Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Обн. ДВ. бр.98 от 7 Ноември 1995г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


Прекратено действие със Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г., в сила от 13.12.2020 г.


Преамбюл

Преамбюл

Правителството на Република България и правителството на Кралство Дания, наричани по-долу "договарящи се страни",
желаейки да създадат благоприятни условия за инвестиции в двете страни и да засилят сътрудничеството между частните предприятия в двете страни, с оглед стимулиране производственото използване на ресурсите,
признавайки, че справедливото и безпристрастното третиране на инвестициите на реципрочна основа ще обслужва тази цел,
се договориха, както следва:

Член 1

Определения

По смисъла на този договор,
(1) Терминът "инвестиция" ще включва всякакъв вид средства, инвестирани от инвеститор на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна във връзка с икономически дейности и необходима с цел да се установят дълготрайни икономически взаимоотношения, било то под формата на компания или не, включително смесени предприятия, при условие че инвестицията е била направена в съответствие със законите и разпоредбите на другата договаряща се страна и в частност ще включва:
(i) акции, дялове или някаква друга форма на участие в компании, учредени на територията на едната договаряща се страна;
(ii) реинвестирани приходи, вземания за пари или други права, свързани с услуги, имащи финансова стойност;
(iii) имуществени права, както и всякакви други права, като ипотеки, привилегии, гаранции и други подобни права, които могат да бъдат определени в съгласие със законодателството на договарящата се страна, на територията на която се намира въпросното имущество;
(iv) права в областта на индустриалната и интелектуалната собственост, технологии, търговски марки, гуд уил, ноу-хау и всякакви други подобни права;
(v) стопански концесии, предоставени по закон или договор, включително концесии, свързани с природни ресурси;
(vi) стоки, придобити в очакването или използвани с цел извличане на икономическа изгода или за стопански цели, които съгласно лизингов договор са предоставени на разположение на наемател на територията на едната договаряща се страна от собственик, който е гражданин на другата договаряща се страна, или юридическа личност със седалище на територията на тази договаряща се страна, ще се считат за инвестиции.
(2) Терминът "приходи" ще означава сумите, получени от инвестицията, и в частност ще включва печалба, лихви, доходи от прираст на капитал, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения или такси.
По отношение на такива суми, а в случай на реинвестиране, на сумите, получени от реинвестирането, ще бъде предоставена същата защита, както и на инвестициите.
(3) Терминът "инвеститор" означава по отношение на която и да било договаряща се страна:
(а) физически лица, притежаващи статут на граждани на която и да е от двете договарящи се страни съобразно нейното законодателство;
(б) всяка една стопанска организация, създадена и призната за юридическа личност в съответствие със законодателството на тази договаряща се страна, като корпорации, фирми, асоциации, финансови институции, фондации или други подобни организации, независимо от това, дали отговорностите им са ограничени и независимо дали дейностите им са насочени към извличането на печалба.
(4) Терминът "територия" означава по отношение на всяка от договарящите се страни територията под неин суверенитет, както и морските пространства, по отношение на които договарящата се страна упражнява в съответствие с международното право суверенитет, суверенни права или юрисдикция.
Съгласно разпоредбите на чл. 14 този договор няма да се прилага по отношение на Фарьорските острови и Гренландия.

Член 2

Насърчаване на инвестициите

Всяка договаряща се страна ще приема инвестициите, направени от инвеститори от другата договаряща се страна, в съответствие със своето законодателство и административна практика и ще насърчава подобни инвестиции, доколкото е възможно, включително и откриването на представителни кантори.

Член 3

Защита на инвестициите

(1) На инвестициите и дейностите, свързани с инвестициите на инвеститори от която и да е договаряща се страна, ще се предоставя по всяко време справедливо третиране и ще им се осигурява пълна защита и сигурност на територията на другата договаряща се страна. Нито една от договарящите се страни не може по никакъв начин да навреди чрез необосновани или дискриминационни мерки на управлението, поддържането, използването или разполагането с инвестициите, направени от инвеститори на другата договаряща се страна на нейна територия. Всяка договаряща се страна ще спазва всяко задължение, което е поела във връзка с инвестициите на инвеститори на другата договаряща се страна.
(2) Нито една от договарящите се страни не може да предоставя на инвестициите, намиращи се на нейна територия, извършени от инвеститори на другата договаряща се страна, или на приходите от такива инвестиции, както и на тяхното управление, поддържане, използване или разполагане с тях режим, по-малко благоприятен от този, който предоставя на инвестиции или приходи на свои собствени инвеститори или на някоя трета страна (който от тези стандарти е по-благоприятен от гледна точка на инвеститора).

Член 4

Изключения

(1) Разпоредбите на този договор, отнасящи се до предоставянето на режим не по-малко благоприятен от този, предоставен на инвеститори на която и да е от двете договарящи се страни или на някоя трета страна, няма да се тълкуват като задължаващи едната договаряща се страна да разшири и по отношение на инвеститорите на другата договаряща се страна ползата от някакъв режим, преференция или привилегия, произтичаща от:
(а) съществуващ или бъдещ митнически съюз, регионални икономически организации или подобно международно споразумение, към което някоя от договарящите се страни е или може да стане страна, или
(б) международно споразумение или договореност, отнасяща се изцяло или предимно до данъчното облагане или до някакъв национален закон, отнасящ се изцяло или предимно до данъчното облагане.
(2) Разпоредбите на този договор няма да засягат правото на всяка договаряща се страна:
(а) да прави или поддържа ограничен брой изключения от режима, предвиден по чл. 3, при съблюдаването на нейните закони и разпоредби, или
(б) да предприеме защитни мерки във връзка с чл. 7, ал. 1 по отношение на движението на капитала при условие, че такива мерки са взети в съответствие с многостранни споразумения, по които всяка от договарящите се страни е или може да стане страна.

Член 5

Отчуждаване и обезщетение

Инвестиции на инвеститори от която и да е договаряща се страна не могат да бъдат национализирани или отчуждавани (посочвано по-долу като "отчуждаване") на територията на другата договаряща се страна, освен ако това не е в обществен интерес, свързан с вътрешните потребности на страната, извършваща отчуждаването, на недискриминационна основа и срещу своевременно, адекватно и ефективно обезщетение. Това обезщетение ще възлиза на пазарната стойност на отчуждените инвестиции, непосредствено преди отчуждаването или извършването на предстоящото отчуждаване да е станало публично достояние, ще бъде изплатено без отлагане и ще включва лихва по Либор до датата на плащането, ще бъде ефективно изпълнимо в конвертируема валута и свободно преводимо. Трябва да съществува юридическа клауза, даваща на засегнатия инвеститор право на незабавен преглед на законността на мерките, предприети срещу инвестициите, и на тяхната оценка в съответствие с принципите, изложени в тази част, посредством надлежен съдебен процес на територията на договарящата се страна, извършваща отчуждаването.

Член 6

Обезщетение за загуби

На инвеститори от едната договаряща се страна, чиито инвестиции претърпят загуби на територията на другата договаряща се страна, дължащи се на война или друг въоръжен конфликт, революция, извънредно национално положение, въстание, бунт, безредици на територията на другата договаряща се страна, ще им бъде предоставено от втората договаряща се страна третиране, що се отнася до реституция, обезщетение, компенсация или друго мероприятие, не по-малко благоприятно от това, което другата договаряща се страна предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори на трета страна (който от тези стандарти е по-благоприятният от гледна точка на инвеститора). Плащанията, извършвани по силата на някоя от разпоредбите на този член, ще бъдат свободно преводими, осъществявани без забавяне и ще включват лихва по Либор до деня на плащането и ще бъдат ефективно осъществими в конвертируема валута.

Член 7

Репатриране и трансфер на капитала
и приходите

(1) Всяка една договаряща се страна без забавяне ще разрешава извършването на трансфера на:
(а) инвестирания капитал или постъпленията от цялостната или от частичната ликвидация или отчуждаването на инвестициите;
(б) реализираните приходи;
(в) плащанията, извършени за погасяване на кредитите за инвестиции и дължимите лихви;
(г) една одобрена част от приходите на експатриантите, на които е разрешено да работят на обекта на инвестицията, осъществена на територията на другата договаряща се страна.
(2) Трансферите на валута съгласно разпоредбите на чл. 5, 6 и ал. 1 на този член ще се извършват в конвертируемата валута, в която е била направена инвестицията, или в друга конвертируема валута, одобрена от инвеститора, по официалния валутен курс в сила на датата на извършването на трансфера.

Член 8

Суброгация

Ако едната договаряща се страна или назначена от нея агенция извършва плащания на свои собствени инвеститори по силата на гаранция, която е предоставила във връзка с инвестиция на територията на другата договаряща се страна, другата договаряща се страна трябва да признае:
(а) прехвърлянето, било то съгласно закон или по силата на правна сделка в тази страна, на всяко право или иск от инвеститора на първата договаряща се страна или на назначена от нея агенция, както и
(б) че първата договаряща се страна или назначена от нея агенция е упълномощена по силата на суброгацията да упражнява в същата степен както инвеститора правата и да предявява исковете на този инвеститор и ще поема задълженията, свързани с инвестицията.

Член 9

Спорове между договаряща се страна
и инвеститор

(1) Всеки спор, който може да възникне между инвеститор на една от договарящите се страни и другата договаряща се страна във връзка с инвестиция на територията на тази друга договаряща се страна, ще бъде уреждан по пътя на преговори между страните по спора.
(2) Ако всеки спор между инвеститор на едната договаряща се страна и другата договаряща се страна продължи да съществува и след период от шест месеца, той може да бъде отнесен до компетентните съдилища на другата договаряща се страна, където е била осъществена инвестицията.
(3) Инвеститорът може вместо това да избере да отнесе спора до специален "ад хок" арбитраж, що се отнася до чл. 5, 6 и 7, особено във връзка със случаите на обезщетение и за размера на обезщетението, условията на обезщетението, както и по отношение на лихвите в случай на закъсняло плащане.
В случай на арбитраж спорът ще бъде решен от международен "ад хок" арбитражен съд, създаден съгласно Правилата за арбитраж на Комисията на ООН по международно търговско право.
Арбитражните решения ще бъдат окончателни и задължителни за двете страни по спора.
(4) По отношение на другите членове на този договор инвеститорът има правото да отнесе проблема за уреждане пред собствената си договаряща се страна с оглед на разрешаването му в съответствие с чл. 10 и 12 на този договор.

Член 10

Спорове между договарящите се страни

(1) Спорове между договарящите се страни във връзка с тълкуването и прилагането на този договор ще се уреждат, доколкото е възможно, чрез преговори между договарящите се страни.
(2) Ако подобен спор не може да бъде уреден в рамките на три месеца от започването на преговорите, по искане на която и да било от договарящите се страни той ще бъде отнесен пред арбитражен съд.
(3) Подобен арбитражен съд ще се сформира за всеки индивидуален случай по следния начин: в тримесечен срок след получаването на искането за арбитраж всяка договаряща се страна ще определи по един член на съда. След това тези двама членове ще изберат гражданин на трета държава, който с одобрението на договарящите се страни ще бъде назначен за председател на трибунала. Председателят ще бъде назначен в тримесечен срок от датата на назначаването на другите двама членове.
(4) Ако в рамките на някой от уточнените срокове не бъдат извършени необходимите назначения, всяка договаряща се страна може при липса на някакво друго споразумение да покани председателя на Международния съд да извърши необходимите назначения. Ако председателят е гражданин на някоя от договарящите се страни или ако по някакъв друг начин той е възпрепятстван от изпълнението на упоменатата функция, то заместник-председателят ще бъде поканен да направи необходимите назначения. Ако заместник-председателят е гражданин на която и да било договаряща се страна или ако и той е възпрепятстван от изпълнението на посочената функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин на която и да било договаряща се страна, ще бъде поканен да извърши необходимите назначения.
(5) Арбитражният съд ще прилага разпоредбите на този договор, другите споразумения, сключени между договарящите се страни и общоприетите принципи на международното право. Той ще постановява решението си с мнозинство от гласовете. Това решение ще бъде окончателно и задължително за двете договарящи се страни. Арбитражният съд определя своя собствена процедура.
(6) Всяка договаряща се страна ще поема разходите на своя член от съда и за своето представяне в арбитражния процес. Разходите за председателя и останалите разходи ще се поемат поравно от договарящите се страни.

Член 11

Поправки

По време на влизането в сила на този договор или по всяко друго време след това разпоредбите на този договор могат да бъдат допълнени и коригирани по начин, определен от договарящите се страни. Тези поправки ще влязат в сила, когато договарящите се страни са се уведомили взаимно, че са изпълнени конституционните изисквания за влизането в сила.

Член 12

Консултации

Представителите на договарящите се страни провеждат срещи, когато се окаже необходимо, за да направят оценка на изпълнението на този договор. Тези срещи се осъществяват по предложение на една от договарящите се страни в място и време, уточнени посредством дипломатически канали.

Член 13

Приложимост на този договор

Разпоредбите на този договор се прилагат по отношение на инвестиции, осъществени от инвеститори на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна след 1 януари 1960 г.

Член 14

Териториален обхват

По времето на влизането в сила на този договор или по всяко време след това разпоредбите на този договор могат да бъдат разширени и по отношение на Фарьорските острови и Гренландия, за което договарящите се страни могат да се споразумеят чрез размяна на ноти.

Член 15

Влизане в сила

Този договор ще влезе в сила тридесет дни след датата, на която правителствата на договарящите се страни са се уведомили взаимно, че конституционните изисквания за влизането в сила на този договор са били изпълнени.

Член 16

Срок на действие и прекратяване

(1) Този договор ще остане в сила за период от десет години и ще продължи да бъде валиден и след това, освен ако след изтичането на първоначалния период от десет години която и да е договаряща се страна не уведоми писмено другата договаряща се страна за своето намерение да прекрати действието на този договор. Прекратяването ще влезе в сила една година след получаването на уведомлението от другата договаряща се страна.
(2) По отношение на инвестициите, направени преди датата, когато уведомлението за прекратяването на този договор е влязло в сила, ще останат в сила разпоредбите на чл. 1 до 10 за един по-нататъшен период от десет години след тази дата.

В потвърждение на гореизложеното долуподписаните, надлежно упълномощени за това от съответните си правителства, подписаха този договор.

Изготвено в два екземпляра в Копенхаген на 14 април 1993 г. на български, датски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различия в тълкуването приоритет ще има английският текст.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума