ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 87 от 19.XОфициален раздел


Нови актове

Указ № 227 от 15.10.2018 г. за обнародване на закона за изменение на закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Указ № 228 от 15.10.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между република България и организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (фао) за изграждане на субрегионално техническо звено в гр. бургас за оказване на съдействие на операциите по проект "BLACKSEA4FISH", сключено чрез размяна на писма

Указ № 229 от 15.10.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на протокола за удължаване на срока на действие на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във вашингтон

Наредба № 18 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "хотелиер"

Закон за изменение на закона за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (дв, бр. 47 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (дв, бр. 40 от 2004 г.)

Закон за ратифициране на споразумението между република България и организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (фао) за изграждане на субрегионално техническо звено в гр. бургас за оказване на съдействие на операциите по проект "BLACKSEA4FISH", сключено чрез размяна на писма

Закон за ратифициране на протокола за удължаване на срока на действие на споразумението между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във вашингтон
Променени актове

Наредба № 24 от 28 май 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения

Наредба № 29 от 22 юни 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

Наказателно-процесуален кодекс

Наредба № 80 от 22 юни 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите - членки на европейския съюз

Наредба № 12 от 1 юни 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове

Наредба № 16 от 30 май 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз

Закон за ратифициране на конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Наредба № 13 от 31 март 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (загл. изм. - дв, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)

Наредба № 3 от 25 февруари 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
Отменени актове

Наредба № 17 от 6 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "хотелиер"

Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума