навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г.)

В сила от 01.05.2021 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 1 се създава т. 6:
"6. изискванията за постепенното намаляване депонирането на отпадъци, и по-специално на отпадъци, които са подходящи за рециклиране или друго оползотворяване."

§ 2. В чл. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя: "когато попадат в приложното поле на законодателни актове на Европейския съюз, които не уреждат обществени отношения във връзка с управлението на отпадъците;".

§ 3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
"7. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
8. (В сила от 01.01.2030 г.) всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците."

§ 4. В чл. 38 се създава ал. 4:
"(4) Депонирането на отпадъците се прилага при спазване на йерархията при управление на отпадъците и при изпълнение на целите за подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 ЗУО."

§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 20 се изменя така:
"20. "Неопасни отпадъци" са отпадъците по смисъла на § 1, т. 49 от допълнителните разпоредби на ЗУО."

Заключителни разпоредби


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който по отношение на чл. 13, ал. 1, т. 8 влиза в сила от 1.01.2030 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума