Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.)

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия със следния предмет на дейност:
1.1. Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и петото Народно събрание;
1.2. Разглеждане и обсъждане на внесени от народните представители предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.; доп., бр. 95 от 2020 г.), като в този случай § 1 от допълнителните разпоредби на правилника не се прилага.
2. Срокът за писмени предложения по т. 1.2 от народните представители за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.; доп., бр. 95 от 2020 г.) е 4 дни - до 19 април 2021 г. включително. Комисията разглежда и обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.
3. Комисията е в състав от 18 народни представители, избрани на паритетен принцип - по трима от всяка от представените в Народното събрание партии и коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия за самостоятелно участие в изборите на 4 април 2021 г.
4. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Христо Михайлов Дочев.
Членове: Димитър Борисов Главчев, Тома Любомиров Биков, Анна Василева Александрова, Виктория Димитрова Василева, Ива Митева Йорданова-Рупчева, Иван Валентинов Иванов, Филип Стефанов Попов, Тодор Байчев Байчев, Хамид Бари Хамид, Йордан Кирилов Цонев, Хасан Ахмед Адемов, Атанас Владиславов Славов, Иван Георгиев Велов, Иван Йорданов Димитров, Драгомир Георгиев Ошавков, Мария Василева Капон, Румен Маринов Йончев.
5. Комисията се избира за срок до окончателното приемане на Правилника за организацията и дейността на Четиридесет и петото Народно събрание.
-------------------------
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума