навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Правилници


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от закона за администрацията

Правилник за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие

Правилник за организацията и дейността на съвета по продуктите за растителна защита

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112

Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни

Правилник за организацията и работата на съвета по изпълнение на наказанията

Правилник за организацията на дейността на енергийния борд

Правилник за организацията на дейността на инспектората към висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите

Правилник за организацията на дейността на конституционния съд

Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа

Правилник за организацията на дейността на съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейския съюз

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2016 г.)

Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност

Правилник за организацията на работа и дейността на център за асистирана репродукция (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Правилник за организацията на работата и дейността на центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между китай и страните от централна и източна европа

Правилник за организацията на трудотерапията и помощната стопанска дейност в системата на социалните грижи

Правилник за организацията, дейността и финансирането на съвета по животновъдство

Правилник за организацията, задачите и функциите на военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилник за организацията, задачите и функциите на инспекция за специализиран технически надзор при дирекция \"управление на собствеността и социални дейности\" в министерството на вътрешните работи

Правилник за организацията, задачите и функциите на специализиран орган на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Правилник за основните задачи, устройството и дейността на правителствената комисия по изпълнението на резолюциите на съвета за сигурност на оон, налагащи търговско-икономически санкции на други държави, и преодоляване на неблагоприятните последици за ...

Правилник за охраната на труда на учащите се при провеждане на производствено обучение и производствена практика

Правилник за планиране на населените места

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване

Правилник за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по електродъгово заваряване

Правилник за помирение на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата

Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура

Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора

Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в република България

Правилник за работа на експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните

Правилник за работа на консултативния съвет към министъра на икономиката (загл. изм. - дв, бр. 21 от 2001 г.)

Правилник за работа на националния съвет за защита на потребителите

Правилник за работата на междуведомствената комисия за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения

Правилник за работата на съвета за координация на контрола към националния съвет по безопасност на храните

rss
Посети форума