Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 1997 Г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 109 ОТ 1997 Г.)

В сила от 01.09.2022 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.


§ 1. В чл. 1, ал. 1 думата "стопанисвани" се заменя с "управлявани".

§ 2. В чл. 5, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 18 числото "10 000" се заменя с "15 000".

§ 3. В чл. 11, ал. 3 и чл. 26 думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се отменя.

§ 5. Параграф 3 от заключителните разпоредби се отменя.

Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2022 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума