Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

В сила от 19.01.2021 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2021 г. в размер 2 118 718 лв., разпределени съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г., одобрена с Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г.

Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и т. 2 от Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините

 

Община

Област

Дейност/предназначение

Средства (в лв.)

Гърмен

Благоевград

Реконструкция и разширение на СУ "Йордан Йовков" в УПИ Х-83, кв. 12, с. Рибново - нов корпус за спортни дейности

1 275 090

Поморие

Бургас

Изграждане на ОДЗ в УПИ II-32, по плана на с. Гълъбец, община Поморие - първи етап на строителството - изграждане на I етаж

23 166

Велинград

Пазарджик

Изграждане на ново детско учреждение, намиращо се в УПИ I, кв. 409, гр. Велинград

34 680

Раковски

Пловдив

Изграждане на училищна сграда в УПИ I-1367, училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски

507 442

Стара Загора

Стара Загора

Реконструкция на съществуваща сграда в УПИ II - училище, кв. 412, гр. Ст. Загора, за нуждите на Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи (ПГКНМА) - Ст. Загора - 224 340 лв., и за изграждане на многофункционална сграда, образователни съоръжения, общежитие, столова и дворно пространство в УПИ II - училище, кв. 412, гр. Ст. Загора, за нуждите на ПГКНМА - 54 000 лв.

278 340

Общо:

 

 

2 118 718


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума