Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

В сила от 01.11.2006 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2018г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) основните технически и функционални изисквания към експлоатационните пунктове, експлоатацията и поддържането на железния път, железопътните съоръжения, устройствата на осигурителната техника (ОТ), съобщителните средства и съоръженията за електроснабдяване и електрозахранване;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) изискванията към подвижния железопътен състав (ПЖПС) за експлоатация по железопътната инфраструктура;
3. подаваните сигнали в железопътния транспорт;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) основните правила за движение на влаковете и маневрената работа и основните правила, които трябва да изпълнява персоналът, осигуряващ безопасността на превозите.


Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Тази наредба се отнася за:
1. управителя на железопътна инфраструктура;
2. железопътните предприятия;
3. собствениците, ползвателите и лицата, отговорни за поддръжката (ЛОП) на превозните средства (ПЖПС);
4. индустриалните клонове;
5. лицата, извършващи строителна, ремонтна или друга дейност по железопътната инфраструктура;
6. лицата за оценяване, които са получили разрешение по чл. 115б, ал. 1 и 2 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Наредбата се отнася за лицата от персонала, изпълняващ задачи:
1. за обслужване на влаковете и на маневрите;
2. свързани с окончателната подготовка на влаковете и на маневрените състави преди потегляне;
3. свързани с безопасността при разрешаване и осигуряване движението на влаковете и маневрените състави;
4. свързани с поддържането в изправност на съоръженията и на ПЖПС и с отстраняване на възникнали повреди.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Наредбата не се прилага за мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършване на местни, градски и извънградски услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Министерства и други ведомства, дружества или предприятия по смисъла на чл. 2, т. 3 от ЗЖТ със собствен железопътен транспорт по вътрешни линии в индустриални клонове с приемно-предавателна дейност осъществяват дейността си в съответствие с тази наредба и с инструкциите, приети от съответния техен ръководител, съгласувани с управителя на железопътната инфраструктура и с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА")."
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Индустриалните клонове без собствен железопътен транспорт се обслужват от железопътни предприятия, притежаващи сертификат за безопасност, съгласно инструкции за експлоатация, изготвени от железопътното предприятие и съгласувани от собственика на индустриалния клон, от управителя на железопътната инфраструктура и от изпълнителния директор на ИА "ЖА".
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) С инструкциите по ал. 1 и 2 се определят правилата:
1. за експлоатиране на железопътната мрежа на индустриалния клон, включително правилата за сигнализация и системата за управление на движението;
2. за извършване на техническите прегледи на железния път, съоръженията, устройствата, габарита, видимостта на сигналите и ПЖПС;
3. за разследване на произшествия и инциденти.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) (1) Прегледите на железните пътища, съоръженията, устройствата, габарита и видимостта на сигналите на индустриалните клонове по чл. 3, ал. 2 се извършват най-малко един път в годината от комисия в състав:
1. специалист с правоспособност "Строителен техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения" - председател;
2. специалист с правоспособност "Ръководител движение";
3. специалист с правоспособност "Механик осигурителна техника" - когато индустриалният клон има съоръжения на ОТ и/или сигнализация;
4. специалист с правоспособност "Механик контактна мрежа" - когато индустриалният клон има съоръжения за трансформиране и/или пренасяне на електроенергия за тягови нужди;
5. представител на собственика на индустриалния клон.
(2) За резултатите от прегледите по ал. 1 комисията съставя протоколи по образец съгласно приложение № 53, като един екземпляр от всеки протокол се предоставя на ИА "ЖА".
(3) В случай че при прегледа по ал. 1 се констатират неизправности, комисията поставя на собственика на индустриалния клон срок за отстраняването им. Когато констатирана неизправност застрашава сигурността на движението, комисията предписва спиране от експлоатация на съответното съоръжение или на индустриалния клон до отстраняване на неизправностите. Предписанието за спиране на експлоатацията на индустриален клон се предоставя на собственика на клона и на началника на железопътна гара, от която се обслужва клонът.


Чл. 4. (1) Статутът и наименованието на експлоатационните пунктове, както и редът за ползването на техническите средства в тях се определят от управителя на железопътната инфраструктура.
(2) Редът и организацията на работата, установени в експлоатационните пунктове, са задължителни за всички ползватели (превозвачи, товародатели, пътници и предприятия, извършващи строителни и/или ремонтни работи, и др.) на железопътната инфраструктура.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Техническите и функционални изисквания към железопътната инфраструктура и подвижният железопътен състав следва да съответстват и на изискванията за достъп на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, възрастни хора, деца и други, изпитващи затруднения при използването им.


Чл. 6. Дейности, извършвани в зоната на ограничителната строителна линия и в зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура, се съгласуват по реда, установен с тази наредба.


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Управителят на железопътната инфраструктура управлява влаковата дейност и определя правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура, за движение на влаковете и маневрената работа, като осигурява изпълнение на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност в съответствие с тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 10.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Правилата по ал. 1 трябва да са в съответствие с настоящата наредба и техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Железопътните предприятия организират своята дейност, свързана с достъпа и използването на железопътната инфраструктура, спазвайки изискванията на ТСОС, тази наредба и правилата по ал. 1, като осигуряват изпълнение на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Управителят на железопътната инфраструктура определя правилата за осъществяване на движение на влаковете по време на извършване на реконструкция, модернизация, обновяване (подновяване), рехабилитация и замяна (ремонт) в рамките на поддръжката на железопътната инфраструктура.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 10.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Прегледите на железните пътища, съоръженията и устройствата, габарита, видимостта на сигналите и други се извършват по ред и по методика, определени от управителя на железопътната инфраструктура с правилата по чл. 7, ал. 1, а за железопътните предприятия, които експлоатират железопътни линии в собствени обекти - депа, ремонтни работилници и др., по реда, определен в чл. 3а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 10.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Експлоатационните прегледи на ПЖПС, включен във влак, се извършват по ред и по процедури, определени от железопътните предприятия, които оперират със съответния влак, или от управителя на железопътната инфраструктура - за влакове, с които се извършват превози за технологични нужди съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗЖТ.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Контролните органи проверяват състоянието на съоръженията, устройствата и системите и съответствието им с изискванията по тази наредба в присъствието на дежурния работник, който отговаря за тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Служителите на ИА "ЖА" имат право на достъп в индустриалните клонове за осъществяване на контролните им правомощия по отношение на персонала, съоръженията и ПЖПС, като при констатиране на нарушения или неизправности издават задължителни предписания за отстраняването им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Когато констатирана неизправност или нарушение по ал. 2 застрашават безопасността на движението, служителите на ИА "ЖА" предписват спиране от експлоатация на съответното съоръжение, ПЖПС или индустриалния клон до отстраняване на неизправността или отстраняват от работа съответното длъжностно лице от персонала, извършило нарушение.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Дейностите, свързани с безопасността на превозите, се извършват от лица, притежаващи свидетелство за заемане на длъжност и удостоверение за положен изпит, издадени по реда на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (Наредба № 56).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) За изпълнение на дейностите по ал. 1 се назначават лица на възраст над 18 години, притежаващи свидетелство за правоспособност или удостоверение за признаване на професионална квалификация, която се изисква за извършване на съответната дейност, издадени по реда на Наредба № 56.


Чл. 11. (1) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Работодателите - управителят на железопътна инфраструктура, железопътните предприятия, собствениците/контрагентите на индустриални клонове със собствен персонал и лицата, извършващи строителна, ремонтна или друга дейност по железопътната инфраструктура, представят в ИА "ЖА" списъци с наименованията на длъжностите, свързани с безопасността на превозите съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗЖТ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) В списъците се посочват наименованието на длъжностите, наименованието на дейността, свързана с безопасността на превозите, и наименованието на правоспособността за извършване на дейността, определени съгласно чл. 2а от Наредба № 56.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) За всяка промяна в списъците по ал. 2 работодателите уведомяват ИА "ЖА" в 7-дневен срок от настъпването и.


Чл. 12. Работниците и служителите са длъжни да познават съоръженията, устройствата и системите в участъка, в който работят.


Чл. 13. Когато дежурният работник не е в състояние да изпълнява задълженията си и е застрашена сигурността на превозите, се допуска друг работник или служител, познаващ действието на устройствата и системите, да извърши само затваряне на разрешаващите движение сигнали, без да предприема други действия.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Задълженията на всички категории работници и служители за осигуряване движението на влаковете, както и нормите и условията за ремонт и експлоатация на железния път, контактната мрежа, подвижния състав и съоръженията се определят от работодателите по чл. 11, ал. 2.


Чл. 15. (1) Работниците и служителите, чиято дейност е свързана с осигуряване на техническата експлоатация и безопасността на превозите в железопътния транспорт, са длъжни да:
1. познават съоръженията, устройствата и системите, с които работят;
2. поддържат в изправност съоръженията, устройствата и системите съгласно техническите норми;
3. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на произшествия вследствие на реална заплаха от терористични актове или реализирането им и при съмнение за подготовка на такива;
4. оказват съдействие при разследване на произшествия;
5. познават правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете, маневрената работа и сигналите в железопътния транспорт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Задълженията на диспечерите, локомотивните машинисти, маневрените бригади и други работници и служители при работата им с устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътната инфраструктура се определят от управителя на железопътната инфраструктура.


Чл. 16. До съоръженията, устройствата и системите, свързани с безопасността на превозите, както и до местата и помещенията, откъдето те се управляват, се допускат само лицата по чл. 10, ал. 1, когато са на дежурство.


Чл. 17. В подвижния железопътен състав при сигналите, стрелките, апаратите, механизмите и другите устройства на железопътната инфраструктура, както и в служебните помещения, не се допускат лица, които не са на работа.


Чл. 18. (1) По време на обучение или провеждане на изпит за работа със съоръженията, устройствата и системите на железопътната инфраструктура или подвижния железопътен състав обучаемите или изпитваните се допускат да работят с тях само под контрола на дежурните работници, които непосредствено отговарят за тях.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Редът за подготовка на обучаемите лица за самостоятелна работа със съоръженията, устройствата и системите на железопътната инфраструктура или подвижния железопътен състав се определя от управителя на железопътната инфраструктура или съответно от железопътните предприятия.


Чл. 19. (1) Работниците и служителите от железопътната система, чиято дейност е свързана с безопасността на превозите, по време на работа са длъжни да:
1. носят свидетелството си за заемане на длъжност, удостоверението за положен изпит и определените им сигнални принадлежности;
2. познават сигналите и указателите, свързани с работата им;
3. подават правилно установените сигнали и правилно сигнализират влаковете и возилата, местата, устройствата и съоръженията, за които отговарят;
4. точно изпълняват заповедите и указанията на сигналите и указателите;
5. (нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) изпълняват точно дадените им устни и писмени заповеди от дежурен влаков диспечер или ръководител-движение.
(2) Не се допуска употребата на алкохол или други упойващи вещества през работно време, както и работа под влияние на такива от работниците и служителите от железопътната система.
(3) Работник или служител от железопътната система, установил неизправност на пътя, сигналите и други съоръжения, които застрашават безопасността на превозите, е длъжен незабавно да предприеме мерки за спиране на движението, уведомяване на съседните гари и при възможност сигнализиране на опасното място и отстраняване на повредата.


Чл. 20. (1) Работниците и служителите, свързани с безопасността на превозите, преди всяко дежурство (смяна, пътуване) се инструктират за предстоящото дежурство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Редът и начинът за провеждане на инструктажите по ал. 1 се определят от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия или съответните работодатели по чл. 11, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Служителите на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните предприятия, изпълняващи дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, нямат право по време на дежурство да извършват други дейности освен вменените им задължения в съответствие със заеманата длъжност.

Част втора.
ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 21. (1) Постоянните съоръжения от железопътната инфраструктура, осигуряващи железопътните превози, са:
1. железният път и изкуствените съоръжения;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 10.09.2009 г.) съоръженията и устройствата на осигурителна техника, сигнализационни съоръжения и телекомуникационните мрежи;
3. съоръженията и устройствата на системите за електроснабдяване;
4. съоръженията, устройствата и обектите за осъществяване на пътническа, товарна и други експлоатационни дейности.
(2) Параметрите на съоръженията по ал. 1 се поддържат и контролират в граници, осигуряващи безопасно и непрекъснато извършване на превозите по железопътната инфраструктура с установените проектни скорости.


Чл. 22. (1) Железният път е техническо съоръжение, състоящо се от:
1. долно строене - техническите съоръжения: земно платно, насипи, изкопи, мостове, надлези, подлези, тунели, подпорни стени, водостоци и водоотвеждащи съоръжения, пожаро- и снегозащитни пояси и съоръжения буни, баражи, и други съоръжения, чието функционално предназначение е пряко свързано с изграждането, поддържането и експлоатацията на железния път;
2. горно строене - техническо съоръжение, конструкцията на което е съставена от следните елементи - релси, траверси, скрепления, баластова призма и стрелки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Системите за електроснабдяване включват обектите, съоръженията и устройствата за тягово и нетягово електроснабдяване на железопътната инфраструктура, включително и всички стационарни съоръжения за захранване на влаковете от еднофазни мрежи. Системите се състоят от: тягови подстанции, секционни постове, трафопостове, основни и резервни захранващи станции, контактна линия и електропроводи за захранване на диспечерските централизации и за нетяговите консуматори.
(3) Осигурителната техника на железопътната инфраструктура е съвкупност от устройства и системи, които осъществяват контрол, дистанционно управление и зависимост на сигналите, контролираните участъци, стрелките и прелезните устройства, осигуряващи безопасност при движение в експлоатационните пунктове и междугарията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 10.09.2009 г.) Сигнализационни съоръжения са всички сигнални устройства, указатели и др., въз основа на чиито показания се осигурява безопасно движение на влаковете и возилата по железопътната инфраструктура.


Чл. 23. (1) Съоръженията, устройствата и обектите по чл. 21, ал. 1, т. 4 са:
1. пероните;
2. рампите;
3. разтоварищата;
4. (нова - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) габаритните рамки в индустриалните клонове и в гарите - за проверка на габарита на натоварените в открити вагони товари, и дезинфекционните рамки в граничните участъци;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) терените и сградите, предназначени за осигуряване на контрола по поддържането на железопътната инфраструктура;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) терените и сградите в железопътните гари, в които се осъществяват дейностите по управлението на движението на влаковете и другите технологични операции, свързани с експлоатацията на железопътната инфраструктура и безопасността на движението;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) терените, върху които са разположени техническите средства за осигуряване безопасността на превозите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Съоръженията, устройствата и обектите по ал. 1 се изграждат, ремонтират и поддържат в съответствие с изискванията на тази наредба, Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура (ДВ, бр. 18 от 2004 г.), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и ТСОС, които са приложими.


Чл. 24. Постоянните и временните ограничения на скоростта се въвеждат по ред и начин, определени в наредбата.


Чл. 25. (1) Въвеждането и премахването на временни ограничения на скоростта на движението на влаковете поради техническото състояние на железопътната инфраструктура или при аварийни ситуации се извършват от правоспособни длъжностни лица от персонала на железопътната инфраструктура.
(2) Контролните органи от ИА "ЖА" и упълномощените длъжностни лица от железопътната инфраструктура могат в оперативен ред да въвеждат ограничения на скоростта.
(3) Длъжностно лице със съответната правоспособност и квалификация, констатирало неизправност на елемент от железопътната инфраструктура, установена чрез измерване, изпитване, визуално или по друг начин, изискваща ограничаване на скоростта, незабавно предприема действия за ограничение на скоростта съобразно степента на неизправност.
(4) Лицето по ал. 3 при въвеждане на намаление задължително дава числената стойност на ограничената скорост, фронта (дължината) на ограничението, километричното му положение, наименованието на междугарието и номера на пътя или наименованието на гарата и номера на коловоза, по който се извършва, както и други предписания съгласно тази наредба. Изпълнението на тези предписания е задължително за всички участващи в осигуряване на безопасността на превозите.
(5) Участъците, изискващи ограничение на скоростта, се сигнализират съгласно тази наредба.
(6) Управителят на железопътна инфраструктура осигурява необходимите средства за изпълнение на процедурите за отстраняване на причините за въвеждане на ограничението и достигане на проектната скорост.


Чл. 26. (1) Длъжностно лице със съответната правоспособност и квалификация, констатирало неизправност на елемент, устройство или съоръжение на железопътната инфраструктура, нарушаване на строителния габарит или друга опасност - природни бедствия, производствени аварии, заплаха от терористични актове и др., застрашаваща безопасното движение и/или сигурността и здравето на пътниците, служителите и работниците от железопътната система, незабавно предприема действия за преустановяване на движението в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Извън случаите по ал. 1 дежурният ръководител движение може да предприеме действия за аварийно спиране на движението и без предварителна проверка при получаване на сигнал от длъжностни лица от инфраструктурата, превозвача, външни лица, извършващи дейности по инфраструктурата, или при получаване на разпореждане от компетентните органи.
(3) Движението се възстановява от длъжностно лице от железопътната инфраструктура след отстраняване на причините за прекъсването.

Дял втори.
ГАБАРИТ И ПРЕСИЧАНИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


Чл. 27. (1) В железопътния транспорт (железопътната система) се прилагат следните габарити:
1. габарит на ПЖПС;
2. габарит на натоварването;
3. строителен габарит.
(2) Габаритът на ПЖПС е ограничително, напречно-перпендикулярно на оста на железния път очертание, в което трябва да се поместват возилата.
(3) Габаритът на натоварването на ПЖПС е ограничително, напречноперпендикулярно на оста на железния път очертание, в което трябва да се поместват возилата и товарите.
(4) Строителен габарит е най-външното, напречно и перпендикулярно на оста на железния път ограничително очертание, в което не проникват части на постройки, съоръжения, гарови инсталации, устройства, материали, машини и др. в близост до железния път.
(5) Частите на постройки, съоръжения, гарови инсталации, устройства, материали, машини и др., които навлизат в очертанието на строителния габарит, са извънгабаритни, с изключение на устройствата по чл. 34, ал. 2.
(6) Не се допуска нарушаването на строителен габарит от части на ПЖПС или разположен върху него товар.


Чл. 28. Превозвачите отговарят за:
1. правилното разположение и укрепване на товарите;
2. превоза на извънгабаритни и тежки товари и возила;
3. габарита на подвижния железопътен състав.


Чл. 29. Превозът на извънгабаритни товари в международно съобщение се осъществява в съответствие с изискванията на сключените международни договори и споразумения след предварително съгласуване със съответните железопътни администрации.


Чл. 30. (1) Управителят на железопътна инфраструктура и собствениците на жп линии III категория и линии на предприятия със собствен железопътен транспорт с технологична и приемно-предавателна дейност поддържат и отговарят за състоянието на строителния габарит и видимостта на сигналите в съответствие с изискванията по тази наредба.
(2) Строителният габарит и допустимото осно натоварване за железопътните участъци и линии на железопътната инфраструктура се определят със заповед на управителя на железопътната инфраструктура и отразяват в технологията по чл. 60, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2018 г., в сила от 24.02.2019 г.) Собствениците на жп линии III категория и линии на предприятия със собствен железопътен транспорт с технологична и приемно-предавателна дейност носят отговорност за подаваната информация относно строителния габарит и допустимото осно натоварване, документирани при проектирането и строителството им.


Чл. 31. В зависимост от широчината на междурелсието габаритите са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие 1435 mm и с междурелсие 1520 mm (за коловозите във Фериботния комплекс - Варна) - приложения № 1, 2 и 3;
2. за теснопътни жп линии с междурелсие 760 mm - приложение № 4.


Чл. 32. В зависимост от методите, по които се определят, габаритите на ПЖПС са:
1. статичен:
а) за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 1;
б) за теснопътни жп линии - приложение № 4;
2. кинематичен.


Чл. 33. (1) За габарита на натоварването на ПЖПС се спазват условията:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 2;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4.
(2) Возилата и товарите, които нарушават габарита на подвижния състав и натоварването за вътрешно съобщение (приложения № 1 и 2), са извънгабаритни и се превозват съгласно изискванията на инструкция за превозване на извънгабаритни и тежки товари и возила на управителя на железопътната инфраструктура.


Чл. 34. (1) Строителните габарити са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4.
(2) Допустимо е устройствата, предназначени за непосредствено взаимодействие с ПЖПС (контактният проводник, вагонозадържатели, подвагонни тласкачи в работно състояние и други), да навлизат в строителния габарит при условие, че не нарушават безопасното движение на ПЖПС.
(3) При строителство на нови железопътни линии, както и при извършване на преустройство на съществуващите жп линии задължително се прилага:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - строителен габарит 1-СМ2 - приложение № 3;
2. за теснопътни жп линии - строителен габарит за 760 mm жп линии - приложение № 4.
(4) Изменения, касаещи временно ограничаване на строителния габарит, за всеки конкретен случай се разрешават със заповед на управителя на железопътната инфраструктура, при условие че не се нарушава безопасността на превозите.
(5) Съществуващите съоръжения и устройства, които нарушават очертанието на строителния габарит, се преустройват в съответствие с изискванията по ал. 3. До преустройването им те се сигнализират съгласно тази наредба от лицата, които ги поддържат или извършват ремонта им.
(6) При извършване на строителство, ремонт и поддържане на железопътната инфраструктура се допуска отклонение от строителния габарит при спазване на изискванията по тази наредба.
(7) Минималните странични свободни пространства, мерени от оста на коловоза до най-близките части на различните предмети на междугарие и гаров район, са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3, табл. № 3 - 1;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4, табл. № 4 - 1.
(8) Минималните светли височини над главата на релсата на строителния габарит са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3, табл. № 3 - 2;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4, табл. № 4 - 2.
(9) Разстоянията между осите на съседни коловози на междугарие и в гаров район са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3, табл. № 3 - 3;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4, табл. № 4 - 3.
(10) Разстоянията между осите на съседни коловози при дистанционните указатели са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3, фиг. № 3 - 14;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4, фиг. № 4 - 5.
(11) Габаритните разстояния при перони, рампи и бордюрни камъни при жп разтоварища са:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - приложение № 3, табл. № 3 - 4, 3 - 5, 3 - 6 и 3 - 7;
2. за теснопътни жп линии - приложение № 4, табл. № 4 - 4, 4 - 5 и 4 - 6.
(12) Основните габаритни изисквания към елементите на контактната мрежа са посочени в приложение № 5.
(13) Основните габаритни изисквания при пресичания на железни пътища от въздушни и кабелни линии, тръбопроводи и канализации са посочени в приложение № 6.


Чл. 35. (1) Забранява се:
1. навлизането в сервитута и нарушаването на строителния габарит на железопътната инфраструктура, преминаването през железопътните линии на пътни превозни средства, пешеходци и животни извън определените за това места;
2. преминаването през гаровите коловози и стрелки без специално разрешение за това извън местата, определени за обслужване на пътници;
3. движението на пътници и други външни лица, както и оставянето на багажи и други вещи извън зоните и местата в експлоатационните пунктове, определени за обслужване на пътници;
4. нарушаването на строителния габарит на железопътната инфраструктура при извършване на строително-монтажни работи, ремонти и поддържане без специално разрешение за това;
5. навлизането в строителния габарит на части на постройки, съоръжения, гарови инсталации, устройства, материали, машини, растителност и други с изключение на устройствата по чл. 34, ал. 2;
6. нарушаването габаритите на ПЖПС и натоварването, освен в случаите, когато има специално разрешение за това.
(2) Изключения от забраните по ал. 1 се допускат след разрешение от управителя на железопътната инфраструктура за всеки конкретен случай.


Чл. 36. Пресичания са всички контактни точки между зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура с обекти, съоръжения или елементи на друга техническа инфраструктура.


Чл. 37. (1) Пътните превозни средства, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя, преминават през железопътните прелези в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата.
(2) Преминаванията на извънгабаритни пътни превозни средства с обща височина над 4,5 m, както и преминаването на возила със свръхтежки товари през железопътната инфраструктура се съгласува с управителя на железопътната инфраструктура съгласно Закона за движение по пътищата и Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).
(3) Пътните превозни средства с обща височина над 4,5 m преминават през прелезите на електрифицирана жп линия по ред, определен от управителя на железопътната инфраструктура.


Чл. 38. Пресичането на линии от железопътната инфраструктура с пътища, напоителни и други канали, водопроводи, канализационни, кабелни линии за високо и ниско напрежение, въжени линии и други надземни и подземни устройства и съоръжения се разрешава от министъра на транспорта.

Дял трети.
ОГРАНИЧИТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


Чл. 39. (1) Ограничителна строителна линия е линията, която определя площта от всяка страна на железния път, съгласно чл. 4, ал. 1 ЗЖТ, в която се забранява строителство на обекти, определени в чл. 62, ал. 1 от Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.
(2) Ремонти на съществуващи обекти, попадащи в площта по ал. 1, се разрешават само при условие, че е осигурена безопасността на превозите и не се възпрепятстват експлоатацията и поддържането на железопътната инфраструктура.


Чл. 40. (1) В площта от зоната на отчуждение до ограничителната строителна линия при извършване на строителство на нови, както и при реконструкция, основен или текущ ремонт на съществуващи обекти, трябва да бъде осигурена безопасността на превозите и не се възпрепятстват експлоатацията и поддържането на железопътната инфраструктура.
(2) Безопасността на превозите е осигурена, когато:
1. изграждането, ремонтът и експлоатацията на обекта не създават никакви предпоставки и/или условия за дерайлиране или удар на подвижния състав или водещи до промяна на техническите параметри на железопътната инфраструктура;
2. обектът не се намира в такава близост до елемент от железопътната инфраструктура, че да води до промяна на строителния габарит на железния път;
3. обектът не нарушава видимостта на сигналите в железопътния транспорт и използването му не създава пречки и затруднения при извършване на дейностите по железопътната инфраструктура;
4. са спазени противопожарните изисквания;
5. са спазени разстоянията за жилищните и други сгради съгласно Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ бр. 46 от 1992 г.; изм., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.).


Чл. 41. (1) При изготвяне или промяна на подробни устройствени планове (ПУП) за територии, попадащи в площта между линията на отчуждение на железопътната инфраструктура и ограничителната строителна линия, общинските администрации съгласуват проектите с управителя на железопътната инфраструктура.
(2) Изготвянето или промяната на ПУП за териториите по ал. 1 се извършва по реда на ЗУТ.

Дял четвърти.
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 42. Железният път се изгражда, ремонтира и поддържа в съответствие с изискванията по тази наредба, Наредба № 55, Наредба № 57 и Техническите норми за устройство и поддържане на горното строене на железния път.


Чл. 43. (1) Положението на железния път в план и профил се обозначава с постоянни репери при условия и по ред, определени от управителя на железопътната инфраструктура в Инструкция за шенаж и репераж на железния път.
(2) Новопостроените или реконструираните железопътни линии и участъци се реперират в срок до 3 години от въвеждането им в експлоатация.
(3) Най-малко един път на 3 години се извършва контрол и оглед на реперите и опорната геодезическа мрежа, като повредените или липсващите репери се възстановяват съгласно реперажния план на железния път.

Глава втора.
ДОЛНО И ГОРНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ


Чл. 44. Всички съоръжения от долното строене на железопътната инфраструктура се поддържат в изправност в съответствие с проектната документация.


Чл. 45. Категорията на железния път на железопътната инфраструктура, елементите и параметрите на горното строене на железния път и железопътните стелки и редът за поддържането им се определят с инструкция на управителя на железопътната инфраструктура.


Чл. 46. Междурелсието на железния път в правите участъци е:
1. за жп линии със стандартно междурелсие - 1435 mm;
2. за коловози в предфериботния парк на Фериботния комплекс Варна - 1520 mm;
3. за теснопътна жп линия - 760 mm.


Чл. 47. (1) Междурелсието на железния път в хоризонталните криви се увеличава с разширение в зависимост от радиуса на кривата.
(2) При железопътни линии със стандартното междурелсие 1435 mm в кривите на железния път с радиуси (R), по-малки от 300 m, междурелсието се увеличава с разширение:
1. за криви с радиус от R = 125 m до R < 150 m - 20 mm;
2. за криви с радиус от R = 150 m до R < 180 m - 15 mm;
3. за криви с радиус от R = 180 m до R < 250 m - 10 mm;
4. за криви с радиус от R = 250 m до R < 300 m - 5 mm;
5. за криви с радиус от R

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума