навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 76 от 31 май 2006 г. за установяване на допълнителни условия относно наблюдението и контрола на производителите и търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения

Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"библиотекар\"

Наредба № 77 от 31 май 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в официалната сортова листа на република България и общия каталог на държавите - членки на ес (загл. изм. - дв, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.)

Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"ветеринарен техник\"

Наредба № 79 от 1 юни 2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на разплащателната агенция

Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията \"компютърен аниматор\"

Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници

Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)

Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Наредба № 8 от 12 декември 2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5

Наредба № 8 от 12 ноември 2003 г. за централния депозитар (загл. изм. - дв, бр. 24 от 2013 г.)

Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в република България

Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им

Наредба № 8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт

Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

Наредба № 8 от 19 октомври 2004 г. за допълнителните правила за тарифно класиране на стоки

Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло

Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт \"клинична хематология\"

Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби

Наредба № 8 от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките

Наредба № 8 от 25 януари 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 8 от 26 ноември 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд \"условия на труд\"

Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол

Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

Наредба № 8 от 28 януари 2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"модернизиране на земеделските стопанства\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал

Наредба № 8 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия \"планински водач\"

Наредба № 8 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията \"животновъд\"

Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

rss
Посети форума