Logo Понеделник, 22 Юли

Държавен вестник, бр. 57 от 19.VIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 179 от 15 юли 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Наредба № 3 от 10 юли 2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

Указ № 165 от 15.07.2019 г. за освобождаване на бригаден генерал маргарит тенев михайлов от длъжността директор на дирекция "операции и подготовка", считано от 1 август 2019 г.

Указ № 166 от 15.07.2019 г. за награждаване на атанас иванов големеев с орден "стара планина" първа степен

Указ № 167 от 16.07.2019 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение на закона за държавния бюджет на република България за 2019 г., приет от 44-то народно събрание на 4 юли 2019 г. и мотивите към указа

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с природен газ (дв, бр. 59 от 2015 г.)

Правила за изменение и допълнение на правилата за балансиране на пазара на природен газ (дв, бр. 99 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.;)

Решение по отчета за дейността на българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2018 г.
Променени актове

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Устройствен правилник на областните администрации

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Правила за търговия с природен газ

Правила за балансиране на пазара на природен газ

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Отменени актове

Наредба № н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти