ДВ по e-mail

Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 60 от 20.VIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 144 от 16 юли 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

Постановление № 141 от 13 юли 2018 г. за закриване на дома за медико-социални грижи за деца - враца

Постановление № 142 от 13 юли 2018 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на икономиката за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество

Решение № 493 от 13 юли 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "ахтопол-север - източна зона", община царево, област бургас

Указ № 189 от 16.07.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания

Закон за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания (дв, бр. 81 от 2004 г.)

Споразумение между правителството на република България и правителството на китайската народна република за сътрудничество в областта на науката и технологиите(одобрено с решение № 450 от 29 юни 2018 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 6 юли 2018 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)

Постановление № 143 от 13 юли 2018 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет
Променени актове

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Закон за интеграция на хората с увреждания

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Отменени актове
Неофициален раздел

AurubisНовини


 
 
 
rss
Посети форума