ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 34 от 20.IVОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 55 от 16 април 2018 г. за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на европейския съюз в трети държави от задграничните представителства на република България

Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Наредба № 59 от 4 април 2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества

Наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения

Постановление № 56 от 16 април 2018 г. за приемане на наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения

Решение № 250 от 13 април 2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за ден на национален траур

Решение № 251 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "св. св. константин и елена - юг", община варна, област варна

Решение № 252 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ахтопол - север - източна зона", община царево, област бургас

Решение № 253 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ривиера", община варна, област варна

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (дв, бр. 42 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (дв, бр. 71 от 2009 г.)

Договор № рд-нс-01-1-1 от 13 април 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 28 от 2018 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на непал за сътрудничество за младежко развитие(одобрен с решение № 650 от 26 октомври 2017 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 16 февруари 2018 г.)

Решение за изменение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)

Решение № 254 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "китен-юг", община приморско, област бургас
Променени актове

Правилник за организацията и дейността на народното събрание

Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)

Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка

Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.

Постановление № 140 от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива
Отменени актове
Неофициален раздел

rss
Посети форума