Logo Сряда, 12 Август


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 63 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 1074 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНООТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА

Издадена от министъра на финансите и министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.19 от 7 Март 1975г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 1985г., отм. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г.


Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица - ДВ, бр. 61 от 10 юли 2020 г., в сила от 14.07.2020 г.

Чл. 1. (1) Отчетнически и материалноотговорни длъжности, както и длъжности, свързани с упражняване на контрол върху работата на такива лица по чл. 2 от Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица са следните:
1. отчетнически длъжности, заемани от лица, които в качеството си на отчетници събират, съхраняват, разходват или отчитат обществени парични или материални ценности - касиери, магазинери, домакини, щандисти, началник-складове, снабдители, инкасатори, касиер-маркировачи, отчетници на билети и ценни книжа, управители на магазини, аптеки, хотели, заведения за обществено хранене, пласьори, бюфетчици и др.;
2. отчетници са и лицата, които не са назначени на отчетническа длъжност, но фактически изпълняват отчетнически функции - събират, съхраняват, разходват и отчитат обществени парични или материални ценности независимо от изпълняваната от тях основна работа;
3. материалноотговорни длъжности, заемани от лица, които управляват или разпореждат с обществени парични или материални ценности - директори на предприятия, началници на управления и самостоятелни отдели, управители и други ръководни длъжностни лица;
4. длъжности, заемани от лица, които извършват финансов контрол - счетоводни органи, ревизори, членове на контролни съвети, органи на инвеститорски контрол и др.
(2) На длъжности, определени в т. 1 - 4 на предходната алинея, не могат да бъдат назначавани и да ги заемат лица, които са осъдени на лишаване от свобода за престъпления, посочени в чл. 1 от указа, както и реабилитираните за такива престъпления лица до изтичане на сроковете по чл. 3, 4 или 6 от указа. Същите лица могат да заемат такива длъжности както след изтичане на срока по чл. 3 или 4, без да е изтекъл срокът по чл. 6, така и когато срокът по чл. 6 изтече, без да е изтекъл срокът по чл. 3 или 4.

Чл. 2. Когато едно лице освен основната длъжност изпълнява и отчетнически функции и се установи, че е осъждано за престъпление, посочено в чл. 1 от указа, и не са изтекли сроковете по чл. 3, 4 или 6 от същия указ, администрацията на предприятието, учреждението или организацията може да го освободи от изпълнението на отчетнически функции, без да го освобождава от основната му длъжност, ако няма пречки за това.


Чл. 3. (1) Кандидатите за назначаване на посочените в чл. 1 от тази наредба длъжности наред с другите необходими документи представят и свидетелства за съдимост.
(2) В свидетелствата за съдимост, издавани на граждани, предприятия, учреждения или организации във връзка с прилагането на указа и на тази наредба, се посочва точната длъжност, която лицето заема или ще заеме.


Чл. 4. (1) В свидетелствата за съдимост от предходния член, когато на лицето е наложено наказание лишаване от свобода за престъпление, посочено в чл. 1 от указа, за което то е реабилитирано, се отбелязва и датата на настъпилата по право реабилитация или на съответното определение на съда.
(2) След изтичане на сроковете по чл. 3, 4 и 6 от указа в свидетелствата за съдимост не се вписва нито осъждането, нито реабилитацията.
(3) Относно осъждане за престъпление, посочено в чл. 1 от указа, по което не е наложено наказание лишаване от свобода, както и за престъпления, извършени от непълнолетни, вписванията в свидетелствата за съдимост се извършват по общия ред, предвиден в чл. 25-37 от Наредба № 466 за организацията и работата на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 64 от 1975 г.).


Чл. 5. (1) Когато лицето е осъждано на лишаване от свобода два или повече пъти с отделни влезли в сила присъди за престъпление, посочено в чл. 1 от указа, сроковете по чл. 3, изчислени с оглед на последното наложено наказание, се удвояват.
(2) Налице е едно осъждане, когато на осъдения с отделни влезли в сила присъди е определено общо наказание съгласно чл. 25 във връзка с чл. 23 и 24 от Наказателния кодекс.


Чл. 5а. (Нов, ДВ, бр. 15 от 1985 г.) (1) Нарушенията по чл. 7, ал. 1 и 2 от указа се установяват от органите на финансов контрол и особено от натоварените с извършването на финансови ревизии.
(2) Повторно ще бъде нарушението, когато след като е санкционирано за извършено нарушение на указа, в едногодишен срок от влизане на наказателното постановление в сила длъжностното лице назначи на длъжност, посочена в чл. 1, лице, което е осъждано или реабилитирано, но преди да са изтекли сроковете по чл. 3, 4 или 6 от указа.


Чл. 6. По въпросите във връзка с издаването на свидетелства за съдимост по прилагането на указа и тази наредба разяснения се дават от Министерството на правосъдието.


Чл. 7. Разяснения по въпросите, кои длъжности са отчетнически, материалноотговорни или финансови контролни, се дават от Министерството на финансите.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 2 от Указ№ 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица (ДВ, бр. 42 от 1974 г.) и отменя Наредба № МФ - 651 за условията и реда за назначаване и уволняване на отчетнически и материалноотговорни длъжности (обн. Изв., бр. 33 от 1962 г., попр., Изв., бр. 38 от 1962 г.), с изключение на т. 6, б. "в" и т. 10.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти