Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 01.03.2010 г.

Приет с Решение № 43 на СОС по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. С правилника се урежда редът за управление на качеството в централната администрация на Столична община и за работата на Съвета за управление на качеството на Столична община (СУКСО).

Чл. 2. (1) Общото управление на качеството в Столична община се осъществява от кмета на общината.
(2) Оперативното управление на качеството в Столична община се осъществява от секретаря на общината - представител на ръководството по управление на качеството.
(3) Дейността по управление на качеството се подпомага от Съвета за управление на качеството на Столична община.
(4) Качеството в Столична община се управлява:
1. в съответствие с изискванията на актуални световни стандарти за управление на качеството (§ 2);
2. с приложение на съвременни информационни технологии (за наблюдение и управление на състоянията и процесите; при своевременност, обективност/неманипулируемост на данните за управление);
3. чрез организационно, структурно и нормативно обособяване и осигуряване;
4. при интегриране в общото управление на общината.
(5) В Столична община се изгражда Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО), състояща се от ядро и общински АИС, функциониращи във висока степен на интеграция. Изграждането на всяка от компонентите на ИИССО се съобразява с изискванията за управление на качеството и за информационна сигурност.
(6) В дирекция "Информационно обслужване и технологии" на Столична община се обособява структурна единица за организиране и контрол по управление на качеството и информационната сигурност.

Чл. 3. Органите на Столична община са длъжни своевременно да предоставят необходимите данни за управление на качеството в Столична община и да изпълняват предписанията на Представителя на ръководството по управление на качеството.

Чл. 4. (1) Оперативният контрол по управление на качеството в Столична община се осъществява от кмета на общината.
(2) Общият контрол по управление на качеството в Столична община се осъществява от Столичния общински съвет.
(3) Осъществяването на контрол от кмета на Столична община и от Столичния общински съвет се подпомага от дирекция "Информационно обслужване и технологии".

Глава втора.
СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Раздел I.
Състав и структура на СУКСО


Чл. 5. (1) Съветът за управление на качеството на Столична община се ръководи от председател. Председател на СУКСО е секретарят на Столична община.
(2) Съветът за управление на качеството на Столична община има заместник-председател. Заместник-председателят се определя от кмета на общината по предложение на председателя на СУКСО.
(3) В състава на СУКСО се включва оперативен изпълнител, който е ръководителят на структурната единица по чл. 2, ал. 6.
(4) Членовете на СУКСО (освен тези по ал. 1 и ал. 3) се определят със заповед на кмета на Столична община.

Чл. 6. Председателят на СУКСО може да привлича външни експерти за подпомагане на дейността на съвета.

Раздел II.
Организация на дейност на СУКСО


Чл. 7. (1) Съветът за управление на качеството на Столична община се свиква на заседания от председателя на съвета.
(2) Заседание може да бъде свикано и въз основа на мотивирано предложение на член на съвета.
(3) Заседанията се провеждат във време и на място, определени от председателя на съвета.
(4) Заседание се провежда, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета.
(5) Заседанията се ръководят от председателя или от определен от него член на съвета.
(6) Заседания се провеждат не по-рядко от веднъж на три месеца.

Чл. 8. (1) Решенията на СУКСО се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване на заседание на съвета или чрез подписване на писмено предложение от член на съвета.

Чл. 9. (1) За разгледаните на заседание на съвета въпроси и за приетите решения се изготвя протокол.
(2) Протоколът се изготвя в два екземпляра, които се подписват от председателя или от председателстващия съответното заседание.
(3) Първият екземпляр от протокола се представя на кмета на Столична община, а вторият се съхранява в дело на СУКСО.

Чл. 10. (1) Дейността на СУКСО се реализира по годишни планове, приети на заседания на съвета и утвърдени от кмета на Столична община.
(2) Дейността на СУКСО се реализира в изпълнение на задачи, поставени от кмета или от секретаря на Столична община или приети с решения на съвета.
(3) Екземпляри от плановете и всички документи, регламентиращи задачи на СУКСО, се съхраняват в дело на СУКСО.

Чл. 11. Делото на СУКСО, в което се съхраняват материали по чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 3 и други материали, се съхранява в деловодството (архива) на Столична община, под обособен деловоден индекс.

Раздел III.
Функции на СУКСО


Чл. 12. (1) Съветът за управление на качеството на Столична община осигурява поддържането и развитието на Единна система за управление на качеството (ЕСУК), като част от Интегрираната система за управление на качеството и околната среда (ИСУКОС).
(2) Съветът за управление на качеството на Столична община осъществява дейността си по Наръчник по качеството и процедура, утвърдена от кмета на Столична община.

Чл. 13. (1) Съветът за управление на качеството на Столична община осъществява дейността си като:
1. разработва и формира политиката и целите на СО по качество;
2. разработва, обсъжда и предлага основните документи за управление на качеството за утвърждаване от кмета на СО;
3. разработва, обсъжда и предлага за утвърждаване от кмета на СО система от показатели за измерване и оценка на услугите, предоставяни от СО;
4. осигурява оперативна координация и контрол, провежда мероприятия за функционирането, поддържането и развитието на ЕСУК;
5. разглежда предложения за изменение и допълнение на наръчника и процедурите на ЕСУК, както и на други документи свързани с управлението на качеството, като при необходимост внася предложения за коригирането им;
6. обсъжда резултати от проведени Прегледи от ръководството, свързани с:
а) подобряване ефективността на ЕСУК;
б) подобряване качеството на предлаганите услуги по отношение изискванията на клиента;
в) ефективността на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
г) необходимост от промени в политиката, общите и конкретни цели по управление на качеството, оперативния контрол, други елементи на ЕСУК;
д) определяне на потребностите от ресурси.
7. разглежда резултати от проведени вътрешни одити по качеството и набелязва коригиращи и/или превантивни действия, както и други действия за подобрения;
8. разглежда резултати от проведени контролни и ресертификационни одити по качеството и разработва коригиращи и/или превантивни действия, както и други действия за подобрения;
9. анализира ефективността от изпълнението на коригиращите и превантивни действия и подобрения;
10. обсъжда и дава становища по проекти на програми и планове, свързани с осигуряване на ЕСУК;
11. периодично обсъжда изпълнението на процедурите по ЕСУК, както и на задачи, свързани с решаването на текущо възникнали проблеми;
12. обсъжда състоянието на дейността на СО и дава предложения за нейното подобряване;
13. предлага на кмета на СО мероприятия за отстраняване на опасности или за временно ограничаване и минимизиране на риска, свързан с труда на служителите на СО;
14. извършва проверки и участва в извършването на вътрешни одити по качеството;
15. обсъжда и предлага на кмета на СО за утвърждаване програми за обучение, квалификация и информиране на служителите, във връзка с функционирането на ЕСУК.
(2) Съветът за управление на качеството на Столична община по своя преценка може да представя становища и по други въпроси освен определените в ал. 1.

Раздел IV.
Осигуряване дейността на СУКСО


Чл. 14. (1) Секретарят на Столична община осигурява изпълнението на функциите на СУКСО.
(2) Функции по настоящия правилник на секретаря на Столична община могат да се изпълняват от друг служител на общината, определен с изрично негово възлагане.

Чл. 15. (1) Дейността на СУКСО (вкл. ползването на външни експерти по чл. 6) се осигурява финансово от бюджета на Столична община.
(2) Размерът на разходваните средства за осигуряване дейността на СУКСО, за провеждане на мероприятия и дейности по осигуряване управлението на качеството в Столична община и за вътрешна и външна експертна дейност, се определя от кмета на СО.
(3) Финансовите средства по чл. 2 се управляват от секретаря на СО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на правилника:
1. "Столична община" обхваща структурите на централната столична администрация.
2. "СОС" - Столичен общински съвет.
3. "СУКСО" - Съвет за управление на качеството на Столична община.
4. "ИИССО" - Интегрирана информационна система на Столична община.
5. "АИС" - Автоматизирана информационна система.
6. "Системи, функциониращи във висока степен на интеграция" съществуват при единно информационно осигуряване (зависимо от правата за достъп) и единно представяне на данните. Потребителят не осъществява достъп до отделни компоненти, с цел осигуряване на една заявка, не му е необходимо да познава източниците за получаване на единен изход, а изходните данни са с унифицирано съдържание.
7. "ЕСУК" - Единна система за управление на качеството.
8. "ИСУКОС" - Интегрираната система за управление на качеството и околната среда.
9. Процедурите по управление на качеството включват: Управление на документи, Управление на записи, Управление на несъответствия, Вътрешен одит, Коригиращи действия, Превантивни действия, Административно обслужване (основна дейност в общината).

§ 2. За "Актуален световен стандарт за управление на качеството" към датата на приемане на правилника се приема ISO 9001:2008.

Заключителни разпоредби


§ 3. В срок до 1 месец от влизане в сила на правилника кметът на Столична община определя членове на СУКСО, със своя заповед.

§ 4. В срок до 2 месеца от влизане в сила на правилника всички структури на централната столична администрация се запознават с изискванията на правилника.

§ 5. В срок до 4 месеца от влизането в сила на правилника секретарят на Столична община осигурява разработката/актуализацията на нов Наръчник по качеството и процедури, по чл. 12, ал. 2.

§ 6. Средствата за функциониране и развитие на ЕСУК и дейност на СУКСО се осигуряват целево от бюджета на Столичната община, ежегодно.

§ 7. Правилникът се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 8. Правилникът влиза в сила от 1 март 2010 година.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума