ал. 2.


Чл. 126з. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) За договорите за съвместно предприятие с международен елемент се прилагат разпоредбите на този раздел и повелителните разпоредби на българското право.
(2) Страните по договора - чуждестранни лица, както и чуждестранните лица, които управляват съвместното предприятие, са длъжни да посочат представител в страната и адрес.

Глава девета.
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА. "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" - АД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2020 Г.)

Глава девета.
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР


Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) (1) Издаването и разпореждането с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България, има действие от регистрацията им в централния регистър на ценни книжа.
(2) Когато ценните книжа по ал. 1 след издаването им са регистрирани при централен депозитар на ценни книжа, различен от "Централен депозитар" - АД, централният депозитар на ценни книжа осигурява предоставянето на "Централен депозитар" - АД, във връзка с водения от него централен регистър на ценни книжа на необходимата за вписването им информация до края на работния ден на приключване на сетълмента по сделката с ценните книжа или съответното вписване по сметките при централния депозитар на ценни книжа.

Чл. 127а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) (1) "Централен депозитар" - АД, е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система за сетълмент на ценни книжа, посочена в раздел "А", точка 3 от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя най-малко още една от основните услуги, посочени в раздел "А" от Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014.
(2) "Централен депозитар" - АД, извършва дейностите по ал. 1 след получаването на лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014.
(3) "Централен депозитар" - АД, води централния регистър на ценни книжа.
(4) Към дейността на "Централен депозитар" - АД, като централен депозитар на ценни книжа се прилагат изискванията към централните депозитари на ценни книжа по Регламент (ЕС) № 909/2014, Закона за пазарите на финансови инструменти и този закон, както и актовете по прилагането им.
(5) "Централен депозитар" - АД, не може да извършва търговски сделки, освен ако това е необходимо за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 3.
(6) "Централен депозитар" - АД, не може да:
1. дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица;
2. издава облигации;
3. получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната.
(7) "Централен депозитар" - АД, формира фонд "Резервен" по реда на чл. 246 от Търговския закон и създава и поддържа гаранционен фонд и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти по реда на чл. 132.
(8) "Централен депозитар" - АД, трябва да разполага с квалифициран персонал, материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно извършване на дейностите по ал. 1.
(9) Към "Централен депозитар" - АД, се създава арбитражен съд. Общото събрание на "Централен депозитар" - АД, приема правилник на арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.
(10) "Централен депозитар" - АД, не може да бъде прекратен по решение на общото събрание. За "Централен депозитар" - АД, не се открива производство по несъстоятелност.

Чл. 128. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД издава само поименни акции с право на един глас. "Централен депозитар" - АД не може да издава привилегировани акции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Акционери на "Централен депозитар" - АД могат да бъдат Министерството на финансите, Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници и лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) До 10 на сто от капитала на "Централен депозитар" - АД може да се притежава от акционери извън лицата по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Акционер в "Централен депозитар" - АД не може да притежава пряко или чрез свързани лица повече от 5 на сто от неговите акции. Това ограничение не се прилага по отношение участието на Министерството на финансите, Българската народна банка и на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 4 и 5.


Чл. 129. (1) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Членовете на съвета на директорите на "Централен депозитар" - АД трябва да:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) имат постоянно местопребиваване в страната, когато са овластени да представляват "Централен депозитар" - АД;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) притежават квалификация и професионален опит в сферата на осъществяваните от "Централен депозитар" - АД дейности, както и висше образование в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са обявявани в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
6. не са свързани лица по смисъла на този закон;
7. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 7 се удостоверяват с декларация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите на "Централен депозитар" - АД, както и за други лица, оправомощени да управляват и представляват "Централен депозитар" - АД.
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Съветът на директорите на "Централен депозитар" - АД:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) приема правилник на "Централен депозитар" - АД;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) приема правила за централния регистър на ценни книжа;
3. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) налага санкции на участниците при условия и по ред, предвидени в наредбата по чл. 140;
5. упражнява всички други права, които са му предоставени съгласно закона, наредбата по чл. 140, устава и правилника;
6. приема решения и издава нареждания във връзка с упражняването на правата си.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 28.10.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) На заседанията на съвета на директорите могат да присъстват и представители на комисията.


Чл. 130. (1) (Предишен текст на чл. 130 - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Правилникът на "Централен депозитар" - АД, съдържа най-малко:
1. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) условията и реда за извършването на дейностите и услугите по Регламент (ЕС) № 909/2014 и актовете по прилагането му;
3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) операционните правила на системата с окончателност на сетълмента, на която "Централен депозитар" - АД, е системен оператор;
4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) реда и начина за създаване и функциониране на гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на "Централен депозитар" - АД;
7. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) реда и начина за създаване и функциониране на механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Правилата на централния регистър на ценни книжа уреждат регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра, и са неразделна част от правилника по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Изменения и допълнения в правилника по ал. 1, съответно в правилата по ал. 2, могат да се извършат само след предварително одобрение на комисията по предложение на заместник-председателя. Член 167, ал. 4 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.


Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) (1) Всеки инвеститор има право на достъп до централния регистър на ценни книжа само относно информацията, свързана с притежаваните от него финансови инструменти, както и информацията, свързана със сделки с финансови инструменти, по които той е страна.
(2) Достъпът по ал. 1 се осъществява пряко чрез електронни средства или чрез:
1. инвестиционни посредници;
2. банки - инвестиционни посредници;
3. управляващи дружества;
4. централни депозитари на ценни книжа и клирингови институции.
(3) В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните депозитари на ценни книжа, при които са регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа.
(4) "Централен депозитар" - АД, събира такси за услугите, които предоставя във връзка с воденето на централния регистър на ценни книжа. Таксите по изречение първо са недискриминационни и пропорционални на действително направените разходи за предоставянето на услугите и се оповестяват на интернет страницата на "Централен депозитар" - АД.

Чл. 132. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) (1) "Централен депозитар" - АД, създава гаранционен фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността му, и механизъм за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти, който включва фонд за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти.
(2) Лицата по чл. 131, ал. 2 са длъжни да внасят встъпителна и годишна парична вноска в гаранционния фонд за обезщетяване на вреди, възникнали при осъществяване на дейността на "Централен депозитар" - АД, в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1. Други източници за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на "Централен депозитар" - АД, заеми, дарения, чуждестранна помощ и други.
(3) Участниците в системата за сетълмент на "Централен депозитар" - АД, са длъжни да внасят встъпителна и месечна парична вноска във фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти в размер, определен в правилника по чл. 130, ал. 1.

Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Членовете на съвета на директорите на "Централен депозитар" - АД, неговите служители и всички други лица, работещи за "Централен депозитар" - АД, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти, водени от "Централен депозитар" - АД, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Лицата по ал. 2 при встъпване в длъжност или започване на дейност в "Централен депозитар" - АД подписват декларация за спазване на тайната по ал. 2.
(4) Разпоредбата на ал. 2 се отнася и за случаите, когато посочените лица не са на служба или дейността им е преустановена.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Освен на комисията, съответно заместник-председателя за целите на контролната им дейност "Централен депозитар" - АД може да дава сведения от централния регистър на ценни книжа за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти, водени от него, само:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) със съгласие на притежателите на финансови инструменти и на лицата по чл. 131, ал. 2, или
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по решение на съда, издадено при условията и по реда на чл. 91, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) по писмено искане на директора на Националната следствена служба, на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на главния секретар на Министерството на вътрешните работи относно дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие;
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) по искане на главния прокурор или оправомощен от него заместник при наличие на данни за организирана престъпна дейност или изпиране на пари;
5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) по искане на главния инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет.


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД, поддържа безсрочно архив на всички данни от централния регистър на ценни книжа, включително за погрешни и коригирани вписвания. Архивът по изречение първо включва електронната база данни на централния регистър на ценни книжа и документите, въз основа на които са извършени съответните вписвания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД поддържа в Българската народна банка дубликат на базата данни, съхраняваща цялата информация по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) В наредбата по чл. 140 се определят мерките за предотвратяване изгубването на информация от централния регистър на ценни книжа и спиране на неговата дейност в случай на авария, природно бедствие и други подобни.


Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Лицата по чл. 127, ал. 1 с емисия от безналични финансови инструменти са длъжни да регистрират и дерегистрират безналичните финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа по ред, определен в наредбата по чл. 140.

Чл. 136. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) (1) "Централен депозитар" - АД, вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични финансови инструменти по чл. 127, както и имената на чуждестранните лица по чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица.
(2) "Централен депозитар" - АД, води книгите на притежателите на безналични ценни книжа по чл. 127, като редът за воденето им се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.
(3) Вписаните безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа се смятат за финансови инструменти на техните притежатели спрямо кредиторите на "Централен депозитар" - АД, на лицата по чл. 131, ал. 2 и всички останали трети лица.

Чл. 136а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Разпределянето на лихви, дивиденти, извършването на уведомления и други действия по администриране на финансовите инструменти, както и съответните отговорности на публичните дружества и другите емитенти, централния регистър на ценни книжа, на централните депозитари на ценни книжа и на лицата по чл. 131, ал. 2 се определят с наредбата по чл. 140.

Чл. 137. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти се удостоверява с акт за регистрация. Условията и редът за издаването на акта за регистрация на финансови инструменти или на вписаното в централния регистър на ценни книжа лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица, се определят в наредбата по чл. 140.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Акт за регистрация на финансови инструменти се издава на лицата по чл. 127, ал. 1 или на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, за които или чрез които е извършено вписването по чл. 127, ал. 1. "Централен депозитар" - АД, не може да откаже на своите клиенти услугата по изречение първо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Лице, което държи от свое име по обща сметка безналични финансови инструменти на други лица, може да издаде депозитарни разписки на своите клиенти за придобитите за тяхна сметка финансови инструменти, след като разпореждането бъде ограничено в централния регистър на ценни книжа с тези финансови инструменти в страната.


Чл. 138. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Придобиването на ценни книжа и други финансови инструменти на регулиран пазар от добросъвестно лице е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Сключените и приети за регистрация сделки с финансови инструменти се регистрират от "Централен депозитар" - АД, в централния регистър на ценни книжа съгласно правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2, независимо от оспорвания и от предявени искове. Изключения се допускат в случаите, предвидени в наредбата по чл. 140. Обезщетенията за вреди се уреждат съгласно търговското и гражданското законодателство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Редът за поправяне на грешните вписвания в централния регистър на ценни книжа се определя в правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.


Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Комисията и заместник-председателят, упражняват контрол върху дейността на "Централен депозитар" - АД, по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД е длъжен да представя на комисията годишен отчет до 31 март на следващата година, както и 6-месечен отчет до 31 август на съответната година за дейността му по поддържане и водене на централния регистър на ценни книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар" - АД е длъжен при поискване да представи на комисията и на заместник-председателя всякакви други сведения и документи, свързани с неговата дейност.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.)


Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията издава наредба по прилагането на тази глава.

Глава десета.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА. ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ В ЧУЖБИНА НА ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ МЕСТНИ ЛИЦА


Чл. 141. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За публичното предлагане в страната на ценни книжа, които са емитирани от лица със седалище в трети държави и които не са предлагани публично и не са допуснати до търговия на регулиран пазар в друга държава членка, се прилагат съответно изискванията на глави шеста и седма, както и наличието на следните условия:
1. ценните книжа да отговарят на изискванията на този закон;
2. емитентът да е представил доказателства за спазване на закона по мястото на регистрацията му;
3. да е гарантирано осъществяването на правата на местните инвеститори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Ако ценните книжа по ал. 1 са налични, те могат да се предлагат публично, след като бъдат обездвижени и вписани в централния регистър на ценни книжа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Когато е предвидено в международен договор, по който е страна Република България, комисията може да признае проспекта за ценни книжа, публикуван съгласно закона по мястото на неговото потвърждаване, ако се постигат целите на чл. 81. В този случай комисията може да изиска от емитента допълнителна информация и документи, необходими за осъществяване на своите функции.


Чл. 142. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За публичното предлагане в трети държави на ценни книжа, емитирани от местни лица, се уведомява комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При подаване на документите за публично предлагане в трета държава пред съответните компетентни органи на третата държава емитентът или предложителят представя на комисията:
1. проекта за проспект и други документи, изисквани съгласно чуждестранния закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация, че се задължава да представя на комисията копия от всички документи, публикувани или представени в трета държава съгласно чуждестранния закон;
3. други документи, определени с наредба.


Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) За сключване и/или изпълнение на сделки в резултат на публично предлагане по реда на чл. 141 или чл. 142 се спазват и изискванията на Валутния закон.


Чл. 144. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) За неуредените случаи се прилага съответно глава шеста.

Глава единадесета.
РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I.
Разкриване на дялово участие


Чл. 145. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Всеки акционер, които придобие или прехвърли пряко и/или по чл. 146 право на глас в общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми комисията и публичното дружество, когато:
1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;
2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д.
(2) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение. Изчисляването се извършва за всеки отделен клас акции.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Когато достигането или преминаването на праговете по ал. 1 е в резултат на пряко придобиване или на прехвърляне на акции с право на глас, задължението по ал. 1 възниква и за централния регистър на ценни книжа. Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяването се определят с наредба.
(4) Алинея 1 не се прилага за права на глас, свързани със:
1. акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;
2. акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Не се изисква уведомяване от маркет-мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, приложимото право на друга държава членка и притежава начален капитал съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
2. не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинея 1 не се прилага за правата на глас или правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл по смисъла на чл. 102 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), на кредитна институция или инвестиционен посредник, при условие че:
1. правата на глас, държани в търговския портфейл, не надхвърлят 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, и
2. правата на глас, свързани с акции, държани в търговския портфейл, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на дружеството.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинея 1 не се прилага за права на глас, свързани с акции, придобити за целите на стабилизиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти, при условие че правата на глас, свързани с тези акции, не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на дружеството.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Алинея 1 не се прилага от страните по репо-сделките за съответните обеми, вписани в съответния регистър за репо-сделките.


Чл. 146. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Задължението по чл. 145, ал. 1 се отнася и за всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в общото събрание на публично дружество в един или повече от следните случаи:
1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;
2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;
3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;
4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;
5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 1 - 4, от дружество, върху което лицето упражнява контрол;
6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;
7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;
8. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на представител, когато то може да ги упражнява по своя преценка, без специални нареждания от акционерите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) Към правата на глас на дружеството майка на управляващо дружество не се прибавят правата на глас на управляващото дружество, свързани с акции, включени в портфейл, управляван от него съгласно чл. 86, ал. 2, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, при условие че управляващото дружество упражнява правата на глас независимо от дружеството майка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Към правата на глас на дружеството майка на инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти или приложимото право на друга държава членка, не се прибавят правата на глас на инвестиционния посредник, свързани с акции, включени в портфейл, който той управлява съгласно § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) инвестиционният посредник има право да извършва управление на портфейл съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) инвестиционният посредник може да упражнява правата на глас по акциите само по нареждане, дадено в писмена форма или по електронен начин, или да гарантира, че управлението на портфейла се извършва независимо от други услуги и при условия, еквивалентни на условията по Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък "Директива 2009/65/ЕО чрез прилагане на подходящи мерки;
3. инвестиционният посредник упражнява правата си на глас независимо от дружеството майка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато дружеството майка или друго дружество, контролирано от дружеството майка, е инвестирало в акции с право на глас, включени в портфейл, управляван от управляващото дружество, съответно от инвестиционния посредник и управляващото дружество, съответно инвестиционният посредник няма право да упражнява правата на глас по собствена преценка, а може да ги упражнява само в съответствие с преки или непреки указания, дадени му от дружеството майка или от друго дружество, контролирано от дружеството майка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Алинеи 2 - 4 се прилагат и за дружества, чието седалище е в трета държава, за които би се изисквал лиценз съгласно чл. 6 от Директива 2009/65/ЕО или за управление на портфейл съгласно т. 4 от раздел "А" на приложение I на Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета, ако имаха седалище в държава членка, или в случаите на инвестиционен посредник - ако главното му управление се намираше в държава членка, при условие че спазват еквивалентни изисквания за независимо упражняване правата на глас или при управлението на портфейл като управляващо дружество, съответно инвестиционен посредник. Условията, при които изискванията се смятат за еквивалентни, се определят с наредба.


Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Изискванията по чл. 145 и чл. 146, ал. 1, т. 3 не се прилагат за акции, предоставени на или от Европейската централна банка, Българската народна банка или централните банки на другите държави членки при изпълнение на техните функции по осъществяване на паричната политика, включително за акции, предоставени на или от тях като обезпечение, при репо сделки или подобни споразумения за осигуряване на ликвидност за целите на паричната политика или в рамките на една платежна система, ако сделките се сключват за кратък период от време и не се упражняват правата на глас, свързани с акциите.


Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Уведомлението по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 трябва да съдържа най-малко:
1. броя на гласовете в резултат на промяната;
2. контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо;
3. датата, на която правата на глас на лицето са достигнали, надхвърлили или паднали под праговете по чл. 145, ал. 1;
4. данни за акционера, независимо дали има право да упражнява правата на глас съгласно чл. 146, ал. 1, и за лицата, които имат право да упражняват правото на глас за сметка на акционера.
(2) Уведомлението се изготвя на български език или на език, обичаен в сферата на международните финанси. Публичното дружество не е длъжно да предоставя превод на уведомлението на езика, приет от комисията или другите компетентни органи.
(3) Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 се изпълнява незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от деня, следващ деня, в който акционерът или лицето по чл. 146, ал. 1:
1. узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността да упражнява правата на глас съгласно чл. 146, или на който съобразно конкретните обстоятелства е бил длъжен да узнае, независимо от датата, на която е извършено придобиването, прехвърлянето или е възникнала възможността за упражняване на правата на глас;
2. е уведомено за настъпването на събитията по чл. 145, ал. 1, т. 2.
(4) Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 3 се изпълнява най-късно до края на деня, следващ придобиването или прехвърлянето на акциите.
(5) Изискването по ал. 1 не се прилага за лицето, за което задължението за уведомяване е изпълнено от неговото дружество майка, а когато самото дружество майка е контролирано дружество - от неговото дружество майка.
(6) Към уведомлението се прилага декларация за наличието на обстоятелствата по чл. 145 и/или чл. 146.
(7) Формата и редът за извършване на уведомлението, както и допълнителните изисквания към неговото съдържание, случаите, в които се смята, че лицето е било длъжно да узнае за придобиването и прехвърлянето, условията, при които се смята, че упражняването на гласовете, съответно управлението на портфейла, от страна на управляващото дружество и инвестиционния посредник са независими, както и мерките за осъществяване на контрол относно спазването на условията за освобождаване от задълженията за уведомяване по този раздел, се определят с наредба.


Чл. 148а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Задължението за уведомяване по чл. 145, ал. 1 се отнася и за лицата, които притежават пряко или непряко:
1. финансови инструменти, които съгласно писмен договор дават на лицата, които ги притежават на датата на падежа, безусловно право да придобият акции или право на преценка по отношение на правото си да придобият акции с право на глас, които са издадени от дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар;
2. финансови инструменти, които не са включени в т. 1, но са свързани с посочените в т. 1 акции и имат икономически ефект, сходен с ефекта на финансовите инструменти, посочени в т. 1, независимо дали предоставят право за сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка по видове финансови инструменти по ал. 1, като се разграничават финансовите инструменти, даващи право на сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа, и финансовите инструменти, даващи право на паричен сетълмент.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Правата на глас се изчисляват въз основа на номиналната стойност на базовите акции на финансовия инструмент, освен когато финансовият инструмент гарантира единствено паричен сетълмент, при което правата на глас се изчисляват въз основа, коригирана спрямо коефициента "делта", като се умножи номиналната стойност на базовите акции по коефициента "делта" на инструмента. За целите на уведомяването по ал. 1 лицата, притежатели на финансови инструменти, сумират всички финансови инструменти, свързани със същото дружество, издало базовите акции. При изчисляване на правата на глас се вземат предвид само дългите позиции. Дългите позиции не се нетират с къси позиции, свързани със същото дружество, издало базовите акции.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) За финансови инструменти по смисъла на ал. 1, ако отговарят на някое от условията, се смятат:
1. ценни книжа;
2. опции;
3. фючърси;
4. суапове;
5. форуърдни лихвени договори;
6. договори за разлики;
7. други договори или споразумения със сходен икономически ефект, за които може да бъде извършен сетълмент чрез доставка на базовите ценни книжа или паричен сетълмент;
8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) други инструменти, определени с решение на комисията по предложение на заместник-председателя.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Изискванията на ал. 1 - 4 не се прилагат в случаите по чл. 145, ал. 4 - 6 и по чл. 146, ал. 2 - 4.
(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Редът за извършване на уведомяването, характерът на договора, съдържанието, срокът и формата на уведомлението, както и други изисквания във връзка с извършване на уведомлението, се определят с наредба.


Чл. 148б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) Публичното дружество е длъжно да разкрие на обществеността по реда на чл. 100т информацията, предоставена с уведомленията на лицата по чл. 145 и 146 в срок три работни дни от уведомяването му.


Чл. 148в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За да осигури спазването на разпоредбите на този раздел, освен предвидените в другите части на закона и актовете по прилагането му правомощия, комисията, съответно заместник-председателят, може да:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) изисква от публичното дружество, "Централен депозитар" - АД, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа на дружеството, акционерите, лицата, които притежават други финансови инструменти, и лицата по чл. 146 и 148а да предоставят определена информация и документи;
2. изисква от публичното дружество да разкрива публично информацията по т. 1 по начин и в срок, определени от него;
3. публикува информацията по т. 1 по собствена инициатива в случаите, когато публичното дружество не е изпълнило задължението си по т. 2, и след представяне на обяснение от дружеството;
4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) изисква от "Централен депозитар" - АД, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа на дружеството, акционерите и лицата, които притежават други финансови инструменти, както и от лицата по чл. 146 и 148а да предоставят информацията по този раздел, а когато е необходимо - и допълнителна информация и документи.
5. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Комисията може да оповестява всяка приложена принудителна административна мярка и наложено наказание за нарушаване разпоредбите на този раздел и на актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правомощията по ал. 1, т. 1 и 4 се упражняват от заместник-председателя, а по ал. 1, т. 2 и 3 - от комисията по предложение на заместник-председателя.

Чл. 148г. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) (1) Комисията си сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи на другите държави членки, когато това е необходимо за осъществяването на нейните правомощия по този раздел, и им оказва съдействие с оглед упражняването на техните функции.
(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато Република България е приемаща държава и комисията установи, че емитент, акционер или притежател на други финансови инструменти или лицето по чл. 146 нарушава закона и актовете по прилагането му, тя уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или поради това, че тези мерки са се оказали неподходящи, емитентът, акционерът, притежателят на други финансови инструменти или лицето по чл. 146 продължава да извършва нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, комисията може, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите. Комисията уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП за предприетите мерки в 7-дневен срок от прилагането им.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на приемащата държава по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 2 относно публично дружество, акционер, притежател на други финансови инструменти или лице по чл. 146, което нарушава законодателството на съответната държава членка, комисията, съответно заместник-председателят, прилага съответни принудителни административни мерки.


Чл. 148д. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Този раздел се прилага и за емитентите от трета държава, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, за които Република България е държава членка по произход по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 1.
(2) В случаите на чл. 145, ал. 1, т. 2, когато емитентът е от трета държава, уведомяването се извършва при настъпването на еквивалентни събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Изискванията на чл. 148б относно срока за оповестяване не се прилагат за лицата по ал. 1, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда еквивалентни изисквания. Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо. Условията, при които комисията може да смята, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията на чл. 148б, се определят с наредба.
(4) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията на чл. 148б.


Чл. 148е. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г.) Разпоредбите на този раздел не се прилагат за:
1. дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не са от затворен тип по смисъла на чл. 77ш, ал. 1, т. 8 и 9, или за дялове, придобити или прехвърлени в рамките на такива предприятия за колективно инвестиране;
2. инструменти на паричния пазар с падеж, по-кратък от 12 месеца.

Раздел II.
Търгово предлагане на закупуване и замяна на акции


Чл. 148ж. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) Задължението за уведомяване по чл. 145, 146 и 148а се прилага за лицето, неперсонифицираното дружество или тръста, когато правата на глас, държани пряко или непряко от лицето, неперсонифицираното дружество или от тръста съгласно чл. 145 и 146, сумирани с правата на глас, свързани с финансовите инструменти, притежавани пряко или непряко съгласно чл. 148а, достигнат, надхвърлят или спаднат под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, съгласно чл. 145, ал. 1.
(2) Уведомлението по ал. 1 включва разбивка на правата на глас, свързани с акции, държани съгласно чл. 145 и 146, и на правата на глас, свързани с финансови инструменти по чл. 148а.
(3) За правата на глас, свързани с финансови инструменти, за които вече е подадено уведомление по чл. 148а, се подава ново уведомление, ако лицето, неперсонифицираното дружество или тръстът е придобило базовите акции и в резултат на придобиването им общият брой права на глас, свързани с акции, издадени от същото дружество, достигнат или надхвърлят 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, съгласно член 145, ал. 1.

Чл. 148з. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишен чл. 148ж - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) По смисъла на този раздел "свързани лица" са лицата, които въз основа на изрично или мълчаливо, писмено или устно споразумение с предложителя или дружеството - обект на търгово предложение, целят придобиване на контрол върху публичното дружество или възпрепятстване на успешното приключване на търгово предлагане. Лицата, контролирани от друго лице по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби, се смятат за свързани лица с това лице и помежду си, както и с лицата, с които контролиращото ги лице е свързано по § 1, т. 13, букви "в" и "г" от допълнителните разпоредби. Свързани лица са и лицата по § 1, т. 13, букви "в" и "г" от допълнителните разпоредби.


Чл. 148и. (1) (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г., предишен текст на чл. 148з - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишен чл. 148з - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Този раздел не се прилага за търгови предлагания относно:
1. ценни книжа, издадени от дружества, чиято цел е колективно инвестиране на средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на притежателите на дялове пряко или непряко изкупува обратно своите дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите им;
2. акции, издадени от централните банки на държавите членки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Задължението за регистриране на търгово предложение не възниква при прилагане на мерки за преструктуриране или упражняване на правомощия и използване на механизми по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.


Чл. 149. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лице, което придобие пряко или чрез свързани лица повече от една трета от гласовете в общото събрание на публично дружество, в което няма лице или лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 50 на сто от гласовете в общото събрание, е длъжно в срок 14 дни от придобиването, съответно в едномесечен срок от вписването в Търговския регистър на преобразуването или намаляването на капитала, когато преминаването на прага е в резултат на преобразуване или в резултат на обезсилване на акции:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да регистрира в комисията съгласно чл. 151 търгово предложение към останалите акционери с право на глас за закупуване на техните акции и/или за замяната им с акции, които ще бъдат издадени от предложителя за тази цел, или
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) да прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко или чрез свързани лица по-малко от една трета от гласовете в общото събрание на дружеството.
(2) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат и:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) спрямо лица, които притежават заедно повече от една трета от акциите с право на глас и са сключили споразумение за обща политика по управление на съответното дружество чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) когато други лица притежават за сметка на лицето по ал. 1 акции с право на глас и общият им брой гласове е повече от една трета от всички гласове в общото събрание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При придобиване чрез свързани лица, както и в случаите на ал. 2, т. 1, търгов предложител е лицето, което пряко притежава най-голям от общия брой притежавани гласове, а в случаите на ал. 2, т. 2 - лицето, за чиято сметка се притежават акциите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) В случаите по ал. 2 предложителят е длъжен да регистрира в комисията търгово предложение в срок 14 дни от сключване на споразумението, съответно от придобиването на акциите за сметка на лицето по ал. 1.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) До публикуването на търговото предложение по реда на чл. 154, съответно до прехвърлянето на акциите, лицата по ал. 1 и 2 нямат право да упражняват правото си на глас в общото събрание. При придобиване на акционерно участие чрез свързани лица в случаите по ал. 1 и 2 контролираният пряк акционер в публичното дружество не може да упражнява правото си на глас в общото събрание до отправяне на търгово предложение или до загубата на контрол върху него от задълженото лице по ал. 1 и 2.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението по ал. 1, т. 1 възниква и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, както и за лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 повече от две трети от гласовете в общото събрание на публично дружество, освен ако в 14-дневен срок от придобиването лицето прехвърли необходимия брой акции, така че да притежава пряко, чрез свързани лица или непряко по ал. 2 по-малко от 50 на сто, съответно по-малко от две трети от гласовете. Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Ако едно лице преминава едновременно повече от един от установените в ал. 1 и 6 прагове или в срока по ал. 1 след преминаване на по-ниския праг премине друг от установените в ал. 6 прагове, то регистрира едно търгово предложение. Срокът за регистриране на търгово предложение е срокът, който би изтекъл най-рано, ако би възникнало задължение за отправяне на отделни търгови предложения при преминаването на всеки от установените прагове.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лице, което притежава пряко, чрез свързани лица и/или непряко по ал. 2 повече от една трета, но не повече от две трети, от гласовете в общото събрание на публично дружество, няма право да придобива, включително чрез свързани лица или непряко по ал. 2, в рамките на една година акции с право на глас в количество, по-голямо от три на сто от общия брой акции на дружеството, освен в резултат на отправено търгово предложение по чл. 149б. При нарушение на изискването по изречение първо правата на глас се ограничават съгласно ал. 5 до публикуване на търгово предложение по чл. 149б. Задължение по изречение първо не възниква за лице, което преминава прага в резултат на увеличаване на капитала с издаване на права.
(9) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължение по ал. 6, съответно по ал. 8, не възниква за лице, осъществило в рамките на една година преди преминаването на праг по ал. 6, съответно по ал. 8, търгово предлагане по ал. 1 или търгово предлагане по ал. 6 в хипотезата на преминат праг от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или търгово предлагане по чл. 149б, при което предложението е отправено до всички акционери, цената е определена съгласно чл. 150, ал. 7 и в резултат на търговото предлагане лицето е придобило повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, както и за лице, преминало праг по ал. 6, съответно по ал. 8, в резултат на такова търгово предлагане.
(10) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължението по ал. 1 не възниква за лице, преминало посочения в ал. 1 праг в резултат на осъществяване на търгово предложение по чл. 149б, отговарящо на изискванията.
(11) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Задължение по ал. 6 в хипотезата на преминат праг от две трети от гласовете в общото събрание на публичното дружество не възниква за лице, което преминава прага в резултат на увеличаване на капитала с издаване на права, ако преди увеличаването на капитала е притежавало повече от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Лицата по ал. 1, 2, 6 и 8 са длъжни да осъществят търговото предлагане чрез упълномощен от тях инвестиционен посредник, като ползват възможностите за дистанционно приемане на търговото предложение чрез централния депозитар на ценни книжа. Инвестиционният посредник трябва да разполага с капитал не по-малък от предвидения в чл. 10, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.


Чл. 149а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лице, което придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право да регистрира търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери. Член 149, ал. 3, 4 и 12 се прилагат съответно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Ако лицето по ал. 1 не регистрира търгово предложение в срок 14 дни след придобиването на броя гласове по ал. 1, то е длъжно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията за своите намерения да регистрира търгово предложение най-малко 3 месеца предварително. Лицето е длъжно незабавно да уведоми акционерите, регулирания пазар и комисията, в случай че намерението за търгово предложение отпадне, включително за причините за това.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Ако лицето по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 в срока по чл. 149, ал. 1, определен съгласно чл. 149, ал. 7, ако е необходимо, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 повече от 90 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, едновременно с изпълнение на задължението си по чл. 149, ал. 1 и/или ал. 6 може да упражни и правото си по ал. 1, като регистрира едно търгово предложение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Комисията може да откаже публикуването на търгово предложение по ал. 1, ако в последните 24 месеца предложителят е нарушил изискването по чл. 149, ал. 8.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) След изтичане на срока по чл. 152, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1, в случай че в този срок комисията не издаде забрана, както и 14 дни след крайния срок на търговото предлагане лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да закупи акциите на всеки акционер. В този случай се прилага съответно чл. 150, ал. 6.


Чл. 149б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лице, което притежава най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество и иска да придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 повече от 1/3 от гласовете в общото събрание на това дружество, може да публикува търгово предложение за закупуване или за замяна на акции към всички акционери с право на глас след предварително потвърждаване на проект за търгово предложение от комисията. Член 149, ал. 3, 4 и 12 се прилагат съответно.
(2) Предложителят по ал. 1 е длъжен да закупи, съответно да замени, всички акции с право на глас на приелия предложението акционер. Ако броят на депозираните акции с право на глас от страна на всички акционери, приели предложението, надвишава общото количество акции по търговото предложение, предложителят закупува или заменя акции от всеки от приелите акционери съразмерно на депозираните от тях акции.
(3) Лицето по ал. 1 може да определи минималния брой акции, които следва да му бъдат предложени за придобиване, за да бъде това предложение валидно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може да спре търговията с акции на дружеството, чиито акции са обект на търговото предложение, ако това се налага с оглед на принципите по чл. 150, ал. 1.


Чл. 150. (1) Търговото предлагане се осъществява в съответствие със следните принципи:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) осигуряване на равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери в дружеството - обект на търгово предложение и защита на останалите акционери при придобиване на контрол върху дружеството;
2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) предоставяне на достатъчно време и информация на акционерите в дружеството за точна оценка на предложението и вземане на обосновано решение относно приемането му. При предоставянето на становище по търговото предложение управителният орган на дружеството - обект на търгово предложение, излага мнението си относно последиците от приемането на търговото предложение върху служителите, условията по трудовите договори и мястото на извършване на дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) поведението на управителните органи да е в интерес на дружеството като цяло и да не възпрепятства акционерите от възможността да вземат решение по съществото на търговото предложение;
4. недопускане на пазарни манипулации с ценните книжа на дружеството - обект на търгово предложение, както и на други дружества, засегнати от търговото предлагане;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) отправяне на търгово предложение само след осигуряване на възможност за пълно изплащане, съответно замяна, на акциите на приелите предложението акционери;
6. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) дружеството - обект на търгово предлагане, да не бъде поставяно в положение, което затруднява осъществяваната от него дейност за необосновано продължителен период от време.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Предложението по чл. 149, ал. 1, 6 и 8, чл. 149а и чл. 149б трябва да съдържа следната информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) името или наименованието, седалището и адреса на търговия предложител и на упълномощения от него инвестиционен посредник;
2. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) акциите, съответно класа акции, за които се отнася търговото предложение;
3. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) броя на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие;
4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението и на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1, емисионната стойност и сведения за правата по тези акции;
5. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) обезщетението за правата на акционерите, които могат да бъдат ограничени съгласно чл. 151а, ал. 4, включително реда и начина за изплащането му и методите за неговото определяне;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) сведения за видовете и броя на акциите, които предложителят притежава пряко или чрез свързани лица, както и при условията на чл. 149, ал. 2 в дружеството - обект на търгово предложение;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) срока за приемане на предложението;
8. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) условията, при които предложителят ще финансира придобиването на акциите и доказателства за наличието на необходимите средства за закупуването или на необходимите ценни книжа за замяна;
9. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) намеренията на предложителя относно бъдещата дейност на дружеството - обект на търгово предложение, и на предложителя - юридическо лице, доколкото е засегнат от търговото предложение, относно запазването на състава на управителните органи и на служителите на дружествата, включително за съществени промени в условията по трудовите договори, и по-специално за стратегическите планове на предложителя за двете дружества и за въздействието, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) срока за изпълнение на задълженията при приемане на търговото предложение;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) данните по чл. 82, ал. 1, когато се предлага и замяна на акции;
12. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) приложимо право относно договорите между предложителя и акционерите при приемане на търговото предложение и компетентния съд;
13. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) други данни и документи, определени с наредба или поискани от комисията по реда на чл. 152, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Търговото предложение по чл. 149а трябва да указва, че след изтичане на срока за приемането му дружеството може да престане да бъде публично, дори и да не е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1, както и дали предложителят възнамерява да поиска отписване на дружеството от регистъра на комисията. Относно това търгово предложение не се прилагат т. 3 и 11 на ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Предложението се подписва от предложителя и от инвестиционния посредник по чл. 149, ал. 12, които декларират, че то съответства на изискванията на закона.
(5) Предложителят и подписалият предложението инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в предложението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Предложението по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а включва обосновка на предлаганата цена, съответно на предлаганата разменна стойност по ал. 2, т. 4. В обосновката се посочва справедливата цена на една акция на дружеството, изчислена въз основа на общоприети оценъчни методи. Изискванията към съдържанието на обосновката, включително към прилагането на оценъчните методи, се определят с наредба.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Цената, съответно разменната стойност на търговото предложение по чл. 149, ал. 1 и 6 и по чл. 149а, не може да бъде по-ниска от най-високата стойност между:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) справедливата цена на акцията, посочена в обосновката по ал. 6;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;
3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от най-високата цена за една акция, заплатена от същите лица през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.
(8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Цената на търговите предложения по чл. 149, ал. 8, както и по чл. 149б не може да бъде по-ниска от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, а когато такава не е налице - от най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението. Търговият предложител може да обоснове предлаганата от него цена съгласно ал. 6.
(9) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) За изчисляване на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2, в случай на придобити акции при увеличаване на капитала към емисионната стойност на една нова акция се прибавя най-високата платена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 цена на права за участие в увеличаване на капитала, ако такива права са закупени от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 за участие в увеличаването на капитала.
(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Ако до изтичането на срока на търговото предложение търговият предложител придобие пряко, чрез свързани лица или непряко по чл. 149, ал. 2 акции с право на глас в общото събрание на дружеството - обект на търгово предложение, на цена, по-висока от предлаганата в търговото предложение, той е длъжен да увеличи предложената цена до тази по-висока цена. В този случай закупуването на акциите се извършва на по-високата цена по отношение на всички акционери, приели предложението преди или след увеличението.
(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Предложението за замяна на акции задължително трябва да съдържа и алтернативна възможност за закупуване на акциите с право на глас на останалите акционери.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна ал. 10, изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Срокът по ал. 2, т. 7 не може да бъде по-кратък от 28 дни и по-дълъг от 70 дни от деня на публикуването на търговото предложение, освен в случаите на отправено конкурентно търгово предложение, когато срокът на търговото предложение се удължава до изтичането на срока за приемане на конкурентното търгово предложение.


Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Търговите предложения се регистрират в комисията и могат да бъдат публикувани, ако в срок 20 работни дни комисията не издаде временна забрана. Непроизнасянето на комисията в сроковете по изречение първо се смята за мълчаливо потвърждение на търговото предложение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Алинея 1 не се прилага за търгово предложение за придобиване и/или замяна на акции с право на глас на дружество, което е със седалище в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, което е подлежало на одобрение и е одобрено от компетентния орган на държава членка. В този случай комисията може да изиска от търговия предложител да изготви превод на търговото предложение, както и да включи в него допълнителна информация, която е специфична за пазара в Република България и се отнася до условията за приемане на търговото предложение, получаването на цената на акциите или разменната им стойност, както и до дължимите такси във връзка с тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) В деня на регистрацията по ал. 1 търговият предложител е длъжен да представи предложението на управителния орган на дружеството - обект на търгово предложение, на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. В уведомленията до тях изрично се посочва, че комисията още не е взела отношение по предложението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Членовете на управителния орган на дружеството - обект на търгово предложение, предоставят търговото предложение на представителите на своите служители или на служителите, когато няма такива представители, и до края на работния ден оповестяват информацията за постъпилото предложение и съществените условия по него по реда на чл. 100т. Съществени условия по смисъла на изречение първо са: информация относно търговия предложител; предлаганата цена за акция, издадена от дружеството - обект на търгово предложение, и/или съотношението и на замяна с акции по чл. 149, ал. 1, т. 1; броят на акциите с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска или иска да придобие; информация за бъдещите намерения и стратегическите планове на предложителя относно дружеството - обект на търговото предложение, и резюме на обосновката на цената.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Управителният орган на дружеството в 7-дневен срок от получаване на предложението представя в комисията, на предложителя и на представителите на служителите или на служителите, когато няма такива представители, мотивирано становище по предложената сделка, включително относно последиците от приемането на търговото предложение върху дружеството и служителите и относно стратегическите планове на предложителя за дружеството - обект на търгово предложение, и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност, както е посочено в търговото предложение съгласно чл. 150, ал. 2, т. 9. Становището трябва да съдържа и информация относно съществуването на евентуални споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на дружеството - обект на търговото предложение, доколкото такава е известна на управителния орган, както и сведения за броя акции на дружеството, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението. Когато управителният орган на дружеството - обект на търгово предложение, получи в срока по изречение първо становище от представителите на служителите относно влиянието на търговото предложение върху служителите, това становище се прилага към становището на управителния съвет.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) След получаване на предложението по ал. 3 до публикуване на резултатите от търговото предлагане, съответно неговото прекратяване, управителният орган на дружеството - обект на търговото предложение, не може да извършва действия, с изключение на търсене на конкурентно търгово предложение, чиято основна цел е осуетяване приемането на търговото предложение или създаване на значителни затруднения или значителни допълнителни разходи за предложителя като издаване на акции или сключване на сделки, които биха довели до значителна промяна в имуществото на дружеството, освен ако действията се извършват с предварителното одобрение на общото събрание на дружеството - обект на търговото предложение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Общото събрание одобрява и всяко решение на управителния орган за предприемане на действия по ал. 6, взето преди получаване на търговото предложение, което не е частично или изцяло осъществено и което не е част от обичайната дейност на дружеството и може да осуети приемането на търговото предложение.


Чл. 151а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Всички ограничения върху прехвърлянето на акциите с право на глас, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предложение, в споразумения между дружеството - обект на търговото предложение, и акционерите или в споразумения между акционерите не се прилагат по отношение на търговия предложител в рамките на срока за приемане на търговото предложение.
(2) Ограничения върху правото на глас, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предлагане, в споразумения между дружеството - обект на търговото предложение, и акционерите или в споразумения между акционерите не се прилагат при вземане на решение от общото събрание относно предприемане на мерки по чл. 151, ал. 6 и 7.
(3) Когато в резултат на търгово предлагане предложителят придобие повече от 75 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, не се прилагат ограниченията по ал. 1 и 2, както и изключителните права на акционерите, свързани с избор или отстраняване на членове на управителните органи, предвидени в устава на дружеството - обект на търгово предложение.
(4) Предложителят е длъжен да изплати обезщетение на акционерите за ограничаването на правата им по ал. 1 - 3. Условията и редът за изплащане на обезщетението се определят от предложителя и се посочват в търговото предложение. Спорове във връзка с определения размер на обезщетението се решават по общия ред.
(5) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за акции, когато ограниченията в правото на глас са компенсирани с допълнителен дивидент или други парични плащания.
(6) Алинеи 1 - 4 не се прилагат за особените права на държавата, свързани с нейното участие в дружеството - обект на търгово предложение.


Чл. 152. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Ако представените документи са нередовни, нужна е допълнителна информация или доказателства за верността на данните, в срок 20 работни дни от регистрацията на предложението комисията издава временна забрана за публикуване на предложението и изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и доказателства. Комисията може да изиска всякаква информация относно търговото предложение, която и е необходима за осъществяване на нейните функции, и от членовете на управителния орган на предложителя - юридическо лице, дружеството - обект на търгово предложение, акционерите и членовете на управителния орган на дружеството - обект на търгово предложение, както и от свързаните с тях лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Лицето отстранява посочените непълноти или несъответствия или представя исканата допълнителна информация и документи в срок до 20 работни дни след получаване на съобщението за това. По отношение на коригираното търгово предложение се прилага съответно чл. 151, ал. 3 - 5.


Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ако в срок 10 работни дни от получаването на исканите документи комисията не издаде окончателна забрана за публикуване на предложението, предложителят може да го публикува.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може мотивирано да издаде забраната по ал. 1, само ако предложението и приложенията към него не отговарят на изискванията на този закон и на актовете по прилагането му или по друг начин интересите на акционерите са накърнени. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може да издаде окончателна забрана относно предложението по чл. 149б само ако са налице съществени пропуски в обстоятелствата по чл. 150, ал. 2. Член 152, ал. 2 и 3 се прилагат съответно.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията не носи отговорност за верността на съдържащите се в предложението данни.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията може мотивирано да прекрати търговото предлагане преди изтичане на срока за приемане на предложението, ако при и след публикуването му бъдат нарушени изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Приемането на предложението от акционерите преди прекратяване на търговото предлагане не поражда действие.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В случаите, когато комисията е издала временна забрана по чл. 152, ал. 1, се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 до внасянето на коригирано търгово предложение по чл. 152, ал. 4. В случаите, когато комисията е издала окончателна забрана по ал. 1 или е прекратила търговото предлагане по ал. 5, се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 до публикуването на последващо търгово предложение.


Чл. 154. (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В срок от три работни дни от изтичането на срока по чл. 151, ал. 1, съответно по чл. 153, ал. 1 предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 и предоставя търговото предложение в окончателната му редакция на публичното дружество и на регулирания пазар, на който акциите са допуснати до търговия. В срока по изречение първо предложителят е длъжен да предостави търговото предложение на представителите на своите служители и на представителите на служителите на дружеството - обект на търговото предложение, или на служителите, когато няма такива представители. Публичното дружество, инвестиционният посредник по чл. 149, ал. 12 и регулираният пазар, на който акциите на публичното дружество са приети за търговия, оповестяват търговото предложение на интернет страниците си за срока на приемането му, като публичното дружество извършва оповестяване на търговото предложение и на становището на управителния орган на публичното дружество и по реда на чл. 100т, ал. 3. С наредба могат да бъдат предвидени и допълнителни изисквания за оповестяване на информацията по изречение първо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Рекламите и публикациите във връзка с търговото предлагане трябва да посочват броя и датата на централния ежедневник и интернет страниците по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) В случай че акциите на дружеството - обект на търгово предложение, са допуснати до търговия на регулиран пазар и в друга държава членка, предложителят е длъжен в срока по ал. 1 да предостави търговото предложение на разположение на акционерите в държавите, където неговите акции са допуснати до търговия. При поискване от компетентния орган на държавата членка търговият предложител е длъжен да изготви превод на търговото предложение на езика, приет от съответния компетентен орган, както и да включи допълнителна информация, която е специфична за съответния пазар и се отнася до условията за приемане на търговото предложение, получаване на цената по акциите или разменната им стойност или до дължимите такси във връзка с тях.


Чл. 155. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Извън случая на търгово предлагане по чл. 149б след публикуването му търговото предложение не може да бъде оттеглено от страна на предложителя. Изключения се допускат само когато предложението не може да бъде осъществено поради обстоятелства, намиращи се извън контрола на предложителя, не е изтекъл срокът за приемането му и е налице одобрение на комисията. Член 151, ал. 1 и 3, чл. 152 и 153 се прилагат съответно. В 7-дневен срок от уведомяването му за издаденото одобрение предложителят публикува в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки съобщение за оттегляне на предложението.
(2) При оттегляне на търговото предложение съгласно ал. 1 се възстановява действието на забраната по чл. 149, ал. 5 до публикуването на последващо търгово предложение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Комисията незабавно уведомява за оттегляне на търговото предложение регулирания пазар, инвестиционния посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите. В тридневен срок от получаването на уведомлението инвестиционният посредник или централният депозитар на ценни книжа, при който са депозирани удостоверителните документи за акциите, осигуряват условия за връщане на удостоверителните документи на приелите предложението акционери.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Предложителят може да удължи срока за приемане на предложението в рамките на максимално допустимия срок по чл. 150, ал. 12, както и да увеличи предложената цена за акция. В този случай закупуването на акциите се извършва на по-високата цена по отношение на всички акционери, приели предложението преди или след увеличението. Предложителят може да извърши други промени в предложението след одобрение от комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Промените по ал. 4 се регистрират в комисията и се публикуват незабавно в един централен ежедневник или на интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, ако в срок 3 работни дни комисията не издаде забрана. Член 151, ал. 3, чл. 152 и 153 се прилагат съответно.


Чл. 156. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление и с депозиране на удостоверителните документи за акциите при инвестиционен посредник или централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани, както и с извършване на други необходими действия във връзка с прехвърлянето. Приемането на предложението може да бъде оттеглено до изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Сделката се смята за сключена към момента на изтичането на срока по чл. 150, ал. 2, т. 7, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4.
(3) Плащането на цената, съответно замяната на ценните книжа, се извършва в срок 7 работни дни след приключване на сделката съобразно ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Правата по акциите - предмет на търговото предложение, преминават върху предложителя с регистрацията на прехвърлянето на акциите в централния регистър на ценни книжа.


Чл. 157. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) След изтичане на срока за приемане на предложението предложителят незабавно публикува резултата от търговото предлагане по реда на чл. 154 и уведомява комисията и регулирания пазар.


Чл. 157а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, придобие пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. Член 149, ал. 3, 4 и 12 се прилага съответно.
(2) Предложението за изкупуване се одобрява от комисията.
(3) Предлаганата от лицето по ал. 1 цена трябва да е най-малко равна на цената:
1. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му е било задължително;
2. предложена по търговото предложение, с което е достигнат прагът по ал. 1, когато отправянето му е било доброволно и при условие че лицето по ал. 1 е придобило не по-малко от 90 на сто от акциите с право на глас, предложени с това търгово предложение;
3. определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 - в останалите случаи.
(4) За издаване на одобрение лицето по ал. 1 представя в комисията предложение за изкупуване, което съдържа данните по чл. 150, ал. 2, т. 1 - 4, 6, 8, 10, 12 и 13. Член 150, ал. 4 и 5 се прилага съответно.
(5) Комисията се произнася в срок 14 дни от получаване на заявлението за издаване на одобрение. Членове 152 и 153 се прилагат съответно.
(6) В тридневен срок от издаване на одобрението лицето по ал. 1 е длъжно да представи предложението на дружеството и регулирания пазар, на които акциите на дружеството са допуснати до търговия, и да го публикува съгласно чл. 154.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок 7 работни дни от публикуване на предложението.


Чл. 157б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Всеки акционер има право да изиска от лицето, което е придобило пряко, чрез свързани лица или непряко в случаите по чл. 149, ал. 2 най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. В този случай чл. 157а, ал. 3 се прилага съответно.
(2) Лицето по ал. 1 е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.


Чл. 157в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Комисията осъществява надзор върху търговите предлагания, когато дружеството - обект на търгово предложение, е със седалище в Република България и издадените от него акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в трета държава.
(2) Комисията осъществява надзор върху търговото предлагане и в случаите, когато акциите на дружеството - обект на търгово предложение, са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, но не са допуснати до търговия на регулиран пазар в държавата членка по неговото седалище.
(3) Когато акциите на дружеството - обект на търгово предлагане, по ал. 2 са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и в друга държава членка, надзорът върху търговото предлагане се осъществява от комисията, ако акциите на дружеството са допуснати за първи път до търговия на регулиран пазар в Република България.
(4) Когато акциите на дружеството - обект на търгово предложение, по ал. 2 са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и в друга държава членка едновременно, надзорът върху търговото предлагане се осъществява от комисията, ако дружеството я е определило като компетентен орган, който осъществява надзора върху търговото предлагане. Дружеството уведомява за решението си комисията и компетентните органи на другите държави членки, в които акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар, както и съответните регулирани пазари на първия ден за търговия.
(5) Комисията оповестява публично решението по ал. 4, с което е определена да осъществява надзор върху търговото предлагане.
(6) В случаите по ал. 2 - 4 по въпросите относно цената и/или разменната стойност на търговото предложение, решението на предложителя за отправяне на търгово предложение, съдържанието на търговото предложение и неговото публикуване се прилага този закон и актовете по прилагането му, а по въпросите относно информацията, която се предоставя на служителите на дружеството - обект на търгово предложение, и относно дружественото право, включително случаите, при които възниква задължение за отправяне на търгово предложение и при които това задължение не се прилага, както и обстоятелствата, при които дружеството - обект на търгово предложение, може да предприема действия, които могат да осуетят търговото предлагане, се прилага законодателството на държавата членка, където е седалището на дружеството - обект на търгово предложение.


Чл. 157г. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Комисията си сътрудничи и обменя информация с компетентните органи на другите държави членки, особено в случаите по чл. 157в, ал. 2 - 4.
(2) Компетентни органи на другите държави членки са органите, които осъществяват надзор върху търговите предлагания, пазарите на ценни книжа и други финансови инструменти и търговията на тези пазари.
(3) Комисията може да поиска от компетентните органи на другите държави членки съдействие за връчването на определени документи с оглед привеждането в изпълнение на издадени от нея актове във връзка с търгово предлагане, както и други действия с оглед установяване на извършени или предполагаеми нарушения по този закон или актовете по прилагането му.
(4) По искане на компетентен орган на държава членка комисията връчва определени документи с оглед привеждането в изпълнение на издадени от него актове във връзка с търгово предлагане, както и други действия с оглед установяване на извършени или предполагаеми нарушения на законодателството на съответната държава членка във връзка с търговите предлагания.


Чл. 157д. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишен текст на чл. 157а - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Комисията приема наредба по прилагането на този раздел.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) В съответствие с целите на този закон с наредбата по ал. 1 могат да бъдат определени други ценни книжа освен акции, които са обект на търгово предлагане, изключения от задължението за регистриране и/или публикуване на търгово предложение, условия и ред за извършване на конкурентно търгово предложение, за оттегляне на търгово предложение, както и допълнителни условия и ред за провеждане на търговите предлагания и изкупуването на акции с право на глас по чл. 157а и 157б.

Глава дванадесета.
НЕДОБРОСЪВЕСТНА ТЪРГОВИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)


Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 159. (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 161. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 161а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)


Чл. 163. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Дял четвърти.
ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

Глава тринадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 164. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 164а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 164б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 165. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 166. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 168. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 171. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 172. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 173. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 176. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 177. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 177а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 178. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 179. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава четиринадесета.
ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2007 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 180. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 181. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 183. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 185. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава петнадесета.
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И ДЯЛОВЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 186. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 187. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 187а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 189. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 190. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 191. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава шестнадесета.
ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП И ДОГОВОРЕН ФОНД (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 192. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 193. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 194. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 195. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 196. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 197. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 197а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 197б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава седемнадесета.
ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП (ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 198. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 199. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 200. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 201. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава осемнадесета.
УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА (ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

Раздел I.
Общи положения (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 202. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 203. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Раздел II.
Издаване и отнемане на лиценз (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 204. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 205. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 206. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 208. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 209. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Раздел III.
Изисквания към дейността на управляващите дружества (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 210. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава осемнадесета "а".
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА В ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА. ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

Раздел I.
Извършване на дейност от управляващи дружества в държава - членка (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Раздел II.
Извършване на дейност в Република България от управляващи дружества със седалище в държава - членка (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211г. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211д. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Раздел III.
Публично предлагане на дялове на колективни инвестиционни схеми със седалище в държава - членка, в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211з. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211и. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211к. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Раздел IV.
Публично предлагане на дялове на колективни инвестиционни схеми от трети държави в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 211л. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Дял пети.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Глава деветнадесета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ


Чл. 212. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Когато установи, че поднадзорни лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции или сключват сделки за сметка на поднадзорни лица, техни ликвидатори или синдици, както и довереници на облигационерите, с действие или бездействие нарушават този закон, актовете по прилагането му, решения на комисията или на заместник-председателя, на одобрени от комисията вътрешни актове на "Централен депозитар" - АД, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или са застрашени интересите на инвеститорите, комисията, съответно заместник-председателят може:
1. да ги задължи да предприемат конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок;
2. при определен от нея дневен ред да свика общо събрание и/или да насрочи заседание на управителните или на контролните органи на контролираните от нея лица за вземане на решения за мерките, които трябва да бъдат предприети;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да спре за срок до 10 последователни работни дни продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа;
5. да откаже издаването на потвърждение на проспект за нова емисия на ценни книжа;
6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да разпореди писмено на поднадзорно лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;
7. да назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;
8. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да назначи регистриран одитор, който да извърши финансова или друга проверка съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, на поднадзорно лице; разходите са за сметка на проверяваното лице;
9. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) да вземе решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорни фондове;
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с определени ценни книжа на публично дружество, ако е налице някое от следните условия:
а) в продължение на повече от 6 месеца броят на членовете на управителния или надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
б) в продължение на повече от една година дружеството не може да бъде намерено на публично обявените от него адреси на управление и кореспонденция или чрез други средства за комуникация;
в) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 100н;
г) в продължение на една година дружеството не изпълнява задълженията си по чл. 115, ал. 1;
д) дружеството е в производство по ликвидация, което не е приключило повече от три години от вписване на производството по ликвидация в търговския регистър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Принудителна административна мярка е също и отнемането на лиценз за извършване на дейност, предвидено в този закон, освен в случаите, когато лицето изрично се е отказало от издадения лиценз.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Мерките по ал. 1, т. 6 не се прилагат спрямо публичните дружества и емитентите на ценни книжа.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По искане на комисията, Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 в търговския регистър.
(8) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)


Чл. 212а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато установи, че емитент не е изпълнил задължението си да разкрие публично в законоустановения срок информацията по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1, чл. 100ф2 и чл. 111а, комисията, съответно заместник-председателят, може да:
1. информира обществеността, че емитентът не спазва задълженията си, както и
2. задължи емитента в определен срок да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато установи, че физическо или юридическо лице не е изпълнило в законоустановения срок задължението си за разкриване на дялово участие по чл. 145, 146, 148, 148а и 148ж, комисията, съответно заместник-председателят, може да:
1. информира обществеността, че лицето не спазва задълженията си;
2. наложи временна забрана за упражняването на право на глас от тези лица в общото събрание на публичното дружество;
3. задължи лицето в определен срок да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите.
(3) Принудителна административна мярка по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на управителните и контролните органи на юридическото лице или на лицето с управителна власт при неперсонифицираното дружество.
(4) Принудителни административни мерки по ал. 2, т. 2 и 3 могат да бъдат прилагани и на управителните и контролните органи на юридическото лице.
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Принудителната административна мярка по ал. 1, т. 2 може да бъде прилагана и на лице по § 1д от допълнителните разпоредби, което не изпълнява задълженията си по този закон.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Комисията оповестява на интернет страницата си във възможно най-кратък срок всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите по този закон и актовете по прилагането му, като посочва най-малко информация за вида и естеството на нарушението, самоличността на физическото лице или данни за юридическото лице, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието. Оповестяването по изречение първо се извършва след преценка на неговата пропорционалност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) В случай на обжалване на решението за прилагане на мярката, съответно на наказателното постановление, при оповестяването по ал. 6 се включва и информация за обжалването, а когато жалбата е подадена след първоначалното оповестяване, оповестената информация се актуализира.
(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Оповестяването по ал. 6 може да се отложи или да се извърши без посочване на данни за лицето, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието, когато:
1. оповестяването на лични данни за физическото лице, на което е наложено наказателно постановление, не е пропорционално;
2. оповестяването ще застраши сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася, или би попречило на образувано наказателно производство.

Чл. 212б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При прилагане на административните мерки по чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3 комисията, съответно заместник-председателят, отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо - посочените в чл. 222а.

Чл. 213. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Производството по прилагане на принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 започва по инициатива на заместник-председателя, а в останалите случаи - по инициатива на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 се извършват по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията, а в случаите по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 - от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя на комисията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 2 - 10 и чл. 212а, ал. 2, т. 2 - с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му. Правомощието по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се упражнява от комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове по ал. 4 подлежат на обжалване пред Административния съд - София област.


Чл. 214. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.


Чл. 215. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава двадесета.
КВЕСТОР (ОТМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)


Чл. 216. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 217. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 218. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 219. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)


Чл. 220. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)

Глава двадесет и първа.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ


Чл. 221. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.(*), в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) чл. 100ш, ал. 1 и 2, чл. 119, ал. 3 или на нормативните актове по прилагането на закона, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.(*), изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) член 77б, ал. 5, чл. 77е, ал. 7, чл. 81, ал. 1, чл. 84, ал. 2, 3 и 4, чл. 85, ал. 5, чл. 86, ал. 2 и 3, чл. 89, ал. 3, чл. 92а, ал. 2, 5, 6 и ал. 7, изречение първо, чл. 92г, ал. 1, 3 и 4, чл. 100а, ал. 2 и 3, чл. 100б, ал. 3, 5, 7 и 8, чл. 100е, чл. 100ж, ал. 4, чл. 100и, чл. 100к, ал. 3, чл. 100п, ал. 2 и 3, 100т, 100ф, чл. 100х, ал. 3 и 5, чл. 100ц, ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, чл. 100ч, ал. 2 и 3, чл. 110, ал. 6, изречение второ, и ал. 9, чл. 110в, чл. 111, ал. 6, изречения първо и второ, чл. 112б, ал. 12, чл. 115, ал. 1, ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 9, чл. 115б, ал. 2 и 5, чл. 115в, ал. 4 и 5, чл. 115г, ал. 3, 5 и 7, чл. 116, ал. 3, 5 - 7, чл. 116а, чл. 116в, ал. 1, 2, 4, 5 и 6, чл. 117, чл. 118, ал. 3, изречение второ, чл. 120а, ал. 1 - 3, чл. 122, ал. 3, чл. 142, чл. 151, ал. 3 - 6, чл. 151а, ал. 4, чл. 154, ал. 1 и 3, чл. 155, ал. 5, чл. 157, чл. 157а, ал. 7, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.(*), в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) член 77а, ал. 3 и 4, чл. 77г, чл. 77н, ал. 1, 2, 4 и 12, чл. 77р, чл. 77ч, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 89, ал. 1, изречение второ, и ал. 2 и 4, чл. 92а, ал. 7, изречение второ и ал. 8, чл. 92в, ал. 2 и 5, чл. 100а, ал. 1, 5, 7 и 8, чл. 100в, ал. 1, чл. 100ж, ал. 1 и 2, чл. 100о1, чл. 110, ал. 3, чл. 111, ал. 2, 5, 7 - 10, чл. 112б, ал. 3, изречение първо, и ал. 8, чл. 112д, чл. 115в, ал. 7, чл. 116б, чл. 116г, ал. 1, 3 и 5, чл. 119, ал. 6, изречение второ, ал. 7 и 8, чл. 126, ал. 2, чл. 126е, ал. 4, чл. 126ж, ал. 1, чл. 127а, ал. 5 и 6, чл. 133, ал. 3, чл. 135, чл. 141, ал. 1 и 2, чл. 148б, чл. 148в, ал. 1, чл. 149, ал. 5, § 7, ал. 2 и § 10, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.(*), в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) член 78, ал. 1, 2 и 3, чл. 79, ал. 2, чл. 100м, ал. 1 и 2, чл. 100г, ал. 2 - 6 и ал. 8 - 10, чл. 114, ал. 2, 13 и ал. 14, изречение първо, чл. 114а, ал. 1, 3 и 6, чл. 114б, чл. 115, ал. 11, чл. 126б, ал. 4, чл. 128, ал. 4, чл. 134, ал. 1 и 2, чл. 139, ал. 2 и 4, чл. 149, ал. 1, 2, 6 и 8, чл. 149а, ал. 2, 3 и 5, чл. 149б, ал. 2, чл. 150, ал. 10, чл. 157б, ал. 2 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба в размер от 7000 до 10 000 лв.
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Регламент 1060/2009 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 1000 до 2000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 2000 до 5000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 5000 до 10 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 10 000 до 20 000 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) за нарушения по ал. 1, т. 5 - от 20 000 до 30 000 лв.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Който привлича или допуска привличането на парични средства и/или други имуществени права, освен при условия и по ред, определени в друг закон, чрез покани (изявления), отправени до повече от 150 лица или до неопределен кръг лица, включително и чрез средствата за масово осведомяване, без да е спазил изискванията на този закон и актовете, издадени за неговото прилагане, се наказва с глоба от 5000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение - от 50 000 до 100 000 лв.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Който извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 77п, ал. 2 и 3, чл. 114, ал. 1, 3, 4, 8 и 9, чл. 114а, ал. 4 и 5, чл. 126в, чл. 133, ал. 2 и 4, се наказва с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, а при повторно нарушение - от 50 000 до 100 000 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8 и чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3, извършителите и допустителите се наказват с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) В случаите по ал. 4 и 5 се наказват и подбудителите, помагачите и укривателите, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.
(8) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) За нарушения по ал. 1 - 6 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нарушения по ал. 1, т. 1 - от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 - от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 - от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 - от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 50 000 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) за нарушения по ал. 1, т. 5 - от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 40 000 лв.;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нарушения по ал. 4 и 5 - от 50 000 до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 100 000 до 200 000 лв.;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за нарушения по ал. 6 - от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 100 000 лв.
(9) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Разпоредбите на ал. 1 - 8 се прилагат и за сделките и действията по § 1а, извършени в нарушение на глави трета, пета и девета.
(10) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.


Чл. 221а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Емитент - физическо лице или член на управителен или контролен орган на емитент юридическо лице, или лицето с управителна власт при емитент - неперсонифицирано дружество, който не изпълни задължението по чл. 100н, 100о, чл. 100с, ал. 1, чл. 100ф2 и чл. 111а, както и физическо лице или член на управителен или контролен орган на юридическо лице или лице с управителна власт при неперсонифицирано дружество или тръст, което не изпълни задължението по чл. 145, 146, 148, 148а и 148ж, се наказва с глоба в размер от 3000 до 4 000 000 лв. или до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, като се прилага по-голямата стойност.
(2) За нарушения по ал. 1 на юридическо лице се налага имуществена санкция в размер:
1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) от 5000 до 20 000 000 лв. или до 5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или
2. до двойния размер на реализираната печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен, като се прилага по-голямата стойност.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно дружество на предприятие майка, което трябва да изготви консолидиран финансов отчет съгласно приложимите счетоводни стандарти, за съответен общ оборот се приема общият годишен оборот или съответстващият вид доход по съответните счетоводни директиви съгласно последния изготвен консолидиран годишен финансов отчет, приет от управителния орган на първостепенното предприятие майка.
(4) Комисията може да оповестява наложеното наказание, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или би причинило прекомерни вреди на лицата, за които тази информация се отнася.

Чл. 222. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Актовете за констатираните нарушения по чл. 221 и чл. 221а се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 222а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При определянето на вида и размера на административните наказания по чл. 221а комисията, съответно заместник-председателят, отчита всички обстоятелства, които са от значение, включително, когато е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на физическото лице или на юридическото лице, или на неперсонифицираното дружество;
3. финансовото състояние на физическото лице или на юридическото лице, определено според общия финансов оборот на юридическото лице или годишния доход на физическото лице;
4. размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от физическото или юридическото лице, или от неперсонифицираното дружество, доколкото може да бъде определен;
5. размера на загубите, претърпени от трети лица в резултат на нарушението, доколкото може да бъде определен;
6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице или неперсонифицираното дружество оказва на заместник-председателя или комисията;
7. предходни нарушения на физическото или юридическото лице или на неперсонифицираното дружество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За целите на ал. 1 комисията и заместник-председателят имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация.

Чл. 222б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща деня на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на закона:
1. "Инвеститор" е:
а) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор);
б) (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
в) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) банка, колективна инвестиционна схема и национален инвестиционен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) "Финансови инструменти" са финансовите инструменти по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
3. "Права" са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.
4. "Варант" е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Права върху записани акции" са ценни книжа, които се издават въз основа на записани при упражняването на права акции при увеличаване на капитала на публично дружество.
6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "Съществена сделка" е всяка сделка, която:
а) води или може основателно да се предположи, че ще доведе до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател, както и от пазарната цена на издадените от емитента ценни книжа, и/или
б) е вероятно да повлияе на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по ценните книжа.
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "Емитент" е лицето, неперсонифицираното дружество или тръстът, задължени по ценните книжа:
а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството, и/или
б) които са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
В случаите на депозитарни разписки, допуснати до търговия на регулиран пазар, "емитент" е лицето, което е издало базовите ценни книжа, независимо дали тези ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Дъщерно на публично дружество" е дружество, в което публичното дружество упражнява контрол по смисъла на т. 14.
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Записване" е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Поемане" е налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Свързани лица" са:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
14. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Клиринг" е взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Сетълмент" е изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане.
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) "Системно нарушение" е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по прилагането му в срок до една година.
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.)
20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Балансова стойност на една акция" е частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Администриране на ценни книжа" е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.
22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Централен ежедневник" е вестник, който излиза всеки работен ден и се разпространява на територията на страната.
24. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
25. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) "Пазарна цена" е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.
26. (нова - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Инструменти на паричния пазар" са инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти.
28. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Депозитен сертификат" е търговска ценна книга, издадена от банка срещу срочен паричен влог.
29. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) "Депозитарни разписки" са ценни книжа, които се издават въз основа на базови ценни книжа, и дават право на техните притежатели да упражняват правата, свързани с базовите ценни книжа.
30. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Депозитарни разписки за акции" са ценни книжа, изразяващи правото на техния притежател да получава доход от емитента в размер, зависещ от размера на дохода на емитента от акциите на друг емитент, и правото да се заменят разписките за акции.
31. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
32. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Предложител" е лице, което предлага публично ценни книжа, на които не е емитент.
33. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар" е лице, което за собствена сметка извършва искане за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.
34. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Офсетова сделка" е сделка, при която се извършва обратна на съществуваща вече сделка с цел нейното закриване.
35. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.
36. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 35.
37. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
38. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
39. (нова - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
40. (нова - ДВ, бр. 25 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) "Регулирана информация" е информацията, която емитентът или лицето, което е поискало без съгласие на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, се изисква да разкриват по реда на глава шеста "а", раздел II, раздел IIа, глава единадесета, раздел I от този закон и по глава трета от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) и актовете по прилагането им.
42. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Електронни средства" са устройства за електронна обработка, включително за цифрово компресиране, съхранение и пренос на данни чрез кабел, радиовълни и оптически или други електромагнитни средства.
43. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Акционер" по смисъла на глава осма и глава единадесета, раздел I, е лице, което пряко или непряко притежава:
а) акции на емитента от свое име и за своя сметка;
б) акции на емитента от свое име, но за сметка на друго лице;
в) депозитарни разписки, в който случай притежателите на депозитарните разписки се смятат за акционери на базовите акции, за които депозитарните разписки са издадени.
44. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Контролирано дружество" по смисъла на глава шеста "а" и глава единадесета, раздел I, е дружество, в което едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество, повече от половината от гласовете в общото събрание;
б) има право да определя повече от половината от членовете на управителния или контролния орган и едновременно е акционер или съдружник в това дружество; в случая по изречение първо към гласовете на контролираното лице се прибавят и гласовете на дружествата, върху които то упражнява контрол, както и гласовете на лицата, които действат от свое име, но за негова сметка или за сметка на контролирано от него лице;
в) е акционер или съдружник и контролира самостоятелно по силата на споразумение с други акционери или съдружници в това дружество повече от половината от гласовете в общото събрание;
г) има право да упражнява или реално упражнява решаващо влияние върху дружеството.
45. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Маркет-мейкър" е лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.
46. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Търгово предложение" е публично предложение, отправено от търговия предложител по негова преценка или по силата на закона за закупуване и/или замяна на всички или на част от акциите с право на глас в общото събрание на публично дружество, резултатът от което или целта на което е придобиване на акции с право на глас в общото събрание на дружеството - обект на търгово предложение, над посочените в закона прагове за отправяне на търгово предложение.
47. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Дружество - обект на търгово предложение" е дружество, чиито акции са предмет на търгово предложение.
48. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) "Търгов предложител" е физическо или юридическо лице, което отправя търгово предложение.
49. (нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) "Идентификационен код на правния субект" е международен 20-знаков буквено-цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари.
50. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Централен депозитар на ценни книжа" е централен депозитар по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
51. (нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) "Участник" е участник по смисъла на § 1, т. 82 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) За сделките и действията с компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и с поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се прилагат съответно глави трета, пета и девета.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Разпоредбите на дял трети, глава девета се прилагат съответно и за финансови инструменти.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) При прилагането на чл. 145, 146 и 148а лицата са длъжни да спазват приети от Европейската комисия регулаторни технически стандарти за определяне на:
1. метода за изчисляване на 5-процентния праг, посочен в чл. 145, ал. 5 и 6, включително при група дружества;
2. метода за изчисляване на броя на правата на глас по чл. 148а, ал. 1 по отношение на финансови инструменти, базирани на индекс или кошница от акции;
3. методите за определяне на коефициента "делта" по чл. 148а, ал. 3 с цел изчисляване на правата на глас, свързани с финансови инструменти, даващи право единствено на паричен сетълмент.

§ 1г. (1) (Нов - ДВ, бр. 86 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен § 1в - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишен § 1г - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Този закон въвежда разпоредбите на:
1. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
3. Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите;
4. Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директива 2001/34/ЕО;
5. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО;
7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;
8. (нова - ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар (ОВ, L 184/17 от 14 юли 2007 г.).
9. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.);
10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (ОВ, L 327/1 от 11 декември 2010 г.);
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО (OB, L 294/13 от 6 ноември 2013 г.);
12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) член 20 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 23.04.2020 г.) Законът предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.

§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискването за представяне по реда на чл. 100т, ал. 4 на финансови отчети пред комисията по чл. 100н, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 (само в случаите на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 37 от Закона за счетоводството), т. 2, 4 и 5, както и чл. 100о, ал. 1, 2, 4 и 5, се прилага и за лицата, извършващи дейност, регулирана по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. Лицата по изречение първо изготвят и представят финансовите си отчети съгласно приложима счетоводна база, определена по реда на глава четвърта от Закона за счетоводството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Изискванията на чл. 100н, ал. 7, т. 1 не се прилагат за лицата по ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Алинея 1 не се прилага за предприятия, които отговарят на два от следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) средна численост на персонала за отчетния период - до 10 човека;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) балансова стойност на активите към края на отчетния период - до 2 000 000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) нетни приходи от продажби за годината - до 1 000 000 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Този закон отменя Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; изм., бр. 68 и 85 от 1996 г., бр. 52 и 94 от 1997 г., бр. 42, 52 и 127 от 1998 г., бр. 29 от 1999 г.).


§ 3. (1) Приетите от Министерския съвет нормативни актове по прилагането на отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества запазват действието си, доколкото не противоречат на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


§ 4. С влизане в сила на закона Комисията по ценните книжа и фондовите борси по чл. 5 от отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества се преименува на Държавна комисия по ценните книжа. Председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията по ценните книжа и фондовите борси запазват правата си до изтичане на мандата, за който са избрани.


§ 5. (1) Издадените разрешения, потвърждения и одобрения по реда на отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества запазват действието си, като лицата, които са ги получили, както и банките, получили разрешение за извършване на сделките по чл. 1, ал. 2, т. 4 ЗБ, са длъжни да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на закона в 3-месечен срок от влизането му в сила.
(2) Лицата, получили разрешение за извършване на дейност по чл. 129, ал. 1, т. 2 от отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и по чл. 1, ал. 2, т. 7 ЗБ след влизане в сила на разпоредбата по чл. 168, ал. 1 от този закон, преустановяват извършването на тези дейности.
(3) Инвестиционните дружества, в които приватизационните фондове са преуредили дейността си, са длъжни да приведат активите си в съответствие с изискванията на чл. 195 и чл. 196, съответно на чл. 201, в едногодишен срок от влизане в сила на закона.
(4) Заварените инвестиционни дружества привеждат капитала си в съответствие с минималния размер по чл. 166, ал. 1 или 2 в едногодишен срок от влизането в сила на закона.
(5) Дружествата, чиито акции са се търгували на основание § 2а от отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества без проспект на официалния пазар на фондова борса, могат да се търгуват без проспект по чл. 102, ал. 3 до изтичане на 6 месеца от влизане на този закон в сила.


§ 6. Заварените производства за издаване на разрешения, потвърждения и одобрения по реда на отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества продължават по реда на закона. Комисията дава срок на заинтересуваните лица да приведат организацията и дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон.


§ 7. (1) Дружествата по чл. 83а, ал. 1 от отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества са публични дружества до отписването им от регистъра на комисията по реда на чл. 119 от закона.
(2) Дружествата по чл. 83а, ал. 1, т. 2 от отменения Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, които при влизането в сила на този закон не са се регистрирали в комисията, са длъжни в 14-дневен срок от влизане в сила на този закон да подадат заявление по образец, изготвен от комисията за регистрирането им като публично дружество. Регистрацията се извършва при условията и по реда на закона.


§ 8. До издаването на разрешение от комисията по чл. 46 търговия с ценни книжа, неприети на официалния пазар на фондова борса, се осъществява само на фондова борса при условията и по реда на борсовия правилник. В този случай чл. 44, ал. 4 не се прилага.


§ 9. Заварените непублични дружества, които са издали безналични ценни книжа, са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да ги регистрират в Централния депозитар или да вземат решение за превръщането им в налични ценни книжа.


§ 10. (1) Разпоредбите на закона относно публичното предлагане и търговия с ценни книжа не се прилагат спрямо:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) продажба на акции в случаите на приватизация, освен когато продажбата се извършва на фондова борса или при условията на търгово предлагане;
2. продажба на акции, непряко притежавани от държавата чрез "Банкова консолидационна компания" - АД, София, или чрез холдинг, който се контролира от държавата, освен ако продажбата се извършва на регулиран пазар на ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Спрямо купувачите на акции по приватизационни сделки и по сделки с "Банковата консолидационна компания" - АД, София, не възниква задължение по чл. 149, ал. 1, ако преминават прага от 50 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, както и не възниква задължение по чл. 149, ал. 6, ако преминават прага от 2/3 от гласовете чрез такава сделка. Изключението по изречение първо не се прилага, ако сделката е сключена на фондова борса.
(3) Член 113 не се прилага в случаите, когато към влизането в сила на този закон заварен приватизационен договор изрично предвижда капиталът на дружеството да бъде увеличен по реда на чл. 195 от Търговския закон в полза на купувача по договора. В тези случаи дружеството в 14-дневен срок от влизането в сила на закона уведомява комисията и регулирания пазар на ценни книжа, където са приети за търговия издадени от него акции, за наличието на такъв договор.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Емисиите от акции, за които е взето решение да бъдат продадени изцяло или частично по реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са безналични и за тях чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага, без да е необходимо в уставите на дружествата да се вписват промените. Общото събрание на дружество, което е престанало да бъде публично, може да вземе решение за превръщане на акциите си в налични и за включване в устава на условия за тяхното прехвърляне.
(6) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) Ограниченията по чл. 111, ал. 4 относно издаването на привилегировани акции от публично дружество не се прилагат в случаите на приватизация на дружества от национално значение, когато привилегированите акции се притежават от държавата.


§ 10а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) В случаите на приватизация по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на държавно участие под 50 на сто от капитала търгово предложение по реда на чл. 149а може да бъде отправено и в случай, че предложителят притежава под 90 на сто, но не по-малко от 2/3 от гласовете в общото събрание на дружеството, като в този случай изискваното мнозинство по чл. 119, ал. 1, т. 3 е три четвърти.
(2) Търгово предложение по ал. 1 може да бъде отправено не по-рано от изтичането на 12 месеца от приключване на продажбата.


§ 10б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) (1) Когато към датата на влизане в сила на чл. 157в акциите с право на глас на дружеството - обект на търгово предложение, по чл. 157в, ал. 4 са били допуснати до търговия едновременно на регулиран пазар в Република България и в друга държава членка, комисията и компетентният орган на тази държава членка определят съвместно кой от тях да осъществява надзор върху търговото предлагане в срок 4 седмици от влизането му сила. Ако компетентните органи на държавите членки не определят кой от тях да осъществява надзор върху търговото предлагане, дружеството - обект на търгово предложение, определя този орган в първия ден за търговия, следващ изтичането на срока по изречение първо.
(2) Комисията оповестява публично решението по ал. 1, с което е определена да осъществява надзор върху търговото предлагане.


§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заварените лица по чл. 133, ал. 2 подписват съответните декларации в 14-дневен срок от влизането в сила на закона.


§ 12. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм., бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54 и 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
"4. сделките по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;";
б) точка 7 се отменя.
2. В чл. 1, ал. 5 т. 6 се изменя така:
"6. сделките по чл. 54, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;".
3. В чл. 16 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 думите "и 7" се заличават, а думите "Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества" се заменят със "Закона за публичното предлагане на ценни книжа";
б) създава се ал. 4:
"(4) Преди да се произнесе по искането за извършване на сделки по чл. 1, ал. 2, т. 4, централната банка взема предвид писменото становище на Държавната комисия по ценните книжа, ако то бъде представено в едномесечен срок от писменото искане на централната банка до комисията."


§ 13. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90 и 103 от 1999 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 119 се създава ал. 3:
"(3) За вписване в Търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, се представя съответното разрешение."
2. В чл. 174 се създава ал. 3:
"(3) За вписване в Търговския регистър извършването на банкова и застрахователна дейност, дейност на фондова борса, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, е необходимо да бъде представено съответното разрешение."
3. В чл. 187а ал. 3 се отменя.
4. Член 187б се изменя така:
"Безналични акции
Чл. 187б. Акционерното дружество може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършва по ред, установен със закон."
5. В чл. 192 се създава ал. 7:
"(7) За вписване на увеличението на капитала чрез подписка е необходимо да бъде представено потвърждение на проспект, освен в случаите, когато такъв не се изисква от закона."
6. В чл. 204 ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Облигации могат да се издават от акционерно дружество най-малко две години след вписването му в Търговския регистър и ако има два годишни счетоводни отчета, приети от общото събрание.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася до облигации, издадени или гарантирани от банки и от държавата."


§ 14. В чл. 32, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51 и 67 от 1999 г.) след думата "законодателство" се добавя "или по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа".


§ 15. В Закона за приватизационните фондове (обн., ДВ, бр. 1 от 1996 г.; изм., бр. 68 и 85 от 1996 г., бр. 39 и 52 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите "Комисията по ценните книжа и фондовите борси" се заменят с "Държавната комисия по ценните книжа".
2. Навсякъде в закона думите "Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества" се заменят със "Закона за публичното предлагане на ценни книжа".


§ 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Комисията за финансов надзор приема наредби по прилагането на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Комисията за финансов надзор приема наредби относно:
1. условията и реда за продажба на ценни книжа, които прехвърлителят не притежава;
2. изискванията спрямо ценни книжа, които са придобити от инвеститорите за първи път не при условията на първично публично предлагане и спрямо сделките с такива ценни книжа;
3. облекчени изисквания за инвестиране, включително в недвижими имоти, от установените в чл. 175, 195, 196 и 201 със срок на действие до пет години от влизането в сила на закона;
4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.) условията и реда за възстановяване на увредените лица на неправомерно придобитите доходи съгласно чл. 221, ал. 10.
5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г.)


§ 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата по чл. 168, ал. 1, която влиза в сила в срок 6 месеца от влизането в сила на закона. Разпоредбата по чл. 68, ал. 1, т. 1 има обратно действие от 1 януари 1999 г. Разпоредбите на чл. 113, § 5, ал. 5 влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Лицензираните от Държавната комисия по ценни книжа регулирани пазари на ценни книжа (фондова борса и извънборсов пазар) в срок 3 месеца от влизане в сила на закона представят на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" за одобрение правилника за дейността си, съобразен с изискванията на закона.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 15 декември 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2002 Г.)

§ 7. Когато акции се предлагат за приватизация по реда на този закон, не се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 5.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2002 Г.)

§ 91. (1) Разпоредбите на този закон относно увеличаването на капитала на публично дружество не се прилагат, ако решението за увеличаване на капитала е взето до деня на влизане в сила на този закон, но не повече от една година преди този ден, и записването на акции започне не по-късно от 6 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Разпоредбите на този закон относно отписване на публично дружество по чл. 119 не се прилагат, ако заявлението за отписване с необходимите приложени документи е подадено в комисията до влизането в сила на този закон.
(3) Задължението за извършване на търговото предлагане от лица, придобили повече от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, не възниква спрямо лицата, придобили тези гласове до влизането в сила на този закон.
(4) В заварените производства относно търгови предложения комисията, ако е необходимо, дава срок на лицата да ги приведат в съответствие с разпоредбите на този закон.


§ 92. Публичните дружества са длъжни да приведат уставите си и съставите на съветите си в съответствие с този закон на първото общо събрание, свикано след влизането в сила на този закон.


§ 93. (1) Редът, съдържанието и формата на деклариране на обстоятелствата по чл. 145, ал. 1 и 2 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба по чл. 145, ал. 5.
(2) Комисията взема решението по ал. 1 в 14-дневен срок от влизане на този закон в сила и го огласява публично чрез предоставянето му на информационна агенция и интернет страницата си.
(3) Лицата, които към влизане на този закон в сила могат при условията на чл. 148 да упражняват 5 на сто и повече от гласовете на общото събрание на дружество, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар, в тримесечен срок от изтичане на срока по ал. 2 са длъжни да извършат уведомление по чл. 145, ал. 1 и 2 и да декларират съответните обстоятелства пред комисията. За неизпълнение на това задължение лицата носят отговорност по чл. 221, ал. 5.


§ 94. Изискванията към прилагането на оценъчните методи по чл. 122, ал. 9, чл. 126в и чл. 150, ал. 6 се определят с решение на комисията до приемане на съответната наредба.


§ 95. Навсякъде в закона:
1. Думите "счетоводни отчети" и "счетоводните отчети" се заменят съответно с "финансови отчети" и "финансовите отчети".
2. Думите "заверен от дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие" и "заверен от дипломиран експерт- счетоводител или от специализирано одиторско предприятие" се заменят с "одитиран от регистриран одитор", а думите "заверени от дипломиран експерт- счетоводител или специализирано одиторско предприятие" се заменят с "одитирани от регистриран одитор".
3. Думите "заверени от дипломиран експерт-счетоводител" се заменят с "одитирани от регистриран одитор".
4. Думите "чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството" се заменят с "чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2003 Г.)

§ 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в закона думата "комисията" се заменя със "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с изключение на глава втора, глава трета, раздели II и IV, глава пета, раздел II, глава шеста, раздел III, глава седма, раздел I, глава единадесета, раздел II, глава четиринадесета, глава петнадесета и глава осемнадесета, раздел II, където думата "комисията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПРЕВОДИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2005 Г.)

§ 11. Този закон влиза в сила 6 месеца от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3, чл. 19, ал. 3, чл. 22, 23, 24, чл. 41, ал. 4 и 6, чл. 67, ал. 3 и 5, както и разпоредбите на чл. 109б, ал. 2 и на чл. 109в, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)

§ 138. Инвестиционните посредници са длъжни до 31 януари 2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съобразно услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3, които възнамеряват да извършват.


§ 139. Заварените инвестиционни посредници, управляващи дружества и банки, са длъжни в срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон да регистрират в Централния депозитар издадените от тях поименни акции или временни удостоверения като безналични.


§ 140. (1) Заварените управляващи дружества привеждат капитала си в съответствие с минималния размер по чл. 203, ал. 1 в срок до 1 януари 2006 г.
(2) Управляващите дружества са длъжни до 31 януари 2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество съобразно услугите по чл. 202, ал. 1 и 2, които възнамеряват да извършват.


§ 141. (1) Публични са и дружествата, които в последния ден на предходните две календарни години преди влизането в сила на този закон са имали над 10 000 акционери.
(2) Дружествата по ал. 1 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок 6 месеца от влизането в сила на този закон.
(3) В срока по ал. 2 дружеството е длъжно да заяви за вписване в регистъра на комисията издадените от него акции или временни удостоверения и в 7-дневен срок от вписването в регистъра да поиска приемането им за търговия на регулиран пазар.


§ 142. (1) Членовете на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа се избират в срок три месеца от влизането в сила на този закон, като мандатът им започва да тече от влизането в сила на закона.
(2) Членовете на първия състав на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
1. председателят - за 5 години;
2. заместник-председателят - за 4 години;
3. другите членове - за 3 години.


§ 143. Размерът на компенсациите по чл. 77г, ал. 1 се определя, както следва:
1. до 31 декември 2006 г. - 12 000 лв.;
2. от 1 януари до 31 декември 2007 г. - 24 000 лв.;
3. от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - 30 000 лв.;
4. от 1 януари 2010 г. - 40 000 лв.


§ 144. (1) Инвестиционните посредници, които към влизането в сила на този закон са получили лиценз (разрешение) за извършване на дейност, са длъжни да направят встъпителна вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в срок един месец от избирането на членовете на първия състав на управителния съвет на Фонда.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да направят годишната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за 2005 г. в срок до 31 януари 2006 г. Годишната вноска за 2005 г. е в размер 0,5 на сто от общия размер на паричните средства и 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за последното тримесечие на 2005 г., определен на средномесечна основа.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 153. Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, се издават в 6-месечен срок от влизането му в сила.


§ 154. Разпоредбите на § 17, 18 и 19, както и всички препращания към изменените с тях разпоредби влизат в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на изискването за внасяне на целия капитал в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 63, ал. 2.


§ 155. Разпоредбата на § 52 относно изискванията за публичните дружества по чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 95 и чл. 98а влизат в сила от 1 януари 2006 г.


§ 156. (1) Разпоредбите на § 34 и § 126 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.
(2) До влизането в сила на разпоредбите по ал. 1 чуждестранна колективна инвестиционна схема със седалище или чието управляващо дружество има седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, може публично да предлага ценните си книжа в Република България при спазване разпоредбите на чл. 211л, ал. 1 и 3.
(3) Чуждестранните колективни инвестиционни схеми, които към момента на влизане в сила на този закон публично предлагат ценните си книжа в Република България, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с чл. 211л, ал. 1 и 3 в срок 9 месеца от влизането в сила на закона.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. член 45, ал. 3, чл. 47, глава четвърта, чл. 71, ал. 4, чл. 77, ал. 5,чл. 80, ал. 5, чл. 88, ал. 3, чл. 89, чл. 99, ал. 4, чл. 112 - 116, чл. 127, 137, 139 - 149, глава седемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 254, ал. 1, т. 2, чл. 256, чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5, чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква "б", т. 3, т. 4, буква "в" и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;
3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
4. член 282, ал. 4 и чл. 284 - 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;
5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в сила на кодекса.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 26. Този закон влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 3, § 16, т. 1 и 3, § 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, които влизат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 16, ал. 3 и чл. 31 - 36, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 147. Заварените производства за издаване на потвърждение на проспект продължават по реда на този закон. Комисията дава срок на заинтересуваните лица да съобразят проспектите си с изискванията на този закон.


§ 148. За 2006 г. инвестиционните посредници - банки, заплащат вноската по чл. 77н, ал. 2 във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа в срока и по реда на чл. 77н, ал. 4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 150. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 8, 9, 39, 41, 42, 43, 76, 86 и § 106, т. 3, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 61. Този закон влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 48, който влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН., ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 26. Разпоредбите на § 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 и 23 влизат в сила от 1 януари 2007 г., а разпоредбите на § 7 и 18 влизат в сила от 1 юли 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 26. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приети до влизането в сила на този закон, се прилагат, доколкото не му противоречат.


§ 27. (1) Този закон влиза в сила от 1 ноември 2007 г. с изключение на § 7, т. 6, 7, 8, 18, 19, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 40, т. 44, буква "б", т. 47, 48, т. 49, буква "а", т. 50 - 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, т. 83, букви "а" и "г", т. 85, буква "а", т. 91, 93, 94, т. 98, буква "а", подбуква "аа", изречение второ относно замяната, подбуква "бб", изречение второ относно замяната, подбуква "вв", изречение второ относно замяната, и подбуква "гг", изречение второ относно замяната, т. 99, букви "г" и "д", т. 101, буква "б" и т. 102, § 8, § 9, т. 4, буква "а", т. 5 и 7, § 14, т. 1 и § 19, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) Параграф 7, точки 6, 7 и 8 се прилагат до 1 ноември 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.03.2009 Г.)

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2009 Г.)

§ 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2011 Г.)

§ 69. Законът влиза в сила от 30 юни 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1 - 16, § 41 - 56 и § 62 и 66, които влизат в сила от 30 април 2011 г.;
2. параграфи 60 и 68, които влизат в сила от 31 декември 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 61, т. 2, буква "а", т. 3, 4 и 6, т. 7 - относно чл. 86, ал. 7, и т. 9 и § 64, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник", § 61, т. 5, т. 7 - относно чл. 86, ал. 5 и 6, и т. 8, които влизат в сила от 1 април 2013 г., и § 47, т. 9, буква "в" - относно чл. 159, ал. 5, и т. 11, които влизат в сила от 1 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г.)

§ 85. Параграф 29 влиза в сила в тримесечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Член 139, ал. 1 - 4, ал. 6 и ал. 9 - 11, които влизат в сила по отношение на инвестиционни посредници от 1 януари 2017 г.
2. Член 139, ал. 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 - 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 50. (1) Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
(2) До 1 юли 2016 г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 - 7 се извършва ежеседмично, като всеки първи работен ден от седмицата:
1. Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставят на Информационния център актуалните данни по чл. 574, ал. 3 и 4;
2. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуалните данни по чл. 574, ал. 5 - 7.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2016 Г.)

§ 33. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.)

§ 42. След 1 януари 2020 г. емитентът изготвя годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н в единен електронен формат на отчитане, при условие че Европейската комисия приеме регулаторни технически стандарти за определянето му.

§ 43. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква "а" в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2016 Г.)

§ 229. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграфи 86, 126, 202, 227 и 228, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.;
2. параграф 194 относно чл. 360о - 360т, които влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
3. параграф 194 относно чл. 360в, ал. 2, чл. 360ж, чл. 360з, ал. 1 и чл. 360м, които влизат в сила три години след обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 11, който влиза в сила от 9 август 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2017 Г.)

§ 57. Асоциация по чл. 77е, ал. 3, т. 3 прави предложение за член на управителния съвет на фонда при първото изтичане на мандат на член на управителния съвет след влизането в сила на този закон.

§ 58. Промени в заварените до влизането в сила на този закон облигационни емисии, допуснати до търговия на регулиран пазар, може да се извършват при спазване на изискванията на чл. 100б, ал. 3 и 4.

§ 59. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила не са пререгистрирани чрез вписване в търговския регистър.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила са обявени в несъстоятелност.

§ 60. Емитентите на ценни книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар до влизането в сила на този закон, са длъжни да подадат заявления за издаване на идентификационен код на правния субект в срок до 30 ноември 2017 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 69. Параграфи 7 и 34 влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 25. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква "а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 21 относно раздел III, ред 1 - 4, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2018 Г.)

§ 28. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. член 47, който влиза в сила, след като Европейската комисия публикува електронната брошура относно правата на потребителите съгласно чл. 106, параграф 2 от Директива 2015/2366/ЕС, и чл. 71, ал. 2, т. 3, чл. 72, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, чл. 73, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1 и чл. 100, които влизат в сила 18 месеца след влизането в сила на регулаторните технически стандарти, които Европейската комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4 от Директива 2015/2366/ЕС; до влизането в сила на чл. 100, ал. 1 - 6 доставчиците на платежни услуги спазват изискванията на Окончателни насоки относно сигурността на плащанията в интернет от 19 декември 2014 г. на Европейския банков орган;
2. член 102, който влиза в сила от 30 април 2018 г., и чл. 103 - 109, които влизат в сила от 31 октомври 2018 г.;
3. параграф 16, т. 2, буква "в" от преходните и заключителните разпоредби относно ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.;
4. параграф 25 и § 26, т. 1 - 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г.)

§ 17. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) навсякъде думите "чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор" се заменят с "чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 80. "Централен депозитар" - АД, представя за предварително одобрение правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на комисията в тримесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник". Член 167, ал. 4 и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;
3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2014/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС
ДИРЕКТИВА 2013/50/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2013 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО
ДИРЕКТИВА 2013/36/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО
ДИРЕКТИВА 2013/34/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2010/78/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (отм.)
ДИРЕКТИВА 2010/73/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар
ДИРЕКТИВА 2009/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
ДИРЕКТИВА 2007/16/EО НА КОМИСИЯТА oт 19 март 2007 година за изпълнение на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения
ДИРЕКТИВА 2007/14/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар
ДИРЕКТИВА 2006/73/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 август 2006 година за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива
ДИРЕКТИВА 2006/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (преработена) (отм.)
ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (отм.)
ДИРЕКТИВА 2004/109/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО
ДИРЕКТИВА 2004/39/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (отм.)
ДИРЕКТИВА 2004/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане
ДИРЕКТИВА 2003/125/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно справедливото представяне на инвестиционни препоръки и оповестяването на конфликт на интереси (отм.)
ДИРЕКТИВА 2003/124/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за манипулиране на пазара (отм.)
ДИРЕКТИВА 2003/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО
ДИРЕКТИВА 2003/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО
ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия
ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (отм.)
ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2002 година относно финансовите обезпечения
ДИРЕКТИВА 2001/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно инвестициите на ПКИПЦК (Дата на изтичане на валидността: 01.07.2011 г.)
ДИРЕКТИВА 2001/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед регулиране на управляващите дружества и опростяване на проспектите (Дата на изтичане на валидността: 01.07.2011 г.)
ДИРЕКТИВА 2001/34/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно допускането на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване
ДИРЕКТИВА 2000/64/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 ноември 2000 година за изменение на Директиви 85/611/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета относно обмена на информация с трети страни (Дата на изтичане на валидността: 01.11.2012 г.)
ДИРЕКТИВА 2000/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции (отм.)
ДИРЕКТИВА 98/26/ЕO НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа
ДИРЕКТИВА 97/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите
ДИРЕКТИВА 95/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 юни 1995 година за изменение на Директиви 77/780/ЕИО и 89/646/ЕИО в областта на кредитните институции, Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО в областта на застраховането, различно от животозастраховане, Директиви 79/267/ЕИО и 92/96/ЕИО в областта на животозастраховането, Директива 93/22/ЕИО в областта на инвестиционните посредници и Директива 85/611/ЕИО в областта на предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), с оглед засилване на разумния надзор
ДИРЕКТИВА 93/22/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 май 1993 година относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (отм.)
ДИРЕКТИВА 93/6/ЕИО НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (отм.)
ДИРЕКТИВА 89/298/ЕИО НА СЪВЕТА от 17 април 1989 година относно съгласуването на изискванията за съставянето, контрола и разпространението на проспекта, който се публикува във връзка с публичното предлагане на прехвърляеми ценни книжа (отм.)
ДИРЕКТИВА 88/220/EИО НА СЪВЕТА от 22 март 1988 година за изменение и допълнение, по отношение на инвестиционната политика на определени предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), на Директива 85/611/ЕИО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Дата на изтичане на валидността: 01.07.2011 г.)
ДИРЕКТИВА 86/635/ЕИО НА СЪВЕТА от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции
ДИРЕКТИВА 85/611/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (отм.)
ДИРЕКТИВА 63/474/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 юли 1963 година относно либерализацията на преводите, отнасящи се до невидими транзакции, които не са свързани с движението на стоки, услуги, капитали и лица

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1095/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1060/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1893/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2273/2003 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти (отм.)

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти