Logo Понеделник, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ

Приет с ПМС № 168 от 16.08.1999 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 24 Август 1999г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.73 от 21 Август 2001г., изм. ДВ. бр.38 от 12 Април 2002г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) С правилника се уреждат условията и редът за ползване правото на ветераните от войните на:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) лекарствени продукти;
1а. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
2. отдих и лечение;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) пътуване по железопътния, градския трамваен и тролейбусен транспорт, метрото и по автомобилния транспорт по утвърдените транспортни схеми;
4. социални услуги от системата на социалното подпомагане;
5. столовете за обществено хранене;
6. добавки към пенсията;
7. предоставяне на клубове за общественополезна патриотична дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) На наследниците на починали ветерани от войните се предоставя еднократна целева помощ за погребение при смърт.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2001 г.) Ветерани от войните са лицата, които като военнослужещи и доброволци са взели непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България.
(2) Ветерани от войните са и лицата, които като военнослужещи са взели непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава, в състава на поделенията на противовъздушната отбрана и военноморските сили.


Чл. 3. (1) Държавата и обществото са длъжни да полагат особени грижи за защита на моралните и социалните интереси, престижа и достойнството на ветераните от войните.
(2) При национални чествания и бележити годишнини държавните органи включват сред почетните гости представители на ветераните от войните.

Глава втора.
КАЧЕСТВО "ВЕТЕРАН ОТ ВОЙНИТЕ"


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Качеството "ветеран от войните" се установява с удостоверение съгласно приложение № 1, а качеството "награден с Орден за храброст" - с удостоверение съгласно приложение № 2. Удостоверенията се издават от Държавна агенция "Архиви" и са безсрочни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Удостоверенията по ал. 1 се издават въз основа на заявление на заинтересуваното лице, подадено до председателя на Държавна агенция "Архиви".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Заявлението за издаване на удостоверенията по ал. 1 съдържа:
1. името, презимето и фамилията на молителя;
2. единния граждански номер (ЕГН);
3. адреса, на който да се изпрати удостоверението;
4. копие от първа страница на удостоверението за "ветеран от войните" - само за притежателите на такова удостоверение;
5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) наименованието на войсковата част, в която е служил заявителят - за лицата, които до влизането в сила на Закона за ветераните от войните не са имали качеството "ветеран от войните".
(4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лицата, на които е отказано издаването на удостоверение "ветеран от войните" по реда на ал. 1 - 3, могат да установяват фактите и обстоятелствата по чл. 2 със заявление-декларация с нотариална заверка на подписа съгласно приложение № 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За доказване на фактите и обстоятелствата в заявление-декларацията лицата по ал. 4 могат да прилагат уволнителен билет, лична карта, билет за отпуск, открити листове, командировъчни, медицински свидетелства и други документи, издадени от българските държавни институции, както и декларации от други участници във войните с нотариална заверка на подписа.

Глава трета.
ПРАВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Ветераните от войните имат право на лекарствени продукти и на дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по списък, утвърден от министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Средствата за лекарствени продукти и за дентална помощ по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика.
(3) Лекарствените продукти се отпускат от всички аптеки в страната по рецепта на лекаря или на лекаря по дентална медицина по чл. 4 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.), след представяне на паспорт (лична карта) и удостоверението за "ветеран от войните", издадено от Държавна агенция "Архиви".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Списъкът с лекарствените продукти и на денталната помощ по ал. 1 се актуализира при необходимост.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Редът за предписване, отпускане и контрол на лекарствените продукти и на денталната помощ по ал. 1 се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и министъра на отбраната.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Ветераните от войните имат право на медицинска помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и списък, утвърдени от министъра на здравеопазването.
(2) Редът и списъкът, по които ветераните получават медицинската помощ по ал. 1, се определят ежегодно с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
(3) Медицинската помощ по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Глава четвърта.
ОТДИХ И ЛЕЧЕНИЕ


Чл. 6. (1) Ветераните от войните имат право на отдих и лечение веднъж годишно в санаториумите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт и на общините.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Средствата за покриване стойността на храната, нощувките и лечението се осигуряват ежегодно от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, към които са санаториумите - бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, и които осъществяват пряк контрол върху свързани с тях лица - търговски дружества и държавни предприятия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Необходимите средства по ал. 2 се предоставят от Министерството на финансите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити на основание на изготвени разчети за действително извършени разходи.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Правото на отдих и лечение в санаториумите по ал. 1 се ползва след издаване на талон-направление от личния лекар.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) При настаняване в съответния санаториум по ал. 1 ветераните представят паспорт (лична карта), удостоверение за "ветеран от войните" и талон-направление от личния лекар.


Чл. 7. (1) Ветераните от войните имат право да ползват почивната база на Министерството на отбраната по ред, определен от министъра на отбраната.
(2) Ветераните от войните имат право на 5 на сто от картите за почивка във военнопочивните домове през неактивния сезон.
(3) При ползване на картите за почивка във военнопочивната база ветераните от войните заплащат 25 на сто от стойността за храна и нощувка, а останалите 75 на сто са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

Глава пета.
ПЪТУВАНЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ И ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ


Чл. 8. (1) Ветераните от войните имат право на безплатно пътуване по железопътния транспорт в страната, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) на неограничен брой пътувания в границите на областта, в която са регистрирани с постоянен адрес;
2. на пътуване веднъж годишно в страната, а носителите на "Орден за храброст" - 3 пъти - отиване и връщане, по свободно избран маршрут.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Пътуванията в границите на областта, в която ветераните от войните са регистрирани с постоянен адрес, се извършват срещу специално издадена от "БДЖ" - ЕАД, карта за безплатно пътуване на ветеран от войните, която съдържа данни за името на ползвателя, единния граждански номер, номерата на удостоверенията, издадени от Държавна агенция "Архиви", и наименованието на областта по постоянен адрес на лицето. Картата е без снимка и се уважава след представяне на паспорт (лична карта) и на удостоверенията по чл. 4, ал. 1.
(3) Пътуванията в страната се извършват срещу издаден кредитен бланков билет за безплатно пътуване, в който се вписват началната и крайната гара и номерата на удостоверенията на съответния ветеран от войната. В удостоверенията по чл. 4, ал. 1 се вписват датата, маршрутът на пътуване и номерът на бланковия билет.


Чл. 9. (1) Ветераните от войните имат право на безплатно пътуване веднъж в годината, а носителите на "Орден за храброст" - 3 пъти, по водния транспорт в страната - за отиване и връщане по свободно избран от тях маршрут.
(2) Пътуването по водния транспорт се извършва с бланков билет, издаден след представянето на паспорт (лична карта) и на удостоверенията по чл. 4, ал. 1.
(3) В удостоверенията се вписват датата, серията и номерът на бланковия билет, началният и крайният пункт на пътуването, а в бланковия билет - номерата на удостоверенията по чл. 4, ал. 1.


Чл. 10. Компенсирането на безплатните пътувания на ветераните от войните се извършва със средства от републиканския бюджет по ред, определен с наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта.

Глава шеста.
ПЪТУВАНЕ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Ветераните от войните имат право на безплатно пътуване по автомобилния транспорт в страната по утвърдените транспортни схеми, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) на неограничен брой пътувания с автомобилния транспорт в границите на областта, в която са регистрирани с постоянен адрес;
2. на пътуване веднъж в годината с автомобилен транспорт по релации, в които няма железница, а за носителите на "Орден за храброст" - 3 пъти, по свободно избран маршрут - отиване и връщане;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) на неограничен брой пътувания по градския трамваен и тролейбусен транспорт, метрото и по автомобилния транспорт на основните градски линии във всички градове в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Предоставеното право на ветераните от войните за междуселищни пътувания в границите на областта, в която са регистрирани с постоянен адрес, се отнася за автобусните линии на територията на областта съгласно утвърдените транспортни схеми на обществения автомобилен транспорт.
(3) При сключването на договори между общинската администрация и превозвачите от частния автомобилен транспорт задължително се включват клаузи, даващи право на ветераните от войните да ползват и частния автотранспорт при условията на ползване на държавния и общинския транспорт.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Пътуването на ветераните от войните в границата на областта, в която са регистрирани с постоянен адрес, и в градския трамваен и тролейбусен транспорт, метрото и по автомобилния транспорт в страната се извършва срещу издадена абонаментна карта за безплатно пътуване по автомобилния транспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Абонаментната карта се издава по образец, утвърден от министъра на транспорта, срещу представено от лицето удостоверение за "ветеран от войните". Картата е поименна, със снимка на лицето, и на нея се отбелязва областта, за която важи, както и наименованието на общината по постоянен адрес на лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Абонаментната карта се издава от определен от общината превозвач, който осъществява транспортното обслужване на населението в общината по постоянен адрес на ветерана. Когато транспортното обслужване се извършва от няколко превозвача, абонаментната карта се издава от този превозвач, който има преобладаващ дял в общия обем на превозите.
(4) Абонаментната карта се издава за 1 календарна година.
(5) Изгубена или унищожена абонаментна карта може да се замени еднократно през годината с дубликат.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) При промяна на постоянния адрес в друга област нова абонаментна карта може да бъде издадена след връщане на старата.


Чл. 13. Превозвачът води специален регистър за издадените карти, съдържащ трите имена на лицето, номера на удостоверението за "ветеран от войните", датата и номера на издадената карта и подпис на лицето.


Чл. 14. Компенсирането на безплатните пътувания на ветераните от войните се извършва със средства от републиканския бюджет, предоставяни чрез общините. Тези средства ежегодно се разпределят между общините в зависимост от категорията им съразмерно на броя на ветераните от войните по списък, утвърден от министъра на финансите и министъра на транспорта.


Чл. 15. Компенсационните суми се предоставят на транспортните дружества по ред, установен в наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта.

Глава седма.
ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) (1) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на домашния социален патронаж и на настаняването в домове за възрастни хора с увреждания и в домове за стари хора след представяне на удостоверение за "ветеран от войните" при условията и по реда, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г. и бр. 101 от 2007 г.).
(2) При ползване на услугите на домашния социален патронаж, при настаняване в домове за възрастни хора с увреждания или в домове за стари хора ветераните от войните заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия или от сбора от пенсиите си без добавките, изплащани към тях. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.)

Глава осма.
ПОЛЗВАНЕ НА СТОЛОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ


Чл. 18. (1) Ветераните от войните могат да ползват столовете за обществено хранене на въоръжените сили, на държавните и общинските ведомства и учреждения при условията на работещите в тях работници и служители.
(2) За осигуряването на свободен достъп до столовете за обществено хранене вместо пропуск ветераните от войните показват удостоверението си за ветеран от войните.

Глава девета.
ПРАВО НА ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИЯТА


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Ветераните от войните получават към пенсията си месечна добавка в размер на социалната пенсия за старост.
(2) На ветераните от Отечествената война с първа, втора и трета група инвалидност, които получават военноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука, освен добавката по ал. 1 се изплаща и месечна добавка в размер 50 на сто от социалната пенсия по Указ № 1611 от 1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г.


Чл. 20. (1) Лицата, придобили качеството на ветерани от войните след влизането в сила на Закона за ветераните от войните, подават молба с необходимите документи до териториалното поделение на Националния осигурителен институт за изплащане на съответните добавки по чл. 19 към пенсията им.
(2) Добавките се изплащат от датата на пораждане на правото, ако молбата с необходимите документи е постъпила в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едногодишен срок от тази дата.
(3) Когато молбата с необходимите документи е постъпила в териториалното поделение на Националния осигурителен институт след изтичане на едногодишния срок от пораждане на правото, съответните добавки се изплащат от датата на завеждане на молбата.

Глава десета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЛУБОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ПАТРИОТИЧНА ДЕЙНОСТ


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., в сила от 08.04.2008 г.) Министерството на отбраната и общините предоставят на ветераните от войните за безвъзмездно ползване клубове и създават други условия за осъществяване на тяхната общественополезна и патриотична дейност.
(2) Предоставянето на клубовете се урежда от Министерството на отбраната или от кметовете на общините, от една страна, и от централните или регионалните звена на Съюза на ветераните от войните, от друга страна.

Глава единадесета.
ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ НА ВЕТЕРАН ОТ ВОЙНИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) При смърт на ветеран от войната по чл. 4, ал. 1 наследниците му имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер 500 лв.
(2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет и се изплаща от Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика по последния адрес на починалия.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Месечната добавка към военноинвалидна пенсия или към пенсия за трудова злополука" по смисъла на правилника е добавката, която се изплаща на ветераните от Отечествената война, получаващи военноинвалидна пенсия или пенсия за трудова злополука за страдания, придобити във връзка с участието им в Отечествената война 1944 - 1945 г.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за ветераните от войните (ДВ, бр. 152 от 1998 г.)


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2002 г.) Абонаментните карти за безплатно пътуване на ветераните от войните за област София важат и за Софийска област.


§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2000 г.) Издадените удостоверения за "ветерани от войните" на лицата по чл. 2 до влизането в сила на Закона за ветераните от войните са валидни до подменянето им с нови до 30 юни 2000 г.
(2) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6288 на ВАС - ДВ, бр. 73 от 2001 г.)


§ 5. Лицата, които притежават удостоверения за "ветерани от войните", издадени преди влизането в сила на Закона за ветераните от войните, и са получили отказ за издаване на удостоверението по чл. 3, ал. 2 от този закон, могат да обжалват отказа по реда на Закона за административното производство.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 17.11.2015 г.) Министерството на отбраната осигурява за сметка на бюджета за 2015 г. необходимите финансови средства за отпечатване на удостоверенията по чл. 3, ал. 2 от Закона за ветераните от войните от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 6. В Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 38 от 2002 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде в текста думите "Главното управление на архивите при Министерския съвет" се заменят с "Държавна агенция "Архиви".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 27 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2008 Г.)

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 11 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

БЛАНКА

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Държавна агенция "Архиви"

УДОСТОВЕРЕНИЕ


УДОСТОВЕРЕНИЕ

СЕРИЯ ………. № ………..

Държавният военноисторически архив - Велико Търново, удостоверява, че лицето

........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................

е взело участие в бойни действия по време на война.

Справка: Ф. ……………………………, оп................................,

а.е. ……………………………………………, л. .......................

Директор
на Държавния военноисторически архив

................. Дата ……………… ……………………. г.

2

Попълва се от притежателя

Лична карта (паспорт) ...................................................................

№ ……………………………………,

издаден от .......................................................................................

на ....................................................................................................

Единен граждански № ................................................................. ,

живущ гр. (с.) ...............................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Подпис на притежателя на

удостоверението:

3

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Отразяване на данни от санаториално и

курортно лечение

 

Година

Място

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Отразяване на данни от санаториално и

курортно лечение

 

Година

Място

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Удостоверението е издадено

на основание на Закона за

ветераните от войните

(обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г. и бр. 98 от 2011 г.)

Удостоверението важи

при представяне на

лична карта (паспорт)

10
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

БЛАНКА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Държавна агенция "Архиви"

НАГРАДЕН С ОРДЕН ЗА

ХРАБРОСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ


УДОСТОВЕРЕНИЕ

СЕРИЯ ………. № ………..

Държавният военноисторически архив - Велико Търново, удостоверява, че лицето

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

е наградено с орден за храброст

Справка: Ф. …………………………, оп. .......................................,

а.е. ..........................., л. .....................................................................

Директор

на Държавния военноисторически архив

.................. Дата……………… ……………………. г.

2

Попълва се от притежателя

Лична карта (паспорт) ........................................................................

№ ....................................,

издаден от ...........................................................................................

на .........................................................................................................

Единен граждански № .......................................................................,

живущ гр. (с.) ....................................................................................
.............................................................................................................

Подпис на притежателя на

удостоверението:

3

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Записване на издадените билети за

пътуване по железопътния

(автомобилния) транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От гара

До гара и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Записване на издадените билети за

пътуване по водния транспорт

 

Година

Ден, месец

Билет №

От пристанище

До пристанище и обратно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Отразяване на данни от санаториално и

курортно лечение

 

Година

Място

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Отразяване на данни от санаториално и

курортно лечение

 

Година

Място

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Удостоверението е издадено

на основание на Закона за

ветераните от войните

(обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007 г. и бр. 98 от 2011 г.)

Удостоверението важи

при представяне на

лична карта (паспорт)Приложение № 3 към чл. 4, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)


  ДО
  ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
  "ДЪРЖАВЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ"
  ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
З А Я В Л Е Н И Е - Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
Долуподписаният .......................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена по паспорт или лична карта и имената,
...................................................................,
под които се е водило лицето като военнослужещ и доброволец)
роден(а) на .................... в гр. (с.) ......................,

(дата, месец и година)

област .............., притежаващ личен паспорт серия.............,
№ ................., издаден на .............. от ............ МВР,
гр. ..............................................................,
или лична карта № ............., живеещ в гр. (с.) ...............,
област ............., ул. ........... № ....., блок № ............,
вх. ........, ет. ........, ап. ........, телефон .................,
ЕГН .............................., удостоверявам с подписа си, че
съм взел непосредствено участие в бойни действия като военнослужещпо време на война, водена от българската държава, в състава на.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(полк, дружина, рота, склад, база, работилница,
болница и др.)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(в свободна форма се описва подробно мястото
на мобилизирането,
........................................................................................................................................................................................................................................................................
демобилизирането, фамилните имена на командирите,
данни за раняване
........................................................................................................................................................................................................................................................................
и лекуване и други такива)
Заедно с мен в частта бяха и .........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена на други участници,
с които молителят е участвал в бойните действия,
........................................................................................................................................................................................................................................................................
както и откъде са)

Към настоящото заявление-декларация прилагам:

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Моля на основание на Закона за ветераните от войните и Правил-

ника за прилагане на Закона за ветераните от войните да ми се изда-
де удостоверение "ветеран от войните".

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата молба-деклара-

ция нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
на Република България.
   
Дата: .................................................................................................................................
Декларатор:
  (подпис на лицето)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти