Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА - СОФИЯ

В сила от 27.04.2017 г.

Приет с Решение № 206 на СОС по Протокол № 32 от 27.04.2017 г.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества - София, наричан по-нататък в правилника "Съвета".

Чл. 2. Съветът е колективен орган към Столична община и осъществява своята дейност на основание чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

Чл. 3. (1) Общинският съвет по наркотични вещества - София:
1. Разработва, осигурява и координира общинска стратегия и програма за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества в съответствие с националната политика.
2. Ръководи и контролира дейността на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - София.
3. Предлага на Столичния общински съвет проект за бюджет за провеждане на общинската политика в тази област.
4. Изготвя предложения за обсъждане в Столичен общински съвет, които имат отношение към борбата срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
(2) При осъществяване на своите функции, Съветът си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации и комисии към Столичния общински съвет.
(3) Финансира се със средства от държавния бюджет, чрез общинския бюджет.
(4) Отчита дейността си, в края на всяка година, пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Столичния общински съвет.

ІІ. ИЗБОР И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА


Чл. 4. (1) Съветът по наркотични вещества е колективен орган, който се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.
(2) Председателят, заместник-председателите, секретарят и членовете на Съвета се определят с решение на Столичния общински съвет.

Чл. 5. Членове на Съвета са:
1. Представители на Столичния общински съвет.
2. Директор на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите - София.
3. Директор на дирекция "Здравеопазване" - Столична община.
4. Директор на дирекция "Образование" - Столична община.
5. Директор на дирекция "Социални дейности" - Столична община.
6. Директор на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм" - Столична община.
7. Представител на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - София.
8. Представител на Столична регионална здравна инспекция.
9. Представител на Столична дирекция на вътрешните работи - сектор "Наркотици".
10. Представител от Софийска районна прокуратура.
11. Представител от Софийски районен съд.
12. Представител на Омбудсмана на Република България.
13. Представител на обществения посредник на територията на Столична община.

Чл. 6. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на Съвета могат да бъдат включвани и представители на неправителствени и други организации.

Чл. 7. Столичният общински съвет предлага общинските съветници, които да бъдат включени в състава на Съвета.

Чл. 8. След приемане на решение от Столичния общински съвет за състава на Общински съвет по наркотични вещества - София, на първото заседание на Съвета се съставя протокол с поименния списък на неговите членове.

Чл. 9. Списъкът може да бъде изменян след решение на Столичния общински съвет или официално уведомление от съответните структури, членове на Съвета.

Чл. 10. (1) Към Съвета могат да се създават експертни групи по конкретни въпроси или политики в областта на борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
(2) Експертните групи се създават с конкретна задача с решение на Общинския съвет по наркотични вещества - София.
(3) След приключване на своята задача, експертната група докладва пред Общинския съвет по наркотични вещества - София за резултатите от своята дейност.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА


Чл. 11. (1) Председателят на Общинския съвет по наркотични вещества - София:
1. Представлява Съвета.
2. Ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
3. Внася за разглеждане в Столичния общински съвет предложения а въпроси във връзка с дейността на Съвета.
4. Подписва протоколите от заседанията на Съвета.
5. Ръководи цялостната дейност по превенция в Столична община.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник - председател или друг определен от него заместник.

Чл. 12. Секретарят на Съвета:
1. Организира подготовката, на заседанията на Съвета.
2. Координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
3. Води протоколите от заседанията на Съвета.
4. Съхранява протоколите н писмените материали, постъпили в Съвета.
5. Организира кореспонденцията между институциите.

Чл. 13. (1) Съветът е постоянно-действащ орган, който провежда най-малко четири заседания годишно.
(2) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.
(3) Заседанията на Съвета са закрити. По изключение Съветът може да реши отделно заседание да бъде открито.

Чл. 14. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително обявен дневен ред.
(2) Проектът за дневен ред се изготвя от секретаря на Съвета, утвърждава се от председателя и се изпраща на членовете на съвета най-малко 3 (три) работни дни преди заседанието, заедно с материалите.
(3) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси а дневния ред. Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на секретаря най-малко 7 (седем) работни дни преди заседанието.
(4) Уведомяването на членовете за заседанията се извършва най-малко 3 (три) работни дни преди датата. Поканата съдържа деня. часа. мястото и проекта за дневен ред на заседанието.
(5) Член на съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид. което предоставя на секретаря най-малко два дни преди заседанието.

Чл. 15. Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му.

Чл. 16. Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 17. Лица. които не са членове на Съвета, могат да участват в заседанията със съвещателен глас по въпроси, отнасящи се до дейността на организацията, която представляват.

Чл. 18. По изключение Съветът може да разгледа на свое заседание и въпроси, които не са включени в дневния ред след гласуване и приемане от всички присъстващи членове.

Чл. 19. За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, включващ взетите от Съвета решения, който се подписва от секретаря и председателя. При наличието на особени мнения, те трябва да бъдат предоставени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. Особените мнения не трябва да съдържат данни, неизразени по време на заседанието. Към протоколите с приетите решение се прилагат дневния ред и материалите, които са обсъждани, които са неразделна част от протокола.

Чл. 20. (1) Оригиналните протоколи, решения и други документи се съхраняват от секретаря, който ги номерира съобразно нередността на заседанията.
(2) След провеждането на всяко заседание, копие от протокола, решенията и другите приети актове се изпращат от секретаря до всички членове на Съвета.

ІV. ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ


Чл. 21. (1) Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ осъществява превантивни дейности и програми, събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл. 3, ал. 1 от настоящия правилник.
(2) Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите отчита дейността си пред Общинския съвет по наркотични вещества - София на всяко тримесечие, както и веднъж годишно за извършената дейност през календарната година.
(3) Средствата за работни заплати, осигуровки на ПИЦ по ПН са делегирана държавна отговорност и се получават от държавния бюджет, чрез общинския бюджет.

Чл. 22. (1) Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите се ръководи от директор, назначен от кмета на Столична община, след предложение на Общинския съвет по наркотични вещества - София.
(2) Директорът на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите назначава служителите в центъра, които са психиатри, психолози, социални работници, експерти по превенция и други служители, съгласно длъжностно щатно разписание, утвърдено от кмета на Столична община.
(3) Директорът на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманките съгласува с Общинския съвет по наркотичните вещества всички свои решения и действия, свързани с разработването, осигуряването и координирането на изпълнението на общинските стратегии и програми и представя тримесечни отчети пред Съвета за осигуряването и разходването на финансови средства и сключването на договори.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му от Столичен общински съвет и отменя Правилника за организацията и дейността на Съвета по наркотични вещества към Столична община, приет с Решение № 137 по Протокол № 389 от 22.07.2010 г. на Столичен общински съвет.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума