Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Приет с Решение № 808 на СОС по Протокол № 45 от 21.12.2017 г.


Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ


Общи положения

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се определят структурата, организацията, функциите, дейностите и финансирането на Центъра за подкрепа за личностно развитие - кариерно ориентиране и консултиране, наричан за краткост ЦПЛР - КОК.
(2) Този правилник се издава на основание на чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Цел

Чл. 2. Основна цел на ЦПЛР - КОК е да организира и реализира дейностите за професионално ориентиране и кариерно консултиране в системата на училищното образование и развитие на учене през целия живот.

Устройство и функции

Чл. 3. (1) ЦПЛР - КОК е структурно звено в системата на училищното образование, в която се организират и провеждат дейности, свързани с развитие на ефикасна система за професионално консултиране и ориентиране за различните етапи на образователната система с цел устойчивост на системата на ниво училище.
(2) Дейността на ЦПЛР - КОК се ръководи и координира от директор и се осъществява от кариерни консултанти;
(3) Дейностите, извършвани от ЦПЛР - КОК са свързани с:
• координиране на взаимодействието между институциите на общинско и областно равните в осигуряването на дейностите по кариерно ориентиране в училищното образование;
• осигуряване на непрекъснат достъп до услугите по кариерно ориентиране на ученици, родители и граждани в рамките на определения 8-часов работен ден в офиса на ЦПЛР - КОК;
• осъществяването на дейностите по кариерно ориентиране на учениците, съобразено със седмичното разписание на учебното време в съответното училище;
• осъществяване на дейности по кариерно ориентиране с ученици, свързано с командировки в рамките на един работен ден;
• осъществяване на програми по кариерно ориентиране на учениците и методическо подпомагане на педагогическите екипи в училищата на територията на областта в изпълнение на дейностите по кариерно ориентиране;
• предоставяне на актуална информация за организацията и съдържането на средното и на висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и специалностите, които се изучават в училищната система;
• индивидуална и групова работа с учениците при вземането на решение за образователен и професионален избор;
• дейности, свързани с разработването и внедряването на продуктите, разработвани по проекта (информационно-търсеща система, интерактивни упражнения, тематични филми);
• Организиране на форуми по кариерно ориентиране на училищно, общинско или областно ниво.
(4) ЦПЛР - КОК може да извършва дейности съвместно с други институции в системата на образованието и неправителствени организации в зависимост от индивидуалните потребности на учениците.
(5) Дейността на ЦПЛР - КОК се основава на принципа на доброволното участие на всички ученици, без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др. Желанието за участие в обучение по кариерно ориентиране се декларира чрез заявление, подписано от ученик и съгласие на родител.
(6) ЦПЛР - КОК е юридическо лице и притежава собствен печат, идентификационен код по БУЛСТАТ и банкова сметка.
(7) Седалището и адресът на управление на ЦПЛР - КОК е: гр. София. кв. "Хаджи Димитър", ул. "Клисура" № 16.

Раздел II.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 4. Органи на управление на ЦПЛР - КОК са:
1. координационен съвет на Столична община /КС/;
2. директор.

Чл. 5. Координационният съвет на Столична община:
(1) Координационният съвет на Столична община се определя със Заповед на Кмета и включва: заместник-кмет в направление "Култура, образование, спорт и превенции", зам.-кмет направление "Финанси", дирекция "Образование", общински съветници от ПК за ОНККМ, директор на ЦПЛР - КОК.
(2) Координационният съвет заседава най-матко три пъти в годината и взема решения с 2/3 от гласовете на присъстващите на заседанието.
(3) Приема и обсъжда Стратегия за развитие на ЦПЛР - КОК и годишен план за дейността.
(4) Приема отчета за изпълнението на годишните планове за дейността.
(5) Утвърждава годишния бюджет на ЦПЛР - КОК.
(6) Подпомага провеждането на масови и публични изяви и дейности, свързани с функциите на центъра, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

Чл. 6. (1) ЦПЛР - КОК се ръководи и представлява от директор, който се назначава от кмета на Столична община. Областите на дейност, както и преките му дейности и задължения са определени с длъжностна характеристика.
(2) Директорът на ЦПЛР - КОК:
• отговаря за организирането, координирането и контрола при изпълнението на основните дейности по проекта в центъра и във всички видове и степени училища на територията на областта;
• ръководи и координира дейността на кариерните консултанти;
• участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по кариерно ориентиране;
• представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически липа по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
• подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;
• контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителните документи и документация;
• анализира и отчита дейността цялостната дейност на ЦПЛР - КОК и представя информация на Координационния съвет;
• участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по кариерно ориентиране;
• прилага наредбите на трудовото законодателство по отношение на служителите на ЦПЛР - КОК;
• изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати;
• съставя бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразно разпореждане с бюджетни средства;
• разпорежда се с финансовите средства при спазване на действащата нормативна уредба;
• в изпълнение на своите правомощия ръководителят издава заповеди;

Чл. 7. Кариерният консултант в ЦПЛР - КОК участва пряко в изпълнението на основните дейности и изпълнява следните функции:
• предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища в областта;
• информират и консултират родители и граждани;
• подпомагат дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране;
• областите на дейност, както и преките му дейности и задължения са определени с длъжностната характеристика.

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА В ЦЕНТЪРА


Чл. 8. (1) Структура
ЦПЛР - КОК е структурно звено, което извършва дейности по кариерно ориентиране в училищното образование, като обслужва училищата на територията на София-град и София-регион.
Териториално звено: Столична община.
Структурна единица: ЦПЛР - КОК.
(2) Състав
1. Директор на ЦКО - 1 бройка.
2. Кариерен консултант - 13 бройки.
3. Непедагогически персонал - 3 бройки.
Директорът се назначава от Кмета на Столична община.

Чл. 9. Работно време
(1) Работното време на служителите в ЦПЛР - КОК е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 8.30 до 10.00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12.00 и 14.00 часа.
(4) Работното време на служителите, които са на половин щат е 4 часа дневно и 20 часа седмично, с променливи граници и 5-дневна работна седмица.
(5) Директорът на ЦПЛР - КОК определя началото и края на работното време на служителите по т. 4, съобразно представените документи за натовареност по основния им трудов договор, при задължително отработване на 20 часа седмично.

Чл. 10. Финансиране
Дейността на ЦПЛР - КОК се финансира от:
1. Министерство на образованието и науката осигурява 80% от издръжката на ЦПЛР - КОК.
2. Столична община осигурява 20% от издръжката на ЦПЛР - КОК за сметка на местни приходи.

Преходни и Заключителни разпоредби


Чл. 11. Правилникът подлежи на актуализиране при:
(1) Промени на Закона за предучилищното и училищното образование и стандартите свързани с него.
(2) При възникване на необходимост от промяна в дейността на ЦПЛР - КОК. след решение на Столичен общински съвет.

Чл. 12. Контрол върху дейността на ЦПЛР - КОК се осъществява от Столична община, Регионални управления по образованието - София-град и София-регион.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума