Logo Понеделник, 13 Юли


Държавен вестник, бр. 61 от 10.VIIОфициален раздел


Нови актове

Указ № 127 от 01.07.2020 г. за награждаване на ст.н.с. д-р александър данаилов скордев с медал "за заслуга"

Наредба № 16 от 18 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "фризьор"

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията (дв, бр. 32 от 2013 г.)

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от народното събрание

Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от народното събрание

Наредба за отменяне на наредба № 63 за прилагане на указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица (дв, бр. 19 от 1975 г.)

Правилник за допълнение на правилника за дейността на съвета по гражданството при министерството на правосъдието (дв, бр. 19 от 1999 г.)
Променени актове

Правилник за дейността на съвета по гражданството при министерството на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)

Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (загл. доп. - дв, бр. 82 от 2007 г., изм. - дв, бр. 63 от 2016 г.)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
Отменени актове

Наредба № 9 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "фризьор"

Наредба № 63 за прилагане на указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти