Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

В сила от 22.12.2020 г.

Обн. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в общ размер 15 740 805 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Община Долни чифлик - 2 033 028 лв. за реконструкция на улична мрежа в с. Гроздьово и в с. Булаир;
2. по бюджета на Община Дългопол - 1 788 105 лв. за: ремонт на улична мрежа и на общински пътища на територията на общината, в т. ч. на улици в с. Медовец, с. Аспарухово, с. Цонево, с. Комунари, с. Величково, с. Сава и с. Рояк - 870 105 лв.; изграждане на физкултурен салон към СУ "Назъм Хикмет", с. Медовец - 600 000 лв.; основен ремонт на физкултурен салон към Спортен комплекс, с. Цонево - 318 000 лв.;
3. по бюджета на Община Джебел - 610 000 лв. за ремонт на сградите на Народно читалище "Христо Смирненски - 1924", гр. Джебел, Народно читалище "Димитър Благоев - 1963", с. Припек, и Народно читалище "Родопска искра - 1936", с. Мишевско, община Джебел;
4. по бюджета на Община Доспат - 1 036 672 лв. за изграждане на нов градски център в кв. 8, кв. 9 и кв. 18 на гр. Доспат;
5. по бюджета на Столичната община - 4 773 000 лв. за изграждане на улици в кв. 10, м. НПЗ Изток, м. Къро, и реконструкция на ул. Йордан Венедиков, гр. София;
6. по бюджета на Община Шумен - 4 000 000 лв. за основен ремонт, реконструкция на хиподрума и за изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура, гр. Шумен;
7. по бюджета на Община Пазарджик - 1 000 000 лв. за ремонт на общинска сграда, намираща се на ул. Неофит Бозвели № 29, гр. Пазарджик;
8. по бюджета на Община Божурище - 500 000 лв. за ремонт на централната улица на гр. Божурище.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 - 8 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2021 г., в сила от 19.01.2021 г.) Община Шумен възстановява в държавния бюджет средствата по ал. 1, т. 6 не по-късно от 20 декември 2021 г., в случай че поземленият имот и изградените върху него сгради, съставляващи хиподрум съгласно Акт за държавна собственост № 2618 от 26.12.2012 г., не бъдат предоставени за управление на общината.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер 3 179 921 лв. за Българската православна църква - Българска патриаршия, разпределени, както следва:
1. за сградата на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 2 200 000 лв. за ремонтни и реставрационни дейности;
2. за Софийската духовна семинария - 479 921 лв. за ремонтни и реставрационни дейности по семинарията;
3. за Катедрален храм "Успение Богородично", гр. Варна - 300 000 лв. за ремонтни и реставрационни дейности по катедралния храм;
4. за храм "Св. Прокопий Варненски", гр. Варна - 200 000 лв. за довършване на строителството на храма.
(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г. в размер 43 200 000 лв. за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване съгласно Изборния кодекс и възложена обществена поръчка.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми", бюджетна програма "Избори и национални референдуми", по бюджета на Централната избирателна комисия за 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 4. (1) За извършването на плащанията по чл. 3, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Централната избирателна комисия.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. суми от бюджета на Централната избирателна комисия по сметката по ал. 1 се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на комисията за 2020 г.

Чл. 5. Главният секретар на Министерския съвет и Централната избирателна комисия да извършат съответните промени по бюджетите на Министерския съвет и на Централната избирателна комисия за 2020 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет за 2020 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.

§ 2. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от 2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г. и бр. 101 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 т. 27 се отменя.
2. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3

Списък на администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 3

№ по ред

Наименование

1.

Комисия за защита на личните данни

2.

Комисия за енергийно и водно регулиране

3.

Комисия за регулиране на съобщенията

4.

Комисия за финансов надзор

5.

Съвет за електронни медии

6.

Комисия за защита на конкуренцията

7.

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

8.

Държавна агенция "Национална сигурност"

9.

Сметна палата

10.

Центрове за спешна медицинска помощ

11.

Национален център и районни центрове по трансфузионна хематология

12.

Национална здравноосигурителна каса


"

§ 3. В Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2020 г.), в преходните и заключителните разпоредби се създава § 1а:
"§ 1а. (1) За изплащане на работодатели на компенсации и средства за запазване на заетостта на работници и служители по реда на това постановление и на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.), отнасящи се за периодите до края на 2020 г., за сметка на одобрените по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. средства в размер 1 000 000,0 хил. лв. за мерки, свързани със заетостта, може да се използва сметка за чужди средства на Националния осигурителен институт.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година."

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на Централната избирателна комисия и на кметовете на съответните общини.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума