Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.


Параграф единствен. В § 3а от преходните и заключителните разпоредби думите "една година" се заменят с "две години".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума