Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.98 от 7 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


Прекратено действие със Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г., в сила от 13.12.2020 г.


Преамбюл

Република България и Република Унгария (наричани по-нататък "договарящи се страни),
в желанието си да развиват икономическото сътрудничество между двете държави,
възнамерявайки да насърчават и да поддържат благоприятни условия за инвестиции на инвеститори от едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна на основата на взаимната изгода,
признавайки, че взаимното насърчаване и защита на инвестициите в съответствие с този договор стимулира инициативите в тази област,
се договориха за следното:

Член 1

Определения

За целите на този договор:
1. Понятието "инвестиции" означава всякакви средства и по-специално:
а) движима и недвижима собственост, както и всякакви други вещни права, като ипотеки, залози, тежести и други подобни права;
б) акции, дялове или всякакви други форми на участие в дружества;
в) права на вземания или права, които имат икономическа стойност;
г) авторски права, права в областта на индустриалната и интелектуалната собственост (като патенти, лицензи, промишлени образци, търговски марки и търговски наименования), технически процеси, ноу-хау и гуд уил;
д) права, предоставени от закон или съгласно договор, както и всякакви лицензи и разрешения, произтичащи от закон, включително концесии за търсене, извличане, обработване или експлоатация на природни ресурси.
Тези средства се отнасят за всички преки инвестиции, осъществени в съответствие със законите и разпоредбите на територията на договарящата се страна, където са направени инвестициите.
Последваща промяна във формата, в която инвестициите са били направени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции, при условие че тази промяна не противоречи на законите на съответната договаряща се страна.
2. Понятието "приходи" означава печалби, дивиденти, лихви и други суми, които се получават законно от инвестициите.
3. Понятието "инвеститор" по отношение на всяка договаряща се страна означава:
а) физическо лице, което е гражданин на всяка от договарящите се страни съгласно приложимите й закони;
б) всякаква компания, фирма, дружество, организация или асоциация, която е или не е юридическо лице, образувана или учредена в съответствие със законите на всяка от договарящите се страни, със седалище на нейна територия.
4. Понятието "територия" означава:
а) по отношение на Унгария територията на Република Унгария, когато се използва в географски смисъл;
б) по отношение на България територията под суверенитета на Република България, включително териториалното море, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, по отношение на които Република България упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

Член 2

Насърчаване и защита на инвестициите

1. Всяка договаряща се страна ще насърчава и защитава на своята територия инвестиции на инвеститори на другата договаряща се страна и ще приема такива инвестиции в съответствие със своите закони и разпоредби и ще им предоставя справедливо и безпристрастно третиране и защита.
2. В случай на реинвестиране на приходите от инвестиция тези реинвестиции и техните приходи ще се ползват от същата защита, както и първоначалните инвестиции.
3. Всяка договаряща се страна ще разглежда благоприятно и в съответствие със своите закони и разпоредби въпросите, отнасящи се до влизането, престоя, работата и движението на своята територия на граждани на другата договаряща се страна, които извършват дейности, свързани с инвестициите, както е определено в този договор, както и на членовете на техните семейства, образуващи едно домакинство с тях.

Член 3

Национален режим и режим на най-облагодетелствана нация

1. На инвестициите, направени от инвеститори на която и да е от договарящите се страни на територията на другата договаряща се страна, ще бъде предоставено третиране, не по-малко благоприятно от това, предоставено на инвестициите, направени от собствените инвеститори на последната или от инвеститори на която и да е трета държава, в зависимост от това кой режим е по-благоприятен.
2. На инвеститори на която и да е от договарящите се страни ще бъде предоставено на територията на другата договаряща се страна по отношение на управлението, поддържането, използването, разполагането или разпореждането с техните инвестиции третиране не по-малко благоприятно от това, което последната предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори на която и да е трета държава, в зависимост от това кой режим е по-благоприятен.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член няма да се тълкуват като задължаващи едната от договарящите се страни да предоставя на инвеститори на другата договаряща се страна предимствата от каквото и да е третиране, преференция или привилегия, които могат да бъдат предоставени от първата договаряща се страна по силата на:
а) митнически съюз, зона за свободна търговия, валутен съюз или подобни международни споразумения, водещи до такива съюзи и институции, или други форми на икономическо сътрудничество, по които една от договарящите се страни е или ще бъде страна;
б) всякакво международно споразумение или спогодба, отнасящо се изцяло или преимуществено до данъчното облагане.
4. Всяка от договарящите се страни си запазва правото да прави или поддържа в съответствие със своето действащо законодателство изключения от националния режим, предоставен съгласно ал. 1 и 2 на този член. Всяко ново изключение обаче ще се прилага само за инвестиции, направени след влизането в сила на това изключение.

Член 4

Обезщетения за загуби

Когато инвестиции на инвеститори на едната договаряща се страна претърпят загуби, дължащи се на война, въоръжен конфликт, извънредно положение, бунт, въстание, метеж или други подобни събития на територията на другата договаряща се страна, на тях ще им бъде предоставено от последната договаряща се страна по отношение на обезщетяване третиране не по-малко благоприятно от това, което последната договаряща се страна предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори от която и да е трета държава. Възникващите плащания ще бъдат свободно преводими в свободно конвертируема валута без забавяне.

Член 5

Отчуждаване

1. Инвестициите на инвеститори на която и да е от договарящите се страни няма да бъдат национализирани, отчуждавани или подложени на мерки, чийто резултат е равен на национализация или отчуждаване (по-нататък наричани "отчуждаване"), на територията на другата договаряща се страна, освен ако това се прави в обществен интерес. Отчуждаването ще се извършва само при стриктно спазване на закона на недискриминационна основа и ще бъде придружено от условия за плащане на незабавно, адекватно и ефективно обезщетение.
2. Обезщетението ще възлиза на пазарната стойност на инвестициите непосредствено преди датата на отчуждаване, ще бъде изплатено без забава и ще обхваща годишна лихва до времето на плащането, равняваща се на 12-месечния Либор, котиран за валутата, в която са направени инвестициите. Плащането на това обезщетение ще бъде свободно преводимо.
3. Засегнатият инвеститор ще има право на своевременно разглеждане от съдебен или друг компетентен орган на тази договаряща се страна на своя случай и на оценката на своята инвестиция съгласно принципите, определени в този член.

Член 6

Преводи

1. Всяка договаряща се страна ще предоставя на инвеститорите на другата договаряща се страна след изпълнение на всички данъчни задължения на инвеститорите свободния превод на плащания, свързани с инвестициите и приходите. Тези преводи ще включват по-специално:
а) капитал и допълнителни суми, предназначени за поддържане или увеличаване на инвестицията;
б) доходи от инвестицията;
в) приходи, получени от продажбата или от общата или частична ликвидация на инвестицията;
г) сумите, необходими за плащането на разходите, произтичащи от функционирането на инвестицията, като изплащане на заеми, плащане на патентни или лицензионни такси;
д) обезщетение, платимо в съответствие с чл. 4 и 5;
е) възнаграждението, получено от граждани на другата договаряща се страна, за работа или услуги, извършени във връзка с инвестициите, направени на нейна територия, в съответствие с нейните закони и разпоредби.
2. Преводите, посочени в ал. 1, ще се извършват без забава по официалните обменни курсове, действащи в деня на превода на територията на договарящата се страна, където е направена инвестицията.

Член 7

Суброгация

1. Ако една от договарящите се страни или определена от нея агенция извърши плащане на своите инвеститори по силата на гаранция, която е договорила във връзка с инвестиция, направена на територията на другата договаряща се страна, последната договаряща се страна ще признае:
а) прехвърлянето, независимо дали по силата на закон или в резултат на правна сделка в тази страна, на всяко право или иск на инвеститора на първата договаряща се страна или определената от нея агенция, а също и
б) това, че първата договаряща се страна или определената от нея агенция е оправомощена по силата на суброгация да упражнява правата и предявява исковете на този инвеститор, а също така да поема задълженията, свързани с инвестицията.
2. Суброгираните права или искове няма да надхвърлят първоначалните права или искове на инвеститора.

Член 8

Уреждане на спорове между договарящите се страни

1. Спорове между договарящите се страни, които се отнасят до тълкуването или прилагането на този договор, ще се уреждат, доколкото е възможно, чрез преговори между договарящите се страни.
2. Ако спорът между договарящите се страни не може да се уреди по този начин в течение на шест месеца след започване на преговорите, той ще бъде отнесен по искане на която и да е от договарящите се страни пред арбитражен съд.
3. Такъв арбитражен съд ще бъде съставян за всеки отделен случай по следния начин:
В тримесечен срок след получаване на молбата за арбитраж всяка договаряща се страна ще назначи един член на съда. Тези двама членове ще определят гражданин на трета държава, който с одобрението на двете договарящи се страни ще бъде назначен за председател на съда. Председателят ще бъде назначен в двумесечен срок от датата на назначаване на другите двама членове.
4. Ако в сроковете, определени в ал. 3 на този член, не бъдат извършени необходимите назначения, всяка договаряща се страна може при липса на друго споразумение да покани председателя на Международния съд да извърши необходимите назначения. Ако председателят е гражданин на която и да е от договарящите се страни или ако е възпрепятстван по някакъв друг начин от изпълнение на упоменатата функция, заместник-председателят ще бъде поканен да извърши необходимите назначения. Ако заместник-председателят е гражданин на която и да е от договарящите се страни или ако той също е възпрепятстван от изпълнението на упоменатата функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин на която и да е от договарящите се страни, ще бъде поканен да извърши необходимите назначения.
5. Арбитражният съд постановява решението си въз основа на разпоредбите на този договор, както и въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право. Арбитражният съд постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това решение ще бъде окончателно и задължително за двете договарящи се страни. Съдът определя своя собствена процедура.
6. Всяка договаряща се страна ще поема разходите за своя член от съда и за своето представяне в арбитражния процес. Разходите за председателя и останалите разходи ще се поемат поравно от договарящите се страни.

Член 9

Уреждане на инвестиционни спорове между договаряща се страна
и инвеститор от другата договаряща се страна

1. Споровете между инвеститор от една от договарящите се страни и другата договаряща се страна относно задължение на последната съгласно този договор във връзка с инвестиция на горепосочения инвеститор ще се уреждат, доколкото е възможно, по приятелски начин между страните по спора.
2. Ако такива спорове не могат да бъдат уредени в продължение на шест месеца от датата, на която една от страните е поискала приятелско разрешаване, засегнатият инвеститор може да отнесе спора до компетентния съд на договарящата се страна.
3. В случай на спор, отнасящ се до чл. 4, 5 и 6 на този договор, засегнатият инвеститор може вместо това да отнесе спора за разрешаване чрез арбитраж:
а) или пред "ад хок" арбитражен съд, който се съставя в съответствие с Арбитражните правила на Комисията на Обединените нации по международно търговско право (UNCITRAL);
б) или пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, в случай че Република България стане страна по Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, открита за подписване във Вашингтон на 18 март 1965 г. (ICSID Конвенция).
4. Арбитражното решение ще бъде окончателно и задължително за страните по спора и ще се прилага в съответствие с местните закони на засегнатата договаряща се страна.

Член 10

Прилагане на други правила

Ако националното законодателство на договарящите се страни или съществуващи или бъдещи международни споразумения, приложими между договарящите се страни, или други международни споразумения, влезли в сила между двете договарящи се страни, съдържат разпоредби, били те общи или специални, предоставящи на инвестиции на инвеститори на другата договаряща се страна третиране, по-благоприятно, отколкото е предвидено в този договор, такива разпоредби ще преобладават над този договор до степента, до която са по-благоприятни.

Член 11

Консултации

При необходимост представителите на договарящите се страни ще се консултират по всички въпроси, засягащи прилагането на този договор. Тези консултации ще се провеждат по предложение на една от договарящите се страни на място и по време, съгласувани по дипломатически път.

Член 12

Приложимост на настоящия договор

Този договор ще се прилага също и по отношение на инвестиции на инвеститори на всяка от договарящите се страни, придобити на територията на другата договаряща се страна след 1 януари 1965 г.

Член 13

Влизане в сила, действие и прекратяване

1. Договарящите се страни ще се уведомят взаимно, че конституционните им изисквания за влизане в сила на този договор са били изпълнени. Този договор ще влезе в сила на датата на второто уведомление.
2. Този договор ще остане в сила за срок от петнадесет години и ще продължи да действа и по-нататък, докато една година преди изтичането на първоначалния или на който и да е от последващите периоди някоя от договарящите се страни не уведоми писмено другата договаряща се страна за решението си да прекрати действието на договора.
3. По отношение на инвестиции, извършени преди прекратяването на този договор, разпоредбите на чл. 1 до 12 от този договор ще продължат да действат за срок от десет години от датата на прекратяването.

В уверение на което, долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този договор.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума