Logo Понеделник, 18 Ноември

Държавен вестник, бр. 90 от 15.XIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 24 от 5 ноември 2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

Указ № 252 от 06.11.2019 г. за награждаване на архимандрит амвросий - игумен на манастир "свети великомъченик георги зограф" в света гора, с орден "стара планина" първа степен

Наредба за допълнение на наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (дв, бр. 21 от 2009 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане (дв, бр. 26 от 2019 г.)

Изменения към анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (приети с резолюция MEPC.116(51) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 1 април 2004 г. в сила за република България от 1 август 2005 г.)

Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

Решение № 406 от 31 октомври 2019 г. за актуализиране на списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Решение № 1670-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на десислав петров тасков за народен представител в трети изборен район - варненски, в 44-то народно събрание

Решение № 1671-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на евдокия славчова асенова за народен представител в четиринадесети изборен район - пернишки, в 44-то народно събрание

Решение № 1672-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на мартин стефанов обрешков за народен представител в осемнадесети изборен район - разградски, в 44-то народно събрание

Решение № 1673-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на добрин ненов данев за народен представител в деветнадесети изборен район - русенски, в 44-то народно събрание

Решение № 1674-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на полина александрова шишкова за народен представител от тринадесети изборен район - пазарджишки, в 44-то народно събрание

Решение № 1675-нс от 11 ноември 2019 г. относно обявяване на данка евстатиева зидарова-люртова за народен представител в седемнадесети изборен район - пловдивски, в 44-то народно събрание
Променени актове

Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973

Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (загл. доп. - дв, бр. 84 от 2019 г.)

Наредба № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Наредба № 20 от 10 май 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (загл. изм. - дв, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - дв, бр. 37 от 2013 г.)
Отменени актове

Наредба № 3 от 30 май 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

Решение № 560 от 21 декември 2018 г. за приемане на списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти