Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г.)

В сила от 01.01.2021 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.


§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "глава втора" се заменят с "наредбата".
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
"(3) Длъжностите по ал. 1 са подредени по възходящ ред и изискванията за всяка по-висока по степен длъжност са по-високи в сравнение с изискванията за предходната.
(4) Лицата, които са вписани в регистъра за определена длъжност, могат да изпълняват и длъжности с по-ниска степен."
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите "не отговарят на изискванията на глава втора и" се заличават.

§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата "втора" се добавя "или за които са налице обстоятелства по § 4, ал. 1".
2. В ал. 2 накрая се добавя "по вида спорт, за който са вписани".

§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
"6. организира и провежда спортни занимания, свързани с повишаване и усъвършенстване на бойната и професионалната подготовка на военнослужещите и служителите от въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана."
2. В ал. 2:
а) в т. 2 след думата "помощник-треньор" се добавя "или по част от професията "треньор";
б) в т. 3 точката накрая се заменя с точка и запетая и след знака се добавя "или";
в) създават се т. 4 и 5:
"4. завършено средно образование и придобита професионална квалификация, относима към вид спорт, свързан с повишаване и усъвършенстване на бойната и професионалната подготовка на военнослужещите и служителите от въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана; или
5. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "учител/преподавател по физическо възпитание" по учебен план, включващ методиката на преподаване или обучение или специализация по съответния вид спорт."
3. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) Лицата със завършено средно професионално образование, в рамките на което са придобили професионална квалификация "треньор" по вид спорт съгласно нормативната уредба, приложима до влизането в сила на Закона за професионалното образование и обучение, се приема, че отговарят на изискванията на ал. 2, т. 2.
(4) Лицата, които отговарят на изискванията на ал. 2, т. 4, могат да заемат длъжността "инструктор" само в спортните организации във въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана."

§ 4. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите "на длъжност, свързана с осъществяване на дейности по чл. 2" се заменят с "като инструктор по съответния вид спорт", точката накрая се заменя с точка и запетая и след знака се добавя "или".
2. Създава се т. 4:
"4. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт."

§ 5. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата "две" се заменя с "четири" и думите "помощник-треньор и/или" се заличават.
2. В т. 2 думите "помощник-треньор и/или" се заличават, точката накрая се заменя с точка и запетая и след знака се добавя "или".
3. Създава се т. 3:
"3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт и 2 години професионален опит като треньор."

§ 6. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
"(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са: завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт и шест години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт."

§ 7. Създава се чл. 12а:
"Чл. 12а. За професионален опит по чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 11 и § 4, ал. 1 се приема и професионалният опит, придобит като учител/преподавател по спортна подготовка по съответния вид спорт в спортните училища, центровете за подкрепа за личностно развитие или други обслужващи звена за организиран спорт (ученически спортни школи, общински детски комплекси и подобни), както и като преподавател по съответния вид спорт във висшите училища, акредитирани в професионално направление "Спорт"."

§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Заявленията за вписване се подават по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта. Заявленията се подават от физическите лица, кандидатстващи за вписване в регистъра. Заявленията за вписване на физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, се подават само от съответните спортни федерации при спазване на чл. 17, ал. 1 и 2. Заявленията на спортните федерации съдържат списък на лицата, за които се иска вписване, който се подава и на електронен носител."
2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Към заявлението се прилагат:
1. доказателства, че лицето, за което се иска вписване в регистъра, отговаря на изискванията на наредбата:
а) копия от дипломи, свидетелства и/или удостоверения, включително приложенията към тях, а когато е необходимо удостоверяване на броя академични часове и от посочените документи той не може да се установи - и нарочен документ, издаден от висшето училище, относно академичните часове, включени в учебния план;
б) копия от трудови и/или осигурителни книжки и/или удостоверения за осигурителен стаж, а когато е необходимо удостоверяване на заеманата длъжност, вида спорт или изпълняваните функции и задължения - и служебни бележки от работодателя, длъжностни характеристики и други относими към установяването на професионалния опит документи;
2. изрично писмено съгласие на лицето, за което се иска вписване, по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта - в случаите по чл. 17, ал. 1 и 2."
3. В ал. 6 думите "документи за професионален опит, като копия от трудови книжки, трудови или друг вид договори, референции от работодатели или други относими документи" се заменят с "документите за професионален опит по ал. 4, т. 1, буква "б".
4. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Документите на чужд език се представят заедно с точен превод на български език."
5. Алинея 9 се изменя така:
"(9) Съответната комисия по ал. 2 може да даде на заявителя срок за отстраняване на нередности или допълнително представяне на документи, когато в представените се установят неясноти или противоречия относно обстоятелствата, които се удостоверяват с тях. До изтичане на дадения срок спира да тече срокът за произнасяне по ал. 10. Комисиите по ал. 2 могат да изискват документи и информация относно обстоятелствата, свързани с изискванията за вписване в регистъра, от неучастващи в производството лица, както и да установяват и проверяват факти и обстоятелства въз основа на вписванията в публични онлайн регистри, регламентирани със закон."
6. В ал. 10 в началото се добавя "В тримесечен срок от подаване на заявлението", думата "Министърът" се заменя с "министърът", след думата "издава" се добавя "заповед за вписване и", точката накрая се заменя със запетая и след нея се добавя "или заповед, с която мотивирано се отказва вписването".

§ 9. Създава се чл. 16а:
"Чл. 16а. (1) Лицето, което заявява вписване в регистъра на основание съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 5, трябва да посочи в заявлението си само един вид спорт по свой избор, за който е изучавало методиката на преподаване или обучение или за който има специализация.
(2) За лице по ал. 1 не се допуска вписване в регистъра на треньорските кадри за повече от един вид спорт."

§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "треньорските кадри по" се заменят с "лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, за".
2. В ал. 2 думите "треньорските кадри по" се заменят с "лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, за".
3. Създават се ал. 3 и 4:
"(3) В случаите по ал. 1 и 2 страни в производството по вписване стават физическите лица, дали съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 удостоверенията за вписване и заповедите, с които се отказва вписване, се съобщават само на физическите лица, дали съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2, и подлежат на оспорване от тях по съдебен ред съобразно родовата подсъдност по чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс."

§ 11. В глава трета се създават чл. 18 и 19:
"Чл. 18. (1) При промяна в обстоятелствата, свързани с повишаване на професионалната квалификация или професионалния опит, настъпили след вписването в регистъра, вписаното лице може да подаде заявление за вписване за длъжност от по-висока степен, придружено с копия от документите, свързани с новите обстоятелства.
(2) Заявлението се разглежда по реда на чл. 16.
(3) Министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице се произнася по заявлението съгласно чл. 16, ал. 10.

Чл. 19. (1) Дубликат на удостоверение за вписване в регистъра на треньорските кадри се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
(2) Дубликатът се издава по заявление на титуляря на удостоверението, придружено с декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е унищожено или загубено."


§ 12. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
"§ 1. Треньорските кадри, вписани в регистъра на треньорските кадри по определен вид спорт, могат да изпълняват длъжностите по чл. 3, ал. 1 и по сходни видове спорт."
2. Параграф 4 се изменя така:
"§ 4. (1) Лицата, родени до 31.12.1969 г. включително, запазват заеманата по трудово правоотношение към момента на подаване на заявлението длъжност, ако притежават не по-малко от петнадесет години професионален опит на длъжности по чл. 3, ал. 1 по съответния вид спорт.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 относно заеманата длъжност и професионалния опит се удостоверяват с документи по чл. 16, ал. 4, т. 1, буква "б".
(3) Вписването в регистъра на треньорските кадри, респективно отказът за вписване, на лицата по ал. 1 се извършва по реда на чл. 16.
(4) Проверка за наличие на предпоставките по ал. 1 и вписване в регистъра въз основа на тях се извършва само ако не са представени доказателства за съответствие на лицето с изискванията за заемане на длъжност, определени в глава втора, или от представените доказателства се установява, че лицето не отговаря на нито едно от тези изисквания."
3. Създава се § 4а:
"§ 4а. По смисъла на наредбата "професионално направление" е професионално направление съгласно Списъка на професиите за професионалното образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение или съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование."

§ 13. В § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думата "две" се заменя с "три".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 14. Неприключилите производства по вписване в регистъра на треньорските кадри се довършват по досегашния ред и при прилагане на изискванията, които са били в сила към момента на подаване на заявленията.

§ 15. Лицата, вписани в регистъра на треньорските кадри преди влизане в сила на тази наредба, запазват правоспособността си като треньорски кадри за длъжностите, за които са вписани и за които имат издадени удостоверения.

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1.01.2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума