Търсене на Правилници

Правилник за устройството и дейността на националния център по обществено здраве и анализи

Правилник за устройството и дейността на националния център по радиобиология и радиационна защита

Правилник за устройството и дейността на националния център по спортна медицина

Правилник за устройството и дейността на националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация

Правилник за устройството и дейността на националния център по физикално лечение и рехабилитация

Правилник за устройството и дейността на националния център по фитотерапия и народна медицина

Правилник за устройството и дейността на национално издателство за образование и наука "аз-буки"

Правилник за устройството и дейността на националното бюро за правна помощ

Правилник за устройството и дейността на националното звено за оценяване в средното образование

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца

Правилник за устройството и дейността на професионален сержантски колеж

Правилник за устройството и дейността на професионален старшински колеж

Правилник за устройството и дейността на професионалния сержантски колеж за нуждите на военновъздушните сили към висшето военновъздушно училище "георги бенковски"

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Правилник за устройството и дейността на санаторно-курортното управление

Правилник за устройството и дейността на служба "военна информация"

Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система

Правилник за устройството и дейността на стопанската дирекция "изграждане на селищните системи" при окръжните народни съвети и на поделенията й

Правилник за устройството и дейността на съвета за намаляване на риска от бедствия към министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2008 г.)

Правилник за устройството и дейността на централния артилерийски технически изпитателен полигон

Правилник за устройството и дейността на централния регистър на особените залози към министерство на правосъдието (загл. изм. - дв, бр. 128 от 1998 г., изм. - дв, бр. 49 от 2000 г.)

Правилник за устройството и дейността на централното военно окръжие

Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология

Правилник за устройството и дейността на център "информационни технологии в образованието"

Правилник за устройството и дейността на център "конкурентна система за обучение и управление на висшето образование"

Правилник за устройството и дейността на център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ

Правилник за устройството и дейността на центъра за изследване и обучение по професионално ориентиране

Правилник за устройството и дейността на центъра за информационно осигуряване на образованието

Правилник за устройството и дейността на центъра за развитие на човешките ресурси

Правилник за устройството и дейността на центъра за учебно-тренировъчни фирми


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума