Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


Прекратено действие със Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г., в сила от 13.12.2020 г.


Член 1

Определения

По смисъла на този договор:
1. Терминът "инвестиция" означава всякакъв вид актив, инвестиран от инвеститор на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна в съответствие с нейното законодателство, и по-специално включва:
(а) движимо и недвижимо имущество и всякакви други имуществени права, като например ипотеки, залози или право на запор;
(б) акции, дялове и облигации на компания, както и всякаква друга форма на участие в компания;
(в) вземания за пари или други права, свързани с услуги по силата на договор, имащи финансова стойност;
(г) права в областта на интелектуалната собственост, гуд уйл, технологични процеси и ноу-хау;
(д) стопански концесии, предоставени по силата на закон или съгласно договор, включително концесии, свързани с търсене, преработка, извличане или експлоатиране на природни ресурси;
(е) права върху стоки, придобити в очакването или използвани с цел извличане на икономическа изгода или за стопански цели, които съгласно лизингов договор в съответствие с националното законодателство, приложимо по отношение на специалния лизингов договор, са предоставени на разположение на наемател на територията на едната договаряща се страна от собственик, който е гражданин на другата договаряща се страна, или юридическа личност със седалище на територията на тази договаряща се страна.
2. Терминът "приходи" означава всички законни суми, получени от инвестиция, и в частност включва печалби, лихви, доходи от прираст на капитал, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения и хонорари.
3. Терминът "инвеститор" обхваща по отношение на:
(а) Република България:
физически лица, притежаващи статут на граждани на Република България съобразно нейното законодателство;
всякаква компания, фирма, дружество, организация или асоциация със или без юридическо лице, регистрирана или учредена в съответствие със законодателството на Република България, със седалище на нейната територия;
(б) Република Гърция:
физически лица, притежаващи статут на граждани на Република Гърция, съобразно нейното законодателство; и
юридически лица, учредени в съответствие с гръцкото законодателство.
4. Терминът "територия" означава територията под суверенитета на Република България, от една страна, и на Република Гърция, от друга страна, включително и морските пространства, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, по отношение на които съответната държава упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

Член 2

Насърчаване и защита на инвестициите

1. Всяка договаряща се страна насърчава на своята територия инвестиции на инвеститори на другата договаряща се страна и приема такива инвестиции в съответствие със своето законодателство.
2. На инвестиции на инвеститори на едната договаряща се страна ще бъде предоставяно по всяко време справедливо и безпристрастно третиране и пълна защита и сигурност на територията на другата договаряща се страна. Всяка договаряща се страна ще осигури условия така, че на управлението, поддържането, използването, ползването или разполагането на инвестициите на нейната територия, направени от инвеститори на другата договаряща се страна, по никакъв начин да не бъде навредено посредством несправедливи или дискриминационни мерки.
3. Последваща промяна във формата, в която инвестициите са били направени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции при условие, че тази промяна не противоречи на законите и разпоредбите на съответната договаряща се страна.
4. Приходите от инвестициите и в случай на реинвестиции доходът от тях ще се ползват от същата защита, както и първоначалните инвестиции.

Член 3

Клаузи за най-облагодетелствана нация
и национален режим

1. Нито една от договарящите се страни не може да предоставя на инвестиции, направени на нейна територия от инвеститори на другата договаряща се страна, режим, по-малко благоприятен от този, който предоставя на инвестиции на свои собствени инвеститори или на инвестиции на инвеститори на някоя трета държава, в зависимост от това, кой режим е по-благоприятен.
2. Нито една от договарящите се страни не може да предоставя на инвеститори на другата договаряща се страна по отношение на тяхна дейност, свързана с инвестиции на нейна територия, режим, по-малко благоприятен от този, който предоставя на свои собствени инвеститори или на инвеститори на някоя трета държава, в зависимост от това, кой режим е по-благоприятен.
3. Подобен режим няма да се отнася до привилегиите или ползите, каквито която и да е от договарящите се страни предоставя на инвеститори на трети държави:
(а) на основата на членство, асоцииране, митнически или икономически съюз, зона за свободна търговия или подобни институции;
(б) по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или други разпоредби, отнасящи се до въпроси на данъчното облагане.
4. Всяка договаряща се страна запазва правото си да прави или поддържа в съответствие с действащото си законодателство изключения от националния режим, предоставен съгласно ал. 1 и 2. Всяко ново изключение обаче ще се прилага само по отношение на инвестиции, направени след влизането в сила на това изключение.

Член 4

Отчуждаване

1. Инвестиции на инвеститори на която и да е договаряща се страна не могат да бъдат отчуждавани, национализирани или да бъдат подлагани на други мерки, ефектът от които би бил равностоен на отчуждаване или национализация, на територията на другата договаряща се страна с изключение на следните условия:
(а) мерките са предприети в обществен интерес и по силата на надлежен съдебен процес;
(б) мерките са ясно дефинирани и са недискриминационни; и
(в) мерките се придружават от клаузи за изплащането на своевременно, адекватно и ефективно обезщетение. Това обезщетение ще възлиза на пазарната стойност на засегнатите инвестиции на датата, на която влиза в сила актът за експроприация. Всяко намаляване на стойността, дължащо се на публичното оповестяване на експроприацията, няма да се взима под внимание.
2. Обезщетението, посочено в ал. 1, буква "в", ще бъде трансферуемо без забава в конвертируемата валута, в която е била направена първоначалната инвестиция, по валутния курс на Централната банка на приемащата страна, в сила на датата, използвана за определяне на стойността, и ще включва лихва при лихвен процент, равен на шестмесечния либор, котиран за валутата, в която е била направена първоначалната инвестиция, до датата на плащането.

Член 5

Обезщетение за загуби

На инвеститори от едната договаряща се страна, чиито инвестиции претърпят загуби на територията на другата договаряща се страна, дължащи се на война или друг въоръжен конфликт, извънредно национално положение, граждански размирици или други изключителни събития, ще им бъде предоставено недискриминационно третиране от втората договаряща се страна, що се отнася до всички мерки, които тя прилага във връзка с тези загуби. Евентуално възникващите плащания ще бъдат свободно трансферуеми.

Член 6

Трансфер на плащанията

1. Всяка една договаряща се страна ще разрешава във връзка с инвестиции на инвеститори на другата договаряща се страна неограничения трансфер на плащанията, свързани с инвестиция, след изпълнението на данъчните задължения на инвеститора.
Преводите ще бъдат извършвани без забава в свободно конвертируема валута по текущия пазарен валутен курс в сила в деня на извършване на превода в договарящата се страна, на територията на която е била направена инвестицията.
2. Такива преводи включват по-специално:
(а) капитал и допълнителни суми, предназначени за поддържане или увеличаване на инвестицията;
(б) приходи от инвестицията;
(в) постъпления, получени от продажбата или от общата или частична ликвидация на инвестицията;
(г) сумите, необходими за плащането на разходите, произтичащи от функционирането на инвестицията, като:
погасяване на заеми;
изплащане на патентни и лицензионни такси;
плащане на други разходи.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2 всяка договаряща се страна може да поддържа закони и предписания:
(а) изискващи отчети за преводите във валута; и
(б) въвеждащи подоходни данъци, като например подоходния данък върху дивидентите или другите трансфери.
Освен това всяка договаряща се страна може да защитава правата на кредиторите или да осигурява привеждането в изпълнение на съответните съдебни решения посредством справедливо, недискриминационно и добросъвестно прилагане на своето законодателство.

Член 7

Приложение

Този договор се отнася също и до инвестиции, извършени преди влизането му в сила и след 1985 г. в съответствие със законодателството на приемащата страна. Този договор обаче няма да се отнася до спорове, които са могли да възникнат преди влизането му в сила.

Член 8

Уреждане на спорове между договарящите
се страни

1. Всеки спор между договарящите се страни във връзка с тълкуването и прилагането на този договор ще се урежда, доколкото е възможно, посредством дипломатически канали.
2. Ако спорът не може да бъде уреден по този начин в течение на шест месеца от започването на преговорите, по искане на която и да било от договарящите се страни той ще бъде отнесен пред арбитражен съд.
3. Този арбитражен съд ще бъде съставян за всеки индивидуален случай по следния начин:
В тримесечен срок след получаването на искането за арбитраж всяка договаряща се страна ще назначи по един член на съда. След това тези двама членове ще изберат гражданин на трета държава, който с одобрението на двете договарящи се страни ще бъде назначен за председател на съда. Председателят ще бъде назначен в двумесечен срок от датата на назначаването на другите двама членове.
4. Ако в рамките на уточнените в ал. 3 периоди не бъдат извършени необходимите назначения, всяка договаряща се страна може, при липса на някакво друго споразумение, да покани председателя на Международния съд да извърши необходимите назначения. Ако председателят на съда е гражданин на някоя от договарящите се страни или ако по някакъв друг начин той е възпрепятстван за изпълнението на споменатата функция, вицепрезидентът, или ако и той е гражданин на някоя от договарящите се страни, или ако по някакъв друг начин е възпрепятстван от изпълнението на посочената функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин на която и да било договаряща се страна, ще бъде поканен да извърши необходимите назначения.
5. Арбитражният съд ще взема решение на базата на закона, както и на общоприетите принципи и норми на международното право.
6. Арбитражният съд ще определя своя собствена процедура освен ако договарящите се страни не решат друго.
7. Съдът ще постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това решение ще бъде окончателно и задължително за договарящите се страни.
8. Всяка договаряща се страна ще поема разходите на своя арбитър в съда, както и за своето представяне. Разходите за председателя и останалите разходи ще се поемат поравно от договарящите се страни.

Член 9

Уреждане на спорове между инвеститор и
договаряща се страна

1. Спорове между инвеститор на една от договарящите се страни и другата договаряща се страна, отнасящи се до задължение на последната, съгласно този договор във връзка с инвестиция на първата страна, ще бъдат уреждани между страните по спора, доколкото е възможно, по приятелски начин.
2. Ако тези спорове не могат да бъдат уредени в шестмесечен срок от датата, на която една от страните е поискала приятелско уреждане, засегнатият инвеститор може да отнесе спора до компетентния съд на договарящата се страна.
3. В случай на спорове по отношение на чл. 4 и 6 засегнатият инвеститор може да предпочете да отнесе спора пред международен арбитражен съд. Всяка от договарящите се страни декларира своето съгласие за прибягването до горепосочената международна арбитражна процедура.
4. Международният арбитражен съд ще бъде съставян за всеки отделен случай по следния начин:
Всяка страна по спора ще назначава по един арбитър и тези двама арбитри ще изберат гражданин на трета държава за председател. Първите двама арбитри ще бъдат назначени в срок два месеца от датата на получаване на искането за арбитраж, а председателят ще бъде назначаван в срок четири месеца от същата дата. Ако в посочения по-горе период съдът не бъде съставен, която и да е от страните по спора може да покани председателя на съда за международен арбитраж на Международната търговска камара да извърши необходимите назначения.
5. Арбитражният съд ще определя своя собствена процедура, прилагайки правилата за арбитраж на Комисията на ООН по международното търговско право (УНСИТРАЛ), които са в сила за момента.
6. Съдът ще постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това решение ще бъде окончателно и обвързващо за двете страни по спора. Решението ще бъде задължително и ще бъде приведено в изпълнение в съответствие с националното законодателство на съответната договаряща се страна.
7. По време на арбитражните процедури или на привеждането в изпълнение на решението съответната договаряща се страна по спора не може да прави възражения, че инвеститорът на другата договаряща се страна е получил обезщетение за цялата или за част от понесената вреда по силата на застрахователен договор.
8. Всяка страна по спора ще поеме разходите за своя арбитър и за своето представяне в арбитражния съд. Разходите за назначения председател и останалите разходи по арбитражния процес ще се поемат поравно от страните по спора.

Член 10

Прилагане на други правила

Ако клаузите на закон на която и да е договаряща се страна или задължения съгласно международното право, съществуващи в момента или въведени впоследствие между договарящите се страни в допълнение към този договор, съдържат разпоредба, било то обща или специална, предоставяща на инвестициите на инвеститори на другата договаряща се страна режим, по-благоприятен от този, който е предвиден от този договор, тази разпоредба ще има приоритет пред този договор до степен, до която е по-благоприятна.

Член 11

Консултации

Представители на договарящите се страни провеждат консултации, когато се окаже необходимо, по всички въпроси, засягащи изпълнението на този договор. Тези консултации се осъществяват по предложение на една от договарящите се страни в място и време, уточнени посредством дипломатически канали.

Член 12

Влизане в сила. Срок на действие.
Прекратяване

1. Този договор ще влезе в сила един месец след датата на размяна на ратификационните документи. Той ще остане в сила за период десет години.
2. В случай че никоя от договарящите се страни не уведоми писмено другата договаряща се страна за намерението си да прекрати действието на този договор поне една година преди датата на изтичане на първоначалния период на неговата валидност, този договор ще продължи да бъде валиден за период от нови 10 години, като всяка договаряща се страна си запазва правото да прекрати действието му на базата на уведомление, направено поне една година преди датата на изтичане на текущия период на валидност.
3. По отношение на инвестиции, направени преди датата на прекратяване действието на този договор, предшестващите членове ще останат в сила за един по-нататъшен период от десет години след тази дата.

Изготвен в два екземпляра в София на 12 март 1993 г. на английски език.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума