навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 12 от 15 април 2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол

Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Наредба № 12 от 18 юни 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Наредба № 12 от 19 октомври 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята

Наредба № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. \"социално-икономически компенсации за управлението на флота\" по приоритетна ос № 1 \"мерки за приспособяване на българския риболовен флот\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 12 от 21 юли 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"акушерство и гинекология\"

Наредба № 12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Наредба № 12 от 22 декември 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от закона за здравето

Наредба № 12 от 22 юни 1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен

Наредба № 12 от 24 април 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак

Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. \"инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура\" от мярка 7 \"основни услуги и обновяване на селата в селските райони\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 12 от 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили

Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. \"риболов във вътрешни водоеми\" по приоритетна ос № 2 \"аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" 2007 - 2013 г. на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство на европейския съюз

Наредба № 12 от 29 декември 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба № 12 от 3 юли 2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба № 12 от 4 април 2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице

Наредба № 12 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"обща и клинична патология\"

Наредба № 12 от 5 април 2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на република България

Наредба № 12 от 5 май 2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга

Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

Наредба № 12 от 5 януари 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях

Наредба № 12 от 8 април 2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност

Наредба № 12 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"тоноператор\"

Наредба № 120 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 121 от 10 януари 2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 122 от 10 януари 2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 123 от 10 януари 2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 124 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (загл. изм. - дв, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 126 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 127 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

rss
Посети форума