Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 44 ОТ 28 ЮЛИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ ПО ЧЛ. 55А ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Издадена от Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за избор на независими оценители от Българската народна банка (БНБ) при осигуряване на независими оценки за целите на преструктурирането съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).
(2) Българската народна банка избира независими оценители за извършване на:
1. оценки по чл. 55 от ЗВПКИИП на активите и задълженията на субекти по чл. 1 от ЗВПКИИП, за които БНБ е орган за преструктуриране, преди предприемане на действия по преструктуриране;
2. оценки на разликата в третирането по чл. 106 от ЗВПКИИП след извършване на действия по преструктуриране на субекти по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП, за които БНБ е орган за преструктуриране.
(3) Решението за избор на независим оценител по чл. 55 или 106 от ЗВПКИИП във връзка с преструктурирането на конкретна кредитна институция или субект по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП се взема от Управителния съвет на БНБ.

Принципи

Чл. 2. (1) Процедурите и действията, предвидени в тази наредба, се осъществяват в съответствие със следните принципи:
1. законосъобразност;
2. последователност и предвидимост;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
4. бързина;
5. пропорционалност;
6. конфиденциалност;
7. публичност и прозрачност в съответствие с изискванията за поверителност.
(2) При осигуряване на независими оценки за целите на преструктурирането БНБ действа в рамките на правомощията, произтичащи от ЗВПКИИП, тази наредба и приложимото българско и европейско законодателство.
(3) Включването в списъка на независимите оценители по чл. 8 и изборът на оценител се извършват въз основа на обективни критерии.
(4) Изборът на независим оценител на конкретна кредитна институция или субект по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП се провежда за най-краткото време, необходимо според обстоятелствата за постигане на целите на преструктурирането.
(5) Процедурите за включване в списъка на независимите оценители по чл. 8 и за избор на оценител за конкретна кредитна институция или субект по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП съответстват на целта за осигуряване на справедлива, консервативна и реалистична независима оценка и не налагат на кандидатите непропорционална административна тежест.
(6) Оповестяването и използването на информация във връзка с избора на независими оценители се извършват при спазване на изискванията за поверителност, предвидени в ЗВПКИИП и другите приложими нормативни актове.
(7) Българската народна банка публикува на страницата си в интернет информация относно изискванията към независимите оценители и процедурите за включване в списъка на независимите оценители по чл. 8.

Изисквания към оценителите

Чл. 3. Независим оценител може да бъде физическо или юридическо лице, установено в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което:
1. притежава необходимата квалификация, знания, способност, опит и ресурси в съответствие с чл. 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (ОВ L 184 от 8 юли 2016 г.), за да извърши оценка по чл. 1, ал. 2;
2. е структурно независимо от съответните публични органи и от оценявания субект в съответствие с чл. 40 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075;
3. няма и не съществува потенциална вероятност да има съществен съвпадащ или противоречащ интерес с интереса на съответните публични органи и оценявания субект по смисъла на чл. 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075.

Квалификация и опит

Чл. 4. (1) Независимият оценител отговаря на изискванията за способност и опит по чл. 3, т. 1, ако за последните три финансови години има общи приходи не по-малко от шестстотин хиляди лева без ДДС или техния еквивалент в чужда валута, получени от:
1. самостоятелно или в рамките на съвместен проект предоставяне на услуги, свързани с банковото счетоводство, регулаторната отчетност, оценяването на активи на банки и оценяването в банковата дейност, оценяване на търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции, както и други активи, когато това е приложимо, и/или
2. самостоятелно или в рамките на съвместен проект предоставяне на одиторски услуги на банки, услуги по извършване на регулаторни прегледи или други услуги, доближаващи се до съдържанието на дейността по извършване на оценки за целите на преструктурирането.
(2) Независимият оценител физическо лице отговаря на изискванията за квалификация, знания и ресурси по чл. 3, т. 1, ако:
1. има висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или образователно-квалификационна степен "бакалавър" и международно призната професионална квалификация в областта на оценяването на активи на банки, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност;
2. притежава квалификация или правоспособност за оценяване на финансови активи и финансови институции и/или търговски предприятия и вземания;
3. има поне 10 години професионален опит, от които не по-малко от пет години опит в оценяването на активи на банки, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност;
4. прилага установени от него процедури и общоприети методологии за изготвяне на оценки и доклади и за проверка на качеството им;
5. разполага с екип от не по-малко от 3 сътрудници, материални и технически условия, които му позволяват да извърши в кратък срок ефективно и качествено възложена оценка по чл. 1, ал. 2.
(3) Независимият оценител юридическо лице отговаря на изискванията за квалификация, знания и ресурси по чл. 3, т. 1, ако:
1. за извършване на оценка по чл. 1, ал. 2 разполага с поне едно лице с ранг на съдружник, директор, управител или еквивалентно и поне едно лице, заемащо висша ръководна длъжност, всеки от които за последните три години е изпълнявал или е ръководил изпълнението на услуги по ал. 1;
2. разполага с не по-малко от 5 експерти, които отговарят на изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 и поне един от тях има квалификация или правоспособност за оценяване на финансови активи и финансови институции и/или търговски предприятия и вземания;
3. прилага установени вътрешни процедури и методологии за изготвяне на оценки и доклади и за проверка на качеството им;
4. разполага с материални и технически условия, които му позволяват да извърши в кратък срок ефективно и качествено възложена оценка по чл. 1, ал. 2.

Избягване на противоречащи интереси

Чл. 5. (1) Независимият оценител физическо лице отговаря на изискванията по чл. 3, т. 3, ако:
1. не е свързано лице със субекта, по отношение на който се извършва оценката по чл. 1, ал. 2;
2. не се намира в конфликт на интереси със субекта, по отношение на който се извършва оценката по чл. 1, ал. 2, или с лица от състава на органите за управление на този субект, или със свързани лица със субекта, по отношение на който се извършва оценката;
3. през последните две години, преди да бъде избран за независим оценител на субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП, не е работил по трудов договор или по договор за управление със същия субект;
4. през последната една година, преди да бъде избран за независим оценител на субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП, не е извършвал задължителен одит на същия субект или не е предоставял други услуги по договор със същия субект.
(2) Независимият оценител юридическо лице отговаря на изискванията по чл. 3, т. 3, ако:
1. не е свързано лице със субекта, по отношение на който се извършва оценката по чл. 1, ал. 2;
2. членовете на органите за управление на независимия оценител, както и лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 отговарят на изискванията по ал. 1;
3. през последната една година, преди да бъде избран за независим оценител на субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП, не е предоставял услуги по договор със същия субект;
4. през последната една година, преди да бъде избран за независим оценител на субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП, не е извършвал задължителен одит на същия субект;
5. прилага вътрешни процедури за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

Допълнителни изисквания за надеждност

Чл. 6. (1) Не може да бъде избирано за независим оценител за целите на преструктурирането физическо лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
2. е лишено от право да упражнява професия или дейност, която е свързана с оценяването, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност;
3. е било член на управителен или контролен орган на банка през последните две години преди датата на решението за обявяването и в несъстоятелност.
(2) Юридическо лице не може да бъде избирано за независим оценител за целите на преструктурирането, ако член на орган за управление на това лице или лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 не отговарят на изискванията по ал. 1.

Задачи на оценителя

Чл. 7. (1) В съответствие с целите на преструктурирането и конкретно възложената задача оценителят изпълнява:
1. временна оценка 1 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 12 от ЗВПКИИП, която се извършва преди предприемане на действия по преструктуриране и съдържа данни дали са изпълнени условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1 от ЗВПКИИП или условията за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения по чл. 89 от ЗВПКИИП;
2. окончателна оценка 1 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗВПКИИП, която се извършва преди предприемане на действия по преструктуриране и съдържа данни дали са изпълнени условията за преструктуриране по чл. 51, ал. 1 от ЗВПКИИП или условията за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливи задължения по чл. 89 от ЗВПКИИП;
3. последваща окончателна оценка 1 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 14 от ЗВПКИИП, която има за цел да гарантира, че всички загуби по активите на институцията или субекта по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП са напълно признати в баланса и отчета на доходите на институцията или дружеството и да предостави данни за вземане на решение за увеличаване на вземанията на кредиторите или на размера на предоставената насрещна престация при прилагане на чл. 55, ал. 16 от ЗВПКИИП;
4. временна оценка 2 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 2 - 7 във връзка с ал. 12 от ЗВПКИИП, която се извършва преди предприемане на действия по преструктуриране и съдържа данни за вземане на решение за подходящо действие по преструктуриране и свързаните с него допълнителни решения и последици;
5. окончателна оценка 2 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 2 - 7 във връзка с ал. 2 от ЗВПКИИП, която се извършва преди предприемане на действия по преструктуриране и съдържа данни за вземане на решение за подходящо действие по преструктуриране и свързаните с него допълнителни решения и последици;
6. последваща окончателна оценка 2 - оценка по чл. 55, ал. 5, т. 2 - 7 във връзка с ал. 14 от ЗВПКИИП, която има за цел да гарантира, че всички загуби по активите на институцията или субекта по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП са напълно признати в баланса и отчета на доходите на институцията или дружеството и да предостави данни за вземане на решение за увеличаване на вземанията на кредиторите или на размера на предоставената насрещна престация при прилагане на чл. 55, ал. 16 от ЗВПКИИП;
7. оценка 3 - оценка по чл. 106 от ЗВПКИИП, която се извършва след извършване на действие или действия по преструктуриране и съдържа данни дали акционерите и кредиторите биха получили по-добро третиране при производство по несъстоятелност на кредитната институция или субекта по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП, когато е приложимо.
(2) За целите на оценките по ал. 1 независимият оценител прилага по съответен начин действащото национално и европейско законодателство, включително методологиите за оценяване по Делегиран регламент (ЕС) 2018/344 на Комисията от 14 ноември 2017 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на разликите в третирането при режим на преструктуриране (ОВ, L 67 от 9 март 2018 г.), Делегиран регламент (ЕС) 2018/345 на Комисията от 14 ноември 2017 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методологията за оценяване на стойността на активите и задълженията на институцията или дружествата (ОВ, L 67 от 9 март 2018 г.) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати (ОВ, L 228 от 23 август 2016 г.).
(3) Независимият оценител прилага подходящи общоприети методологии за оценка, стандарти и практики на професията и използва всяка налична надеждна информация, за да изготви справедлива, консервативна и реалистична оценка.
(4) След приключване на възложената задача независимият оценител предоставя доклад, съдържащ описание на резултатите от оценката. В доклада се посочват източниците на информация, методологията за оценка и основните допускания, измервания на стойността и заключение за стойността, детайлни резултати, изводи и констатации във връзка с всяка работна задача съгласно рамките на използваните методология или методологии.

Списък на независимите оценители

Чл. 8. (1) За осигуряване на независими оценки за целите на преструктурирането БНБ съставя и поддържа списък на независимите оценители. При съставяне и допълване на списъка се извършва проверка за съответствие на лицата с изискванията по чл. 3, т. 1 и 2, чл. 4 и 6.
(2) Изборът на независим оценител за извършване на една или няколко оценки във връзка с преструктурирането на конкретна кредитна институция или субект по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП се извършва измежду оценителите, включени в списъка по ал. 1. При избора се извършва проверка за съответствие на лицата с изискванията по чл. 3 - 6.

Глава втора.
ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ


Процедура за включване в списъка на независимите оценители

Чл. 9. (1) Процедурата за включване в списъка по чл. 8 се провежда по решение на Управителния съвет на БНБ.
(2) С решението по ал. 1 Управителният съвет на БНБ назначава комисия и одобрява документация за процедурата, която включва:
1. текст на публична покана за участие в подбор;
2. текст на индивидуална покана за участие в подбор, ако е приложимо;
3. изисквания към кандидатите за независими оценители;
4. списък на документите, с които се удостоверява изпълнението на изискванията по т. 3;
5. образци на заявление и декларации;
6. срокове и ред за подаване на заявления за участие в подбора;
7. други документи, необходими за представяне на съдържанието на независимите оценки или за участие на кандидатите в процедурата по подбор.
(3) Провеждането на процедурата за включване в списъка на независимите оценители се ръководи, организира и контролира от подуправителя, ръководещ управление "Емисионно".

Покана за участие в процедура

Чл. 10. (1) Публичната покана за участие в процедура за включване в списъка по чл. 8 се оповестява на страницата на БНБ в интернет.
(2) Индивидуалните покани за участие в процедурата, ако такива са одобрени от Управителния съвет на БНБ, се изпращат до физически и юридически лица с утвърдена репутация и име в областта на оценяването на активи или в областта на одита на банки или субекти по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП.

Процедура за включване в списъка на независимите оценители

Чл. 11. (1) Лицата, които желаят да бъдат включени в списъка на независимите оценители, подават заявление по образец, към което прилагат доказателства, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 3, т. 1 и 2, чл. 4 и 6 и други документи, посочени в документацията по чл. 9, ал. 2.
(2) Приложенията към заявлението се представят на български език в оригинал или в препис, заверен от заявителя. При поискване заявителят е длъжен да представи оригинала на документа за проверка.
(3) Документи на чужд език се придружават от превод на български език. Официални документи на чужд език се придружават от превод на български език и трябва да бъдат легализирани, когато е приложимо.
(4) Документ може да бъде заменен с нотариално заверена декларация в случаите, когато правната система на чуждата държава не предвижда издаването на такъв, което се удостоверява с издаден от съответните компетентни органи на тази държава официален документ.
(5) Заявителят е длъжен незабавно писмено да информира БНБ при промени в информацията, съдържаща се в заявлението и в приложенията към него, настъпили след подаване на заявлението.

Документи, с които се удостоверява изпълнението на изискванията към независимите оценители

Чл. 12. (1) За удостоверяване изпълнението на изискванията към независимите оценители се представят:
1. документ за самоличност за заявителите физически лица;
2. посочване на ЕИК или код по БУЛСТАТ за заявителите юридически лица, учредени по правото на Република България;
3. документ, установяващ съществуването и представителството на заявителите юридически лица, учредени по правото на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. списък на договори, споразумения или еквивалентни за извършените услуги по чл. 4, ал. 1, в който се посочват данни за страните по сделката, стойност и описание на услугата и период, през който са получени приходите;
5. диплома за висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" и сертификат, установяващ придобита международно призната професионална квалификация в областта на оценяването на активи на банки, счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност, за заявителите физически лица и за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2;
6. професионална автобиография за заявителите физически лица и за лицата по чл. 4, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 1 и 2;
7. документ за квалификация или правоспособност за оценител на финансови активи и финансови институции, търговски предприятия и вземания за заявителите физически лица и лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2;
8. трудова или служебна книжка и длъжностни характеристики или удостоверение за самоосигуряващо се лице заедно със списък на сключени граждански договори, както и други документи, удостоверяващи професионален опит за заявителите физически лица и за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2;
9. списък на сътрудниците на заявители физически лица;
10. списък на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 за заявителите юридически лица;
11. в случай че лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 не са наети по трудово правоотношение от заявителя юридическо лице, се представя декларация - съгласие на лицето да участва като експерт на юридическото лице при извършване на оценки по чл. 1, ал. 2;
12. справка за прилаганите от заявителя процедури и методологии за изготвяне на оценки и доклади и за проверка на качеството;
13. декларация по образец, че заявителят разполага с материални и технически условия, които му позволяват да извършва оценки по чл. 1, ал. 2;
14. декларация по образец за структурна независимост от съответните публични органи;
15. декларация по образец, че лицето не е лишено от право да упражнява професия или дейност, която е свързана с оценяването на счетоводството, одита или извършването на регулаторни прегледи в банковата дейност, за заявителите физически лица и за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2.
(2) Заявителят следва да има готовност при поискване да предостави копия от договорите, споразуменията или другите документи по ал. 1, т. 4. В този случай копията се предоставят със заличени лични данни и търговска информация, които нямат отношение към установяването на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1.

Комисия

Чл. 13. (1) Комисия по чл. 9, ал. 2 се назначава за всяка конкретна процедура за попълване на списъка по чл. 8 в състав от председател, 4 редовни членове и 2 резервни членове. Членовете на комисията следва да имат познания и опит в областта на преструктурирането, банковата дейност, банковия надзор или провеждането на процедури за избор на изпълнители на поръчки. Поне един от членовете на комисията следва да бъде правоспособен юрист.
(2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси със заявители за включване в списъка на независимите оценители. Членовете на комисията подписват декларация по образец за липса на обстоятелства, сочещи за наличие или съмнение за конфликт на интереси.
(3) Решенията на комисията се вземат присъствено с мнозинство повече от половината от членовете.
(4) Заседанията на комисията и взетите решения се документират с протоколи, които се подписват от участвалите членове.

Отстраняване на нередовности

Чл. 14. Комисията по чл. 9, ал. 2 извършва проверка за съответствие на заявленията и приложенията към тях с изискванията по чл. 11 и 12. При установяване на нередовности председателят на комисията уведомява заявителя и дава указания за отстраняването им в седемдневен срок от съобщението.


Оценка и включване в списъка на независимите оценители

Чл. 15. (1) След изтичане на срока за отстраняване на нередовностите комисията по чл. 9, ал. 2 извършва оценка на заявленията и приложенията към тях и изготвя доклад до подуправителя, ръководещ управление "Емисионно", с който предлага отговарящите на условията заявители да бъдат включени в списъка по чл. 8. При подготовката на доклада се взема предвид информацията, съдържаща се в публични регистри, и служебно достъпната информация, която има отношение към преценката за съответствие с изискванията по чл. 3, т. 1 и 2, чл. 4 и 6.
(2) Въз основа на доклада по ал. 1 подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", издава заповед за включване в списъка на независимите оценители или отказва включване в списъка, когато е приложимо.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на заявителите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Оспорване на заповед относно списъка на независимите оценители

Чл. 16. Заповедта по чл. 15, ал. 2 може да бъде оспорена от засегнатото лице в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Рамков ангажимент

Чл. 17. Лицата, включени в списъка на независимите оценители, подписват рамков ангажимент за изпълнение на оценки за целите на преструктурирането и за спазване на изискванията за конфиденциалност.

Промени в списъка на независимите оценители

Чл. 18. (1) Лицата, включени в списъка на независимите оценители, са длъжни писмено да уведомят БНБ, в случай че са престанали да отговарят на изискванията по чл. 3, т. 2 или чл. 6 или са настъпили промени в идентификационните данни, правното положение, законното представителство или упълномощаването за представителство пред БНБ за целите на тази наредба.
(2) Независим оценител може да бъде заличен от списъка по чл. 8 по свое желание, депозирано писмено в БНБ. Заличаването от списъка не представлява пречка лицето да участва в следващи процедури по реда на тази глава.
(3) Промените в списъка по чл. 8, произтичащи от уведомлението по ал. 1 и заявлението по ал. 2, се извършват със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно", която подлежи на съобщаване и оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изключване от списъка на независимите оценители

Чл. 19. Лице от списъка по чл. 8, за което се установи, че е престанало да отговаря на изискванията по чл. 3, т. 2 или чл. 6, се изключва от списъка на независимите оценители със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно", която подлежи на съобщаване и оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълване на списъка

Чл. 20. (1) Списъкът по чл. 8 се допълва чрез провеждане на нови процедури по реда на тази глава.
(2) Нова процедура се провежда задължително, в случай че броят на лицата, включени в списъка на независимите оценители, намалее под четири.

Публичност на списъка на независимите оценители

Чл. 21. Независимите оценители от списъка по чл. 8 се оповестяват на страницата на БНБ в интернет.

Глава трета.
ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ


Правомощия във връзка с избора на независим оценител

Чл. 22. (1) Изборът на независим оценител за целите на преструктурирането на конкретен субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП се провежда по решение на Управителния съвет на БНБ, с което се определят видът на оценката, прогнозен срок за изпълнение на задачата на независимия оценител и прогнозна цена, която включва възнаграждение и разходи на оценителя по смисъла на чл. 39, параграф 4, буква "б" от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075.
(2) Процедурата за избор на независим оценител се ръководи, организира и контролира от подуправителя, ръководещ управление "Емисионно".
(3) При провеждане на избора по ал. 1 Управителният съвет на БНБ и подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", се подпомагат от звеното по чл. 2, ал. 2 от ЗВПКИИП.

Покана

Чл. 23. (1) Въз основа на решението по чл. 22, ал. 1 и служебно достъпната информация звеното по чл. 2, ал. 2 от ЗВПКИИП извършва проверка и идентифицира лицата от списъка по чл. 8, които не отговарят на изискванията по чл. 3, т. 2 и 3 във връзка със субекта, за който ще се изготвя оценка.
(2) Подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", изпраща покана за подаване на предложение за изготвяне на оценка до най-малко две лица от списъка по чл. 8, за които не са налице обстоятелствата по ал. 1. Поканата се изпраща по начина и до лицата за контакт, посочени в рамковия ангажимент по чл. 17.
(3) Поканата по ал. 2 съдържа описание на задачата на оценителя, изходни данни за субекта, за който ще се изготвя оценка, прогнозен срок за изпълнение на задачата на независимия оценител, прогнозна цена, срок и ред за представяне на предложение за извършване на оценка, списък с необходими документи и образци на документи, ако е приложимо.

Предложение за изготвяне на оценка

Чл. 24. (1) Независимите оценители, които са получили покана по чл. 23, представят в определения им срок обвързващо предложение за изготвяне на оценка, съдържащо ценова оферта, срок за изготвяне на оценката и документи, с които се удостоверява изпълнението на изискванията по чл. 3 - 6, в съответствие с посоченото в поканата.
(2) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 се удостоверяват със списък на договори, споразумения или еквивалентни за извършените услуги, в който се посочват данни за страните по сделката, стойност и описание на услугата и период, през който са получени приходите.
(3) Изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 2 се установява с декларация. В случай че след датата на включване на физическо лице в списъка на независимите оценители са настъпили промени относно сътрудниците на независимия оценител, се представя актуален списък на лицата с посочване на лични данни, образование, квалификация, договори, опит, споразумения или еквивалентни, с които се доказва ангажиментът на сътрудника към екипа на оценителя. Заявителят представя и план за действие, в който се описват:
1. организацията на процесите по изготвяне на оценката;
2. прилаганите подходи и методологии, които ще бъдат използвани при изготвяне на оценката;
3. процедурите за гарантиране на качество на оценката;
4. процедурите за идентифициране и предотвратяване на конфликт на интереси.
(4) Изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 3 се установява с декларация. В случай че след датата на включване на юридическо лице в списъка на независимите оценители са настъпили промени относно лицата на ръководни позиции или експертите на независимия оценител, се представя актуален списък на лицата, придружен от документите по чл. 12, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 11 и 15. Заявителят представя и план за действие, в който се описват:
1. организацията на процесите по изготвяне на оценката;
2. прилаганите подходи и методологии, които ще бъдат използвани при изготвяне на оценката;
3. процедурите за гарантиране на качество на оценката;
4. процедурите за идентифициране и предотвратяване на конфликт на интереси.
(5) Обстоятелствата по чл. 3, т. 2 и чл. 5 се установяват с декларации от съответните лица.
(6) Изпълнението на изискванията по чл. 6 се установява с декларации от съответните лица, освен ако друго не е посочено в поканата за подаване на предложение за изготвяне на оценка.
(7) Декларациите от името на независим оценител, който е юридическо лице, се подписват от представителя на лицето по закон или от изрично упълномощен представител за целите на участието в процедурата по избор на независим оценител.

Уведомление за наличие на пречки

Чл. 25. Независими оценители, получили покана по чл. 23, за които са налице обстоятелства във връзка със субекта, за който ще се изготвя оценката, които водят до несъответствие с изискванията по чл. 3, т. 2 или чл. 5, или са налице обстоятелства по чл. 6, уведомяват писмено БНБ в срока за подаване на предложение.

Допълнителна информация

Чл. 26. (1) Подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", може да изисква допълнителна информация от независим оценител с цел изясняване на подаденото от него предложение за изготвяне на оценка, отделните елементи от предложението или представените документи. При изискване на допълнителна информация се гарантира равнопоставеност на участниците в процедурата за избор на независим оценител и не се предоставя информация, която може да даде предимство на някои участници за сметка на други.
(2) Допълнителна информация, предоставена от независим оценител в случаите по ал. 1, която води до промяна на основните характеристики на подаденото предложение, не се взема предвид при избора на независим оценител.

Критерии за избор

Чл. 27. (1) Изборът на независим оценител за целите на преструктурирането на конкретен субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП се извършва измежду лицата, които отговарят на изискванията на чл. 3 - 6 и са подали в срок редовни предложения за изготвяне на оценка, по точкова система въз основа на следните критерии:
1. квалификация и опит по чл. 4 - с максимален брой точки 45;
2. предложен срок за изготвяне на оценката - с максимален брой точки 25;
3. ценова оферта - с максимален брой точки 30.
(2) Оценката на ценовите оферти се изчислява по следната формула:
ЦО(точки) = ЦО(мин.) / ЦО(s) * 30,
където ЦО(s) е стойността на ценовата оферта, която се оценява, а ЦО(мин.) е стойността на най-ниската получена ценова оферта.

Класиране и избор на оценител

Чл. 28. (1) Звеното по чл. 2, ал. 2 от ЗВПКИИП оценява и класира постъпилите предложения за изготвяне на оценка, приложенията към тях и допълнително предоставената информация, ако има такава, като прилага чл. 27. За резултатите от класирането се съставя протокол, който заедно с документацията от процедурата се представя за одобрение на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно".
(2) Въз основа на протокола по ал. 1 и документацията от процедурата подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", след проверка и одобрение предлага на Управителния съвет да приеме решение за избор на независим оценител за изготвяне на оценка във връзка с преструктурирането на конкретния субект по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП.
(3) Решението на Управителния съвет на БНБ по ал. 2 има незабавно действие.
(4) Решението на Управителния съвет по ал. 2 не подлежи на оспорване отделно от обжалването на решението за предприемане на мярка за управление на кризи по ЗВПКИИП или за прилагане на защитни механизми за акционерите или кредиторите, за целите на което се извършва независимата оценка.

Сключване на договор с независимия оценител

Чл. 29. (1) С независимия оценител, избран от Управителния съвет, се сключва договор.
(2) В случай че избраният оценител не може да сключи или изпълни договора поради обстоятелства, които не зависят от него, оценката по чл. 1, ал. 2 се възлага с договор на друго лице, класирано по реда на чл. 28.

Уведомяване

Чл. 30. Подуправителят, ръководещ управление "Емисионно", уведомява лицата, подали предложение по чл. 24, за резултатите от процедурата за избор на независим оценител за целите на преструктурирането на субекта по чл. 1, ал. 1 от ЗВПКИИП.

Избор на оценител в особени случаи

Чл. 31. (1) В случай че нито едно лице от списъка по чл. 8 не отговаря на изискванията за независимост по отношение на конкретна кредитна институция или субект по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 7 от ЗВПКИИП или не е изявило желание за извършване на оценка в рамките на процедурата по тази глава, Управителният съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно", може да избере за независим оценител лице, което не е включено в списъка по чл. 8, но отговаря на всички изисквания по чл. 3 - 6.
(2) При неотложност по смисъла на чл. 55, ал. 12 от ЗВПКИИП Управителният съвет на БНБ по предложение на подуправителя, ръководещ управление "Емисионно", може да избере за независим оценител лице от списъка по чл. 8, което отговаря на изискванията по чл. 3 - 6, без да се спазва редът по тази глава.
(3) Алинея 1 може да се прилага и в случаите, в които поради неотложност не е възможно да се спазят напълно процедурите по настоящата наредба.
(4) С оценителя, избран по реда на ал. 1 - 3, се сключва договор.
(5) Решението на Управителния съвет на БНБ за избор на оценител по реда на ал. 1 - 3 има незабавно действие и не подлежи на оспорване отделно от обжалването на решението за предприемане на мярка за управление на кризи по ЗВПКИИП или за прилагане на защитни механизми за акционерите или кредиторите, за целите на което се извършва независимата оценка.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Задължителен одит" е независимият финансов одит по чл. 37 от Закона за счетоводството.
2. "Защитни механизми за акционерите или кредиторите" са механизми по глава седемнадесета на ЗВПКИИП.
3. "Конфликт на интереси" е налице, когато независимият оценител има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията му по повод извършването на оценка по чл. 1, ал. 2. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за оценителя или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
4. "Мярка за управление на кризи" е мярка по смисъла на § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на ЗВПКИИП.
5. "Свързани лица" е понятие по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
6. "Структурно независим" е понятие по смисъла на чл. 40 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075.
7. "Съответен субект" е понятие по смисъла на чл. 37, т. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075.
8. "Съответен публичен орган" е понятие по смисъла на чл. 37, т. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075.
9. "Цели на преструктурирането" са целите, посочени в чл. 50 от ЗВПКИИП.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 55а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и е приета с Решение № 270 от 28 юли 2022 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

§ 3. Първата процедура по чл. 9 се обявява в срок не по-късно от 12 месеца от влизането в сила на тази наредба.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума