Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ЗА НЕПРИКОСНОВЕНИТЕ ЗАПАСИ НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

В сила от 01.07.1981 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.26 от 31 Март 1981г.


Чл. 1. Тази наредба определя съхраняването, количествата и отчета на неприкосновените запаси на морските кораби.

Чл. 2. Неприкосновените запаси се подразделят на:
1. енергетични неприкосновени запаси;
2. провизионни неприкосновени запаси.


Чл. 3. (1) Енергетичните неприкосновени запаси (гориво, масло и котелна вода) се съхраняват в определените за целта корабни танкове и цистерни, като маслото може да бъде и в стандартни варели при недостатъчна вместимост в танковете и цистерните.
(2) Енергетичните неприкосновени запаси се разполагат заедно със запасите за текущо ползуване, като за тяхното количество се следи по отчетите от измерванията, вписани в корабния машинен дневник.
(3) При ползуване на тежки горива количеството гориво, което не изисква загряване и е предназначено за пускане и работа на главните дизелови двигатели при променливи режими, както и в случаите на неизправност на устройствата за загряване и очистване на тежкото гориво, трябва да съставлява не по-малко от 20 на сто от запаса на гориво за главните дизелови двигатели, работещи с тежко гориво.
(4) Запасът от гориво, масло и котелна вода на корабите се състои от основен запас, който трябва да бъде достатъчен за извършване на пълен рейс, и неприкосновен запас в количества, определени в приложение № 1. Количествата гориво, масло и котелна вода, които не могат да се изпомпят с обикновените корабни средства (мъртвите запаси), не се включват в неприкосновения запас.
(5) За поддържането на неприкосновения енергиен запас на кораба отговарят капитанът и главният механик.


Чл. 4. Неприкосновените провизионни запаси се подразделят на:
1. корабен неприкосновен запас питейна вода;
2. корабен неприкосновен хранителен запас;
3. неприкосновен провизионен запас в спасителните лодки и плотовете.


Чл. 5. (1) Запасът от питейна вода на кораба се състои от основен запас, който да бъде достатъчен за извършване на пълен рейс, и неприкосновен запас, съставляващ 15 на сто от основния запас.
(2) Корабният неприкосновен запас питейна вода се съхранява в корабните танкове заедно с питейна вода за текущо ползуване, като за количеството й се следи по отчетите от измерванията, вписани в корабния дневник.
(3) Опресняването на корабния неприкосновен запас питейна вода се извършва при текущото попълнение на водните запаси.
(4) На кораби, които имат две системи за прясна вода, има отделни системи за вода за миене и за питейна вода. Питейната вода трябва да бъде най-малко 40 на сто от общия запас прясна вода. Ако на кораба има опреснителна уредба, тази норма може да бъде намалена до 20 на сто в зависимост от производителността на уредбата.


Чл. 6. Корабният неприкосновен хранителен запас се разполага по възможност в помещение, отделно от състава на обикновените складови помещения. Допуска се да се разполага в общо помещение съвместно с обикновените хранителни запаси и се означи като такъв запас.


Чл. 7. Корабният неприкосновен хранителен запас следва да бъде ясно означен, като на опаковката му се нанесе съответната маркировка или се поставят етикети, на които да се отбележат:
1. наименованието на продукта;
2. количеството;
3. датата на производството;
4. срокът на годност;
5. датата на приемане на кораба на съхранение.


Чл. 8. (1) Преди изтичането на срока за годност корабният неприкосновен хранителен запас или съответната част от него следва да се подмени с нов или подобен, но равностоен по калоричност.
(2) Подмяната следва да се извърши преди крайното изтичане на срока за годност.


Чл. 9. (1) Нормите на корабния неприкосновен хранителен запас за човек на ден се определят съгласно приложение № 2.
(2) Общото количество хранителни запаси за един ден се определят в зависимост от броя на екипажа - на товарните кораби, или от броя на екипажа и пътниците - на пътническите кораби, посочен в "Свидетелство за сигурност на съоръжаването и снабдяването на товарен кораб" за товарните кораби и"Свидетелство за сигурност на пътнически кораб" за пътническите кораби.


Чл. 10. (1) Общото необходимо количество корабен неприкосновен хранителен запас се определя от количеството, определено съгласно чл. 9, увеличено за продължителност в денонощия, както следва:
1. четири денонощия за корабите с неограничен район на плаване;
2. две денонощия за корабите с ограничен район на плаване.
(2) На корабите за крайбрежно плаване не следва да има корабен неприкосновен хранителен запас.


Чл. 11. Корабният неприкосновен хранителен запас е предназначен за изразходване само в случай на крайна необходимост, когато плаването по силата на непредвидени обстоятелства се забавя в сравнение с определения срок и при спасяване на хора, които търпят бедствие на море, когато обикновените хранителни запаси на кораба са изчерпани.


Чл. 12. Неприкосновеният провизионен запас в спасителните лодки на корабите и спасителните плотове (надувни и твърди) се съхранява в тях в специални, определени за целта сандъци и цистерни в количество и на кораби, определени съгласно приложения № 3 и 4.


Чл. 13. По преценка на администрацията в зависимост от конкретния рейс корабите, които плават в ограничен район на плаване, могат да не са осигурени с неприкосновен хранителен запас и провизионен запас в спасителните лодки и плотове (надувни и твърди).


Чл. 14. Корабите на подводни криле и на въздушна възглавница вместо със спасителни лодки се снабдяват със спасителни надувни плотове за 100 на сто от хората, намиращи се на кораба, без да се снабдяват с провизионен запас.


Чл. 15. Количеството неприкосновен провизионен запас в спасителните лодки и плотове се определя по приложения № 3 и 4 в съответствие с човековместимостта, маркирана на бордовете на лодките и плотовете.


Чл. 16. (1) При извършване на рейсове с голяма продължителност водният запас следва да се подменя при изтичането на всеки месец от началото на рейса на кораба.
(2) Разрешава се използуването на консервирана вода. Подмяната на консервираната вода се извършва в съответствие със срока на годност, който следва да бъде нанесен на опаковката на водата.


Чл. 17. (1) На опаковката на неприкосновения провизионен запас в спасителните лодки и плотове следва да бъдат нанесени:
1. съдържанието и основните му компоненти;
2. калоричността;
3. теглото;
4. датата на производството;
5. срокът на годност.
(2) Ако употребата на запаса изисква някакви специфични условия или действия, на опаковката следва да бъде нанесена инструкция за ползуването му.


Чл. 18. Неприкосновеният запас от сухар и галета в спасителните лодки и плотове след изтичането на срока на годност се бракува и подменя и не се зачислява към корабната прехрана. Кондензираното мляко най-малко 5 дни преди изтичане срока на годност се подменя с ново, като старото се зачислява към прехраната на кораба.


Чл. 19. Неприкосновеният провизионен запас в спасителните лодки и плотове е предназначен за разходване само в случаите на напускане на кораба, когато е застрашен от неминуема гибел.


Чл. 20. (1) Неприкосновеният провизионен запас на кораба, както и този в спасителните лодки и плотове, се води на първична отчетност от домакина на кораба и на вторична отчетност- от втория помощник капитан в дневника за аварийно-спасителното имущество на кораба.
(2) Вписването на запасите става поотделно за всеки запас, като се оставя място за нанасяне на промените и подмените. При вписването задължително се нанасят следните данни:
1. наименование на опаковката;
2. количество;
3. дата на производство;
4. срок на годност - фабричен;
5. дата на получаването на кораба за съхранение.
(3) Всяка промяна по вид и количество на запаса или част от него се отразява в дневника, като се вписват причините за подмяната и данните на новия запас.
(4) При подмяна на запаса или част от него, който ще се зачислява към прехраната, задължително се вписва номерът на заповедта на капитана за зачисляването на запаса.
(5) Ако подмененият запас се бракува, вписва се номерът на протокола за бракуването му.


Чл. 21. (1) При ежемесечното подменяне на водния запас в случаите на чл. 16, ал. 1 задължително се извършва проба на годността на подменената вода за уточняване на максималния срок за съхраняване на водния запас в цистерните на лодките и плотовете.
(2) При подмяна на водния запас в дневника задължително се вписват пристанището, откъдето е взета водата, и данните на санитарно-хигиенния сертификат за годност.


Чл. 22. Капитанът на кораба е длъжен при съмнение по отношение доброкачествеността на намиращите се на кораба неприкосновени запаси от провизии и вода преди изтичане на срока им за годност да ги предявява за преглед от съответните пристанищни санитарни органи.


Чл. 23. Капитанът на пристанището е длъжен да забранява излизането на кораб в плаване, ако няма на борда му неприкосновените запаси в съответствие с наредбата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Всички разходи за неприкосновените запаси, свързани с прилагането на наредбата, са за сметка на корабопритежателя.


§ 2. По смисъла на наредбата употребените понятия имат следното значение:
1. кораби с неограничен район на плаване са тези, които плават по всички морета и океани;
2. кораби с ограничен район на плаване са тези, които плават в Черно, Азовско, Мраморно, Егейско, Адриатическо и Йонийско море северно от линията остров Кос - остров Китера - нос Спартивенто;
3. кораби за крайбрежно плаване са тези, които плават в териториалните и вътрешните води на НРБ.


§ 3. Наредбата се прилага за всички български кораби, с изключение на корабите от крайбрежно плаване.

Заключителни разпоредби


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 370, ал. 3 от Кодекса на търговското мореплаване във връзка с Международната конвенция за защита на човешкия живот по море - 1960/1974 г., отменя Наредбата за нормите неприкосновен запас от провизии за морските кораби от 1955 г. и влиза в сила от 1 юли 1981 г.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4


Енергетичен неприкосновен запас


  Количество от основния запас
по Наименоване на запаса летен зимен
ред   сезон сезон
    (1.IV до 31.Х) (1.ХI до 31.III)
1 2 3 4
1. Гориво 15% 25%
2. Масло 15" 25"
3. Котелна вода 15" 30"
       

Забележка. Количествата гориво, масло и котелна вода, които не могат да се изпомпят с обикновените корабни средства (мъртвите запаси), не се включват в неприкосновения запас.


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1

Корабен неприкосновен хранителен запас


№ по    
ред Наименование на запаса Норма за човек
    на ден
1 2 3
1. Консерви алтернативно  
  месни 300 г
  рибни 400 г
  месо-растителни 500 г
2. Сухар или галета 500 г
3. Масло краве 50 г
4. Захар 50 г
5. Чай 1 г
6. Сол 5 г
7. Витаминни концентрати 2 г
8. Коняк (по възможност медицински) 0,1 л
     


Приложение № 3 към чл. 12

Наименование на провизионните запаси в спасителните лодки и плотове (надувни и твърди) на кораба


Норма за един човек Наименование на Опаковка и раз-
по   запаса фасовка
ред     спасителна лодка спасителен плот
1 2 3 4 5
1. Мляко кондензирано туби или кутии общо за точки общо за точки
  подсладено въздухо-водоне- 1 и 2 5000 ки- 1 и 2 2500 ки-
    проницаеми локалории локалории
2. Сухар или галета полиетиленови    
  витаминизирани пакети възду-    
    хо-водонепро-    
    ницаеми    
3. Вода за пиене водонепрони-    
    цаем съд по 3 л по 1,5 л
         


Приложение № 4 към чл. 12

Снабдяване на колективните спасителни средства на кораба с провизионни запаси в зависимост от района на плаване


  Спасителни лодки и плотове за
по Наименование на районите на плаване на
ред припасите корабите
    неограничен район ограничен район
    на плаване на плаване
1 2 3 4
1. Хранителни запаси не по-малко от    
  5000 килокалории на всеки човек    
  за спасителните лодки, а за спа-    
  сителните плотове - по 2500 ки-    
  локалории на човек да да
2. Вода за пиене в спасителните лод-    
  ки по 3 л на всеки човек или по    
  2 л, ако на лодката има опресни-    
  тел със способност да опреснява    
  вода в количество по 1 л на човек    
  на 24 часа да да
3. Вода за пиене в спасителните плото-    
  ве по 1,5 л на всеки човек или по    
  1 л, ако на плота има опреснител    
  със способност да опреснява вода в    
  количество по 0,5 л на човек на    
  24 часа да да
       


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти