навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба № 10 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен график"

Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност

Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2009 г., в сила от 21.03.2010 г.)

Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на нзок (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г., доп. - дв, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - дв, бр. 17 от 2019 г., изм. - дв, бр. 19 от 2020 г.)

Наредба № 10 от 21 декември 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2015 г.)

Наредба № 10 от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредба № 10 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-треньор"

Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на република България без конкурс или търг

Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от приоритетна ос № 3 "мерки от общ интерес" от оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 29 юни 2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи

Наредба № 10 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и румъния" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

Наредба № 10 от 30 март 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките (загл. доп. - дв, бр. 66 от 2012 г., в сила от 28.08.2012 г.)

Наредба № 10 от 31 май 1994 г. за неотложната медицинска помощ

Наредба № 10 от 31 март 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Наредба № 10 от 4 декември 2007 г. за придобиване на квалификация по професия "работник в обувно и кожено-галантерийнно производство"

Наредба № 10 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "ушно-носно-гърлени болести"

Наредба № 10 от 6 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 10 от 7 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Наредба № 10 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "карвинг-декоратор"

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ

Наредба № 10 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "монтажист"

Наредба № 100 от 18 август 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз

Наредба № 102 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба № 106 от 23 август 2006 г. за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях

Наредба № 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите

Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване

Наредба № 11 от 1 март 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума