Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ

В сила от 12.02.2019 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за заемане на длъжности, както и условията и редът за вписването на треньорските кадри в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), наричан по-нататък "регистъра".

Чл. 2. Треньорски кадри са лицата, които извършват обучение и тренировъчна дейност в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, както и лицата, които предоставят треньорски услуги.

Чл. 3. (1) Длъжностите на треньорските кадри - системи от функции, задължения и изисквания, са:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Длъжностите по ал. 1 могат да се заемат и изпълняват само от лица, които отговарят на изискванията на наредбата и които са вписани в регистъра.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Длъжностите по ал. 1 са подредени по възходящ ред и изискванията за всяка по-висока по степен длъжност са по-високи в сравнение с изискванията за предходната.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Лицата, които са вписани в регистъра за определена длъжност, могат да изпълняват и длъжности с по-ниска степен.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Юридическите лица с нестопанска цел и търговците с предмет на дейност по чл. 2 са длъжни да не допускат лица, които не са вписани в регистъра, да заемат и изпълняват длъжности по ал. 1.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В регистъра се вписват само лица, които отговарят на изискванията на глава втора или за които са налице обстоятелства по § 4, ал. 1 за заемане на длъжност по чл. 3, ал. 1 по съответния вид спорт.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Лицата, вписани в регистъра, придобиват правоспособност като треньорски кадри по вида спорт, за който са вписани.
(3) Лица, които не са вписани в регистъра, нямат право да осъществяват дейности, за които ЗФВС изисква вписване в регистъра.

Чл. 5. (1) Наредбата се прилага за лицата, осъществяващи дейностите по чл. 2.
(2) Наредбата не се прилага за спортно-педагогическите кадри, заемащи длъжности в системата на предучилищното и училищното образование, и преподавателите по спорт във висшите училища.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ


Чл. 6. (1) Изпълнението на длъжността "инструктор" включва следните функции и задължения:
1. популяризира спортни дейности и провежда обучение;
2. организира и провежда спортни занимания в областта на спорта за всички;
3. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания и при осъществяване на спортни дейности;
4. спомага за постигане на среда с минимален риск от разпространение и употреба на допинг сред спортистите и лицата, които спортуват в свободното време;
5. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей");
6. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) организира и провежда спортни занимания, свързани с повишаване и усъвършенстване на бойната и професионалната подготовка на военнослужещите и служителите от въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана.
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "инструктор" са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация по професиите "помощник-инструктор" или "инструктор" по съответен вид спорт или "инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
2. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено средно образование и придобита професионална квалификация по част от професията "помощник-треньор" или по част от професията "треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
3. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено средно образование и завършено обучение по вида спорт в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 200 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или
4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено средно образование и придобита професионална квалификация, относима към вид спорт, свързан с повишаване и усъвършенстване на бойната и професионалната подготовка на военнослужещите и служителите от въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана; или
5. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "учител/преподавател по физическо възпитание" по учебен план, включващ методиката на преподаване или обучение или специализация по съответния вид спорт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Лицата със завършено средно професионално образование, в рамките на което са придобили професионална квалификация "треньор" по вид спорт съгласно нормативната уредба, приложима до влизането в сила на Закона за професионалното образование и обучение, се приема, че отговарят на изискванията на ал. 2, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Лицата, които отговарят на изискванията на ал. 2, т. 4, могат да заемат длъжността "инструктор" само в спортните организации във въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана.

Чл. 7. (1) Изпълнението на длъжността "помощник-треньор" включва следните функции и задължения:
1. извършва селекция на деца и ги насочва към занимания по съответния вид спорт;
2. планира, организира и провежда обучение на спортисти по съответния вид спорт под контрола на треньор;
3. подпомага подготовката и участието на спортисти в състезания от държавния и международния спортен календар на съответната спортна федерация;
4. участва при извършване на анализ на подготовката и постигнатите резултати от спортистите;
5. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
6. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
7. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "помощник-треньор" са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация "помощник-треньор" или "треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение; или
2. завършено средно образование и завършено обучение по вида спорт в акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" по специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 500 академични часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 6, ал. 2 и три години професионален опит като инструктор по съответния вид спорт; или
4. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт.

Чл. 8. (1) Изпълнението на длъжността "треньор" включва следните функции и задължения:
1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните клубове;
2. участва в организирането на състезанията на спортистите;
3. провежда тренировъчния процес със спортистите от националните отбори под контрола на старши или главен треньор;
4. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;
5. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори;
6. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
8. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей");
9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване на техните знания и умения.
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "треньор" са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт"; или
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт"; или
3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо възпитание" и придобита професионална квалификация "треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 9. (1) Изпълнението на длъжността "старши треньор" включва следните функции и задължения:
1. планира, провежда, оценява и контролира тренировъчния и състезателния процес на спортисти, включително спортисти от националния отбор;
2. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори;
3. анализира резултатите и класиранията на спортистите;
4. подпомага треньора и помощник-треньора при провеждане на тренировъчния и състезателния процес;
5. разработва и предлага единна система за спортна подготовка за съответния спорт;
6. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;
7. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
9. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) Минималните изисквания за заемане на длъжността "старши треньор" са:
1. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", и четири години професионален опит като треньор по съответния вид спорт; или
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър", придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" и четири години професионален опит като треньор по съответния вид спорт; или
3. (нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт и 2 години професионален опит като треньор.

Чл. 10. (1) Изпълнението на длъжността "главен треньор" включва следните функции и задължения:
1. управлява тренировъчния и състезателния процес на спортистите, включително спортистите от националните отбори;
2. разработва и контролира изпълнението на програми, планове и модели за подготовка на спортистите, включително спортистите от националните отбори;
3. внедрява иновативни, научноизследователски и методически подходи в подготовката на спортистите;
4. разработва и прилага комплексна методика за контрол на резултатите и класиранията, постигнати от спортистите на състезания;
5. контролира и оценява работата на треньорите и старши треньорите;
6. определя спортистите за включване в националните отбори;
7. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за самостоятелно изпълнение на професионалната им дейност;
8. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
9. организира своевременното преминаване на състезателите през начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на антидопинговите правила и наредбата по чл. 90, ал. 7 от ЗФВС;
10. насърчава спазването на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей").
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Минималните изисквания за заемане на длъжността "главен треньор" са: завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" - "треньор по вид спорт", придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по вида спорт и шест години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт.

Чл. 11. Длъжностите по чл. 3 могат да се заемат и от лица, които не отговарят на изискванията на чл. 6 - 10, но притежават международна квалификация в областта на обучението и подготовката на спортисти, която се използва в повече от пет държави, придобита въз основа на стандарти и/или правила, установени от международна спортна организация, ако отговарят на следните изисквания за квалификация и професионален опит:
1. международната квалификация е придобита след успешно положен изпит и преминато обучение във връзка със съответния вид спорт:
а) за инструктор - с хорариум не по-малко от 120 учебни часа;
б) за помощник-треньор - с хорариум не по-малко от 180 учебни часа, като обучението включва спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини;
в) за треньор, старши треньор и главен треньор - с хорариум не по-малко от 360 учебни часа, като обучението включва спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; и
2. лицата притежават следния минимален професионален опит по съответния вид спорт:
а) за инструктор - 5 години като картотекиран състезател по съответния вид спорт;
б) за помощник-треньор - 1 година като инструктор;
в) за треньор - 3 години като помощник-треньор;
г) за старши треньор - 2 години като треньор;
д) за главен треньор - 5 години като треньор.

Чл. 12. Длъжностите по чл. 3, свързани със спортове, които могат да се практикуват само от хора с увреждания, могат да се заемат от лица, които отговарят на следните минимални изисквания:
1. наличие на минималното образователно и квалификационно ниво за съответната длъжност, независимо от вида спорт, по който е придобито; и
2. придобита квалификация и/или правоспособност за вида спорт за хора с увреждания съобразно изискванията на съответната международна спортна организация за хора с увреждания.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За професионален опит по чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 11 и § 4, ал. 1 се приема и професионалният опит, придобит като учител/преподавател по спортна подготовка по съответния вид спорт в спортните училища, центровете за подкрепа за личностно развитие или други обслужващи звена за организиран спорт (ученически спортни школи, общински детски комплекси и подобни), както и като преподавател по съответния вид спорт във висшите училища, акредитирани в професионално направление "Спорт".

Чл. 13. Треньорските кадри са длъжни да повишават професионалната си квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко веднъж на две години.

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ


Чл. 14. (1) Регистърът се поддържа като част от единната информационна система на публичните регистри по чл. 9, ал. 2 от ЗФВС на Министерството на младежта и спорта.
(2) Подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства за треньорските кадри са определените с наредбата по чл. 9, ал. 2 от ЗФВС.

Чл. 15. Министерството на младежта и спорта разработва и поддържа регистъра като централизирана база данни, като:
1. осигурява съхраняването и сигурността на информацията в регистъра;
2. осигурява достъп до информацията в регистъра чрез интернет страницата си.

Чл. 16. (1) Вписването и актуализирането на данните в регистъра се извършват от длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта, определени със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) Заявленията за вписване на треньорски кадри, отговарящи на изискванията на чл. 6 - 10 или на § 4, се разглеждат от комисия от служители на Министерството на младежта и спорта, определена със заповед на министъра на младежта и спорта. Заявленията за вписване на треньорски кадри, отговарящи на изискванията по чл. 11 или чл. 12, се разглеждат от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, която включва представители на Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и акредитирани висши училища в професионално направление "Спорт". Вписването в регистъра или отказът за вписване се извършват по мотивирано предложение на съответната комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Заявленията за вписване се подават по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта. Заявленията се подават от физическите лица, кандидатстващи за вписване в регистъра. Заявленията за вписване на физически лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, се подават само от съответните спортни федерации при спазване на чл. 17, ал. 1 и 2. Заявленията на спортните федерации съдържат списък на лицата, за които се иска вписване, който се подава и на електронен носител.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Към заявлението се прилагат:
1. доказателства, че лицето, за което се иска вписване в регистъра, отговаря на изискванията на наредбата:
а) копия от дипломи, свидетелства и/или удостоверения, включително приложенията към тях, а когато е необходимо удостоверяване на броя академични часове и от посочените документи той не може да се установи - и нарочен документ, издаден от висшето училище, относно академичните часове, включени в учебния план;
б) копия от трудови и/или осигурителни книжки и/или удостоверения за осигурителен стаж, а когато е необходимо удостоверяване на заеманата длъжност, вида спорт или изпълняваните функции и задължения - и служебни бележки от работодателя, длъжностни характеристики и други относими към установяването на професионалния опит документи;
2. изрично писмено съгласие на лицето, за което се иска вписване, по образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и оповестен на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта - в случаите по чл. 17, ал. 1 и 2.
(5) Съответствието с изискванията на чл. 11, т. 1 се удостоверява със:
1. документ, удостоверяващ придобитата международна квалификация; и
2. удостоверение или други документи от международната спортна организация, от които е видно, че:
а) придобитата международна квалификация се използва в повече от пет държави; и
б) международната квалификация е придобита въз основа на стандарти и/или правила, установени от международната спортна организация; и
3. утвърдени или издадени от обучаващата организация учебен план и/или учебна програма, справка или друг документ, от които са видни продължителността, формата и съдържанието на преминатото от лицето обучение и положените от него изпити.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Наличието на минималния състезателен опит по чл. 11, т. 2, буква "а" се удостоверява с документ, издаден от лицензираната спортна федерация, а съответствието с изискванията по чл. 11, т. 2, букви "б" - "д" - с документите за професионален опит по ал. 4, т. 1, буква "б".
(7) Съответствието с изискването на чл. 12, т. 2 се удостоверява със:
1. документ, удостоверяващ придобита квалификация и/или правоспособност; и
2. удостоверение или други документи от международната спортна организация, удостоверяващи приемането от нея на изискванията, въз основа на които е придобита квалификацията и/или правоспособността по вида спорт за хора с увреждания.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Документите на чужд език се представят заедно с точен превод на български език.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Съответната комисия по ал. 2 може да даде на заявителя срок за отстраняване на нередности или допълнително представяне на документи, когато в представените се установят неясноти или противоречия относно обстоятелствата, които се удостоверяват с тях. До изтичане на дадения срок спира да тече срокът за произнасяне по ал. 10. Комисиите по ал. 2 могат да изискват документи и информация относно обстоятелствата, свързани с изискванията за вписване в регистъра, от неучастващи в производството лица, както и да установяват и проверяват факти и обстоятелства въз основа на вписванията в публични онлайн регистри, регламентирани със закон.
(10) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В тримесечен срок от подаване на заявлението министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице от Министерството на младежта и спорта издава заповед за вписване и удостоверение за вписване, в което се посочва регистрационният номер на лицето, или заповед, с която мотивирано се отказва вписването.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Лицето, което заявява вписване в регистъра на основание съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 5, трябва да посочи в заявлението си само един вид спорт по свой избор, за който е изучавало методиката на преподаване или обучение или за който има специализация.
(2) За лице по ал. 1 не се допуска вписване в регистъра на треньорските кадри за повече от един вид спорт.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Спортните федерации по вид спорт могат да заявяват за вписване в регистъра лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, за вида спорт или спортове, за които имат издаден спортен лиценз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Лицензираните многоспортови федерации по обединяващ принцип могат да заявяват за вписване в регистъра лица, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 или 12, за видовете спорт, които администрират.
(3) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 1 и 2 страни в производството по вписване стават физическите лица, дали съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 1 и 2 удостоверенията за вписване и заповедите, с които се отказва вписване, се съобщават само на физическите лица, дали съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2, и подлежат на оспорване от тях по съдебен ред съобразно родовата подсъдност по чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) При промяна в обстоятелствата, свързани с повишаване на професионалната квалификация или професионалния опит, настъпили след вписването в регистъра, вписаното лице може да подаде заявление за вписване за длъжност от по-висока степен, придружено с копия от документите, свързани с новите обстоятелства.
(2) Заявлението се разглежда по реда на чл. 16.
(3) Министърът на младежта и спорта или оправомощеното от него лице се произнася по заявлението съгласно чл. 16, ал. 10.

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Дубликат на удостоверение за вписване в регистъра на треньорските кадри се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение.
(2) Дубликатът се издава по заявление на титуляря на удостоверението, придружено с декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е унищожено или загубено.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Треньорските кадри, вписани в регистъра на треньорските кадри по определен вид спорт, могат да изпълняват длъжностите по чл. 3, ал. 1 и по сходни видове спорт.

§ 2. Длъжностите по чл. 3, ал. 1, свързани със спортове, дисциплините на които представляват отделен вид спорт, могат да бъдат изпълнявани и от лицата, вписани в регистъра като треньорски кадри по един от тези видове спорт.

§ 3. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават съгласно условията на Закона за предучилищното и училищното образование, респ. Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането им.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) Лицата, родени до 31.12.1969 г. включително, запазват заеманата по трудово правоотношение към момента на подаване на заявлението длъжност, ако притежават не по-малко от петнадесет години професионален опит на длъжности по чл. 3, ал. 1 по съответния вид спорт.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 относно заеманата длъжност и професионалния опит се удостоверяват с документи по чл. 16, ал. 4, т. 1, буква "б".
(3) Вписването в регистъра на треньорските кадри, респективно отказът за вписване, на лицата по ал. 1 се извършва по реда на чл. 16.
(4) Проверка за наличие на предпоставките по ал. 1 и вписване в регистъра въз основа на тях се извършва само ако не са представени доказателства за съответствие на лицето с изискванията за заемане на длъжност, определени в глава втора, или от представените доказателства се установява, че лицето не отговаря на нито едно от тези изисквания.

§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) По смисъла на наредбата "професионално направление" е професионално направление съгласно Списъка на професиите за професионалното образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение или съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 97, ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В срок до три години от влизането в сила на наредбата лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, могат да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС по реда и при спазване на изискванията на тази наредба.
(2) За срока по ал. 1 лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, запазват професионалната си правоспособност и квалификация за длъжностите, за които са вписани.
(3) В срока по ал. 1 Министерството на младежта и спорта поддържа базата данни на регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба № 2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри и достъпа до тях на интернет страницата си.

§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 14. Неприключилите производства по вписване в регистъра на треньорските кадри се довършват по досегашния ред и при прилагане на изискванията, които са били в сила към момента на подаване на заявленията.

§ 15. Лицата, вписани в регистъра на треньорските кадри преди влизане в сила на тази наредба, запазват правоспособността си като треньорски кадри за длъжностите, за които са вписани и за които имат издадени удостоверения.

§ 16. Наредбата влиза в сила от 1.01.2021 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума