Търсене на Правилници

Правилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Правилник за устройството, дейността и структурата на медицинския институт на министерството на вътрешните работи

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за книгата

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за музика и танц

Правилник за устройството, задачите и дейността на националния център за театър

Правилник за устройството, организацията и дейността на национален център за отдих, възстановяване и спорт

Правилник за устройството, организацията и дейността на националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията и дейността на учебен център

Правилник за устройството, организацията и дейността на централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към министерския съвет

Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Правилник за устройството, функциите и дейността на дп "ръководство на въздушното движение"

Правилник за устройството, функциите и дейността на държавно предприятие "пристанищна инфраструктура"

Правилник за устройството, функциите и дейността на национална компания "стратегически инфраструктурни проекти"

Правилник за финансовата и счетоводната отчетност на съдебните учреждения

Правилник за функциите и организацията на дейността на експертния съвет по лечение на зависимости

Правилник за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет

Правилник за функциите, задачите и състава на консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството

Правилник за функциите, устройството и дейността на главна дирекция "ръководство на въздушното движение"

Правилник на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник на великотърновския общински съвет за дейността на общинската агенция за приватизация

Правилник на великотърновския общински съвет за организацията и дейността на великотърновския общински съвет и на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

Правилник на великотърновския общински съвет за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие "зелени системи" (01.02.2020 г.)

Правилник на великотърновския общински съвет за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - общински детски комплекс, град велико търново

Правилник на великотърновския общински съвет за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община велико търново (загл. изм. с решение № 114 по протокол № 13 от 23.02.2012 г.)

Правилник на единната национална система от колекции за култури

Правилник на столичен общински съвет за автоматизираните информационни системи в столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на столична община

Правилник на столичен общински съвет за дейността на местен обществен комитет по превенция на хив/спин

Правилник на столичен общински съвет за дейността на столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (загл. изм. - решение № 497 по протокол № 496 от 23.07.2015 г.)


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума