Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ЗА ТЪРСЕНЕ, ИЗКУПУВАНЕ, ОБРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МИНЕРАЛНИ ОБРАЗЦИ, ФОСИЛИ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА ЮВЕЛИРНИ, СУВЕНИРНИ И МУЗЕЙНИ НУЖДИ

Издадена от Министерството на металургията

Обн. ДВ. бр.9 от 31 Януари 1986г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Наредбата урежда взаимоотношенията на стопанските организации от системата на Министерството на металургията с други организации и физически лица във връзка с дейността по търсенето, изкупуването, обработката и реализацията на минерални образци, фосили (вкаменелости от животни и растения) и други минерални суровини с естетическа стойност (по-нататък за краткост "минерални образци") за ювелирни, сувенирни и музейни нужди.

Раздел II.
ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ И СЪБИРАНЕ

Чл. 2. (1) Стопанските организации за геоложки проучвания и добив на полезни изкопаеми наред със своята основна дейност организират търсене, проучване, добив и събиране на минерални образци на територията на добивните и геологопроучвателните обекти.
(2) Дейността по търсенето, добиването и събирането на минерални образци с търговска цел може да се осъществява и от специализирани организации на Министерството на металургията.
(3) Научноизследователският институт по полезни изкопаеми при Комитета по геология, Геологическият институт при Българската академия на науките (БАН), Институтът по приложна минералогия при БАН, Националният природонаучен музей, Учебно-научният музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми при Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ) и окръжните природонаучни музей в Пловдив и Кърджали могат чрез научните, научно-производствените си кадри и студенти да търсят, добиват и събират безвъзмездно минерални образци само за собствени научни и музейни нужди. Такава дейност те могат да осъществяват и на територията на геологопроучвателните и добивните обекти по ал. 1 и 2, когато извършват научноизследователска и учебна дейност в съответствие с утвърдените им планове.
(4) Събраните по ал. 3 минерални образци, които нямат музейна стойност, се предават на изкупуващите стопански организации от системата на Министерството на металургията по цени, определени по реда на чл. 7 и 8.


Чл. 3. Работниците и служителите от стопанските организации за геоложки проучвания и добив на полезни изкопаеми, посочени в ал. 1 и 2 на чл. 2, добили, събрали и предали на своите предприятия и организации минерални образци, получават не по-малко от 60 на сто от изкупната им цена, определена по чл. 7 и 8.


Чл. 4. (1) Забранява се на физически лица да събират минерални образци на територията на обектите, посочени в чл. 2, ал. 1 и 2.
(2) Добитите и събрани от физически лица минерални образци от други места задължително се предават на съответните организации на Министерството на металургията по цени, определени по чл. 7 и 8, а тези от тях с музейна стойност - на Националния природонаучен музей.

Раздел III.
ИЗКУПУВАНЕ, ОБРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ


Чл. 5. (1) Дейността по изкупуването, обработката и реализацията на минералните образци в страната и в чужбина се извършват от специализирани организации на Министерството на металургията.
(2) Минералните образци се изкупуват от физическите лица, научните и учебните заведения и от музеите по цени, утвърдени от министъра на металургията, на основата на оценки, направени от експертните групи на изкупуващите организации от системата на Министерството на металургията.


Чл. 6. (1) Институтите и музеите на Българската академия на науките, Софийският университет "Климент Охридски:, висшите учебни заведения и окръжните музеи в страната могат да купуват от организациите на Министерството на металургията минералните образци за музейни нужди по изкупни цени.
(2) Забранява се търговията с уникални минерални образци или такива с научна стойност. Те се предават безвъзмездно на Националния природонаучен музей със заповед на министъра на металургията.
(3) Конфискуваните от българските митници минерални образци с висока научна и естетическа стойност, потвърдена от междуведомствената комисия по чл. 7, се предават безвъзмездно на Националния природонаучен музей или по преценка на неговия директор - на учебно-научните музеи към висшите учебни заведения със заповед на министъра на финансите.


Чл. 7. Министърът на металургията назначава междуведомствена комисия с представители на министерството, Националния природонаучен музей, Геологическия институт при БАН, Учебно-научния музей по науките за Земята при Софийския университет, Учебно-научния музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми при ВМГИ и Института по приложна минералогия при БАН със следните задачи:
1. да определя уникалните минерални образци или такива с определена научна стойност;
2. да дава мнение за качеството и продажните цени на предлаганите за износ минерални образци;
3. да одобрява методика за определяне изкупните цени на събираните и предадени минерални образци, която е задължителна за експертните групи на изкупуващите организации.


Чл. 8. Продажните цени на минералните образци се предлагат от експертните групи на специализираните организации за търговия с минерални образци при Министерството на металургията и се утвърждават от министъра на металургията.


Чл. 9. Министерството на металургията съгласува с Министерството на финансите - Главното управление по цените, номенклатура на специфичната продукция, цените на която се утвърждават от министъра на металургията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 2 от Постановление № 10 на Министерския съвет от 1985 г. за подобряване на дейността по търсенето, добиването и изкупуването на благородни метали и минерални образци (ДВ, бр. 20 от 1985 г.).


§ 2. Наредбата е съгласувана с Министерството на народната просвета, Министерството на финансите и Българската академия на науките.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти