Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА (ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г.)

Издаден от Висшия съдебен съвет

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.


§ 1. В чл. 10, ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. събира, обработва и съхранява кадровите досиета на служителите, както и копия от документите, съдържащи се в кадровото дело на съдиите във ВСС;".

§ 2. В чл. 15 се създава ал. 5:
"(5) Със заповед административният ръководител на съда може да определи съдебен служител от звено на общата администрация, който да изпълнява и задълженията на длъжностно лице по защита на данните и който го подпомага при изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни."

§ 3. В чл. 16 се създава ал. 5:
"(5) Със заповед административният ръководител на съда може да определи съдебен служител от звено на специализираната администрация, който да изпълнява и задълженията на длъжностно лице по защита на данните и който го подпомага при изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни."

§ 4. В чл. 23 се създава т. 11:
"11. организира публикуването на протоколите от открити съдебни заседания и актовете по чл. 64 от Закона за съдебната власт на страницата на съда в интернет в предвидените от закона случаи."

§ 5. В чл. 29 се създава ал. 4:
"(4) Образците на книги се изработват съгласно приложение № 10."

§ 6. Досегашният текст на чл. 33 става ал. 1 и се създава ал. 2:
"(2) Номерът на постановеното решение по заявление за достъп до обществена информация се създава от последователността на записа в регистъра."

§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 14, 15 и 16:
"14. книга по чл. 277, ал. 3 ЗИНЗС;
15. книга за входящи молби за правна помощ и други правни инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела;
16. книга за изходящи молби за правна помощ и други правни инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела."
2. В ал. 3 след думите "приложение № 1" се поставя запетая и се добавя "приложение № 1а и приложение № 1б".

§ 8. В чл. 42, ал. 3 т. 3 се изменя така:
"3. жалбоподателите по административни, административнонаказателни, второинстанционни и касационни дела;".

§ 9. Създава се чл. 53а:
"Чл. 53а. Книгата по чл. 277, ал. 3 ЗИНЗС съдържа информация за постъпилите искания по чл. 276, ал. 1 ЗИНЗС от лица, лишени от свобода или задържани под стража. В нея се отбелязват точният час на постъпването на искането и подателят му."

§ 10. Създава се чл. 53б:
"Чл. 53б. Книгите за входящи и изходящи молби за правна помощ и други правни инструменти за международно сътрудничество по наказателни дела съдържат информация за всички постъпили и издадени от районните, окръжните съдилища, Специализирания наказателен съд, апелативните съдилища и Апелативния специализиран наказателен съд актове, отнасящи се до осъществяване на международното правно сътрудничество по наказателни дела."

§ 11. В чл. 55, ал. 1 досегашната т. 13 става т. 15 и се създават нова т. 13 и т. 14:
"13. анонимизира протоколите от съдебни заседания и съдебните актове и ги подготвя за публикуване на страницата на съда в интернет в предвидените от закона случаи;
14. вписва в книгата за закрити и разпоредителни заседания разпорежданията на съда;".

§ 12. В чл. 59 се създава ал. 3:
"(3) Образците на книги се изработват съгласно приложение № 11."

§ 13. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "по електронен път" се добавя "и тези по чл. 18а от АПК".
2. В ал. 3 думите "в 7-дневен срок" се заменят с "в срок от пет работни дни".

§ 14. В чл. 78, ал. 2, изречение първо след думите "в деня на поискването им" се добавя "или най-късно на следващия ден в случаите по ал. 4, изречение второ".

§ 15. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5, буква "а" след думите "по жалби" се допълва "и протести".
2. Създава се нова ал. 6:
"(6) Не се образуват частни административни дела по искания за спиране на предварителното изпълнение по чл. 166, ал. 2 от АПК и по искания за допускане на предварително изпълнение по чл. 167, ал. 1 от АПК."
3. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
4. В новата ал. 9 след думите "в хипотезите на чл. 42, ал. 2 НПК" се добавя "и чл. 135 АПК".

§ 16. В приложение № 1 към чл. 39, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Създава се образец на книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа:
"КНИГА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И ВЪРНАТИТЕ ПРИЗОВКИ И ДРУГИ СЪДЕБНИ КНИЖА


Дата на изготвяне/получаване

Номер
на дело

За кое лице се отнася

Връчител

Дата на предаване

На кого е връчена и дата на връчване

Дата на връщане

Дата на
изпращане

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


"
2. Създава се образец на регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт:
"РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЛИСТОВЕ, ИЗДАДЕНИ ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И СУМИ, ПРИСЪДЕНИ В ПОЛЗА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


Номер
по ред

14-цифрен номер на делото

Дата на
издаване

Длъжник

Сума по ИЛ

На кого се изпраща ИЛ

Погасено задължение

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


"
3. Създава се образец на регистър на актовете, с които преписката е върната, респективно производството по делото е прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или за отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата:
"РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ, С КОИТО ПРЕПИСКАТА Е ВЪРНАТА, РЕСПЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО Е ПРЕКРАТЕНО И ВЪРНАТО НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, ДОПЪЛВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ НА РЕШЕНИЕТО ИЛИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ И ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБАТА

Пореден номер

Вид, номер и дата на съдебния акт

Вид и номер
на дело

На кого се връща преписката/делото

Причини за
връщане

1

2

3

4

5


"

§ 17. Създават се приложения № 1а и № 1б към чл. 39, ал. 3:
"Приложение № 1а към чл. 39, ал. 3


АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

 

Номер на делото по описа за ..... година

Вид на делото

Име на страната

Местожителство

1

2

3

4

 

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ КАСАЦИОННИ ДЕЛА

 

Номер на делото по описа за ..... година

Вид на делото

Име на страната

 Местожителство

1

2

3

4

 

ОПИСНА КНИГА АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

 

Номер на
делото

Вид на делото + източник на постъпване

Дата на образуване на делото

Съдия докладчик

Предмет на делото

Статистически код на делото

Жалбоподател (ищец) и адрес

Ответник по жалбата (иска) и адрес

Заинтересовани страни

Дати на съдебните заседания

Дата на обявяване за решаване

Дата на постановяване на съдебния акт

Резултат от делото

№ и дата на писмото, с което делото е изпратено на друга инстанция или е получено от нея

Разултат от инстанционна проверка и нов №, ако е върнато за ново разглеждане

Продължителност
на разглеждане

Дата на предаване в архив

Номер на архивното дело

Номер на архивната връзка

до
1 месец

до
3 месеца

до
6 месеца

до
1 година

над 1 година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

                                             

 

ОПИСНА КНИГА КАСАЦИОННИ ДЕЛА

 

Номер на делото

Вид и номер на обжалваното решение и дело по описа на съответния съд

Дата на образуване на делото

Съдия докладчик

Предмет на делото

Статистически код на делото

Жалбоподател и адрес

Ответник по жалбата и адрес

Дати на съдебните заседания

Дата на обявяване за решаване

Дата на постановяване на съдебния акт

Резултат от делото

№ и дата на писмото, с което делото е изпратено на друга инстанция или е получено от нея

Резултат от инстанционна проверка

Продължителност
на разглеждане

Номер на писмото и дата на връщане на делото

до
1 месец

до
3 месеца

до
6 месеца

до
1 година

над 1 година

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                                       

 

КНИГА ЗА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

 

Дата на заседанието

№ на делото и дата на образуване

Вид на делото и източник на постъпване

Статистически код + предмет на делото

Жалбоподател и адрес

Ответник, заинтересовани страни и адреси

Състав на съда

Докладчик по делото

Прокурор

Сек-
ретар

Разултат от разглеждане на делото в съдебно заседание

№ и дата на съдебния акт

Решение

Статус на оспорения акт или иска

Дата, за която делото е отложено

Причини за отлагане/прекратяване на делото

Дата на връщане на делото от съдия доклачик

Дата на предаване на делото в деловодството и подпис

Дата на приемане на делото в деловодството и подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

КНИГА ЗА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО КАСАЦИОННИ ДЕЛА

 

Дата на заседанието

№ на делото и дата на образуване

Вид на делото и източник на постъпване

Статистически код + предмет на делото

Жалбоподател и адрес

Ответник и адрес

Състав на съда

Докладчик по делото

Прокурор

Сек-
ретар

Разултат от разглеждане на делото в съдебно заседание

№ и дата на съдебния акт

Решение

Статус на оспореното решение

Дата, за която делото е отложено

Причини за отлагане/прекратяване на делото

Дата на връщане на делото от съдия доклачик

Дата на предаване на делото в деловодството и подпис

Дата на приемане на делото в деловодството и подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

КНИГА ЗА ЗАКРИТИ И РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

 

Пореден
номер

Номер/година на делото

Състав
на съда

Съдия

докладчик

Номер и дата на съдебния акт

Резултат от заседанието

Дата на връщане на делото от съдия докладчик

Дата на предаване на делото в деловодството и подпис

Дата на приемане на делото в деловодството и подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

КНИГА ЗА ЗАКРИТИ И РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО КАСАЦИОННИ ДЕЛА

 

Пореден номер

Номер/година на делото

Състав
на съда

Съдия

докладчик

Номер и дата на съдебния акт

Резултат от заседанието

Дата на връщане на делото от съдия докладчик

Дата на предаване на делото в деловодството и подпис

Дата на приемане на делото в деловодството и подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

КНИГА ПО ЧЛ. 277, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА (ЗИНЗС)

 

№ по ред

Дата и час на постъпване

Подател

Забележка

1

2

3

4

 


Приложение № 1б към чл. 39, ал. 3


КНИГА ЗА ВХОДЯЩИ МОЛБИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

№ на делото

Източник на постъпване (държава и орган, от който е издаден актът)

Дата на образуване

Съдия

докладчик

Предмет на делото

Статистически код

Страни

Дата на приемане на акта за изпълнение

Дата на изпълнение

(усложнения,

забавяне, причина)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 КНИГА ЗА ВХОДЯЩИ МОЛБИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ВЪВ
ВЪЗЗИВНАТА ИНСТАНЦИЯ

№ на делото

Дата на
образуване
на делото

№ и година на първоинстанционното дело и от кой съд постъпва

Предмет на делото

Статистически код

Жалбоподател

Ответник

Дата на постановяване на съдебния акт

Резултат от делото

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 "

§ 18. Създава се приложение № 10 към чл. 29, ал. 4:
"Приложение № 10 към чл. 29, ал. 4

ВХОДЯЩ ДНЕВНИК

Входящ номер

Дата и час
на подаване

Име на
подателя

Описание на
постъпилите книжа

Направление на книжата

Източник на постъпване

1

2

3

4

5

6

 

ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК

Изходящ номер

Дата и час
на изпращане

Адресат

Описание на
изпращаните книжа

Начин на
изпращане

1

2

3

4

5

 

РАЗНОСНА КНИГА

Изходящ номер на документа

На кого се връчва

Дата на връчване

Подпис на приемащото
длъжностно лице

1

2

3

4

 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Номер по ред

Заявител

Вх. № и дата
на заявлението

Кратко описание
на поисканата
информация

Номер, дата и съдържание на решението - "предоставен достъп пълен, частичен или отказ"

Забележка

1

2

3

4

5

6

 

КНИГА ПО ЧЛ. 251, АЛ. 3 АПК

Входящ номер

Дата и час
на постъпване

Описание на
постъпилите книжа

Подател

Направление на книжата и подпис
на лицето, получило документа

1

2

3

4

5

 

 


"


§ 19. Създава се приложение № 11 към чл. 59, ал. 3:
"Приложение № 11 към чл. 59, ал. 3


АРХИВНА КНИГА

 

Архивен номер

Номер и година на делото

Дата на внасяне на делото в служба "Архив"

Номер на връзката

Номер и дата на протокола, въз основа на който се унищожава делото

Номер и дата на запазените документи, кратко описание на съдържанието им

Номер на тома, в който документите са подредени за запазване, и годината

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

8


"

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума