навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Наредби


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на република България

Наредба № 1 от 8 май 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (загл. изм. - дв, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Наредба № 1 от 8 януари 2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт

Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини

Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Наредба № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2013 г.)

Наредба № 1 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията \"монтьор на транспортна техника\"

Наредба № 1-03 от 9 юли 2003 г. за удостояване със звания на спортисти и треньори

Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи

Наредба № 10 от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 10 от 10 февруари 2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме

Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 \"стартова помощ за развитието на малки стопанства\" от мярка 6 \"развитие на стопанства и предприятия\" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение

Наредба № 10 от 18 април 2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в чернобилската атомна електроцентрала

Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Наредба № 10 от 20 декември 2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност

Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2009 г., в сила от 21.03.2010 г.)

Наредба № 10 от 21 декември 2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2015 г.)

Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп. - дв, бр. 48 от 2014 г., доп. - дв, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за вътрешния контрол в банките

Наредба № 10 от 26 ноември 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 50 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Наредба № 10 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията \"помощник-треньор\"

Наредба № 10 от 27 септември 2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка \"използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори\" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 27 юли 2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на република България без конкурс или търг

Наредба № 10 от 27 юни 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 \"инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки\" от приоритетна ос № 3 \"мерки от общ интерес\" от оперативна програма за развитие на сектор \"рибарство\" на република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

Наредба № 10 от 29 юни 2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи


Новини


 
 
 
rss
Посети форума