Logo Събота, 13 Август


Държавен вестник, бр. 65 от 12.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 43 от 28 юли 2022 г. за реда и условията за определяне и изплащане на максимална дневна сума при спиране на изпълнението на задължения по отговарящи на условията влогове

Наредба № 44 от 28 юли 2022 г. за условията и реда за избор на независими оценители по чл. 55а от закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Указ № 231 от 04.08.2022 г. за назначаване на божидара николова сърчаджиева - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република суринам със седалище в гр. бразилия, федеративна република бразилия

Указ № 230 от 04.08.2022 г. за освобождаване на валери иванов йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република суринам

Указ № 229 от 04.08.2022 г. за назначаване на божидара николова сърчаджиева - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република еквадор със седалище в гр. бразилия, федеративна република бразилия

Указ № 228 от 04.08.2022 г. за освобождаване на валери иванов йотов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република еквадор

Указ № 227 от 04.08.2022 г. за награждаване на г-жа андреа вике - извънреден и пълномощен посланик на република австрия в република България, с орден "мадарски конник" първа степен

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (дв, бр. 66 от 2016 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)

Меморандум за разбирателство между агенцията за ядрено регулиране на република България и ядрения регулаторен орган на република турция за сътрудничество и обмен на информация в областта на ядрената безопасност и сигурност като основа за водене на преговори(одобрен с решение № 326 от 20 май 2022 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 26.07.2022 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори (дв, бр. 55 от 2022 г.)

Наредба за изменение на наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (дв, бр. 109 от 1997 г.)
Променени актове

Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

Наредба № 1 от 12 юли 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Отменени актове
Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

Мобилно приложение

© Lex.bg     Контакти