Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ЗАПОВЕД № 8121з-1118 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2020 Г. ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР, ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-424 ОТ 15.03.2017 Г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-1380 ОТ 10.11.2017 Г., ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-76 ОТ 26.01.2018 Г., ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-541 ОТ 21.05.2018 Г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-205 ОТ 19.02.2020 Г., ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-274 ОТ 6.03.2020 Г., ИЗМ. И ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-910 ОТ 21.08.2020 Г.

В сила от 01.11.2020 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.


На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
В приложение № 1 Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, А. Държавни служители с висше образование се прави следното допълнение:
В т. III. Главна дирекция "Гранична полиция", III.1. Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН) се добавят редове № 11, 12, 13 и 14:
"


11

Специалист III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква


"
Заповедта влиза в сила от 1.11.2020 г.

Извадка от Неофициален раздел бр. 91 от 23.10.2020 г. на ДВ

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума