Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Приет с ПМС № 242 от 09.11.2018 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 1 Април 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП) относно:
1. организацията и изпълнението на мерките за специална защита на застрашени лица по смисъла на ЗЗЛЗВНП;
2. дейността на компетентните органи при осъществяване на функциите по ЗЗЛЗВНП;
3. процедурата за предоставяне на специална защита;
4. прекратяването на действието на специалната защита;
5. осъществяването на международно сътрудничество;
6. изграждането, поддържането и съхраняването на база данни.

Чл. 2. (1) Мерките за специална защита се осъществяват от Бюро по защита при главния прокурор, наричано по-нататък "Бюрото по защита", в съответствие с разпореждане на главния прокурор или решение на Съвета по защита за предоставяне на специална защита на застрашени лица.
(2) Планирането, разрешаването, отпускането, разходването и отчитането на средствата по прилагане на специалната защита се определят с правила, утвърдени от главния прокурор.

Чл. 3. (1) Специалната защита се осъществява чрез мерки за предварителна защита и Програма за защита съгласно ЗЗЛЗВНП при спазване на принципа за конспиративност.
(2) Условията, редът и начинът за изпълнение на мерките за специална защита се определят с правила, утвърдени от главния прокурор.

Чл. 4. Бюрото по защита по искане на неговия директор получава съдействие от всички органи на държавна власт и местно самоуправление, юридически и физически лица, включително цялата налична информация, необходима за организиране и изпълнение на специалната защита, по ред и по начин, определени в инструкции или споразумения, сключени съгласно чл. 5, ал. 8 от ЗЗЛЗВНП.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Организация и изпълнение на мерките за предварителна защита


Чл. 5. (1) Въз основа на вида на предоставената предварителна защита директорът на Бюрото по защита утвърждава план за действие за изпълнение на определените мерки за защита. Утвърждаването на плана се извършва при наличие на финансов разчет за обезпечаване на изпълнението.
(2) Планът за действие съдържа основна цел, сили и средства, времетраене, задачи на служителите, мерки за безопасност и контрол.

Чл. 6. (1) За изпълнение на плана за действие по чл. 5 директорът на Бюрото по защита със заповед определя:
1. служители за връзка с всяко застрашено лице;
2. други служители при необходимост от специални знания и умения за работа със застрашеното лице;
3. охраняващи екипи и техните ръководители, когато е определена мярка по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП;
4. безопасно място за настаняване на лицето, когато е определена мярка по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Промени в състава на определените служители и мястото за настаняване могат да се извършват по реда по ал. 1.

Чл. 7. (1) Личната физическа охрана по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП се изпълнява денонощно, за определени часове или за определени случаи.
(2) Указанията за безопасност по чл. 7 от ЗЗЛЗВНП се включват в декларацията по чл. 16б, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 8. (1) Охраната на имущество по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛЗВНП се изпълнява денонощно, за определени часове или за определени случаи от служители и/или чрез технически средства, включително видеонаблюдение и/или мониторен контрол. Обезпечаването на мярката може да включва и осигуряване на пропускателен режим.
(2) Мярката по ал. 1 се прилага по отношение на личното движимо и недвижимо имущество, което застрашеното лице ползва или обитава.
(3) Охраняваното имущество се индивидуализира в разпореждането на главния прокурор или в решението на Съвета по защита за прилагане на мярката за защита.

Чл. 9. (1) Настаняването на безопасно място по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛЗВНП на застрашеното лице се извършва на друго подходящо място след проучване на възможностите и анализ на средата.
(2) Обезпечаването на мярката може да включва осигуряване на пропускателен режим и използване на технически средства, включително видеонаблюдение и/или мониторен контрол.
(3) Средствата за нощувки и текущите разходи на застрашените лица са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита, а разходите по преместването им и средствата за нощувки на служителите са за сметка на бюджета на Бюрото по защита.

Чл. 10. (1) Настаняването в друго място за изтърпяване на наказанието по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛЗВНП на застрашеното лице се осъществява по предложение на директора на Бюрото по защита и се осигурява от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към министъра на правосъдието.
(2) След настаняването на лицето в друго място за изтърпяване на наказанието началникът на новото място за изтърпяване на наказанието е длъжен да осигури на служителите за връзка достъп до лицето.
(3) Служителите за връзка, а в случай на необходимост и други служители, определени от директора на Бюрото по защита, поддържат пряк контакт с лицето след разрешение на началника на мястото за изтърпяване на наказанието, където лицето е настанено.

Чл. 11. (1) При прилагане на мерки за предварителна защита Бюрото по защита осъществява дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП, определени с разпореждането на главния прокурор.
(2) Когато не са предвидени дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП или е налице необходимост от тяхното изменение или допълнение, тези дейности се определят с разпореждане на главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.
(3) Разходите за осъществяване на дейностите по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита.

Раздел II.
Организация и изпълнение на мерките по Програмата за защита


Чл. 12. (1) Въз основа на вида на предоставената защита директорът на Бюрото по защита утвърждава план за действие за изпълнение на определените мерки по Програмата за защита. Утвърждаването на плана се извършва при наличие на финансов разчет за обезпечаване на изпълнението.
(2) Планът за действие съдържа основна цел, сили и средства, времетраене, задачи на служителите, мерки за безопасност и контрол.

Чл. 13. (1) За изпълнение на мерките по Програмата за защита директорът на Бюрото по защита със заповед определя:
1. служители за връзка с всяко застрашено лице;
2. други служители при необходимост от специални знания и умения за работа със застрашеното лице;
3. място на живеене в страната, когато е определена мярка по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛЗВНП;
4. охраняващи екипи и техните ръководители, когато е определена и мярка по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Промени в състава на определените служители и мястото на живеене може да се извършват по реда по ал. 1.

Чл. 14. (1) За изпълнение на мярката за защита по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛЗВНП - промяна на мястото на живеене в страната, Бюрото по защита осигурява подходящи жилища, в които се настаняват защитените лица.
(2) Изборът на подходящите жилища се осъществява след проучване на възможностите и анализ на средата, в която лицата ще бъдат настанени.
(3) Разходите по сключване на договори за наем, както и разходите, които произтичат от сключените договори за наем на жилищата по ал. 2, са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита.
(4) Текущите разходи, свързани с ползването на жилищата по ал. 2, както и разходите за причинени от защитеното лице вреди в имота или на намиращите се в него движими вещи са за негова сметка или за сметка на неговия законен представител.
(5) Обезпечаването на мярката по преценка на директора на Бюрото по защита може да включва осигуряване на пропускателен режим, използване на технически средства, включително видеонаблюдение и/или мониторен контрол, както и прилагането на други способи за повишаване безопасността на лицето по ред и по начин, определени с правилата по чл. 3, ал. 2.

Чл. 15. (1) За изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП - промяна на мястото на работа, Бюрото по защита взаимодейства с компетентните държавни органи и с юридически и физически лица.
(2) Изборът на подходяща работа се осъществява след проучване на възможностите и естеството на работата и анализ на средата, в която лицата ще работят.

Чл. 16. За изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛЗВНП - промяна на детската ясла или институция в предучилищното, училищното и висшето образование, Бюрото по защита взаимодейства с компетентни органи на Министерството на образованието и науката, местната власт, с висши училища и др.

Чл. 17. При изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗЗЛЗВНП - настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, се прилага редът по чл. 10.

Чл. 18. При изпълнение на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛЗВНП - релокация в друга държава при условията на чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП, се прилага редът по глава шеста.

Чл. 19. (1) При прилагане на мерки от Програмата за защита Бюрото по защита осъществява дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП, определени с разпореждането на главния прокурор.
(2) Когато не са предвидени дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП или е налице необходимост от тяхното изменение или допълнение, тези дейности се определят с допълнително разпореждане на главния прокурор.
(3) Разходите за осъществяване на дейностите по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита.

Чл. 20. (1) Издаването на документите с нови основни данни по чл. 14б, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП се извършва служебно по искане на Бюрото по защита по ред, определен със закон.
(2) Редът за съхранение на документите с предходните основни данни на защитените лица се определя със заповед на директора на Бюрото по защита.
(3) В случаите, когато по реда на чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва нови основни данни и издадени въз основа на тях документи, документите с предходните основни данни може да се ползват, когато се засягат законните интереси на държавата, на трети лица или негови интереси. Ползването се извършва за всеки конкретен случай след разрешение на директора на Бюрото по защита в присъствие на служител от Бюрото по защита.
(4) В случаите, когато по реда на чл. 6, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП лицето ползва новите основни данни и издадените въз основа на тях документи след излизане от Програмата по защита, то не може да ползва документите с предходните основни данни. В тези случаи документите с предходните основни данни на лицето продължават да се съхраняват в Бюрото по защита.
(5) Разходите по издаване на документите с нови основни данни на защитените лица са за сметка на средствата по прилагане на специалната защита.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ПО ЗЗЛЗВНП

Раздел I.
Съвет по защита


Чл. 21. (1) Съветът по защита се състои от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи, представляващия Висшия съдебен съвет, председателя на Върховния касационен съд, главния прокурор и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) При отсъствие или невъзможност за участие на член на Съвета по защита в случаите по чл. 13а, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП той се представлява от негов заместник, оправомощен със съответен акт.

Чл. 22. Дейността на Съвета по защита се осъществява по правила, приети по реда на чл. 13а, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 23. (1) Заседанията на Съвета по защита се провеждат на всеки шест месеца за разглеждане на писмените отчети относно изпълнението на специалната защита или в тридневен срок от постъпването на предложение за предоставяне на специална защита, изпратено от главния прокурор по реда на чл. 16а, ал. 4 и чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Заседанията на Съвета по защита се подготвят съгласно правилата, приети по реда на чл. 13а, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.
(3) Заседанията на Съвета по защита се свикват и ръководят от министъра на правосъдието.

Чл. 24. (1) Заседанията на Съвета по защита са закрити.
(2) Заседанията на Съвета по защита се провеждат при кворум повече от половината от членовете му. При липса на кворум ръководещият заседанието насрочва ново заседание в тридневен срок.

Чл. 25. (1) Съветът по защита предоставя или не допуска предоставяне на специална защита, като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
(2) Съветът по защита взема решения, с които приема направените отчети относно изпълнението на специалната защита, предоставена на лица с разпореждане на главния прокурор.
(3) Решенията на Съвета по защита по представените отчети относно изпълнението на специалната защита, предоставена на лица с решение на Съвета по защита, съдържат:
1. дата на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на съответното наказателно производство;
4. конкретната мярка за защита, която следва да се продължи, промени или прекрати по отношение на застрашеното/защитеното лице; в случаите на решение за прекратяване на специалната защита това се извършва с разпореждане на главния прокурор.
(4) Решенията на Съвета по защита по чл. 13а, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛЗВНП съдържат:
1. дата на решението;
2. личните данни на застрашеното лице;
3. номера на съответното наказателно производство;
4. предоставяне или отказ от предоставяне на специална защита;
5. конкретната мярка за предварителна защита или по Програмата за защита, която следва да се вземе по отношение на застрашеното лице.
(5) Решенията на Съвета по защита са писмени и се подписват от всички членове, присъствали при вземането им, и заедно с протоколите с обобщени мотиви за решението и с материалите по тях се изпращат на Бюрото по защита не по-късно от 3 дни.

Раздел II.
Главен прокурор


Чл. 26. Главният прокурор:
1. разпорежда прилагане на мерки по предварителната защита и прекратяване на тяхното действие;
2. разпорежда прилагане на мерки по Програмата за защита и прекратяване на тяхното действие;
3. одобрява или прекратява мерки, взети от директора на Бюрото по защита, в случаите по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
4. сключва или разпорежда на директора на Бюрото по защита сключването на споразумения за изпълнение на мерките по чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
5. разпорежда изпълнението на функциите по чл. 14, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗЗЛЗВНП;
6. сключва споразумения за сътрудничество и взаимодействие и издава съвместни инструкции за взаимодействие с органите на държавната власт и местното самоуправление относно реда и предпоставките за оказване на съдействие по ЗЗЛЗВНП;
7. осъществява международно сътрудничество във връзка с изпълнение на Програмата за защита при условията на взаимност или във връзка с международен договор, по който Република България е страна;
8. участва в Съвета по защита;
9. представя пред Висшия съдебен съвет отчети за изразходваните средства по прилагане на специалната защита - общо и за всеки конкретен случай;
10. определя с правилата по чл. 2, ал. 2 реда за отпускане на допълнителна финансова помощ;
11. представя пред Съвета по защита писмените отчети относно изпълнението на специалната защита;
12. разрешава предоставянето на информация във връзка с изпълнение на специалната защита;
13. получава доклади и уведомява Съвета по защита в тридневен срок за взетите мерки по чл. 6, ал. 2, т. 5 и чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
14. може да възлага отделни свои правомощия по ЗЗЛЗВНП на свой заместник;
15. ръководи Бюрото по защита и упражнява функциите на работодател по отношение на служителите в него;
16. може да възлага на директора на Бюрото по защита отделни свои правомощия по чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 27. (1) Главният прокурор се произнася с мотивирано писмено разпореждане относно:
1. предоставяне на предварителна защита;
2. включване в Програмата за защита;
3. осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера на финансовата помощ, както и създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП на защитени лица, включително когато решението за включване в Програмата за защита е взето от Съвета по защита;
4. осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП с определяне на вида и размера на помощта и създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП на защитени лица, когато необходимостта е възникнала въз основа на нови обстоятелства;
5. искания за промяна на срока и вида на определените мерки;
6. одобряване или прекратяване на мерки, взети от директора на Бюрото по защита, в случаите по чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП;
7. предложения и искания за прекратяване предоставянето на предварителна защита и действието на Програмата за защита.
(2) Разпореждането по ал. 1, т. 1, 2 и 5 съдържа:
1. дата на разпореждането;
2. личните данни на застрашеното/защитеното лице;
3. номера на наказателното производство, във връзка с което се взема мярката за защита;
4. мярката за защита, която следва да се вземе по отношение на застрашеното/защитеното лице;
5. видовете дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и размера на финансовата помощ;
6. създаване на нови основни данни по реда на чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.
(3) Разпореждането по ал. 1, т. 3 и 4 съдържа данните по ал. 2, т. 1 - 4, както и:
1. номера и датата на решението на Съвета по защита или на разпореждането на главния прокурор за предоставяне на предварителна защита или за включване в Програмата за защита;
2. видовете дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и размера на финансовата помощ;
3. създаването на нови основни данни по реда на чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.
(4) Разпореждането по ал. 1, т. 6 и 7 съдържа данните по ал. 2, т. 1 - 3, както и одобряване или прекратяване на мярката за защита, взета по реда на чл. 6, ал. 4 и чл. 17а, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, съответно прекратяване предоставянето на предварителната защита и действието на Програмата за защита.

Раздел III.
Бюро по защита при главния прокурор


Чл. 28. (1) Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор.
(2) Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита се уреждат с акт на главния прокурор.
(3) Класификаторът на длъжностите със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), длъжностните разписания, функционалните задължения и длъжностните характеристики на служителите в Бюрото по защита се утвърждават от главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.
(4) Контролът върху дейността на Бюрото по защита се осъществява от главния прокурор.

Чл. 29. (1) Директорът на Бюрото по защита е пряко подчинен на главния прокурор.
(2) Директорът на Бюрото по защита:
1. представлява Бюрото по защита;
2. осъществява общото и непосредственото ръководство на Бюрото по защита;
3. ръководи пряко планирането, организирането и контрола на оперативните дейности на Бюрото по защита;
4. планира, разрешава, отпуска, разходва и отчита бюджетните средства по бюджета на Бюрото по защита;
5. изготвя становища до главния прокурор относно:
а) възможността за осигуряване и вида на мерките за предварителна защита;
б) възможността за включване на застрашеното лице в Програмата за защита, вида на подходящите мерки и първоначалния им срок, както и необходимостта от дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП;
в) необходимостта от продължаването на мерките по Програмата за защита за всяко защитено лице, както и за изменение на вида на приложената мярка за защита;
6. изготвя предложения до главния прокурор за:
а) удължаване на предварителната защита;
б) прекратяване на предварителната защита;
в) осигуряване на дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП, когато необходимостта е възникнала въз основа на нови обстоятелства;
г) създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП, когато необходимостта е възникнала въз основа на нови обстоятелства;
д) прекратяване действието на Програмата за защита;
7. представя на главния прокурор отчети за изразходваните средства по прилагане на специалната защита - общо и за всеки конкретен случай;
8. представя на главния прокурор писмените отчети за дейността на Бюрото по защита относно изпълнението на специалната защита;
9. нарежда изпълнение на мерки за предварителна защита по реда на чл. 6, ал. 4 от ЗЗЛЗВНП;
10. сключва писмени споразумения със застрашени лица за предоставяне на защита в тридневен срок от датата на съответното разпореждане на главния прокурор или решение на Съвета по защита;
11. нарежда изпълнение на други мерки от Програмата за защита в случаите по чл. 17а от ЗЗЛЗВНП с изключение на мярката по чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛЗВНП;
12. осигурява присъствието в наказателното производство на лица, на които е предоставена специална защита;
13. осъществява оперативно сътрудничество с компетентните национални органи и с органи на други държави в областта на защитата на застрашени лица във връзка с наказателното производство;
14. въз основа на международен договор или при условията на взаимност след разпореждане на главния прокурор сключва споразумения с компетентни органи на други държави;
15. организира осъществяването на лична физическа охрана при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);
16. организира изпълнението на разпореждания на главния прокурор за принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт и за обезпечаване охраната на действия по разследването;
17. (нова - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) организира осъществяването на охраната на прокурори и следователи;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) управлява човешките ресурси съобразно чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП и правилата по чл. 28, ал. 2.
(3) В изпълнение на правомощията си по ал. 2 директорът на Бюрото по защита издава заповеди.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) При изпълнение на функциите си директорът на Бюрото по защита се подпомага от заместник-директори, чийто брой се определя с длъжностното разписание на служителите в структурите на Бюрото по защита по Закона за Министерството на вътрешните работи. Заместник-директорите заместват директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при други случаи на негово отсъствие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Директорът определя със заповед ресорните функции на заместник-директорите.

Чл. 30. (1) Служителите на Бюрото по защита са:
1. държавните служители, по отношение на които се прилагат разпоредбите на част трета, глави седма - дванадесета от ЗМВР;
2. държавните служители, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител;
3. лицата, работещи по трудово правоотношение, чийто статут се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и ЗМВР.
(2) Служителите изпълняват възложените им задачи и отговарят пред преките си ръководители за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
(3) Държавните служители, които изпълняват специфични служебни дейности по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на ЗЗЛЗВНП, могат:
1. да използват способи и средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им;
2. при условията на конспиративност:
а) да използват сигнално-охранителни и известителни системи, системи за контрол и системи за видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства, транспортни средства, съответно оборудвани служебни помещения и др.;
б) да осъществяват контрол по спазване на поетите задължения по сключените споразумения от защитените лица;
3. да организират пропускателен режим в обекти, свързани със застрашените/защитените лица.
(4) Извън изпълнението на специалната защита държавните служители, които изпълняват специфични служебни дейности по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на ЗЗЛЗВНП, извършват дейности по:
1. принудително довеждане на лица до орган на съдебната власт;
2. охрана и обезпечаване на действия по разследването в наказателното производство;
3. организиране и осъществяване на лична физическа охрана при условията на НПК;
4. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) подпомагане на организацията и осъществяването на охраната на застрашени прокурори и следователи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) При осъществяване на функциите си служителите по ал. 3 и 4 имат специфични права и задължения по чл. 14д, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, за чието изпълнение получават съдействие от основни структури на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието.
(6) Условията и редът за прилагане на чл. 14д, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП се определят с правила, утвърдени от главния прокурор по предложение на директора на Бюрото по защита.
(7) На служителите на Бюрото по защита, изпълняващи специфични служебни дейности по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на ЗЗЛЗВНП, при необходимост с разпореждане на директора на Бюрото по защита се осигурява психологична помощ.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА

Раздел I.
Предоставяне на предварителна защита


Чл. 31. (1) Процедурата за предоставяне на специална защита на лица по чл. 3, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП започва с предложение по реда на чл. 15 и 16 от ЗЗЛЗВНП.
(2) Предложението за предоставяне на специална защита се отправя от окръжния прокурор или от съда чрез Бюрото по защита до главния прокурор при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(3) В случаите, когато предложението не съдържа всички данни по чл. 16, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, директорът на Бюрото по защита може да изиска от органа, отправил предложението, да предостави допълнителна информация.

Чл. 32. (1) На лицата по чл. 3, т. 3 от ЗЗЛЗВНП може да се предостави специална защита заедно със защитата на лицата по чл. 3, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП или след като те вече са получили защита.
(2) Предоставянето на специална защита на лица по чл. 3, т. 3 от ЗЗЛЗВНП се извършва по реда на чл. 15, ал. 4 и 5 от ЗЗЛЗВНП по писмено искане на застрашено/защитено лице. В тези случаи предложението на окръжния прокурор или на съда до главния прокурор съдържа:
1. данните по чл. 16, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП по отношение на лицето по чл. 3, т. 3 от ЗЗЛЗВНП;
2. лични данни за лицето по чл. 3, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП и данни за връзката му с лицето по т. 1.

Чл. 33. Към предложението за предоставяне на специална защита на лицата по чл. 3, т. 1 - 3 от ЗЗЛЗВНП се прилага изрично писмено съгласие на лицето за предоставяне на специална защита и декларация за неговото семейно и материално състояние, както и за задълженията му към държавата и към юридически или физически лица.

Чл. 34. (1) По предложението по чл. 15, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП Бюрото по защита изготвя становище относно възможността за осигуряване и вида на мерките за предварителна защита на лицето.
(2) Директорът на Бюрото по защита докладва предложението на главния прокурор заедно с изготвеното становище по ал. 1.

Чл. 35. (1) При разпореждане на главния прокурор за предоставяне на предварителна защита директорът на Бюрото по защита уведомява органа, внесъл предложението.
(2) При разпореждане на главния прокурор за недопускане предоставяне на предварителна защита по предложение на окръжния прокурор директорът на Бюрото по защита уведомява органа, внесъл предложението.
(3) В случаите по чл. 16а, ал. 4 от ЗЗЛЗВНП за решението на Съвета по защита директорът на Бюрото по защита уведомява съда, внесъл предложението.

Чл. 36. В случаите, когато застрашеното лице оттегли писмено искането или съгласието си за предоставяне на специална защита преди издаването на разпореждане от главния прокурор или вземането на решение на Съвета по защита, процедурата по предоставяне на специална защита се прекратява по реда на чл. 16б, ал. 2, изречение трето от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 37. (1) В изпълнение на разпореждането или на решението на Съвета по защита за предоставяне на предварителна защита Бюрото по защита извършва действията по чл. 16б, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗЗЛЗВНП.
(2) В срок до 5 дни от датата на разпореждането или на решението на Съвета по защита застрашеното лице подписва или отказва да подпише декларацията по чл. 16б, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 38. Бюрото по защита изпълнява мерките по предоставяне на предварителна защита от датата на подписване на декларацията по чл. 16б, ал. 2 от ЗЗЛЗВНП.

Чл. 39. В изпълнение на разпореждането на главния прокурор или на решението на Съвета по защита за предоставяне на предварителна защита и дадено писмено съгласие от застрашеното лице Бюрото по защита извършва действията по чл. 16б, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛЗВНП въз основа на информация, получена от службите за сигурност и службите за обществен ред, от органа, направил предложението, и от други органи, организации и лица.

Чл. 40. (1) В срока на предварителната защита директорът на Бюрото по защита представя на главния прокурор становище по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП относно необходимостта и възможността за включване на застрашеното лице в Програмата за защита и за вида на подходящите мерки в рамките на първоначален срок не по-дълъг от осем месеца.
(2) Становището съдържа и предложение относно необходимостта от дейности по чл. 5, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП и създаване на нови основни данни по чл. 6, ал. 5 от ЗЗЛЗВНП.

Раздел II.
Включване в Програмата за защита


Чл. 41. (1) Застрашеното лице се включва в Програмата за защита въз основа на разпореждане на главния прокурор или на решение на Съвета по защита.
(2) Разпореждането на главния прокурор се издава, съответно решението на Съвета по защита се приема, до изтичането на срока на предварителната защита.

Чл. 42. (1) При разпореждане на главния прокурор за включване на застрашено лице в Програмата за защита директорът на Бюрото по защита уведомява органа, внесъл предложението.
(2) При разпореждане на главния прокурор за недопускане предоставянето на защита по предложение на окръжния прокурор директорът на Бюрото по защита уведомява органа, внесъл предложението.
(3) За решението на Съвета по защита директорът на Бюрото по защита уведомява съда, внесъл предложението.

Чл. 43. (1) Бюрото по защита периодично изготвя становище до главния прокурор след вземане на мнение от органа, изготвил предложението, относно необходимостта от продължаване на мерките по Програмата за защита за всяко защитено лице или за тяхното изменение или прекратяване.
(2) Директорът на Бюрото по защита предоставя изготвеното становище в едномесечен срок след изтичането на всеки шест месеца считано от датата на подписването на споразумението.

Чл. 44. В тридневен срок от датата на разпореждането на главния прокурор по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛЗВНП или от датата на решението на Съвета по защита по чл. 17, ал. 3 от ЗЗЛЗВНП, с което се предоставя защита преди изтичане на срока на предварителната защита, директорът на Бюрото по защита или оправомощен от него служител сключва споразумението по чл. 18, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП, за което Бюрото по защита уведомява органа, внесъл предложението.

Чл. 45. (1) Правата и задълженията на защитеното лице, включително задължението да не пречи по никакъв начин за прилагането на съответните мерки за защита, и действията, от които трябва да се въздържа, се определят от Бюрото по защита в споразумението по чл. 18, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП в рамките на закона, този правилник и правилата по чл. 3, ал. 2.
(2) При промяна в оперативната обстановка може да се сключи допълнително споразумение, с което действията по ал. 1 могат да се изменят или допълват.
(3) Изпълнението на задълженията на защитеното лице с определена мярка по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛЗВНП се контролира от Бюрото по защита при условията на конспиративност и по ред, определен с правилата по чл. 3, ал. 2.

Глава пета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАЩИТА


Чл. 46. (1) При настъпване на основания за прекратяване на действието на Програмата за защита, включително в случаите, при които защитеното лице заяви изрично писмено, че не желае повече да бъде защитавано, окръжният прокурор или съдът чрез Бюрото по защита, или директорът на Бюрото по защита изпращат незабавно мотивирано предложение до главния прокурор.
(2) В случаите, при които мярката за защита е определена с решение на Съвета по защита, главният прокурор внася предложението по ал. 1 в Съвета по защита за разглеждане в тридневен срок от получаването му.

Чл. 47. Действието на Програмата за защита се прекратява считано от датата на разпореждането на главния прокурор освен в случаите на прекратяване:
1. по чл. 20, т. 1 от ЗЗЛЗВНП - от датата на смъртта;
2. по чл. 20, т. 3 от ЗЗЛЗВНП - от датата на изтичането на срока на споразумението;
3. по чл. 22 от ЗЗЛЗВНП - от датата на постъпването на писмено искане в Бюрото по защита;
4. от датата на решението на Съвета по защита за прекратяване на специалната защита.

Глава шеста.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 48. Въз основа на международен договор по чл. 26 от ЗЗЛЗВНП или при условията на взаимност:
1. в случаите, когато е поискана защита на лица, Бюрото по защита по своя инициатива или при запитване обменя информация със съответните международни органи и с органи на други държави при спазване изискванията на ЗЗКИ;
2. директорът на Бюрото по защита организира и контролира изпълнението на предвидените в чл. 27, ал. 1 от ЗЗЛЗВНП мерки за защита.

Чл. 49. (1) Мярката по чл. 6, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛЗВНП се прилага при условията на чл. 27, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗЛЗВНП, когато:
1. лицето е включено в Програмата за защита и е дало съгласие за извършване на преместването му или временното му пребиваване в друга държава, избрана от Бюрото по защита;
2. има влязъл в сила международен договор за защита на лица, по който Република България е страна, или при условията на взаимност;
3. има влязъл в сила международен договор за защита на класифицирана информация между Република България и другата държава, избрана от Бюрото по защита;
4. има издадено разпореждане на главния прокурор за прилагане на мярката;
5. има сключено споразумение за сътрудничество със съответната служба на другата държава за защита на конкретното защитено лице.
(2) Мерките по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЗЛЗВНП се прилагат, когато:
1. е постъпило искане от друга държава, с която Република България има влязъл в сила международен договор за защита на лица, по който Република България е страна, или при условията на взаимност, за осигуряване на местопребиваване или временно пребиваване на лице на територията на Република България;
2. лицето е включено в Програма за защита на другата държава;
3. изразено е съгласие на главния прокурор за осигуряване на местопребиваване или временно пребиваване на лицето на територията на Република България и за сключване на споразумението по т. 4;
4. има сключено споразумение за сътрудничество в областта на защита на свидетелите със съответната служба на другата държава за конкретното защитено лице.
(3) В случаите по ал. 2 Бюрото по защита във взаимодействие с компетентните държавни органи оказва съдействие за издаване на необходимите документи за пребиваване на защитеното лице на територията на страната за срока на споразумението за сътрудничество.
(4) При подготовката и прилагането на мерките по чл. 27 от ЗЗЛЗВНП разходите за защитените лица са за сметка на съответната държава съгласно сключеното конкретно споразумение.

Чл. 50. (1) За ефективно осъществяване на дейностите по ЗЗЛЗВНП Бюрото по защита може да участва в организирани международни мероприятия с професионална насоченост, да привлича експерти в областта на защитата на застрашени лица за провеждане на обучения и съвместни дейности и да участва в международни форуми за изучаване и прилагане на дейности и процедури за защита, утвърдени в международната практика.
(2) Сътрудничеството по ал. 1 се осъществява след разрешение от главния прокурор за всеки конкретен случай.

Глава седма.
ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ


Чл. 51. (1) Бюрото по защита събира, систематизира, анализира и съхранява информация, отнасяща се до дейностите по предоставяне на специална защита, по ред, определен в заповед на главния прокурор, при осигурени мерки за защита, предвидени в ЗЗКИ.
(2) За всяко застрашено/защитено лице или живеещи съвместно застрашени/защитени лица се създава и се води дело за защита, на което се дава явно наименование.

Чл. 52. (1) В Бюрото по защита се създава и се води регистър, в който се вписват всички издадени разпореждания на главния прокурор и взети решения на Съвета по защита съгласно ЗЗЛЗВНП, както и други данни за застрашени или защитени лица.
(2) Главният прокурор определя със заповед вида на данните и реда за водене на регистъра в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
(3) Директорът на Бюрото по защита определя със заповед служителите, които водят регистъра по ал. 1.
(4) Регистърът се води на електронен и на хартиен носител.

Чл. 53. След изтичането на съответния срок за съхраняване на данните те се унищожават от специална комисия в състав, определен със заповед на директора на Бюрото по защита за всеки конкретен случай по предложение на служителя по сигурността на информацията в съответствие със ЗЗКИ и ЗЗЛД.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът се приема на основание § 1а от заключителните разпоредби във връзка с § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 44 от 2018 г.).

§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила на този правилник главният прокурор издава правилата по чл. 3, ал. 2.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 31 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума