Logo Понеделник, 23 Октомври

Държавен вестник, бр. 84 от 20.XОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 223 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.

Постановление № 226 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г. за националното съфинансиране за периода 2015 - 2017 г. по проекти, финансирани по механизма за свързване на европа, сектор "транспорт"

Постановление № 224 от 13 октомври 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Постановление № 225 от 13 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, приет с постановление № 131 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 58 от 2003 г.)

Указ № 201 от 12.10.2017 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство средище, община кайнарджа, област силистра

Указ № 204 от 19.10.2017 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства

Решение № 612 от 16 октомври 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от закона за подземните богатства - твърди горива - нефтошисти, от находище "боров дол", разположено в землището на с. боров дол, община твърдица, област сливен, на "мин инвест" - еоод, с. боров дол

Наредба № 2 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"

Постановление № 227 от 16 октомври 2017 г. за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове на министерския съвет

Решение № 607 от 13 октомври 2017 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "несебър-юг", община несебър, област бургас

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората с увреждания (дв, бр. 65 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (еио) № 2847/93, (ео) № 1936/2001 и (ео) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ео) № 1093/94 и (ео) № 1447/1999 (дв, бр. 21 от 2013 г.)

Наредба за изменение на наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (дв, бр. 100 от 2014 г.)

Постановление № 222 от 13 октомври 2017 г. за изменение на постановление № 14 на министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2017 г. (дв, бр. 8 от 2017 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства (дв, бр. 95 от 1997 г.)

Споразумение между правителството на република България и правителството на черна гора за сътрудничество в областта на туризма (утвърдено с решение № 1057 от 14 декември 2016 г. на министерския съвет. в сила от 8 октомври 2017 г.)
Променени актове

Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Постановление № 14 от 19 януари 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г. (загл. изм. - дв, бр. 84 от 2017 г., в сила от 20.10.2017 г.)

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Постановление № 153 от 28 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.

Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от закона за интеграция на хората с увреждания (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., загл. изм. - дв, бр. 54 от 2014 г.)

Наредба № 3 от 19 февруари 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на регламент (ео) № 1005/2008 на съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (еио) № 2847/93, (ео) № 1936/2001 и (ео) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ео) № 1093/94 и (ео) № 1447/1999

Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата

Закон за специалните разузнавателни средства
Отменени актове

Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Наредба № 9 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ортопедия и травматология"

Спогодба между правителството на република България и съюзното правителство на съюзна република югославия за сътрудничество в областта на туризма

Неофициален раздел


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти