Logo Сряда, 21 Февруари

Държавен вестник, бр. 16 от 20.IIОфициален раздел


Нови актове

Закон за европейската заповед за разследване

Наредба за радиационна защита

Постановление № 20 от 14 февруари 2018 г. за приемане на наредба за радиационна защита

Постановление № 21 от 15 февруари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.

Постановление № 22 от 15 февруари 2018 г. за изменение на наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (дв, бр. 80 от 2009 г.)

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи

Указ № 36 от 15.02.2018 г. за обнародване на закона за европейската заповед за разследване

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (дв, бр. 60 от 2017 г.)

Поправка

Наредба за изменение на наредба № 16 от 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели (дв, бр. 8 от 1999 г.)
Променени актове

Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване (дв, бр. 110 от 1999 г.)

Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество (загл. изм. - дв, бр. 16 от 2018 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Закон за кредитните институции

Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от закона за министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
Отменени актове

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Постановление № 200 от 4 август 2004 г. за приемане на наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения

Наредба за основните норми за радиационна защита

Правилник за устройството и дейността на института по психология на министерството на вътрешните работи от 2016 г.

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти