Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

В сила от 19.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 2 400 000 лв., разпределени по бюджетите на общини за 2021 г., както следва:
1. по бюджета на Община Гоце Делчев - 1 800 000 лв. за закупуване на медицинска техника за МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, в гр. Гоце Делчев - 1 550 000 лв., и за ремонт на кабинети в болницата - 250 000 лв.;
2. по бюджета на Община Хаджидимово - 600 000 лв. за ремонт на улица "Климент Охридски", гр. Хаджидимово.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. В Постановление № 400 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. (ДВ, бр. 110 от 2020 г.), в чл. 1, ал. 3 думите "придобити от общината" се заменят с "предоставени за управление на общината".

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума