Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

РЕШЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г.)

В сила от 15.04.2021 г.
Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.32 от 16 Април 2021г.


Народното събрание на основание чл. 73 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Четиридесет и петото Народно събрание осъществява своята дейност по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 34 от 2018 г.; доп., бр. 95 от 2020 г.) до приемането на свой правилник, освен ако реши друго.
2. При техническа невъзможност да се приложи чл. 52, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание регистрацията се извършва чрез поименно прочитане на имената.
3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.
-------------------------
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума