Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ЗА ПЪТУВАНЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДИ, АКТИВНИТЕ УЧАСТНИЦИ В МАКЕДОНО-ОДРИНСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ И ЖЕНИТЕ-ДОБРОВОЛКИ, УЧАСТНИЧКИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.47 от 17 Юни 1977г.


Чл. 1. (1) Инвалидите от борбата против фашизма и за защита на народната власт, инвалидите от войните и военноинвалидите от мирно време, слепите граждани с I или II група инвалидност, както и придружителите на инвалидите, имащи право на придружители, и активните участници в Македоно-одринското опълчение имат право на две безплатни пътувания годишно, на отиване и връщане, във втори клас, поотделно по железопътния и водния транспорт в страната.
(2) Жените-доброволки, участнички в Отечествената война, имат право всяка година на едно безплатно пътуване на отиване и връщане във втори клас, поотделно по железопътни и водния транспорт.
(3) Разходите за пътуванията по ал. 1 и 2 се осигуряват ежегодно от републиканския бюджет и се заплащат централно на превозните организации от Министерството на финансите.

Чл. 2. Пътуванията се извършват по условията, предвидени в уставите и тарифните ръководства на съответния вид транспорт, доколкото в тази наредба не са предвидени особени условия.


Чл. 3. Билетите се издават срещу удостоверение, издадено от отделите "Народно здраве" при окръжните народни съвети, и личен паспорт.


Чл. 4. (1) Издават се бланкови билети обр. 5 само за отиване и връщане по най-късия път по маршрут, избран от правоимащия.
(2) В участъците София - Варна и София - Бургас по изключение както на отиване, така и на връщане билет може да се издаде до Варна през гара Горна Оряховица, а за Бургас - през Пловдив.
(3) В бланковия билет обр. 5, в графата "през" се вписва удвоената превозна цена по редовна тарифа бърз влак втори клас за разстоянието, за което се издава билетът, взето в една посока, а на горното бяло поле на билета се вписва "кредит - приложение № 8".
(4) Когато в удостоверението е вписано, че лицето има нужда от придружител, билет обр. 5 се издава за двама пътника и превозната цена се изчислява за два билета за отиване и връщане.
(5) В удостоверението, в раздела за съответния вид транспорт, билетния касиер вписва датата, номера на билета, началната и крайната гара на пътуването, респективно пристанище.
(6) Когато билетният касиер е пропуснал да впише в удостоверението датата, номера и маршрута на издадения кредитен билет, тогава кондукторът на влака, респективно корабният персонал, извършва това вписване с химикалка и донася писмено до прекия си началник за искане обяснение и наказание на виновния билетен касиер.
(7) Билет не се издава, ако в удостоверението за съответния вид транспорт е вписано, че за годината лицето е използувало полагаемия му брой кредитни билети за съответната година.


Чл. 5. (1) Кредитен билет може да се издаде и за маршрут, при който както на отиване, така и на връщане или само в една от посоките, по част от маршрута ще се пътува с друго превозно средство, но общото разстояние, което ще се пропътува с влак по този начин на издаване на билета, да не надминава разстоянието по най-късия път. Например: билет може да се издаде с маршрут от София до Лом и от Русе до Варна през Лом - Русе, понеже разстоянието от София до Лом и от Русе до Варна, което ще се пропътува с влак, не надминава най-късия път София - Варна през Сливен. Втори пример: билет може да се издаде и с маршрут София - Велико Търново през Казанлък - Габрово, понеже разстоянието от София до Казанлък и от Габрово до Велико Търново, което ще се пропътува с влак, не надминава най-късия път София - Велико Търново през Плевен.
(2) В случаите, посочени в предходната алинея, на горното бяло поле на билета, под вписания текст "кредит - приложение № 8", се вписва маршрутът, който ще се пропътува с друго превозно средство.
(3) В случаите, при които пътят на връщане не съвпада с този на отиване, в бланковия билет се вписва удвоената превозна цена по редовна тарифа бърз влак втори клас за полусбора от цялото разстояние, което ще се пропътува с влак.


Чл. 6. (1) За всеки вид транспорт - Български държавни железници(БДЖ), Българско речно плаване (БРП), Български морски флот (БМФ) - се издава отделен бланков билет.
(2) Билетите важат за пътуване с пътническите и бързите влакове и с всички пътнически кораби.
(3) Загубен билет не се заменя с нов и лицето губи право на пътуване по маршрута, вписан в удостоверението.


Чл. 7. (1) Удостоверенията за пътуване по условията на тази наредба на лицата, посочени в чл. 1, се издават от отделите "Народно здраве" при окръжните народни съвети, както следва:
1. на инвалидите - срещу представяне решение на пенсионната комисия при съответния окръжен народен съвет за вида на отпуснатата пенсия и личен паспорт;
2. на офицерите - инвалиди, пострадали на фронта или в мирно време - срещу представяне протокол от трудово-експертна лекарска комисия за удостоверяване група инвалидност и обстоятелствата, при които са се инвалидизирали, и личен паспорт;
3. на слепите граждани - срещу представяне протокол от трудово-експертна лекарска комисия и личен паспорт;
4. на активните участници в Македоно-одринското опълчение - срещу представяне удостоверение, издадено от Централното македоно-одринско опълченско дружество, или удостоверение от Централния военен архив - Велико Търново, и личен паспорт;
5. на жените-доброволки, участнички в Отечествената война - срещу представяне удостоверение от Централния военен архив - Велико Търново, за удостоверяване участието им като доброволки в Отечествената война и личен паспорт.
(2) Отделите "Народно здраве" при окръжните народни съвети водят картотека на лицата, посочени в чл. 1, като за всяко правоимащо лице съставят отделен картон.
(3) С попълване на картона правоимащият получава удостоверението за пътуване. Това удостоверение важи до датата, вписана в него, респективно срока, продължен със съответната заверка. Първоначалният или продълженият срок е съобразен с медицинския протокол, издаден от трудово-експертна лекарска комисия.
(4) За участниците в Македоно-одринското опълчение и жените-доброволки, участнички в Отечествената война, срокът на удостоверението е пожизнен.
(5) Удостоверението се преиздава, когато определеното в него място за вписване на кредитните билети е свършено.
(6) Правото на придружител за лицата, имащи право на придружител, се отбелязва в удостоверението с щемпел "с придружител".
(7) Картонът и удостоверенията са отпечатани по приложените към тази наредба образци (приложения № 1 и № 2).


Чл. 8. (1) Кредитните билети важат за 30 дни от датата на издаването, като пътуването трябва да завърши най-късно с влака или кораба, който по разписание пристига до 24 часа на последния ден от валидностния срок на билета.
(2) Кредитен билет, пътуването с който е започнало до края на годината, за която е издаден, важи за пътуване и през следващата година във валидностния му 30-дневен срок.


Чл. 9. (1) Пътниците, снабдени с кредитни билети, имат право на неограничен брой прекъсвания в която и да е гара или пристанище, но не и спирка. Прекъсването на пътуването е неограничено по време във валидностния срок на билета. При прекъсване на пътуването билетът се представя в гарата за заверка както при слизането от превозното средство, така и при отпътуването. Пътниците с незаверени билети при прекъсване на пътуването заплащат превозната цена на билета по редовна тарифа.
(2) Когато при прекъсване на пътуването билетът е заверен само при пристигането, но няма заверка за заминаването, пътникът заплаща 0,20 лв. глоба и билетът се заверява от превозния персонал в първата гара или корабна агенция, където има възможност.


Чл. 10. (1) При проверка на билетите във влаковете и корабите превозният контролният персонал изискват, а пътуващите по условията на тази наредба са длъжни заедно с билета да представят удостоверението за пътуване и личния паспорт.
(2) Когато при проверката на билета пътуващият не може да представи удостоверението или личния паспорт, плаща цената на билет по редовна тарифа както за себе си, така и за придружителя, ако има такъв. В тези случаи бланковият билет обр. 5 се отнема и прилага към талона на влаковия билет обр. 313а, с който е събрана цената на билета от пътника.
(3) Името на придружителя не се вписва в удостоверението и при проверка на билетите не представя личния си паспорт.


Чл. 11. (1) За издадените билети по условията на тази наредба гарите съставят в края на всеки месец кредитна опис-сметка обр. ВП-9 на Министерството на финансите, към която прилагат талоните от бланковите билети и заедно с кредитните сметки на другите ведомства я изпращат в "Контрола на приходите" на железниците.
(2) Въз основа на месечните кредитни сметки, изпратени от гарите"Контрола на приходите" всеки месец съставя в два екземпляра обобщени кредитни сметки и най-късно до 26-то число на месеца, следващ отчетния месец, изпраща първия екземпляр от сметката в Министерството на финансите за превеждане на сумите.


Чл. 12. (1) Корабните агенции на БРП и БФМ в края на всеки месец съставят кредитна опис-сметка обр. ВП-9 на Министерството на финансите, към която прилагат талоните от бланковите билети, и я изпращат в съответното параходство.
(2) Параходствата на БРП и БМФ въз основа на изпратените от корабните агенции месечни кредитни сметки съставят в два екземпляра обобщени кредитни сметки всеки месец и най-късно до 26-то число на месеца, следващ отчетния, изпращат първия екземпляр от сметката в Министерството на финансите за превеждане на сумите.


Чл. 13. Министерството на финансите в 10-дневен срок след получаване на обобщените кредитни сметки превежда сумите на превозните организации.


Чл. 14. Съставените кредитни сметки, приложените към тях талони от бланкови билети и обобщените кредитни сметки се съхраняват 3 години за справки.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание § 1 на заключителните разпоредби от Постановление № 7 за безплатно пътуване по железопътния и водния транспорт на някои категории инвалиди и на жените-доброволки, участнички в Отечествената война (ДВ, бр. 15 от 1977 г), като отменя Наредба № Р-1 на Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 16 от 1973 г.; изм., ДВ, бр. 11 от 1977 г.).


§ 2. Удостоверенията, издадени на правоимащите лица от отделите"Пенсии и социални грижи" при окръжните народни съвети, важат за срока, за който са издадени.


§ 3. Тази наредба е съгласувана с Министерството на транспорта, Министерството на народната отбрана и Министерството на народното здраве.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 7


Удостоверение №............
Издадено на..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
л. паспорт, серия................№...................................................................................................................................................................................................................................................................................
издаден от............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
важи до ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

има

_______ придружител (с щемпел)

няма

гр................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................197.....г.........................................................................................................................................................................................................................................................
Н-к отдел "Народно здраве":...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Притежател:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

(печат)

 
Записване издадените билети за пътуване по железниците
го- ден, би- от до га-
ди- ме- лет га- ра и
на сец ра обратно
1977
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1978
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1979
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1980
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
I. Срокът продължен до.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Н-к отдел "Народно здраве":...............................................................................................................................................................................................................................................................................

(печат)

II. Срокът продължен до...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Н-к отдел "Народно здраве":.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(печат)

 
Записване издадените билети за пътуване по водния транспорт
го- ден, би- от до
ди- ме- лет приста- приста-
на сец нище нище
1977
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1978
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1979
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
1980
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 7


Отчетен картон
№..................................................................................................................................................................................................................................
 
Окръжен народен съвет.............................................................................................................................................................................................
Отдел "Народно здраве"
(социална група)...............................................................................................................................................................................................................
На...................................................................................................................................................................................................................................
(име, бащино и фамилно име)
жител на.....................................................................................................................................................................................................
л. п. серия..........№............издаден от......................................................................................................................................................................................
снабден с удостоверение №..............................................................................................................................................................................
издадено на.......................и важи до.............................................................................................................................................................................
Срокът продължен до..............................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Инспектор "Социални грижи":
...............................................................................................................................................................................................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти