Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ДЕЙСТВАЩИ ОБЕКТИ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.51 от 6 Май 1998г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на временни норми за емисии (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти.

Чл. 2. Изискванията на тази наредба се отнасят до действащи обекти:
1. с производствени и горивни процеси, в които енергията, получена при горенето, се използва директно в процесите на производство;
2. с горивни процеси за производство на топло- и/или електроенергия, с изключение на обектите, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната;
3. за обезвреждане на битови, производствени и опасни отпадъци.


Чл. 3. По силата на тази наредба действащи обекти са всички обекти, въведени в експлоатация или получили решение по ОВОС към 1 юли 1998 г.


Чл. 4. За утвърждаване на временни норми собственикът на обекта съгласно приложение № 1 или упълномощено от него лице подават в МОСВ или в РИОСВ следните документи:
1. молба съгласно приложение № 2;
2. информация относно технологичната и екологичната характеристика на обекта, която съдържа:
а) данни за производствената дейност на обекта/подобекта - описание на технологичните процеси; вид, количество и качество на суровините и горивата съгласно БДС; максимален и реален капацитет в кг(т) годишно или максимален и реален капацитет в МВт/час; сезонно натоварване - %;
б) технологична блок-схема с баланс на газовите потоци, обеми, концентрации и схеми за включването им в комините;
в) схеми с местата на пробоотборните точки или на автоматичните измервателни прибори за емисиите на вредните вещества;
г) вид на пречиствателните съоръжения и степен на пречистване;
д) данни за качеството на атмосферния въздух в района на обекта от оторизирана лаборатория, в случаите когато в съответната РИОСВ липсва необходимата информация;
е) протоколи от измерените емисии на вредни вещества за последните три години от контролните органи и/или собствен мониторинг;
ж) план за собствен мониторинг;
3. становище от съответната РИОСВ, в случаите когато молбата се подава в МОСВ;
4. решение по ОВОС за действащ обект, в случаите когато такова е налице.


Чл. 5. (1) Компетентните органи по чл. 4 разглеждат изискуемите документи, като в случай на непълноти уведомяват собственика на обекта или упълномощеното лице в срок до 10 работни дни.
(2) Документацията се допълва в срок 20 работни дни от датата на уведомяването.


Чл. 6. Компетентните органи по чл. 4 издават заповед за провеждане на преговори между заинтересуваните страни в срок 20 работни дни след окомплектоване на документацията.


Чл. 7. В заповедта по чл. 6 се определят:
1. времето и мястото за провеждане на преговорите;
2. съставът на работната група, която е упълномощена да провежда преговорите.


Чл. 8. (1) Преговорите могат да продължат до 60 работни дни от датата на издаване на заповедта за провеждането им.
(2) Разходите по провеждането на преговорите са за сметка на собственика на обекта.


Чл. 9. (1) До 20 работни дни след приключване на преговорите се съставя протокол, който съдържа:
1. мотивирано предложение или отказ за утвърждаване на временни норми за емисии (концентрации) на вредни вещества и график за достигане на нормите за допустими емисии по години съгласно приложение № 3;
2. план за мониторинга, който ще провежда собственикът на обекта, по комини и вредни вещества;
3. периодичност на измерванията, методите и стандартите, по които те ще бъдат извършвани;
4. организиране на собствен мониторинг за качеството на атмосферния въздух в случаите по чл. 20, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от всички участници в преговорите.


Чл. 10. Когато компетентен орган за разглеждане на документацията е РИОСВ, документацията и протоколът се изпращат в срок 10 работни дни на министъра на околната среда и водите.


Чл. 11. Въз основа на представения протокол министърът на околната среда и водите със заповед утвърждава съответните временни норми.


Чл. 12. Компетентните органи провеждат контрол относно:
1. реализирането на плана за собствен мониторинг;
2. спазването на временните норми.


Чл. 13. Разходите по мониторинга, извършван от компетентните органи, се заплащат от собственика на обекта.


Чл. 14. При системно превишаване на временните норми, установено с измервания от компетентните органи съгласно чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, министърът на околната среда и водите ги отменя.


Чл. 15. При неспазване на временните норми собственикът на действащия обект заплаща имуществени санкции съгласно Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г.).


§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите.


Приложение № 1 към чл. 4

Обекти, на които се утвърждават временни норми


    Критерии за
    компетентност
  Ограни- Регионал- Минис-
Дейности чителен на инспек- терство
  критерий ция по окол- на окол-
    ната среда ната
    и водите среда
    (РИОСВ) и водите
1 2 3 4
1. Минно дело      
1.1. Проучване и до-      
бив на суров      
нефт и природен      
газ, битуминозни      
шисти и битуми-      
нозен пясък няма   всички
1.2. Добив, обогатя-      
ване и брикети-      
ране на въглища      
и торф няма   всички
1.3. Добив и обогатя-      
ване на метални      
руди няма   всички
1.4. Добив и обогатя-      
ване на уранови      
руди      
1.5. Добив и прера- няма   всички
ботка на нерудни      
минерални няма до 100 над 100
суровини   хил.т/год. хил.т/год.
1.6. Добив на азбест няма   всички
1.7. Добив и прера-      
ботка на сурови-      
ни за строител- няма до 200 над 200
ството   хил. т/год. хил.т/год.
2. Енергийно      
стопанство      2.1. Производство до 50   всички
на електроенер- МВт    
гия в ТЕЦ (терм.    
  мощ-    
  ност)    
2.2. Производство над 0,5    
само на топло- МВт    
енергия в ОЦ (терм. от 0,5 до над 200
  мощ- 200 МВт МВт
  ност)    
3. Черна металургия      
3.1. Производство на      
чугун и стомана няма   всички
3.2. Производство на      
тръби и друга      
първична обра-      
ботка на чугун и      
стомана (студено      
изтегляне, фор-      
моване и валду-      
ване); производ-      
ство на нисковъг-      
леродни сплави няма   всички
4. Цветна мета-      
лургия      
4.1. Производство      
на благородни и      
цветни метали и      
сплави няма   всички
4.2. Изтегляне, фор-      
моване и валцу-      
ване на изделия      
от цветни метали      
и сплави няма   всички
5. Леене на метали      
5.1. Производство на      
чугунени и стома- няма до 20 над 20
нени отливки   т/ден т/ден
5.2. Производство на      
отливки от леки      
и други цветни няма до 6 над 6
метали   т/ден т/ден6. Производство на      
фабрични метал-      
ни изделия и      
оборудване няма    
7. Производство на      
машини, оборуд-      
ване и домашни      
уреди няма    
8. Производство на:      
8.1. Електронни,      
електрически      
машини и      
апарати няма   всички
8.2. Акумулатори и      
батерии няма   всички
9. Производство на      
автомобили, ре-      
маркета, полуре-      
маркета, части и      
принадлежности      
към тях няма   всички
10. Производство на      
транспортни      
средства (без      
автомобили)      
10.1. Строителство и      
ремонт на кораби      
и други плавател-      
ни съдове няма   всички
10.2. Производство      
на локомотиви,      
мотриси и вагони няма   всички
10.3. Производство и      
ремонт на само-      
лети няма   всички
10.4. Производство      
на мотоциклети      
и велосипеди няма   всички
10.5. Обработване на      
метални повърх-      
ности, вкл. гал-      
ванизация няма   всички11. Производство на      
продукти от не-      
метални мине-      
рални суровини      
11.1. Производство      
на стъкло и из- над 30    
делия от стъкло хил. т/год.    
11.2. Производство      
на изделия от      
порцелан, фаянс      
и друг вид кера-      
мични матери-      
али, вкл. кера- над 100    
мични плочки хил. т/год.    
11.3. Производство      
на огнеупорни над 100    
изделия хил. т/год.    
11.4. Производство      
на тухли, кере-      
миди и др. стро-      
ителни изделия над 100    
от печена глина хил. т/год.    
11.5. Производство      
на цимент няма   всички
11.6. Производство      
на азбестоцимен-      
тови изделия няма   всички
11.7. Производство   до 50 над 50
на вар и гипс няма   хил. т хил. т
11.8. Производство на      
изделия от бетон, над 50    
гипс и цимент хил. т/год.    
11.9. Производство      
на асфалтови      
смеси няма      
12. Производство      
на рафинирани      
нефтопродукти      
и кокс      12.1. Производство      
на рафинирани      
нефтопродукти няма   всички
12.2. Производство      
на кокс и про-      
дукти на коксу-      
ването няма   всички
13. Производство      
на химикали,      
химически про-      
дукти, синтетич-      
ни и изкуствени      
влакна      
13.1. Производство      
на основни хими-      
чески вещества няма   всички
13.2. Производство      
на пестициди и      
други агрохими-      
кали, вкл. фор-      
мулация на пес-      
тициди няма   всички
13.3. Производство на      
бои, лакове и по-      
добни продукти,      
печатарско мас- няма до 200 над 200
тило и китове   т/год. т/год.
13.4. Производство      
на основни фар-      
мацевтични      
продукти и      
лекарствени      
средства няма   всички
13.5. Производство на      
миещии перил-      
ни средства, по-      
чистващи и по-      
лиращи препара-      
ти, парфюми,      
козметични сред-      
ства и тоалетни      
продукти няма    13.6. Производство      
на други хими-      
чески продукти няма    
- експлозиви      
- лепила и      
желатин      
- етерични масла      
- фотографски      
химически      
материали      
- други      
13.7. Производство      
на изкуствени      
и синтетични      
влакна няма   всички
14. Производство      
на хранителни      
продукти      
14.1. Производство, над 5    
преработка и т/ден    
консервиране на готова    
месо и месни продук-    
продукти ция    
14.2. Преработка и над 1    
консервиране на т/ден    
риба и рибни готова    
продукти продук-    
  ция    
14.3. Преработка и над 5    
консервиране на хил. т/год.    
плодове и зелен- готова    
чуци продук-    
  ция    
14.4. Производство над 5    
на растителни т/ден    
и животински готова    
масла и мазнини, продук-    
в т.ч. рафиниране ция    
14.5. Производство на над 5    
млечни продукти т/ден    
  готова    
  продук-    
  ция    14.6. Производство на над 100    
зърнени и мелни- т/ден    
чарски продукти, готова    
нишестета и ни- продук-    
шестени продукти ция    
14.7. Производство на над 1    
храни за животни т/ден    
  готова    
  продук-    
  ция    
14.8. Производство      
на захар няма   всички
14.9. Производство на над 2    
шоколадови и т/ден    
захарни изделия готова    
  продук-    
  ция    
14.10. Производство      
на хлебна мая няма   всички
14.11. Производство над 2    
на други храни- т/ден    
телни продукти готова    
  продук-    
  ция    
15. Производство      
на напитки      
15.1. Производство над 2    
на спирт и алко- т/ден    
холни напитки готова    
  продук-    
  ция    
15.2. Производство      
на бира и малц няма    
16. Производство      
на тютюневи      
изделия няма    
17. Производство      
на текстил и      
трикотаж няма    
18. Обработка      
на кожи няма    19. Импрегниране      
на дървен      
материал няма    
20. Производство      
на фурнир,      
шперплат и дър-      
весни плоскости няма    
21. Производство над 1000    
на мебели куб.м/год.    
  използван    
  материал    
22. Производство      
на целулоза,      
хартия и картон няма   всички
23. Производство на      
каучукови изде-      
лия, вкл. регене-      
риране на гуми няма    
24. Производство на      
пластмасови из-      
делия, вкл. реци-      
клиране няма    
25. Инфраструктура      
25.1. Надземно скла- над 10 от 10 хил. над 100
диране на при- хил. куб. м до 100 хил. куб. м
роден газ   хил. куб. м  
25.2. Надземно скла- нефто-    
диране на нефт, продук-    
нефтопродукти ти над    
и химикали 1000 куб. м;    
  химика-    
  ли над    
  500 кум. м    
25.3. Подземно скла-      
диране на приро- повече    
ден газ и др. га- от 3 еди-    
зове, вкл. и га- нични    
зостанции колонки    
25.4. Подземно скла-      
диране на нефто- повече    
продукти и хи- от 3 еди-    
микали, вкл. и нични    
бензиностанции колонки    25.5. Претоварване      
на опасни товари няма   всички
26. Третиране на      
отпадъци      
26.1. Обезвреждане      
на опасни от-      
падъци няма   всички
26.2. Обезвреждане няма до 1000 над 1000
на битови и   кг/час или кг/час или
производствени   до 1,5 над 1,5
отпадъци   хил. т/год. хил. т/год.
27. Други      
27.1. Екарисажи няма    

Забележка. За всички дейности, за които изрично не е посочено Министерството на околната среда и водите, компетентен орган за предлагане на временни норми е съответната регионална инспекция по околната среда и водите. Тълкуване за компетентност по неуказани дейности се извършва от МОСВ.


Приложение № 2 към чл. 4, т. 1


  До
  Министерството
  на околната среда
  и водите
МОЛБА
 
за въвеждане на временни норми за емисии
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните вредни вещества)
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух на обект (предприятие):.....................................................................................................................................................
Вносител на молбата
Име.....................................................................................................................................................................................
Адрес.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Телефонен номер..............................................................................................................................................................................
Номер на факс.............................................................................................................................................................................
Собственост на............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Мотиви:................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(кратко описание на мотивите)

Отделните замърсители се описват в табл. 1, 2 и 3, като се спазва последователността на подобектите и комините в тях, въз основа на данните от технико-екологическата характеристика на обекта:


Таблица 1

Данни за емисиите на замърсители от обекта/подобекта


Обект/ Комин/ Вид на Норма за Измерена Емисионна Предлагана Краен срок за
подобект комини замърсителя доп. емисия, емисия, норма на ЕС, временна достигане на
    mg/N куб. м mg/N куб. м mg/N куб. м емисионна нормата за
            норма, допустима
            mg/N куб. м емисия-
              година
1 2 3 4 5 6 7 8
   
1....................................................
         
   
2....................................................
         

Забележка. За всеки обект (подобект) се описват всички комини, преди да се премине към следващия.


Таблица 2

График на дейностите за достигане на нормите за допустими емисии (НДЕ)


Обект/ Комин Вид на Какво ще се Стойностна Срокове за
подобект замърсителя върши за оценка на необхо- завършване
      достигане на НДЕ димите разходи за  
        достигане на НДЕ  
1 2 3 4 5 6


Таблица 3

График за достигане на нормите за допустими емисии


Обект/подобект) Комин № Вид на Година/
    замърсителя норма (mg/N куб. м)
      1 11 III IV V
1 2 3 4 5 6 7 8
               
Прилагам следните документи:  
 
Вносител на молбата:...........................................................................................................................
 
(длъжност, подпис и печат) .................................................................................................................


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 1

Временни норми за допустими емисии (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух


Наименование Комин № Емисии (концентрации) на вредни вещества в mg/куб. м
  на обекта (височина в метри)/ прах SO2 NOx CO други (органични вещества,
    график по години нетоксичен       прахообразни неорганични в-ва,
              неорганични пари и газове)
1 2 3 4 5 6 7 8


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти