Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 юни 2004 г. - ДВ, бр. 58 от 2004 г. В сила за Република България от 23 юли 2004 г.)

Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


Прекратено действие със Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г., в сила от 13.12.2020 г.

Правителството на Република България и правителството на Република Латвия (наричани по-долу "договарящи се страни");
В желанието си да създават благоприятни условия за развитие на икономическото сътрудничество между тях и по-специално за инвестиции от инвеститори на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна;
Признавайки, че насърчаването и взаимната защита на такива инвестиции в съответствие с международен договор ще спомогне за стимулирането на бизнес инициативите и нарастването на просперитета на двете договарящи се страни,
се договориха за следното:


Определения

Член 1
За целите на този договор:
1. Понятието "инвестиция" означава всякакъв вид вложения, инвестирани от инвеститори на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна в съответствие със законите и разпоредбите на последната и по-специално, но не изключително включват:
(а) движимо и недвижимо имущество, както и всякакви други свързани с тях имуществени права, като ипотеки, залози, тежести и подобните им права;
(b) акции, дялове и облигации на компания или други форми на участие в компания;
(c) свързани с инвестиция вземания за изпълнение на парична или непарична престация, произтичащи от договор и имащи икономическа стойност;
(d) свързани с инвестиция права в областта на интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, патенти, индустриален дизайн, технологически процеси, ноу-хау, търговски тайни, търговски наименования и гудуил;
(e) всякакви права, предоставени в съответствие със законите и разпоредбите или съгласно договор, и всякакви лицензи и разрешения, издадени съгласно законите и разпоредбите, включително концесии за търсене, извличане, разработване или експлоатация на природни ресурси.
Всякакво изменение във формата, в която вложенията са инвестирани, няма да засегне тяхната същност като инвестиция, при условие че това изменение не противоречи на законите на договарящата се страна, на чиято територия е била извършена инвестицията.
2. Понятието "инвеститор" означава:
(a) по отношение на Република Латвия - всяко физическо или юридическо лице, което инвестира на територията на Република България:
(i) "физическо лице" означава лице със или без гражданство в съответствие със закона на Република Латвия;
(ii) "юридическо лице" означава всяко лице, регистрирано или учредено в съответствие със закона на Република Латвия;
(b) по отношение на Република България:
(i) физическо лице, което е гражданин на Република България в съответствие с нейното приложимо законодателство и което инвестира на територията на Република Латвия;
(ii) всяка компания, фирма, сдружение, организация или асоциация със или без статут на юридическо лице, регистрирана или учредена в съответствие със законите на Република България със седалище на нейна територия, която инвестира на територията на Република Латвия.
3. Понятието "приходи" означава суми, получени от инвестиция и по-специално, но не изключително включва печалби, лихви, прираст на капитала, дивиденти, възнаграждения или такси.
4. Понятието "територия" означава:
(a) По отношение на Република България - територията под неин суверенитет, включително териториалното море, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху които Република България упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.
(b) По отношение на Република Латвия - територията на Република Латвия, включително териториалното море, както и всяка крайморска зона отвъд нея, където Република Латвия в съответствие с международното право упражнява суверенни права по отношение на морското дъно и подпочвените пластове и природните ресурси в тези зони.


Насърчаване и защита на инвестициите

Член 2
1. Всяка договаряща се страна ще насърчава и създава благоприятни условия на своята територия за инвестиции от инвеститори на другата договаряща се страна и ще допуска такива инвестиции в съответствие със своите закони и разпоредби.
2. На инвестициите от инвеститори на едната договаряща се страна ще се предоставя по всяко време справедливо и безпристрастно третиране и пълна защита и сигурност на територията на другата договаряща се страна.
3. В случай на реинвестиране на приходите от инвестиция тези реинвестиции и приходите от тях ще се ползват от същата защита както първоначалните инвестиции.
4. Нито една от договарящите се страни няма да накърнява по какъвто и да било начин, с неоправдани или дискриминационни мерки управлението, поддържането, използването, владеенето или разпореждането с инвестициите на нейна територия на инвеститори от другата договаряща се страна. Всяка договаряща се страна ще съблюдава всяко задължение, което може да е поела във връзка с инвестициите на инвеститори от другата договаряща се страна.


Национален режим и режим на най-облагодетелствана нация

Член 3
1. Всяка договаряща се страна ще предоставя на своя територия на инвестициите и приходите на инвеститорите от другата договаряща се страна третиране, което е справедливо и безпристрастно и не по-малко благоприятно от това, което предоставя на инвестициите и приходите на своите собствени инвеститори или на инвестициите и приходите на инвеститори от която и да е трета държава, което е по-благоприятно.
2. Всяка договаряща се страна ще предоставя на своя територия на инвеститори на другата договаряща се страна третиране по отношение управлението, поддържането, използването, владеенето или разпореждането с техните инвестиции, което е справедливо и безпристрастно и не по-малко благоприятно от това, което предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори от която и да е трета държава, което е по-благоприятно.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 на този член няма да се тълкуват като задължаващи едната договаряща се страна да предоставя на инвеститорите от другата договаряща се страна предимствата от всяко третиране, преференция или привилегия, което може да бъде предоставено от първата договаряща се страна по силата на:
(а) съществуващ или бъдещ митнически съюз или зона за свободна търговия или икономически съюз или паричен съюз или подобни международни споразумения, водещи до такива съюзи или институции, или други форми на регионално сътрудничество, по които някоя от договарящите се страни е или може да стане страна;
(b) международно споразумение или спогодба, свързана изцяло или преимуществено с данъчното облагане.
4. Всяка договаряща се страна си запазва правото да прави в съответствие със своите закони и разпоредби изключения от националния режим, предоставен съгласно ал. 1 и 2 на този член. Всяко ново изключение обаче ще се прилага само за инвестиции, направени след влизането в сила на това изключение.


Обезщетение за загуби

Член 4
1. Когато инвестиции от инвеститори на едната договаряща се страна претърпят загуби, дължащи се на война, въоръжен конфликт, извънредно национално положение, бунт, въстание, метеж или други подобни събития на територията на другата договаряща се страна, на тези инвеститори ще се предоставя от последната договаряща се страна третиране по отношение на реституция, обезщетение, компенсация или друго уреждане не по-малко благоприятно от това, което последната договаряща се страна предоставя на своите собствени инвеститори или на инвеститори на която и да е трета държава. Произтичащите плащания ще бъдат свободно преводими в свободно конвертируема валута без забавяне.
2. Без да е в ущърб на разпоредбите на ал. 1 от този член, на инвеститори от едната договаряща се страна, които при някое от определените в споменатата алинея събития претърпят загуби на територията на другата договаряща се страна, дължащи се на:
(а) реквизиране на тяхното имущество от въоръжените сили или власти на последната договаряща се страна; или
(b) разрушаване на тяхното имущество от въоръжените сили или власти на последната договаряща се страна, което не е било причинено при военна операция или не се е изисквало от необходимостта на ситуацията,
ще бъде предоставена компенсация или незабавно, адекватно и ефективно обезщетение за загубите, получени през периода на реквизиране или като резултат от разрушаването на имуществото. Произтичащите плащания ще бъдат свободно преводими в свободно конвертируема валута без забавяне.


Отчуждаване

Член 5
1. Инвестициите на инвеститорите от едната договаряща се страна няма да бъдат национализирани, отчуждавани или подлагани на мерки, чийто резултат е равен на национализация или отчуждаване (наричани тук "отчуждаване"), на територията на другата договаряща се страна, освен в обществен интерес. Отчуждаването ще се извършва по надлежен законов ред, на недискриминационна основа и ще бъде придружено от условия за плащане на незабавно, адекватно и ефективно обезщетение. По-специално това обезщетение ще възлиза на пазарната стойност на отчуждената инвестиция непосредствено преди отчуждаването или преди предстоящото отчуждаване да стане публично известно, което е настъпило по-рано, ще включва годишна лихва, равняваща се на 6-месечен ЛИБОР, котиран за валутата, в която са направени инвестициите, до момента на плащането, ще бъде извършено без забавяне, ще бъде ефективно реализуемо и свободно преводимо в свободно конвертируема валута.
2. Засегнатият инвеститор има право съгласно закона на договарящата се страна, извършила отчуждаването, на незабавно разглеждане от юридически или друг независим орган на тази договаряща се страна на неговия случай и на оценката на неговата инвестиция в съответствие с принципите, изложени в този член.
3. Когато договарящата се страна отчужди имущество на дружество, което е създадено или учредено в съответствие с действащия закон на нейна територия и в което инвеститорите на другата договаряща се страна притежават дялове, тя ще осигури прилагането на разпоредбите на този член до степента, необходима да гарантира на тези инвеститори от другата договаряща се страна, които са притежатели на тези дялове, осигуряването на незабавно, адекватно и ефективно обезщетение по отношение на техните инвестиции.


Преводи

Член 6
Всяка договаряща се страна ще гарантира свободния превод на плащания, свързани с инвестициите и приходите в съответствие със своите закони и разпоредби. Преводите ще се извършват в свободно конвертируема валута без ограничение и забавяне. Тези преводи ще включват по-специално, но не изключително:
(а) капитал и допълнителни суми за поддържане или увеличаване на инвестиция;
(b) печалби, лихви, дивиденти и други текущи приходи;
(c) суми за изплащане на заеми;
(d) възнаграждения и такси;
(e) приходи, получени от продажбата и ликвидацията на инвестиция;
(f) заплати на физическите лица съгласно законите и разпоредбите на тази договаряща се страна, където е направена инвестицията;
(g) обезщетение, платимо в съответствие с чл. 4 и 5.
За целите на този договор обменният курс ще бъде преобладаващият търговски курс, прилаган за текущите сделки на датата на превода.


Суброгация

Член 7
1. Ако договаряща се страна или определена от нея агенция извършва плащане на своите собствени инвеститори по силата на гаранция, която е предоставила по отношение на инвестиция на територията на другата договаряща се страна, последната договаряща се страна ще признае:
(а) прехвърлянето независимо дали по силата на закон или съгласно правна сделка в тази страна на всяко право или иск на инвеститора към първата договаряща се страна или определената от нея агенция, както и
(b) че първата договаряща се страна или определената от нея агенция е оправомощена по силата на суброгация да упражнява правата и предявява исковете на този инвеститор и да поема задълженията, свързани с инвестицията.
2. Суброгираните права или искове няма да надхвърлят първоначалните права или искове на инвеститора.


Разрешаване на инвестиционни спорове между едната договаряща се страна и инвеститор на другата договаряща се страна

Член 8
1. Всеки спор, който може да възникне между инвеститор на едната договаряща се страна и другата договаряща се страна във връзка с инвестиция на територията на другата договаряща се страна, ще се разрешава чрез преговори между страните по спора.
2. Ако спор между инвеститор на едната договаряща се страна и другата договаряща се страна не може да бъде разрешен по този начин в рамките на шест месеца от писменото уведомление за иска, инвеститорът има право да отнесе случая или пред:
(а) компетентния съд или арбитраж на засегнатата договаряща се страна; или
(б) в случай на спорове по отношение на чл. 4, 5, 6 и 7 от този договор засегнатият инвеститор може вместо това да отнесе спора за разрешаване чрез арбитраж пред:
- Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) при спазване на приложимите разпоредби на Конвенцията за разрешаване на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, открита за подписване във Вашингтон на 18 март 1965 г., в случай че и двете договарящи се страни са страни по конвенцията; или
- арбитър или международен арбитражен съд ад-хок, установен съгласно Арбитражните правила на Комисията на Организацията на обединените нации по Международно търговско право (UNCITRAL). Арбитражните решения ще бъдат окончателни и задължителни за двете страни по спора.
3. В случай на спорове относно тълкуването и прилагането на този договор инвеститорът може да го отнесе пред своята договаряща се страна, за да бъде разрешен съгласно разпоредбите на чл. 9.
4. Арбитражният съд, установен съгласно този член, ще приема решението си на основата на националните закони и разпоредби на договарящата се страна - страна по спора, разпоредбите на този договор, както и приложимите правила на международното право.


Спорове между договарящите се страни

Член 9
1. Споровете между договарящите се страни относно тълкуването или прилагането на този договор ще се уреждат приятелски по дипломатически път.
2. Ако спорът не може да се уреди по този начин в течение на шест месеца, то по искане на която и да била от договарящите се страни той може да бъде отнесен за разглеждане от арбитражен съд в съответствие с разпоредбите на този член.
3. Арбитражният съд ще бъде съставян за всеки отделен случай по следния начин. В рамките на три месеца от получаване на молбата за арбитраж всяка договаряща се страна назначава един член на съда. Тези двама членове след това избират гражданин на трета държава, който с одобрението на двете договарящи се страни се назначава за председател на съда (наричан по-нататък "председател"). Председателят се назначава в рамките на три месеца от датата на назначаване на другите двама членове.
4. Ако в сроковете, определени в ал. 3 на този член, не бъдат извършени необходимите назначения, може да бъде отправена молба до Президента на Международния съд да извърши назначенията. Ако той е гражданин на някоя от договарящите се страни или ако е възпрепятстван по някакъв друг начин да изпълни упоменатата функция, вицепрезидентът ще бъде поканен да извърши назначенията. Ако вицепрезидентът също е гражданин на една от договарящите се страни или е възпрепятстван да изпълни упоменатата функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин на нито една от договарящите се страни, ще бъде поканен да извърши назначенията.
5. Арбитражният съд постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това решение е задължително. Всяка договаряща се страна поема разходите на своя собствен арбитър и за своето представяне в арбитражния процес; разходите, свързани с дейността на председателя, и останалите разходи се поемат поравно от двете договарящи се страни. Арбитражният съд определя своя собствена процедура.


Прилагане на други правила и специални задължения

Член 10
1. Когато въпросът е регулиран едновременно от този договор и от друг международен договор, по който двете договарящи се страни са страни, нищо в този договор няма да възпрепятства едната договаряща се страна или нейните инвеститори, които инвестират на територията на другата договаряща се страна, да се възползват от предимството на по-благоприятното за техния случай правило.
2. Ако третирането, предоставено от договарящата се страна на инвестиции от инвеститори на другата договаряща се страна в съответствие с нейните закони, е по-благоприятно от предоставеното с този договор, ще се прилага по-благоприятното третиране.


Приложимост на този договор

Член 11
Този договор се прилага за инвестициите, направени на територията на едната договаряща се страна в съответствие с нейните закони от инвеститори от другата договаряща се страна преди, а също и след влизането в сила на този договор, но няма да се прилага към спорове, отнасящи се до инвестиции, които са възникнали, или към искове, които са били разрешени, преди неговото влизане в сила.


Влизане в сила, продължителност и прекратяване

Член 12
1. Всяка договаряща се страна уведомява писмено другата договаряща се страна за изпълнението на изискващите се от нейните закони процедури за влизането в сила на този договор. Този договор влиза в сила на датата на второто уведомление.
2. Този договор остава в сила за период от десет години и ще продължи да бъде в сила след това за последващи периоди от десет години, освен ако една година преди изтичането на първоначалния или някой от последващите периоди някоя от договарящите се страни не уведоми писмено другата за своето намерение да прекрати този договор.
3. По отношение на инвестициите, направени преди датата на прекратяване действието на този договор, разпоредбите на този договор ще останат в сила за период от десет години от датата на прекратяване.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този договор.
Съставен в два оригинални екземпляра в София на 4 декември 2003 г. на български, латвийски и английски език, като и трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването предимство ще има текстът на английски език.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума