навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ "ПОДКРЕПА ЗА ТЕРИТОРИАЛНА ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ" МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. - ДВ, бр. 107 от 2020 г. В сила от 5 февруари 2021 г.)

Издадено от министерството на енергетиката

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Споразумение, датирано на 30.09.2020 г., между Министерството на енергетиката на Република България ("МЕ" или "Клиент") и Международната банка за възстановяване и развитие ("Банката") (наричани общо "Страните" и всяка от тях "Страна").
Като имат предвид, че на 1 септември 2015 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между Банката и Правителството на Република България за партньорство и подкрепа в усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Като имат предвид, че Европейската комисия е предложила Механизма за справедлив преход1, включително Фонд за справедлив преход, за да отговори на предизвикателствата пред онези региони и сектори, които са най-засегнати от прехода, предвид тяхната зависимост от изкопаеми горива, включително въглища, торф и петролни шисти или въглеродно интензивни индустриални процеси.
Като имат предвид, че Клиентът е поискал от Банката да предостави на Клиента възмездни консултантски услуги ("Възмездни консултантски услуги" или "ВКУ"), описани в Графика към настоящото споразумение, за подкрепа на Клиента подкрепа на правителството на България и МЕ и осем въглеродно интензивни области ("Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол" или "Областите") да подготвят териториални планове за справедлив преход2 на Областите.
Като имат предвид, че Възмездните консултантски услуги, предоставени от Банката, ще бъдат финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 - 2020 (ЕСИФ), отпуснати на Република България.
С настоящото Страните се споразумяха за следното:
1. Възмездни консултантски услуги. Банката ще предостави на Клиента услугите ("Възмездни консултантски услуги" или "ВКУ"), описани в Графика към настоящото Споразумение, по реда и условията, определени в настоящото Споразумение, включително Анекса към него, който представлява неразделна част от Споразумението.
2. Контакт с Клиента. При изпълнение на Възмездните консултантски услуги, Банката ще работи в тясно сътрудничество с определените от Клиента длъжностни лица. Клиентът ще предостави на Банката имената и информация за контакт с упоменатите длъжностни лица.
3. Срокове. Независимо от това, че Банката се ангажира да мобилизира всички разумни средства на нейно разположение, за да предостави своевременно Възмездните консултантски услуги, работната програма и графика за изпълнение, посочени в Графика към настоящото Споразумение, са изготвени добросъвестно, въз основа на наличната към момента информация на Банката и са заложени ориентировъчно, като се приема че: (i) Клиентът и неговите служители ще изпълняват задълженията си по задоволителен начин и в срок; и (ii) Клиентът винаги ще действа своевременно при предоставянето на информация, вземането на решения и предоставянето на необходимата подкрепа, както е предвидено в настоящото Споразумение, и при поискване от страна на Банката.
4. Плащане.
(а) Клиентът заплаща на Банката фиксирана сума от два милиона и петстотин хиляди български лева (2 500 000 лв.), съобразно следния график на плащанията:


Дължима сума
(в левове)

Събитие, при което плащането е дължимо

175 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 1, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение

225 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 2.1, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение

350 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 2.2, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение

650 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 3.1, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение

475 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 3.2, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение

625 000 лв.

При одобрение от страна на Клиента на резултати 3.3, описани в Раздел Б на Графика към настоящото Споразумение


(б) Всички плащания към Банката по настоящото Споразумение се извършват в пълен размер, когато станат дължими, при представяне на фактура от страна на Банката. Страните се споразумяват за образец на фактура, приложен към настоящото Споразумение за предоставяне на консултантски услуги (Приложение 1). Плащането се извършва от Клиента в рамките на тридесет (30) работни дни от получаване на фактурата, в левове, в непосредствено налични средства, без приспадане на данъци, мита, такси или други удръжки и независимо от каквито и да било неуредени спорове между Страните, по сметка, която Банката може да посочва периодично в писмен вид. Банката фактурира плащанията в левове и Клиентът извършва съответните плащания в български левове. Фактурите се издават за сумите, посочени по-горе за всеки от одобрените резултати. Фактурите се превеждат на български език при изявено желание от страна на Клиента. Преди извършване на плащането Клиентът има право да поиска от Банката допълнителни пояснения по фактурите, осчетоводяването и други съпътстващи документи в срок от 14 дни съгласно определената в Споразумението процедура.
(в) Всеки резултат подлежи на одобрение от страна на Клиента, след като Банката го представи на английски език и с превод на български език. Българският превод на окончателните резултати ще бъде изпратен в рамките на максимум десет (10) работни дни след английската версия, както е описано в Графика в раздел Б от Графика към настоящото споразумение. Освен ако Клиентът и Банката не се договорят друго, Клиентът ще има двадесет и пет (25) работни дни след представяне на българския превод да прегледа всеки резултат и след този срок резултатът ще се счита за приет от Клиента, освен ако не бъдат поискани промени или ако Клиентът официално уведоми Банката, че резултатът не е одобрен. Ако бъдат поискани промени от Клиента, Банката разполага с десет (10) работни дни да представи преработен резултат на английски език с превод на български език. В този случай Клиентът разполага с още десет (10) работни дни да одобри преработените резултати, след което те се считат за одобрени.
(г) Без това да налага ограничения върху имунитета на Банката по отношение данъци и мита, на нейните активи, приходи, нейните операции и сделки, съгласно Раздел 11 от Анекса към настоящото Споразумение, Клиентът може да подлежи на данъчно облагане от правителството на България. В този случай Клиентът носи цялата отговорност за заплащането на съответните данъци.
5. Влизане в сила. Настоящото Споразумение влиза в сила в деня и годината, когато Банката получи правно становище от упълномощено длъжностно лице на Клиента, че всички изискуеми процедури по националното законодателство за влизане в сила на Споразумението са изпълнени ("Дата на влизане в сила").
6. Изтичане. Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича петнадесет (15) месеца след датата на влизането му в сила, освен ако не бъде подновено по-рано с взаимното съгласие на Клиента и Банката.
7. Предсрочно прекратяване. Настоящото Споразумение може да бъде прекратено от Клиента или от Банката преди изтичането му с деветдесет (90)-дневно писмено предизвестие за ответната страна. При получаването на такова предизвестие Страните предприемат всички необходими мерки за прекратяване по надлежен ред на текущите дейности по предоставяне на Възмездни консултантски услуги и за своевременно уреждане на всички неразрешени въпроси.
8. Сътрудничество.
(а) По всяко време Клиентът предоставя на Банката своевременно всякаква информация и съдействие, които се считат от двете страни важни за изпълнението на Възмездните консултантски услуги, осведомява Банката за всички събития, свързани с Възмездните консултантски услуги, и прави всичко необходимо, за да може Служителите на Банката да осъществяват упоменатите по-долу Възмездни консултантски услуги.
(б) В частност, Клиентът е длъжен своевременно и без ограничения да уведомява Банката за всички предложени промени, отнасящи се до естеството или обхвата на Консултантските услуги и за всички събития или обстоятелства, които имат или може да се очаква да имат съществено отражение върху изпълнението на Услугите.
(в) Изрично е договорено и уточнено, че Банката не носи отговорност за забавяния в изпълнението, причинени от неспазване от страна на Клиента на ангажимент, предвиден в Раздел Г на Графика, или непредоставяне на друг вид съдействие, предвидено в параграф (а) по-горе.
9. Уведомления и адреси.
(а) Всички уведомления, които се изискват или допускат по силата на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма, като се счита, че са били надлежно предоставени или направени, когато се доставят на ръка или по пощата или по факс на подписалите го Страни по настоящото Споразумение на техните адреси, посочени по-долу, или други такива адреси, навременно предоставени от Страните. Уведомления, изпратени с препоръчана поща, се считат за получени при доставка. Уведомления, изпратени по факс, също се потвърждават с писмо, изпратено по пощата, като за дата на получаване се счита датата на първоначалното им изпращане.
(б) Следните адреси са посочени за целите на настоящото Споразумение:
(i) Адресът на Клиента е:
Министерство на енергетиката
София 1000, ул. Триадица 8
Република България
Тел.: +359 2 9263 152
Факс: +359 2 980 76 30;
(ii) Адресът на Банката е:
МБВР
СТЦ Интерпред, бул. Драган Цанков 36
1057 София, България
Тел.: +359 2 969-72-29
Факс: +359 2 971-20-45,
В потвърждение на което, Страните, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, подписаха настоящото Споразумение в три (3) екземпляра, изготвени на английски език и три (3) екземпляра, изготвени на български език, всеки от свое име, в упоменатите по-долу ден и година. В случай че някоя от страните установи противоречие при тълкуването на Споразумението, за валидна се счита версията на английски език.

________________
1 "Механизъм за справедлив преход" е механизмът, предложен от Европейската комисия в съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Инвестиционен план за устойчива Европа, Европейски инвестиционен план за зелена сделка (Брюксел, 14.1.2020 г. COM (2020) 21 окончателен)

2 "Териториални планове за справедлив преход" са планове, както е описано в чл. 7 от предложението за регламент на европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонд за справедлив преход.


ГРАФИК


Описание на Възмездните консултантски услуги


А. Възмездни консултантски услуги. Освен ако Клиентът и Банката не договорят друго, Възмездните консултантски услуги включват следните дейности и резултати:
Целта на Възмездните консултантски услуги е осигуряване на подкрепа на правителството на България/МЕ и осем въглеродно интензивни области ("Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище, Сливен и Ямбол" или "Областите") в подготовката им на териториални планове за справедлив преход на Областите.
Компонент 1 - Начална фаза
Банката ще подкрепи МЕ и осемте области в определянето на методологията, институционалните аспекти, комуникациите и графика в подкрепа на изготвянето от тях на териториални планове за справедлив преход на ниво област.
Компонент 2 - Оценка на предложения механизъм за управление
Банката ще осигури подкрепа на МЕ за улесняване на процеса на координация в областите, като извършва следните дейности:
1. Предоставя подкрепа на МЕ при разработването на доказателствена обосновка за най-засегнатите области поради въглеродно/енергийно интензивна индустрия (не-въглищни области) - Варна, Хасково, Бургас, Ловеч, Габрово, Търговище и осигурява препоръки, свързани със заинтересованите страни, които би трябвало да бъдат ангажирани от правителството на България за подпомагане на подготовката, изпълнението, наблюдението и оценката на териториалния план(ове) за справедлив преход.
2. Предоставя препоръки за наблюдение и оценка, включително показатели, на способността на плана(овете) за постигане на неговите цели.
Компонент 3 - Оценка на предизвикателствата на прехода
Тази дейност ще включва следните подкомпоненти, обхващащи всеки от осемте области:
3.1. - Оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика
Банката ще направи анализ и ще идентифицира икономическите дейности и промишлените сектори, засегнати от предложения процес на териториална декарбонизация, като разграничи (а) западащи сектори, за които се очаква да спрат или да намалят значително своите дейности, свързани с прехода, включително съответния срок, (б) трансформиращи се сектори, за които се очаква да претърпят трансформация на техните дейности, процеси и производства; и (в) нововъзникващи сектори, способни да предоставят конкретни възможности за икономическа диверсификация, инвестиционна привлекателност и създаване на работни места.
Банката също така ще анализира и идентифицира за основните категории сектори: (а) очаквани загуби на работни места/създаване и нужди от преквалификация, като вземе предвид прогнозите за умения; и б) потенциал за икономическа диверсификация и възможности за развитие.
Банката също така ще подкрепя МЕ при провеждането на обществени консултации на този етап и независим анализ на получената от тях обратна връзка (първи кръг консултации).
3.2. - Нужди и цели за развитие до 2030 г. с оглед постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и анализ за съгласуваност с други национални, регионални или териториални стратегии и планове
Банката ще идентифицира предложените (а) потребности от развитие за справяне с предизвикателствата на прехода; и (б) цели и резултати, очаквани чрез прилагане на приоритетната област.
Банката ще сравнява съгласуваността на предложените пътища за декарбонизация с различни регионални или национални планове за развитие, включително стратегии за интелигентна специализация, териториални стратегии (посочени в член 23 от проекта на Регламент на Общите разпоредби на ЕС) и други относими планове и стратегии, предоставени от правителството на България3.
3.3. - Определяне на видовете предвидени операции и анализ на конкретни за програмата резултати и показатели за прехода
Банката ще се ангажира да идентифицира видовете операции, които биха могли да бъдат определени като целеви в рамките на териториалния процес на декарбонизация, и техния очакван принос за облекчаване на въздействието на прехода към климатична неутралност. В своята оценка Банката ще вземе предвид операции, които са пряко свързани с конкретната цел да се даде възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към климатично неутрална икономика.
Банката също така ще подкрепя МЕ при провеждането на обществени консултации на този етап и ще извърши независим анализ на получената обратна връзка (втори кръг консултации).
Банката също така ще предостави насоки на МЕ и Областите за (а) разработване на проект на методология за МЕ и Областите, където е приложимо, за идентифициране на подкрепа, която може да бъде предоставена на производствени инвестиции, различни от МСП; и (б) насоки на МЕ и Областите при изработването на методологията за обосноваване на тези инвестиции и тяхната оценка.
Банката ще анализира специфични резултати или показатели във връзка с Фонда за справедлив преход и ще предложи набор от показатели, които МЕ/8-те области могат да използват за изготвяне на техните базови линии и цели при изготвяне на техните териториални планове за справедлив преход.
Всяка промяна в горепосочения обхват на работа се представя в писмена форма, подписана от Клиента и Банката, като се описват допълнителните работи, които трябва да бъдат извършени/намаляването на обхвата.
Б. График. Освен ако Клиентът и Банката не са се договорили за друго, Банката е длъжна да положи усилия за изпълнение на Възмездните консултантски услуги в съответствие със следния предварителен график:


Резултат

Ориентировъчен график

Компонент 1: Начална фаза

 

1. Начален доклад

В рамките на два (2) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение

Компонент 2: Механизъм на управление

 

2.1. Доклад за определяне на заинтересованите страни и независим анализ и подкрепа за обосновка за 6 области.

В рамките на шест (6) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение

2.2. Доклад за мониторинга и оценката на плановете, предложение за координация и органи за мониторинг и независим анализ.

В рамките на осем (8) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение

Компонент 3: Преходен процес

 

3.1. Доклад за икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към климатично неутрална икономика.

В рамките на девет (9) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение

3.2. Доклад за нуждите и целите за развитие до 2030 г. с оглед постигане на климатична неутралност и съгласуваност с ключови национални и регионални стратегии и планове.

В рамките на дванадесет (12) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение

3.3. Доклад за видовете предвидени операции и техния очакван принос за облекчаване на въздействието на прехода към климатична неутралност и анализ на конкретните за програмата показатели за прехода.

В рамките на тринадесет (13) месеца от датата на влизане в сила на настоящото Споразумение
Страните изрично се съгласяват, че промени в предварителния график на резултатите могат да бъдат извършени чрез размяна на писма между страните.
В. Служители на Банката. Банката ще отговаря за определянето на подходящия състав на екипите, необходими за изпълнение на консултантските услуги. По-долу е предложен примерен списък на категориите служители на Банката, които вероятно ще участват в предоставянето на Възмездните консултантски услуги:
• Специалист по градско и регионално развитие
• Специалист по енергийни въпроси
• Специалист по околна среда
• Специалист по труда
• Специалист по ЕС фондове/правни въпроси
• Специалист по индустрията
Г. Партньорство и обезпечаване. Клиентът ще осигури следното обезпечаване на Възмездните консултантски услуги:
(а) Клиентът ще предостави на персонала на Банката необходимото административно и организационно съдействие за Възмездните консултантски услуги.
(б) Клиентът ще предостави или поеме всички разходи по логистиката и разходите по организирането и провеждането на семинари, консултации и срещи (т.е. покани, съоръжения, кетъринг, превод и др.), описани в дейности по Компонент 2, посочени в Раздел А от настоящия График).
(в) Клиентът ще осъществява координация със съответните заинтересовани страни, в това число държавни органи, институции и професионални мрежи с цел: (1) своевременно предоставяне на цялата информация на Банката, необходима за развиване на Възмездните консултантски услуги; и (2) улесняване на участието на другите заинтересовани страни в срещи, семинари и всички други дейности, необходими за развиване на Възмездните консултантски услуги.
(г) Клиентът ще предоставя информацията и данните, необходими за извършване на възлагането и завършване на анализа, описан в компоненти 1, 2 и 3, и назначава координатор за данни, за да улесни предоставянето на данни на Банката от съответните агенции и органи.
Д. Отчетност.
Банката се задължава да води надлежна документация за Възмездните консултантски услуги в съответствие с обичайните си деловодни практики и да представя на Клиента такава информация за предоставяните Възмездни консултантски услуги, каквато Клиентът може основателно да поиска. Поради това Банката е длъжна да съхранява съответната документация за период от седем години след края на финансовата година на Банката, към която се отнася документът.
Е. Видимост.
Клиентът ще уведоми Банката за всички мерки за публичност, които Банката следва да осъществи във връзка с настоящото Споразумение, включително позоваването на съответния/те фонд/ове, подпомагащи дейностите по настоящото Споразумение (например програми за финансиране на Европейския съюз) и използването на визуалните символи на българското правителство и на Европейския съюз, които следва да бъдат оповестени от Банката в окончателните резултати, описани в Раздел Б от настоящия График.

_____________
3 Като Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие, Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027, Национална стратегия за МСП в България 2021 - 2027, Стратегия за дигитална трансформация за периода 2020 - 2030, Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021 - 2027 г., Национална стратегия за адаптиране към климата, както и интегрираните териториални стратегии, които се подготвят за следващия програмен период.


Приложение 1


Този образец е изготвен от Клиента с цел улесняване на прилагането на член 4 (б) от настоящото Споразумение. Страните могат своевременно да се споразумеят за промяна на образеца чрез размяна на писма.

[Бланка на писмо с визуалните символи на Банката]

       [Дата]

[Клиент]

Представляван от ..........

БУЛСТАТ ............................

ДДС номер ... ... ...

Адрес ...................................,

Фактура № - .......

Да се плати сумата от .............. лв. (....... лв.) на МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ ........, представляваща цена за резултат ........ ".........", съгласно Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за .............., сключено съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ номер ..................... по Оперативна програма "...............".

Плащането следва да бъде извършено чрез банков превод до:

Титуляр на сметката:

Номер на сметката:

Име на банката:

Bank SWIFT:

BIC:

Адрес:

Допълнителна информация: (за вътрешна референция на Банката)

Моля, да бъдат заплатени всички допълнителни банкови такси, за да получи МБВР пълната сума по фактурата.

В допълнение, моля да бъде изпратено по електронен път копие от платежното нареждане на вниманието на ... (име и ел. поща на служител на Банката).

Подпис

................................

Постоянен представител

 АНЕКС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Стандарт за изпълнение; не ексклузивност. Банката се задължава да извършва Консултантските услуги със същата грижа и внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката като съветник на Клиента по настоящия договор е неизключително и не ограничава Клиента да се ангажира с други съветници по същите или свързани въпроси.
2. Служители на Банката. Банката определя по свое усмотрение състава на персонала (включително и служители, заемащи консултантски позиции) ("Служители на Банката"), който е определен за предоставяне на Консултантските услуги. Графикът към настоящото Споразумение съдържа примерен списък на Служителите на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Консултантските услуги. Банката, обаче, си запазва правото по всяко време да определя друго лице или лица, в допълнение или в замяна за всяко от лицата, включени в този списък, както Банката счита за необходимо или подходящо при изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение. Клиентът може, ако има основателна причина за недоволство от работата на който и да е член на Служителите на Банката, да поиска от Банката да замени съответното/ите лице/лица. С цел избягване на недоразумения, се уточнява, че настоящото Споразумение не създава отношения на работодател и служител или други трудово-правни отношения между Клиента и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. Клиентът се задължава да извършва дейностите и да предоставя съдействието и другите договорености, определени в Графика към настоящото Споразумение.
4. Оперативни политики на Банката. Банката предоставя препоръките си по начин, съвместим със съответните си политики за екологични и социални гаранции.
5.Поверителност . Страните се съгласяват, че настоящото Споразумение и резултатите, посочени в Графика към настоящото Споразумение, могат да се предоставят на обществеността само след като Клиентът е дал своето писмено съгласие за това. За тази цел, по отношение на крайните резултати в писмена форма и съответната информация, предоставена от страните в подкрепа на Консултантските услуги, всяка страна си запазва правото да определи посочената информация като поверителна. Страните могат да оповестяват публично тази информация само след като другата страна е дала предварителното си съгласие.
6. Интелектуална собственост. Правата на интелектуална собственост на Страните по отношение на всички вече съществуващи данни или документи, използвани от Банката във връзка с предоставяните Консултантски услуги, остават на съответната страна. Правата на интелектуална собственост по отношение на новите материали, изготвени от Банката във връзка с Консултантските услуги, принадлежат на Клиента, при условие, обаче, че Банката има глобално, неизключително, вечно (за срока на авторските права), изцяло под-прехвърлимо и безвъзмездно право на ползване, копиране, показване, разпространяване, публикуване и създаване на производни произведения на всички или част от тези материали, както и за използване на съдържащата се информация в свои изследвания, документи, публикации, интернет страници и други медии без съгласието на Клиента, при спазване на ограниченията за разкриване на поверителна информация и на правата на трети страни, както е посочено в параграф 5 Конфиденциалност от настоящия Анекс.
7. Представяне на възгледите и използване на името, марката и логото на другата страна.
(а) Страните се съгласяват, че няма да представляват или да разрешат представляването на другата страна без предварителното писмено съгласие на другата страна.
(б) Страните се съгласяват също, че няма да използват или да разрешават използването на името, марката или визуалните символи на другата страна при реклами, промоционална литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна, както и в случай че такова съгласие бъде дадено, използването на името, марката и визуалните символи ще бъдат в строго съответствие с предоставеното разрешение и с включването на обичайните откази от отговорност, като тези откази от отговорност следва да се предоставят незабавно на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и откази от отговорност в новите материали, изготвени във връзка с Консултантските услуги, като тези откази от отговорност следва да се предоставят незабавно на другата страна.
8. Опровержения и ограничение на отговорността.
(а) Въпреки че Банката ще полага щателни усилия по отношение на работата си по Консултантските услуги, Банката не дава никакви изрични гаранции или гаранции по подразбиране относно степента на успех, който може да бъде постигнат с прилагането на която и да е препоръка, съдържаща се в който и да е работен продукт, изготвен от или с помощта на Банката или на Служителите на Банката.
(б) Без ограничение на привилегиите и имунитетите на Банката, произтичащи от Учредителния и договор и от другите приложими норми на правото, Банката не носи отговорност пред Клиента или пред друга трета страна за каквито и да е загуби, разходи, щети или пасиви, който Клиентът дължи в резултат на Консултантските услуги, освен тези, произтичащи от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или на Служителите на Банката. Независимо от всичко записано в настоящото Споразумение, отговорността на Банката, ако има такава, към Клиента по настоящото Споразумение не обхваща каквито и да е косвени, наказателни или последващи щети, загуба на печалба или загуба на възможност, нито може да надвишава размера на професионалните такси, получени от Банката по настоящото Споразумение.
(в) Страните признават и приемат, че целта на настоящото Споразумение не е да създава партньорство, съвместно предприятие или подобно предприятие, при което Страните биха могли да бъдат съвместно отговорни пред трети страни или за каквито и да е други цели. Никаква част от настоящото Споразумение не представлява ангажимент от страна на Банката да предоставя финансиране на Клиента по отношение на дейностите, които ще се извършват във връзка с Консултантските услуги или по друг начин.
9. Приложимо право. По отношение на настоящия договор се прилагат законите на Англия и договорът се тълкува в съответствие с тях.
10. Уреждане на спорове.
(а) Страните по Споразумението ще се стремят добросъвестно да разрешават всякакви различия и спорове по или във връзка с настоящото Споразумение по взаимно съгласие. Всеки спор, възникнал от или във връзка с настоящото Споразумение, който не е уреден чрез споразумение между страните, ще бъде окончателно разрешаван от арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITRAL в сила към датата на настоящото Споразумение. В случай на конфликт между Арбитражните правила на UNCITRAL и условията на настоящото Споразумение условията на настоящото Споразумение имат предимство.
Арбитражният трибунал се състои от 3 (трима) арбитри, като всяка страна назначава един арбитър. Двамата, назначени от страните, арбитри избират третия арбитър, който ще има ролята на председателстващ арбитър на арбитражния трибунал. Мястото на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът, който ще бъде използван при арбитражното производство, е английски.
(б) Нито Клиентът, нито Банката имат право на производство по точка (а) на настоящия раздел за предявяване на претенция по отношение на това, че която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Споразумението за предоставяне на Консултантски услуги е невалидна или неприложима поради каквато и да е разпоредба на учредителния договор на Банката.
11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. Клиентът признава и ще предприеме всички разумни стъпки да прилага статута, привилегиите и имунитетите на Банката и на нейните Служители, посочени в учредителния договор на Банката и другите приложими норми на правото. Страните приемат и се съгласяват, че нито една разпоредба на настоящото Споразумение, нито подлагането на арбитраж от страна на Банката по никакъв начин не представляват или предполагат освобождаване, отказ, прекратяване или промяна от страна на Банката на която и да е привилегия, имунитет или освобождаване на Банката, постановени в учредителния договор на Банката и в другите приложими норми на правото. Това включва, наред с другото, имунитета на Банката, нейните активи, приходи и нейните операции и сделки по отношение на всички данъчни и митнически такси.
12. Изменения на договора. Всяко изменение или отказ, или каквото и да е съгласие, дадено по която и да е разпоредба на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма и, в случай на изменение, подписани от Страните. Измененията влизат в сила от деня и годината, в които Банката е получила правно становище от упълномощено длъжностно лице на Клиента, че са изпълнени всички национални законови изисквания и процедури за влизане в сила на Изменението на споразумението.
13. Запазване на права. Никакъв подход, както и никакво неизпълнение или забавяне от страна на която и да е от Страните при упражняване на правомощия, средства за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение не трябва да нарушава или да се тълкува като отказ или като мълчаливо съгласие по отношение на това или което и да е друго правомощие, средство за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение, или по някакъв начин да възпрепятства неговото допълнително или бъдещо упражняване.
14. Правоприемници. Забрана за прехвърляне без съгласие. Настоящото Споразумение обвързва и е в полза на съответните правоприемници на страните, при условие, че никой от тях няма право да възлага настоящото Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.
15. Цялостно споразумение и екземпляри.
(а) Настоящото Споразумение, заедно с Графика и Анекса, представлява цялото споразумение между страните по него и отменя всички предишни споразумения, договорености и уговорки както устни, така и писмени, между страните по отношение на предмета на Споразумението.
(б) Настоящото Споразумение може да бъде подписано в няколко екземпляра, всеки от които е оригинал, но всички те представляват едно и също споразумение.
16. Прекратяване на договора. Независимо от прекратяването или изтичането на настоящото Споразумение разпоредбите на настоящото Споразумение, отнасящи се до (i) задължението за поверителност съгласно Раздел 5 от настоящия Анекс, (ii) задълженията, разписани в Раздел 6 Интелектуална собственост и Раздел 11 Привилегии и имунитети на настоящия Анекс и (iii) задължението на Клиента да заплати възнаграждение на Банката за Предоставените Консултантски услуги, извършени преди датата на прекратяване или изтичане на срока на Споразумението, както и възстановяване на всякакви разумни разходи, свързани с прекратяването на Споразумението от страна на Клиента, продължават да са в пълна сила, освен в случаите, в които е направена констатация на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката с решение на арбитражен трибунал, в резултат на процедура за разрешаване на спорове, както е посочено в член 10 от настоящия Анекс.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума