Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ПРАВИЛНИК № Д-01-016 ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА, СЪХРАНЯВАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА КИСЛОРОД

В сила от 01.01.1982 г.
Издаден от Централния съвет на Българските професионални съюзи
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Обсег и положение


Чл. 1. Този правилник се отнася за безопасността на труда при производството, съхранението, транспорта и употребата на кислород и е задължителен за комплексите, министерствата, ведомствата, стопанските комбинати, заводите, предприятията и др., които осъществяват такава дейност, наричани по нататък за краткост "поделения", независимо от ведомственото им подчинение.


Чл. 2. (1) При проектирането на нови и реконструирането на действуващи кислородни инсталации, за да се спазват изискванията на "Санитарни правила и норми, за проектиране на промишлени предприятия" (ДВ, бр. 66 от 1962 г.); "Санитарно-хигиенни изисквания спрямо машините и технологичните съоръжения" (Известия, бр. 99 от 1968 г.); "Противопожарни строително-технически норми" - 1978 г.; "Правила и изисквания за поддържане на санитарното състояние на промишлените предприятия" (ДВ, бр. 25 от 1971 г.) и този правилник.
(2) При проектирането, строителството и преустройството на действуващи кислородни станции, за които в настоящия правилник не са отразени необходимите изисквания, могат да се ползуват съветски правилници и норми, а при липса на такива - съветска литература и норми от другите страни след съгласуване с управление "Охрана на труда" при ЦС на БПС.
(3) Задължително е познаването и спазването на изискванията на правилника;
(4) Изменения на технологичните процеси да се извършват само с писмена заповед на висшестоящата организация.

Глава втора.
УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ, ИЗПИТАНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КИСЛОРОДНИ ПРОИЗВОДСТВА И КИСЛОРОДОПРОВОДИ

Раздел I.
Устройство и монтаж на кислородно производство


Чл. 3. Кислородното производство включва:
1. Въздухопречиствателни устройства за:
а) очистване на въздуха от прах;
б) очистване на въздуха от въглероден двуокис - химически и физически метод;
в) изсушаване на въздуха и кислорода - адсорбционно.
2. Компресори, помпи и други машини:
а) бутални компресори;
б) центробежни компресори;
в) помпи;
г) бутални детандери;
д) центробежни (турбо) детандери.
3. Ректификационна инсталация:
а) топлообменници;
б) кондензатори;
в) регенератори;
г) ректификационни колони;
д) адсорбери за ацетилен;
е) филтри за въглероден двуокис;
ж) щитове за управление.
4. Кислородонапълнителна станция
а) газголдери;
б) съдове за течен кислород;
в) устройства за газифициране на течен кислород;
г) напълнителни рампи;
д) склад за бутилки за сгъстени газове;
е) механизация в складовете за бутилки.
5. Кислородотръбопроводи
6. Машини и апарати за въвеждане на допълнителен студ:
а) амонячно-хладилна инсталация;
б) фреонова хладилна инсталация;
в) азотоводен скрубер.


Чл. 4. За разположена на височина над 2,2 m арматура, която подлежи на често обслужване, да се монтира площадка със стълба и ограда от негорлив материал съгласно изискванията на БДС 9869-72.


Чл. 5. Резервоарите и газголдерите за кислород, да са защитени с ограждения, предпазващи ги от влизането на хора, несвързани с тяхното обслужване.


Чл. 6. Кислородните производства да се разполагат далеч от замърсяващите въздуха производства и към наветрената страна по отношение на източниците за замърсяване. Особено опасно е замърсяването на въздуха с ацетилен.


Чл. 7. Забранява се на разстояние по-малко от предписаното по проект до въздуховземането да се разполагат и да се работи с оксиженови апарати, включително и тяхното зареждане с карбид и почистването им от шлам.


Чл. 8. Забранява се на разстояние по-малко от съгласуването задължително, със собственика на инсталацията за разделяне на въздух, да се разполагат, монтират или изграждат временно или за постоянно апарати, съоръжения, инсталации и др., които отделят вредни примеси във въздуха. Съгласуваното разстояние не може да бъде по-малко от предписаното по проект.


Чл. 9. Да се подлагат на задължително обезмасляване законсервираните с маслени смазки - бутални детандери, арматура, прибори КИП и А, а независимо от наличието на следи от масло или мазнини - изпарители за течен кислород, помпи за течен кислород, кислородопроводи, тръбички за КИП, арматура и уплътнения, поставени на линиите за кислород високо налягане. Обезмасляването да се извършва съгласно изискванията на чл. чл. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 от този правилник.


Чл. 10. Апаратите, арматурата, приборите КИП и А, кислородопроводите и детайлите, имащи потвърждение за обезмасляване на завода-производител и пристигнали на мястото на монтажа със запазени глухи фланци и в цяла опаковка, при монтажа, могат да не се обезмасляват.


Чл. 11. Задължително да се обезмаслява местното нестандартно обзавеждане и детайли.


Чл. 12. Извършването на обезмасляването да се потвърди с акт.


Чл. 13. Арматурата и детайлите на тръбопроводите за алкални разтвори да не се изпълняват от цветен метал.

Раздел II.
Изпитание и въвеждане в експлоатация на кислородни производства


Чл. 14. Използуваният въздух или азот за изпитване на апаратите, арматурата и тръбопроводите - за продухването им след обезмасляване и за подсушаване след хидравлични изпитания - да съдържа не повече от 10 mg/куб.дм масла и да е с относителна влажност не по-висока от 60%, което се доказва с анализно свидетелство.


Чл. 15. (1) Апаратите и арматурата към кислородното производство да се изпитат пневматично преди монтажа, с изключение на апаратите постъпили за монтаж под налягане.
Проверяването за наличие на налягане да се извършва в присъствие на отговорно техническо лице от завода-производител, спазвайки последователността:
1. отначало да се отваря частта без налягане;
2. след това да се отваря частта намираща се под налягане.
(2) Апаратите, доставени без налягане да се подлагат на пневматично изпитание, на работно налягане, в съответствие с указанията в чертежите и в съответствие с изискванията на ПТНСРН. Пропуски (външни и вътрешни) не се допускат.


Чл. 16. Преди монтажа апаратите да се изпитват на налягане в следващите случаи:
1. ако апаратът, преди пуска в работа, се е намирал в бездействие повече от една година, с изключение на случаите на складово консервиране, при които освидетелствуване на съдовете е задължително преди пуска в експлоатация при съхраняване повече от 3 години:
2. ако апаратът е получил повреди при транспортирането към мястото за монтажа;
3. ако монтажът на този апарат се извършва с използуване на заваряване и запояване на корпусните елементи, работещи под налягане.


Чл. 17. Ректификационните колони и топлообменната апаратура (топлообменници, преохладители, кондензатори, регенератори с галетен пълнеж), да се изпитват на пробно налягане само пневматично, при извършване на 100% безразрушителен контрол на заваръчните шевове.


Чл. 18. След монтажа апаратите, арматурата и тръбопроводите към инсталациите да се подлагат на топли и студени изпитания.
Топлите изпитания да се извършват за проверка на херметичност и плътност при работно налягане.
Студените изпитания да се извършват за откриване на скритите дефекти в обзавеждането по пътя на създаване в апаратите и комуникациите на температурни напрежения, близки до работните. Тези изпитания да се извършват в съответствие с указанията на инструкциите по експлоатацията на инсталациите при най-ниски температури, възложени за достигане без изолация.


Чл. 19. След всяко студено изпитание да се извършва подсушаване чрез греене на инсталацията и притягане на всички фланцеви съединения.


Чл. 20. Скоростта на газа при продухване на кислородопроводите да е минимум 20 m/s.
Продължителността на продухването да се установява чрез анализ на изходящия продухваем газ, но да не е по-малко от 8 часа.


Чл. 21. Изпитания при технически освидетелствувания на апаратите и съдовете от блоковете за разделяне на въздуха да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдовете, работещи под налягане (ДВ, бр. 16 от 26.II.1980 г.) както и изискването на приложение № 4.


Чл. 22. Регистрацията, техническото им освидетелствуване и надзор да се извършва от предприятията, които ги стопанисват (експлоатират), чрез ведомствени органи за технически надзор съгласно чл. 44 от Наредба № 28 за устройство и безопасна работа при експлоатация на съдове, работещи под налягане.

Раздел III.
Общи изисквания към устройството на кислородопроводите


Чл. 23. Кислородопроводите, в зависимост от работното налягане, се делят на три групи:
1. за ниско налягане - до 1,6 MPа;
2. за средно налягане - от 1,6 до 6,4 MPa;
3. за високо налягане - над 6,4 MPa.


Чл. 24. Тръбите, които се използуват за транспортиране на кислород за цехови и междуцехови комуникации при нормална температура и налягане до 1,6 MPа могат да бъдат стоманени газови тръби, стоманени електрически заварени и стоманени горещи или студено валцовани тръби.


Чл. 25. Тръбите, които се използват за транспортиране на кислород за цехови и междуцехови комуникации при нормална температура и налягане от 1,6 до 6,4 MPa да бъдат стоманени безшевни студено или горещо валцовани.
Задължително е в местата, където се монтира арматура, или преходи т.е. свиване на потока, непосредствено след тях по хода на газа, тръбопровода да се изпълни от месингови или медни тръби на дължина равна на 5 пъти диаметъра на тръбата (за тръби до

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума