Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ № 340 ОТ 13 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "КЪМПИНГ ВЕСЕЛИЕ", ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 74 на Министерския съвет от 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 10 от 2021 г.), проведена на 15 март 2021 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-27 от 18 февруари 2021 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект - изключителна държавна собственост - морски плаж "Къмпинг Веселие", община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския плаж "Блек Сий Бийч" - ЕООД, с ЕИК: 203543380.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от "Блек Сий Бийч" - ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 7,70 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 10 лева с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 10 лева с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложени инвестиции, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж, за срока на концесията в размер 123 660 лв. с ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с "Блек Сий Бийч" - ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 74 на Министерския съвет от 2021 г. и подадената от "Блек Сий Бийч" - ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият откритата процедура за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в процедурата.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума