Logo Неделя, 20 Юни


Държавен вестник, бр. 51 от 18.VIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 11 от 7 юни 2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях

Указ № 154 от 10.06.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство дянково, община разград, област разград, на 3 октомври 2021 г.

Указ № 157 от 17.06.2021 г. за освобождаване на атанас ангелов атанасов от длъжността председател на държавна агенция "разузнаване"

Указ № 158 от 17.06.2021 г. за назначаване на антоан любомиров гечев за председател на държавна агенция "разузнаване"

Правилник за устройството и дейността на центъра за професионално обучение при главна дирекция "пожарна безопасност и защита на населението" в министерството на вътрешните работи

Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Наредба за отменяне на наредба № 1 от 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на държавната комисия по хазарта и националната агенция за приходите (дв, бр. 22 от 2013 г.)
Променени актовеОтменени актове

Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на държавната комисия по хазарта и националната агенция за приходите (загл. изм. и доп. - дв, бр. 43 от 2014 г.)

Наредба № 6 от 28 март 2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти