навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Закони


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Закон за защита на търговската тайна

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за защита от дискриминация (загл. изм. - дв, бр. 68 от 2006 г.)

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за защита при бедствия

Закон за защитените територии

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за измерванията

Закон за изплащане на задълженията, уговорени в злато

Закон за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Закон за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Закон за изпълнение на регламент на съвета (ео) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 2008 г.

Закон за икономически и социален съвет

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (загл. изм. - дв, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи

Закон за инспектиране на труда

Закон за информация относно необслужвани кредити

Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

Закон за ипотечните облигации

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за камарата на строителите

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Закон за киберсигурност

Закон за комисията за финансов надзор

Закон за конституционен съд

Закон за консултативен съвет за национална сигурност

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за концесиите

Закон за кооперациите

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за кредитиране на студенти и докторанти


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума