Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

добави в моите актове

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2001г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.


Прекратено действие със Споразумение за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите - членки на Европейския съюз - ДВ, бр. 5 от 19 януари 2021 г., в сила от 13.12.2020 г.

Правителството на Република България и правителството на Република Португалия, наричани "договарящи страни";
насърчени от желанието си да развиват икономическото сътрудничество между двете държави;
с оглед да създадат благоприятни условия за инвеститорите от едната договаряща страна на територията на другата договаряща страна;
признавайки, че взаимното насърчаване и защита на инвестициите в съответствие с тази спогодба стимулира инициативите в тази област,
се договориха за следното:

Член 1
За целите на тази спогодба:
1. Понятието "инвестиции" ще означава всякакви средства, свързани със стопанската дейност, инвестирани от инвеститор от едната договаряща страна на територията на другата договаряща страна в съответствие със законите на последната, и по-специално включва:
а) права на собственост и всякакви други вещни права;
б) акции, дялове или други ценни книжа, материализиращи участие в дружества или всякаква друга форма на участие;
в) права на вземания, както и всякакви други права, които имат икономическа стойност;
г) авторски права, права в областта на индустриалната собственост (като патенти, технологични процеси, търговски марки и търговски наименования, фирмени наименования, промишлени образци, ноу-хау и гуд уил);
д) концесии, предоставени по силата на закон, на договор или административен акт на компетентен държавен орган, и по-специално за проучване, разработване и експлоатация на природни ресурси.
Никаква последваща промяна във формата, в която инвестициите са били направени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции при условие, че тази промяна не противоречи на законите на съответната договаряща страна.
2. Понятието "приходи" ще означава всички суми, които се получават от инвестициите, като например печалби, дивиденти, лихви и други законни доходи.
3. Понятието "ликвидация на инвестицията" ще означава, че инвестицията е била прекратена в съответствие с правните разпоредби, които са в сила в страната, в която е направена въпросната инвестиция.
4. Понятието "инвеститор" ще означава:
а) физическо лице, което е гражданин на една от договарящите страни съгласно действащото в нея законодателство;
б) корпорации, вкл. дружества, или други форми на сдружение със или без юридическа личност, които имат седалище на територията на едната от договарящите страни и са учредени в съответствие със законите на тази договаряща страна.
5. Понятието "територия" ще означава територията под суверенитета на Република България, от една страна, и на Република Португалия, от друга страна, вкл. териториалното море, както континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху която съответната страна упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

Член 2
1. Договарящите страни взаимно ще насърчават и защитават на своя територия инвестиции на инвеститори от другата договаряща страна и ще приемат такива инвестиции в съответствие със своите закони и разпоредби и ще им предоставят справедливо и безпристрастно третиране и защита.
2. В случай на реинвестиране на приходи от инвестиция тези реинвестиции и техните приходи ще се ползват от същата защита, както и първоначалната инвестиция.
3. В съответствие със своите закони и разпоредби всяка договаряща страна ще разглежда благоприятно и въпросите, отнасящи се до влизането, престоя, работата и движението на своята територия на граждани на другата договаряща страна, които извършват дейност, свързана с инвестициите, както е определено в тази спогодба, както и на членовете на техните семейства, живеещи в едно домакинство с тях.

Член 3
1. Нито една от договарящите страни няма да предоставя на своята територия по-неблагоприятно третиране на инвестиции, направени от инвеститори на другата договаряща страна, отколкото това на инвестиции на своите собствени инвеститори или на инвестиции на инвеститори, на която и да е трета държава, в зависимост от това кой режим е по-благоприятен.
2. Нито една от договарящите страни няма да предоставя на инвеститори на другата договаряща страна по отношение на дейност, свързана с поддържане, използване и разпореждане с техните инвестиции, направени на територията на първата договаряща страна, по-неблагоприятно третиране от това, предоставено на своите собствени инвеститори или на инвеститори от която и да е трета държава, в зависимост от това кой режим е по-благоприятен.
3. Посочените разпоредби на този член няма да засегнат по-благоприятното третиране, вече предоставено или което ще се предоставя от договарящите страни, на инвестиции, направени от инвеститори на трета държава, произтичащи от:
а) участие в митнически съюзи, свободни търговски зони и други подобни форми на икономическо сътрудничество;
б) споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.
4. Всяка от договарящите страни си запазва правото да прави или поддържа в съответствие със своето законодателство изключение от националното третиране, предоставено според ал. 1 и 2 на този член.

Член 4
1. Инвестиции, направени от инвеститори от едната от договарящите страни на територията на другата договаряща страна, няма да бъдат експроприирани, национализирани или подложени на други мерки, които по последствията си са равни на експроприация или национализация (по-долу наричани експроприации) освен по силата на закон в обществен интерес на недискриминационна основа и срещу незабавна компенсация.
Компенсацията ще възлиза на пазарната цена на инвестицията по време на експроприацията, ще бъде платена без забавяне и ще носи лихва, възлизаща на годишния лихвен процент, равен на дванадесетмесечния ЛИБОР, изчислен в конвертируема валута, в която инвестициите са били направени до времето на плащане. Плащането на такива компенсации ще бъде свободно преводимо.
2. На инвеститори от едната от договарящите страни, които претъпят инвестиционни загуби на територията на другата договаряща страна вследствие на война, въоръжен конфликт, извънредно положение или други подобни събития, се предоставя третиране не по-малко благоприятно от това, предоставено на инвеститори от която и да било трета държава. Произтичащите компенсации са свободно проводими.

Член 5
1. В съответствие със своето законодателство всяка договаряща страна разрешава на инвеститори от другата договаряща страна след изплащане на дължимите данъци свободен превод на сумите, свързани с инвестиции, като:
а) капитал и допълнителни суми, необходими за поддържане или увеличаване на инвестицията;
б) доходи от инвестицията;
в) средства за обслужване, изплащане и погасяване на заеми, признати от двете страни за инвестиции;
г) приходи, получени от продажбата или пълната или частична ликвидация на инвестицията;
д) компенсациите съобразно чл. 4 от тази спогодба;
е) каквито и да било предварителни плащания, които могат да бъдат направени в полза на инвеститора, съобразно чл. 6 от тази спогодба;
ж) възнаграждението, получено от гражданите на другата договаряща страна за работа или услуги, извършени във връзка с инвестиции, направени на нейната територия, съобразно нейните закони и разпоредби.
2. Преводите, посочени в предшестващата алинея, ще се извършват без забавяне по обменния курс, приложим на датата на превода на територията на договарящата страна, където е направена инвестицията.
3. За целите на този член преводът се счита за извършен без забавяне, когато това е направено в срока, който обикновено е необходим за изпълнение на съответните формалности на територията на договарящата страна, където е направена инвестицията.
Срокът започва да тече от деня, в който молбата, придружена с необходимите документи, е подадена и не може в никакъв случай да превишава три месеца.

Член 6
1. Ако едната договаряща страна или определена от нея агенция извърши плащания на своите инвеститори по силата на гаранция, която е предоставила по отношение на инвестиция на територията на другата договаряща страна, последната договаряща страна ще признае:
а) назначаването или по силата на закон, или в съответствие с правна сделка с тази страна на всяко право или иск от инвеститора по отношение на първата договаряща страна, или определената от нея агенция, както и
б) това, че първата договаряща страна или определената от нея агенция е упълномощена по силата на суброгацията да упражнява в същата степен както инвеститорът правата и предявява исковете на този инвеститор и ще поеме задълженията, свързани с инвестицията.
2. В случай на суброгация, както е определено в ал. 1 на този член, инвеститорът няма да предприема каквато и да е юридическа процедура без предварително упълномощаване от договарящата страна или една от определените от нея агенции.

Член 7
1. Споровете между договарящите страни, отнасящи се до интерпретацията и прилагането на тази спогодба, ще бъдат решавани възможно най-бързо чрез преговори между договарящите страни.
2. Ако договарящите страни не се споразумеят в разстояние на дванадесет месеца след започването на преговорите, по искане на която и да е от договарящите страни спорът ще бъде отнесен за решаване от арбитражен съд.
3. Такъв арбитражен съд ще бъде свикван за всеки индивидуален случай по следния начин:
В течение на три месеца от получаване на искането за арбитраж всяка от договарящите страни ще излъчи един член от арбитража. Тези двама членове ще изберат гражданин на трета страна, който след одобрение от двете договарящи страни ще бъде избран за председател на арбитражния съд. Председателят ще посочи в течение на два месеца от датата на избирането си другите два члена.
4. Ако в течение на периодите, посочени в ал. 3 на този член, необходимите назначения не са направени, всяка от договарящите страни може при липса на друго споразумение да покани председателя на Международния арбитражен съд да извърши необходимите назначения. Ако председателят е гражданин на която и да е от договарящите страни или ако е възпрепятстван по някакъв друг начин от изпълнение на упоменатата функция, заместник-председателят ще бъде поканен да извърши необходимите назначения. Ако заместник-председателят е гражданин на която и да е от договарящите страни или ако той също е възпрепятстван от изпълнението на споменатата функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е гражданин която и да е от договарящите страни, ще бъде поканен да извърши необходимите назначения.
5. Председателят и членовете на съда трябва да са граждани на държави, с които двете договарящи страни поддържат дипломатически отношения. Арбитражният съд постановява решението си въз основа на разпоредбите на тази спогодба, сключена между договарящите страни, както и въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право. Същият постановява решението си с мнозинство на гласовете. Това решение ще бъде задължително и окончателно за двете договарящи страни. Съдът определя своя собствена процедура. Всяка договаряща страна ще поема разходите за своя член от съда и за своето представяне в арбитражния процес. Разходите за председателя и останалите разходи ще се поемат поравно от договарящите страни.

Член 8
1. Спорове между инвеститор на една от договарящите страни и другата договаряща страна относно задължение на последната по тази спогодба, засягащи инвестиция в предишната, ще бъдат решавани по възможно най-бърз начин от спорещите страни в дух на приятелство.
2. Ако такъв спор не бъде разрешен в дух на приятелство в течение на шест месеца от датата на искането на която и да е от страните, въпросният инвеститор може да отнесе спора до компетентния съд на договарящата страна.
3. В случай на спор по силата на чл. 4 и 5 от тази спогодба въпросният инвеститор може да избере вместо да отнесе спора за разрешаване от арбитражния съд, да го отнесе до:
а) арбитражен съд "ад-хок", съставен по арбитражните правила на Комисията на Обединените нации по международно търговско право (UNICITRAL); или
б) Международния център за уреждане на инвестиционни спорове в случай, че Република България стане член на Конвенцията за инвестиционни спорове между държави и граждани на друга страна, подписана във Вашингтон на 18 март 1965 г. (ICSID Convention).
4. Решението ще бъде окончателно и задължително за двете страни по спора и ще се прилага в съответствие с вътрешното законодателство на въпросната договаряща страна.

Член 9
Ако предписанията на закона на една от договарящите страни или задълженията по международното право, действащи в настоящия момент или установени в бъдеще между договарящите страни в допълнение на тази спогодба, съдържат разпореждания, общи или специфични, предоставящи по-благоприятно третиране на инвестиции на инвеститори от другата договаряща страна, то тези разпореждания ще превалират над разпорежданията на тази спогодба до най-благоприятна възможна степен.

Член 10
Тази спогодба ще се прилага за всички инвестиции, направени след 1 януари 1965 г. от инвеститори на една от двете договарящи страни на територията на другата договаряща страна в съответствие със съответните законови разпоредби.

Член 11
Представители на договарящите страни, когато е необходимо, ще провеждат консултации по всички въпроси, отнасящи се до прилагането на тази спогодба. Тези консултации ще се провеждат по предложение на една от договарящите страни на място и във време, съгласувани по дипломатически път.

Член 12
1. Тази спогодба влиза в сила на датата, на която двете договарящи страни се уведомят писмено, че са изпълнени съответните вътрешни законови процедури, и ще има срок на действие за период от петнадесет години.
2. Ако дванадесет месеца преди датата на изтичане на петнадесетгодишния период никоя от договарящите страни не направи писмено уведомление до другата договаряща страна за нейното решение да прекрати действието на тази спогодба, тя се счита за автоматически подновена при същите условия за всеки следващ период от пет години.
3. По отношение на инвестициите, направени преди прекратяването на действието на тази спогодба, разпоредбите на чл. от 1 до 11 ще останат в сила за последващ период от десет години.
Съставена на 27 май 1993 г. в Лисабон на български, португалски и английски език, като и трите текста имат еднаква сила. В случай на различия в интерпретацията меродавен ще бъде английският текст.

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

(Ратифициран със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 29 септември 1999 г. - ДВ, бр. 88 от 1999 г. В сила от 20 ноември 2000 г.)

Във връзка със спогодбата между правителството на Република България и правителството на Португалската република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, подписана на 27 май 1993 г. в Лисабон, долуподписаните пълномощници се споразумяха също и за следните тълкувателни разпоредби, които представляват неразделна част от споменатата спогодба:
1. Във връзка с чл. 2 на спогодбата:
разпоредбите на чл. 2 от тази спогодба ще се прилагат също и когато инвеститори от една от договарящите страни са установени вече на територията на другата договаряща страна и желаят да разширят дейността си или да извършат дейности в други сектори;
такива инвестиции ще се считат за нови инвестиции и до тази степен ще се извършват в съответствие с правилата, регулиращи допускането на инвестициите съгласно чл. 2 на спогодбата.
2. Във връзка с чл. 3 на спогодбата:
договарящите страни считат, че разпоредбите на чл. 3 от спогодбата не нарушават правото на всяка от договарящите страни да прилагат разпоредбите на националното си законодателство, отнасящи се до данъчното облагане, ако това законодателство прави разграничение между данъкоплатците, чието положение не е еднакво, а именно, по отношение на тяхното местожителство или на мястото, където е инвестиран капиталът.
Съставен в София на 30 март 1999 г. на български, португалски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в интерпретацията меродавен ще бъде английският текст.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума